Головна

Про кафедру

Кафедра створена в 1964 році у складі електроенергетичного факультету при Харківському політехнічному інституті у зв’язку з необхідністю забезпечити кадрами розвивається на сході України електротехнічну промисловість та енергетику кваліфікованими фахівцями в галузі високовольтної електричної ізоляції електричних машин, трансформаторів, конденсаторів, дротів і кабелів.

Засновником і першим завідувачем кафедри ЕІКТ був к.т.н. доцент Багалій Юрій Володимирович (1964-1976 рр..), відомий фахівець у галузі технології та конструювання електричної ізоляції. У наступні роки кафедру очолювали:
– з 1976-1987 рр. – к.т.н., доц. Гурин А. Г.
– з 1987-1992 рр.. – к.т.н, доц. Ломов С. Г.
– з 1992 по теперішній час – д.т.н., проф. Гурин А. Г.

В даний час підготовку фахівців на кафедрі здійснюють 4 професори (3 доктора наук), 2 доценти (кандидати наук), 3 старших викладача (3 кандидат наук). Кафедра здійснює підготовку інженерів за двома спеціальностями: «Техніка і електрофізика високих напруг» і «Електротехнічні системи електроспоживання». На кафедрі ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру за спеціальностями: «Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконная техніка» і «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин». На кафедрі підготовлено більше 3000 інженерів-електриків, більше 20 кандидатів наук, 6 докторів наук. Фахівці вищої кваліфікації підготовлені не тільки для університету, а й для інших наукових і промислових підприємств, серед яких НДІ високих напруг − 3 к.т.н., ПАТ «Завод «Південкабель» − 4 к.т.н.

Велику допомогу в організації навчального процесу надали заслужений діяч науки Тарєєв Б. М. (Московський інститут електронної техніки), д.т.н., проф. Ренне В.Т. (Ленінградський політехнічний інститут ім. М. І. Калініна), вчені Харківського фізико-технічного інституту, фахівці науково-дослідних інститутів та підприємств. Були створені курси дисциплін «Фізика діелектриків», «Напівпровідники і активні діелектрики» «Основи конденсаторобудування», «Розрахунок і конструювання ізоляції». Надалі на кафедрі була створена потужна наукова школа по високовольтним конденсаторам, очолювана завідувачем кафедри Ю. В. Багалієм.

Гідний внесок у розвиток теорії і практики, прикладних питань електричної ізоляції внесли Оболончик І. Б., Старусева С. Ф., Іллінська Р. С., Зеленська З. Б., Сапунов Г. М.

Розвиток наукових напрямів на кафедрі за 1964-2014 роки можна розділити на кілька етапів. За 1964-1976 рр. основну увагу було приділено фізиці процесів в конденсаторної ізоляції, запропоновані конструкції фазозсувних конденсаторів для насосів і бурових агрегатів глибоких нафтових свердловин. Були розроблені високотемпературні конденсатори з паперово-слюдяним діелектриком із просоченням епоксидним компаундом, спеціальні імпульсні конденсатори для авіації, лазерної техніки та наукових досліджень.

Другий період (1976-1990 рр.) − це розробки та впровадження електрофізичних устаткувань з високовольтними ємнісними накопичувачами для технологічних цілей. У зв’язку з розвитком промислових комплексів у районі будівництва БАМ були розроблені і впроваджені у Красноярському краї устаткування з поверхневими сейсмоджерелами для пошуків нафти і газу, створено устаткування для дослідження і пошуків нафти на шельфі Чорного, Каспійського і Охотського морів. Спільно з інститутом Фізики Землі (м. Москва) кафедра активно брала участь у програмі «Вібраційне просвічування Землі», проводила геофізичні та екологічні дослідження з ВО «Южморгео» (м. Геленджик), ВО «Союзморінжгеологія» (м. Рига), Таджицьким інститутом сейсмології і сейсмобудування. У цей час були виконані роботи з дослідження та впровадження епоксидних компаундів, вивчення процесів старіння тонкошарової ізоляції, впливу умов експлуатації ізоляції на її ресурс. Досліджувався вплив технології просочення ізоляції, визначення рівня часткових розрядів, надійності елементів високовольтних пристроїв при електричних, теплових та ударних впливах. Великий вклад у розвиток цих робіт вніс д.т.н., проф. Набока Б. Г.

