Наукова діяльність

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-АКАДЕМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ МКІМ

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Науково-дослідницька робота кафедри спрямована на вивчення шляхів вдосконалення освітнього процесу в вишах в контексті реформування освітньої системи України, що інтегрує в європейський освітній простір. Чисельні оригінальні інноваційні розробки здійснюються на основі результатів довгострокових навчальних експерементів в межах Наукової школи Еко-гуманістичного саморозвитку, започаткованою зав.кафедрою, доктором психологічних наук, професором Тетяною Вікторівною Сергеєвою. Унікальність цієї школи полягає у мультідисциплінарності, що грунтується на багаторічних наукових дослідженнях (більш ніж 46 років) в галузях загальної психології пам’яті та мислення, диференціальної та педагогічної психології, штучного інтелекту, лінгвістики і матлінгвістики, філології, іноземної мови та е-навчання, управління людськими ресурсами, мультидисциплінарними кроскультурними проектами.

Дослідження кафедри базуються на принципах Еко-гуманістичної наукової школи, що розглядає навчальний процес як взаємодію того, хто навчається як живої відкритої системи з штучно створеним навчальним середовищем. Згідно з «Еко-Гуманістичною Технологією Саморозвитку» оптимальне навчання відбувається у навчальному середовищі, що моделює реальні професійні ситуації. Таке моделювання обумовлює формування розумових і практичних дій в процесі рішення учбових завдань, які спрямовані на вирішення  професійних, соціальних та організаційних проблем, що відповідають когнітивним, комунікативним та регулятивним функціям свідомості. Оригінальність досліджень полягає в вивченні закономірностей комплексного когнітивного і особистісного розвитку студентів у технологічному навчальному середовищі на основі психологічних закономірностей роботи пам’яті і мислення. Такий підхід є водночас науково обгрунтований і інноваційний.

Високий рівень цих досліджень був визнаний світовою науковою спільнотою, про що свідчить здобуття багатьох міжнародних проєктів в рамках програм TEMPUS, ERASMUS+, CULTURE2000, HORIZON та постійні запрошення від провідних європейських університетів для читання лекцій за тематикою «Еко-гуманістичного саморозвитку»  та «Психологічної моделі обробки мови», серед яких Кембриджський і Бакингемширський (Велика Британія), Ліонські університети ім. Братів Люм’єр та ім. Клода Бернара (Франція); Бранденбургський, Берлінський ім. Гумбольдта і Ферн-університет м. Хаген (Німеччина), Міланська Політехніка та Флорентійський (Італія), Віденський Технологічний (Австрія) університети.

Актуальність і практична значущість наукових досліджень доведена конкретними результатами, впровадженими в навчальний процес. А саме:  1) 25 курсів іноземної мови професійного і наукового спрямування в традиційному, змішаному та е-форматі; 2) інтерактивний курс лідерства та командної роботи; 3) курс розвитку людських ресурсів; 4) 3 інтерактивних курса саморозвитку: соціальної компетентності, особистісних якостей, здатності до навчання в умовах інтенсивних технологічних, економічних та соціальних трансформацій.

 

НАУКОВІ НАПРЯМКИ КАФЕДРИ, ОБУМОВЛЕНІ АКТУАЛЬНИМИ ПОТРЕБАМИ І ОХОПЛЮЮТЬ ВИВЧЕННЯ:

 • когнітивного та особистісного розвитку студентів,. що включає розвиток актуальних для часу інтенсивних трансформацій соціальних, комунікативних та технічних компетентностей;
 • розвитку інноваційних програм курсів, платформ і матеріалів дистанційного, змішаного та онлайн навчання;
 • дослідження комплексного розвитку мовленнєвої компетентності в режимі онлайн на експериментальній базі офіційного сертифікованого міжнародного центру підготовки до іспиту на рівень В2 за версією Cambridge English: First – FCE;
 • розвитку управління навчальним процесом, що включає розвиток мультидисциплінарних команд проектів та баз даних, що здатні автоматизувати процеси категоризації, конкретизації, розподілу, вимірювання і трансформації всіх видів освітньої діяльності в формати академічних та наукових планів, звітів, тощо;
 • дослідження емоційного і соціального інтелекту здобувачів в умовах стресу;
 • дослідження убової діяльності з цілеспрямованого розвитку онлайн ефективності прийняття і реалізації рішень;
 • дослідження убової діяльності з цілеспрямованого розвитку ефективного лідерства та командної роботи;
 • дослідження шляхів відбору і розвитку мультидисциплінарної команди розробників;
 • дослідження принципів організації робочого середовища розробників е-комплексів;
 • дослідження принципів розробки прототипу е-курсів: методології, структури, видів навчальної діяльності, типів завдань, системуправління, зворотного зв’язку, контролю;
 • дистанційне навчання;
 • гендерні особливості ділової комунікації;
 • Інтернет-комунікації;
 • медіа-комунікації;
 • PR-комунікації.

