Про кафедру

Кафедра створена в 1964 році у складі електроенергетичного факультету при Харківському політехнічному інституті у зв’язку з необхідністю забезпечити кадрами розвивається на сході України електротехнічну промисловість та енергетику кваліфікованими фахівцями в галузі високовольтної електричної ізоляції електричних машин, трансформаторів, конденсаторів, дротів і кабелів.

Засновником і першим завідувачем кафедри ЕІКТ був к.т.н. доцент Багалій Юрій Володимирович (1964-1976 рр..), відомий фахівець у галузі технології та конструювання електричної ізоляції. 

В даний час підготовку фахівців на кафедрі здійснюють 4 професори (3 доктора наук), 2 доценти (кандидати наук), 3 старших викладача (3 кандидат наук). Кафедра здійснює підготовку інженерів за двома спеціальностями: «Техніка і електрофізика високих напруг» і «Електротехнічні системи електроспоживання». На кафедрі ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру за спеціальностями: «Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконная техніка» і «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин». На кафедрі підготовлено більше 3000 інженерів-електриків, більше 20 кандидатів наук, 6 докторів наук. Фахівці вищої кваліфікації підготовлені не тільки для університету, а й для інших наукових і промислових підприємств, серед яких НДІ високих напруг − 3 к.т.н., ПАТ «Завод «Південкабель» − 4 к.т.н.

В останні десять років на кафедрі розвиваються такі наукові напрямки, як:

1. Дослідження електростатичних процесів в кабелях з полімерною ізоляцією, процеси старіння полімерної і паперово-масляної ізоляції в умовах роботи на АЕС, визначення залишкового ресурсу при експлуатації, розробка оптоволоконних кабелів для енергетичних установок (д.т.н., проф. Безпрозванних Г. В.).

2. Шляхи підвищення надійності емальованих проводів високої нагрівостійкості, перевантажувальної здатності кабельно-провідникової продукції, інноваційні шляхи підвищення її якості та економічності (проф. Щебенюк Л. А., доц. Голик О. В.).

3. Розробка високовольтних електрофізичних устаткувань та їх елементів для радіаційної обробки ізоляційних матеріалів, створення потужних сейсмоакустичних устаткувань для пошуку та інтенсифікації видобутку нафти і газу, дослідження питань старіння ізоляції силових трансформаторів, екологічних досліджень динамічних випробувань енергетичного обладнання (д.т.н., проф. Гурин А. Г., к.т.н. Ложкін Р. С., к.т.н. Москвітін Є. С.).

4. Дослідження нових принципів накопичення електричної енергії в конденсаторах, енергозберігаючих технологій і конструкцій в силових ланцюгах електроенергетичних пристроїв (к.т.н., доц. Ломов С. Г., к.т.н., Костюков І. О.).

Висока якість підготовки фахівців, високий рівень наукових досліджень підтверджується іменами випускників кафедри, провідними фахівцями галузі, що сприяє подальшому розвитку і впровадженню нових електроізоляційних матеріалів і сучасних технологій. За роботу «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг» завідувачу кафедри проф. Гурину А. Г. та випускникам кафедри директору ПАТ “Завод Південкабель”, к.т.н. Золотарьову В. В., заступнику головного інженера Чопову Є. Ю., головному технологу заводу Обозному А. Л. присуджена Державна премія в галузі науки і техніки України за 2018 рік.