Головна

Про кафедру

Кафедра створена в 1964 році у складі електроенергетичного факультету при Харківському політехнічному інституті у зв’язку з необхідністю забезпечити кадрами розвивається на сході України електротехнічну промисловість та енергетику кваліфікованими фахівцями в галузі високовольтної електричної ізоляції електричних машин, трансформаторів, конденсаторів, дротів і кабелів.

Засновником і першим завідувачем кафедри ЕІКТ був к.т.н. доцент Багалій Юрій Володимирович (1964-1976 рр..), відомий фахівець у галузі технології та конструювання електричної ізоляції. У наступні роки кафедру очолювали:
– з 1976-1987 рр. – к.т.н., доц. Гурин А. Г.
– з 1978-1992 рр.. – к.т.н, доц. Ломов С. Г.
– з 1992 по теперішній час – д.т.н., проф. Гурин А. Г.

В даний час підготовку фахівців на кафедрі здійснюють 3 професори (3 доктора наук), 3 доценти (кандидати наук), 3 старших викладача (1 кандидат наук). Кафедра здійснює підготовку інженерів за двома спеціальностями: «Техніка і електрофізика високих напруг» і «Електротехнічні системи електроспоживання». На кафедрі ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру за спеціальностями: «Техніка сильних електричних і магнітних полів» і «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин». На кафедрі підготовлено більше 3000 інженерів-електриків, більше 20 кандидатів наук, 6 докторів наук. Фахівці вищої кваліфікації підготовлені не тільки для університету, а й для інших наукових і промислових підприємств, серед яких НДІ високих напруг − 3 к.т.н., ПАТ «Завод «Південкабель» − 3 к.т.н.

Велику допомогу в організації навчального процесу надали заслужений діяч науки Тарєєв Б. М. (Московський інститут електронної техніки), д.т.н., проф. Ренне В.Т. (Ленінградський політехнічний інститут ім. М. І. Калініна), вчені Харківського фізико-технічного інституту, фахівці науково-дослідних інститутів та підприємств. Були створені курси дисциплін «Фізика діелектриків», «Напівпровідники і активні діелектрики» «Основи конденсаторобудування», «Розрахунок і конструювання ізоляції». Надалі на кафедрі була створена потужна наукова школа по високовольтним конденсаторам, очолювана Ю. В. Багалієм.

Гідний внесок у розвиток теорії і практики, прикладних питань електричної ізоляції внесли Оболончик І. Б., Старусева С. Ф., Іллінська Р. С., Зеленська З. Б., Сапунов Г. М.

Розвиток наукових напрямів на кафедрі за 1964-2014 роки можна розділити на кілька етапів. За 1964-1976 рр. основну увагу було приділено фізиці процесів в конденсаторної ізоляції, запропоновані конструкції фазозсуваючихих конденсаторів для насосів і бурових агрегатів глибоких нафтових свердловин. Були розроблені високотемпературні конденсатори зі паперово-слюдяним діелектриком з просоченням епоксидним компаундом, спеціальні імпульсні конденсатори для авіації та наукових досліджень.

Другий період (1976-1990 рр.) − це розробки та впровадження електрофізичних устаткувань з високовольтними ємнісними накопичувачами для технологічних цілей. У зв’язку з розвитком промислових комплексів у районі будівництва ВАМ були розроблені і впроваджені у Красноярському краї устаткування з поверхневими сейсмоджерелами для пошуків нафти і газу, створені устаткування для дослідження і пошуків нафти на шельфі Чорного, Каспійського і Охотського морів. Спільно з інститутом Фізики Землі (м. Москва) кафедра активно брала участь у програмі «Вібраційне просвічування Землі», проводила геофізичні та екологічні дослідження з ВО «Южморгео» (м. Геленджик), ВО «Союзморінжгеологія» (м. Рига), Таджицьким інститутом сейсмології і сейсмобудування. У цей час були виконані роботи з дослідження та впровадження епоксидних компаундів, вивчення процесів старіння тонкошарової ізоляції, впливу умов експлуатації ізоляції на її ресурс. Досліджувався вплив технології просочення ізоляції, визначення рівня ЧР, надійності елементів високовольтних пристроїв при електричних, теплових та ударних впливах під керівництвом проф. Набоки Б. Г.

Третій період (1990-2014 рр.) характеризувався посиленням наукових досліджень в галузі кабельної техніки. Незважаючи на перехідній період кабельна промисловість України стійко працювала над освоєнням нових видів продукції, модернізацією виробництва. Кафедра брала активну участь у розробках, підготовці кадрів і впровадженні нових технологій для виробництва силових кабелів зі зшитою поліетиленовою ізоляцією, волоконно-оптичних кабелів, кабелів структурованих мереж. Справжньою школою для викладачів і студентів стало освоєння нових видів продукції, яка за якістю не поступається європейським стандартам. У 1998-1999 рр. на заводі створюється філія кафедри, керівником якої є генеральний директор заводу д.т.н. Золотарьов В. М.

З метою якнайшвидшого впровадження європейських стандартів у виробництво в 1999 році на кафедрі спільним наказом двох міністерств − освіти та електротехнічної промисловості − створюється Технічний комітет № 131 «Електроізоляційна та кабельна техніка» Держстандарту України, що поєднує у своєму складі провідних фахівців 22 організацій, пов’язаних з розробкою і виготовленням ізоляційною та кабельної техніки. Гармонізовано з європейськими понад 60 стандартів України. На кафедрі розробляють і нові резонансні установки для дослідження ЧР високовольтних кабелів, питання розрахунку і проектування кабелів до 330 кВ, оптоволоконних кабелів, самоутримних проводів. За цей період співробітниками заводу − випускниками кафедри − захищені 3 кандидатських і 1 докторська дисертації, три випускника кафедри − Золотарьов В. М., Антонець Ю. А., Карпушенко В. П. стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки.

В останні десять років на кафедрі розвиваються такі наукові напрямки, як:

1. Дослідження електростатичних процесів в кабелях з полімерною ізоляцією. Процеси старіння полімерної і паперово-масляної ізоляції в умовах роботи на АЕС, визначення залишкового ресурсу її експлуатації. Розробка оптоволоконних кабелів для енергетичних установок (проф. Безпрозванних Г. В.).

2. Шляхи підвищення надійності емальованих проводів високої нагрівостійкості, перевантажувальної здатності кабельно-провідникової продукції, інноваційні шляхи підвищення її якості та економічності (проф. Щебенюк Л. А.).

3. Розробка високовольтних електрофізичних устаткувань та їх елементів для радіаційної обробки ізоляційних матеріалів, створення потужних сейсмоакустичних устаткувань для пошуку та інтенсифікації видобутку нафти і газу, екологічних досліджень динамічних випробувань енергетичного обладнання (проф. Гурин А. Г.).

4. Дослідження нових принципів накопичення електричної енергії в конденсаторах, енергозберігаючих технологій і конструкцій в силових ланцюгах електроенергетичних пристроїв (доц. Ломов С. Г.).

Для підготовки фахівців, пов’язаних з експлуатацією та впровадженням нових розробок у галузі електроенергетичного обладнання, кабельної-провідникової та оптоволоконної техніки на кафедрі відкрито нову спеціальність «Електротехнічні системи електроспоживання» зі спеціалізацією «Обладнання систем електроспоживання».

Висока якість підготовки фахівців, високий рівень наукових досліджень підтверджується іменами випускників кафедри, провідними фахівцями галузі, що сприяє подальшому розвитку і впровадженню нових електроізоляційних матеріалів і сучасних технологій.