 

Професором Тетяною Сергеєвою сформовані проблемні групи з провідних викладачів і співробітників кафедри, які розробляють коло дослідницьких проблем, що пов’язані з е-навчанням, а саме: 

 1. СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА Е-НАВЧАННЯ
  • Е-навчання, як синергійна взаємодія тріади «студент-тьютор-освітнє середовище»
  • Профіль випускника – стратегічне орієнтування студент -центрованого е-навчання
  • Інтерактивність, як базова умова ефективного е-навчального середовища
  • Метакогнітивний підхід, як засіб подолання невизначеності
  • Предметні дії, як фундаментальна основа е-навчання
  • Персоналізація е-навчання – вибір на основі рефлексії смислів і досвіду
  • Зворотній зв’язок і самооцінка, як умови якості саморозвитку в е-навчанні
  • Е-технології автоматизації знань, як умови трансформації теорії в практику
 1. КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В МЕЖАХ Е-НАВЧАННЯ
  • Розвиток метакогнітивної здатності до саморозвитку в межах е-навчання, як умова виживання в нестійкому динамічному суспільстві
  • Розвиток критичного мислення в межах е-навчання, як умова розвитку ефективності прийняття і реалізації рішень
  • Розвиток соціального і емоційного інтелекту в межах е-навчання як умова соціально-комунікативної ефективності
  • Розвиток ефективного розділеного лідерства та командної роботи в межах е-навчання, як умова успішної роботи в організації
  • Розвиток здатності працювати в стресовій ситуації в межах е-курсів підготовки до випробувань різного рівня складності
 1. МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ, ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО Е-НАВЧАННЯ
  • Досвід створення розвивального е-середовища мультидисциплінарними командами розробників
  • Розвиток професійної компетентності через мультидисциплінарні зв’язку з непрофільними дисциплінами в рамках е-навчання
  • Вимірювання ваги дисципліни для ухвалення рішення щодо відбору компонентів збалансованої мультидисциплінарної е-освітньої програми
  • Оптимізація і підвищення ефективності е-освітніх програм за допомогою аналізу перехресних компетентностей
 1. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНІКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ Е-НАВЧАННЯ
  • Розвиток здатності до самоуправління процесом е-навчання за допомогою інструменту «Progress Bar»
  • Визначення індивідуального рівня розвитку за допомогою техніки «Накладання когнітивних схем»
  • Визначення індивідуальної програми навчання за допомогою техніки «Накладання профілів»
  • Розвиток критичного мислення за допомогою техніки «Індивідуальної траєкторії»
  • Розвиток здатності до узагальнення за допомогою техніки «Ментальної матриці»
  • Самооцінка ефективності вирішення завдань за допомогою техніки «Кольорової палітри»
  • Розвиток комунікативних навичок говоріння на «Скролінговому тренажері»
  • Мнемотехніки «крос-форми», «приховані написи», «ментальні карти» для автоматизації комунікативних навичок

 

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ

1. Щорічна міжнародна наукова конференція аспірантів, де аспіранти апробують свої дисертаційні дослідження виступом на іноземній мові, що є підготовкою їх майбутніх виступів на міжнародних наукових конференціях.

2. Проведення наукової вікторини Kahoot! «To get in, or not to get in, that is the question» в рамках науково-освітнього проекту «Канікули з Політехом», що було присвячено темі безпеки (12.01.2023). Вікторину можна пройти за наступним посиланням: https://kahoot.it/challenge/009115087.

