ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА

Одним з напрямів освітніх інновацій, що активно розвиваються в НТУ «ХПІ» та безпосередньо скеровані на вдосконалення навчального процесу й підвищення якості освіти, є інформатизація освіти. Найважливішою ланкою цього процесу є застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Водночас відбуваються зміни змісту та методики навчання, тобто формуються та розвиваються новітні інформаційні освітні технології. Нині інформаційні освітні технології є невід’ємним складником навчального процесу на всіх факультетах і кафедрах університету. Їхній розвиток регламентується Концепцією інформатизації НТУ “ХПІ”, Концепцією розвитку електронного навчання в НТУ «ХПІ». При цьому наголос робиться насамперед на практичних роботах у сфері електронного навчання (е-навчання), в тому числі дистанційного навчання (ДН).