Третій період (1990-2014 рр.) характеризувався посиленням наукових досліджень в галузі кабельної техніки. Незважаючи на перехідній період кабельна промисловість України стійко працювала над освоєнням нових видів продукції, модернізацією виробництва. Кафедра брала активну участь у розробках, підготовці кадрів і впровадженні нових технологій для виробництва силових кабелів зі зшитою поліетиленовою ізоляцією, волоконно-оптичних кабелів, кабелів структурованих мереж на виробничих організаціях України. Справжньою школою для викладачів і студентів стало освоєння нових видів продукції на ПАТ “Завод Південкабель”, які за якістю не поступаються європейським аналогам. У 1998-1999 рр. на заводі створюється філія кафедри, керівником якої є генеральний директор заводу д.т.н., проф. Золотарьов В. М.

З метою якнайшвидшого впровадження європейських стандартів у виробництво в 1999 році на кафедрі спільним наказом двох міністерств − освіти та електротехнічної промисловості − створюється Технічний комітет № 131 «Електроізоляційна та кабельна техніка» Держстандарту України, що поєднує у своєму складі провідних фахівців 27 організацій, пов’язаних з розробкою і виготовленням ізоляційною та кабельної техніки. Гармонізовано з європейськими понад 1000 стандартів України. В цей час на кафедрі розроблено резонансні установки для дослідження часткових розрядів високовольтних кабелів, вирішують питання розрахунку і проектування кабелів до 330 кВ, оптоволоконних кабелів, самоутримних проводів. За цей період співробітниками заводу − випускниками кафедри − захищені 3 кандидатських і 1 докторська дисертації, три випускника кафедри − Золотарьов В. М., Антонець Ю. О., Карпушенко В. П. стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки.

В останні десять років на кафедрі розвиваються такі наукові напрямки, як:

1. Дослідження електростатичних процесів в кабелях з полімерною ізоляцією, процеси старіння полімерної і паперово-масляної ізоляції в умовах роботи на АЕС, визначення залишкового ресурсу при експлуатації, розробка оптоволоконних кабелів для енергетичних установок (д.т.н., проф. Безпрозванних Г. В.).

2. Шляхи підвищення надійності емальованих проводів високої нагрівостійкості, перевантажувальної здатності кабельно-провідникової продукції, інноваційні шляхи підвищення її якості та економічності (проф. Щебенюк Л. А., доц. Голик О. В.).

3. Розробка високовольтних електрофізичних устаткувань та їх елементів для радіаційної обробки ізоляційних матеріалів, створення потужних сейсмоакустичних устаткувань для пошуку та інтенсифікації видобутку нафти і газу, дослідження питань старіння ізоляції силових трансформаторів, екологічних досліджень динамічних випробувань енергетичного обладнання (д.т.н., проф. Гурин А. Г., к.т.н. Ложкін Р. С., к.т.н. Москвітін Є. С.).

4. Дослідження нових принципів накопичення електричної енергії в конденсаторах, енергозберігаючих технологій і конструкцій в силових ланцюгах електроенергетичних пристроїв (к.т.н., доц. Ломов С. Г., к.т.н., Костюков І. О.).

Висока якість підготовки фахівців, високий рівень наукових досліджень підтверджується іменами випускників кафедри, провідними фахівцями галузі, що сприяє подальшому розвитку і впровадженню нових електроізоляційних матеріалів і сучасних технологій. За роботу «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг» завідувачу кафедри проф. Гурину А. Г. та випускникам кафедри директору ПАТ “Завод Південкабель”, к.т.н. Золотарьову В. В., заступнику головного інженера Чопову Є. Ю., головному технологу заводу Обозному А. Л. присуджена Державна премія в галузі науки і техніки України за 2018 рік.