Щорік кафедра організовує і проводить Міжнародний симпозіум “Проблеми вдосконалення електричних машин і апаратів“. Теорія і практика (SIEMA), видає український періодичний науково-технічний журнал “ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА” і збірку наукових праць ВІСНИК НТУ “ХПІ”, які входять в перелік спеціалізованих видань ВАК України.

Кафедра є унікальною в області підготовки фахівців у галузі низьковольтного електроапаратобудування на території України. Підготовка кадрів вищої кваліфікації на кафедрі здійснюється через аспірантуру за фахом “Електричні машини і апарати”. На базі кафедри “Електричні апарати” і родинних кафедр НТУ “ХПІ” діє Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій за  спеціальністю 05.09.01 – Електричні машини й апарати.