 

КЕРІВНИЦТВО НАУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ

1. Проведення занять в студентських наукових групах в рамках студентського наукового гуртка «Міжкультурна комунікація та іноземна мова в сучасному бізнесі» (за спеціальностями 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини») в асинхронному режимі:

Лідерство і командна робота

Робота студентського наукового гуртка «Лідерство і командна робота» (на англійській мові) націлена на розвиток компетенцій в області лідерських стратегій і навичок, а також на узагальнення знань про сучасні теорії, концепції і моделі лідерства для впровадження цих знань в індивідуальний досвід, професійну підготовку і саморозвиток.

Метою гуртка є намір навчити здобувачів:

– демонструвати розуміння сучасних вимог до ефективного лідерства у суспільстві, що динамічно змінюється;

– працювати в дусі співробітництва, в командному проєкті;

– приймати рішення з дотриманням етичних принципів їх реалізації;

– використовувати індивідуальний досвід як ресурс розвитку лідерських навичок.

За допомогою отриманих знань і навичок студенти матимуть змогу розвинути критичне мислення; навички щодо направлення комунікації в необхідний напрямок; навчитися бути впевненим та асертивним; засвоїти навички самовираження та здобуття зворотного зв’язку; навчитися долати конфліктні ситуації та переводити діалог в конструктивне русло; вміти сформувати ефективну команду для оптимального рішення завдання.

Заняття проводитимуться один раз на два тижні в Teams. Час проведення буде повідомлено, коли буде сформовано групу.

Для запису в групу, будь ласка, пишіть на email керівника гуртка: natalya.turlakova@khpi.edu.ua, Турлакова Наталя Борисівна.

Розвиток технік письмового спілкування

Студентську проблемну групу “Розвиток технік письмового спілкування” створено для формування мовленнєвої навички письма на основі інноваційної технології “Smart Writing Online”; розвиток навичок написання таких типів документів, як:  есе, лист, звіт, стаття, критичний огляд з використанням інтерактивної комплексної матриці “Smart Writing Matrix”; вдосконалення навичок крос-культурної комунікації; формування лінгвістичної компетенції; вивчення інструментів індивідуалізації та самоконтролю, що є важливим у форматі е- навчання.

Заняття проводитимуться один раз на два тижні в Teams. Час проведення буде повідомлено, коли буде сформовано групу.

Для запису в групу пишіть на email керівника гуртка: Zhanna.Kushchenko@khpi.edu.ua, Кущенко Жанна Леонідівна.

Розвиток лексичних мнемотехнік

Студентську проблемну групу “Розвиток лексичних мнемотехнік” створено для розвитку навичок індивідуальної, парної та групової роботи при виконанні пізнавально-пошукової роботи, для поглиблення лінгвістичної та лінгво-культурної компетентності студентів, поглиблення знань студентів з англійської мови, розширення словникового запасу, розвитку навичок комунікативного спілкування.

Заняття проводитимуться один раз на тиждень в Teams.Час проведення буде повідомлено, коли буде сформовано групу.

Для запису в групу пишіть на email керівника гуртка: orda.oleksandra@khpi.edu.ua, Орда Олександра Федорівна.

Розвиток соціального і емоційного інтелекту

Студентську проблемну групу «Розвиток соціального і емоційного інтелекту» (на англійській мові) створено для обговорення на англійській мові питань, пов’язаних з емоційною сферою підчас комунікації, виконання завдань для формування лінгвістичної компетенції у вивченні емоційної сфери, розвитку емоційного інтелекту та соціального потенціалу студента, вдосконалення навичок крос-культурної комунікації та оволодіння інструментами самоконтролю у форматі е-навчання, тощо.

Заняття проводитимуться один раз на два тижні в Teams. Час проведення буде повідомлено, коли буде сформовано групу.

Для запису в групу пишіть на email керівника гуртка: yanina.muzalevska@khpi.edu.ua, Музалевська Яніна Анатоліївна.

Розвиток граматичного мислення

Студентську проблема групу “Розвиток граматичного мислення” (на англійській мові) створено для ознайомлення студентів із існуючими методиками викладання іноземних мов у сучасному світі; дослідження ефективності використання смислової граматики для поглиблення мовної компетенції; поглиблення вивчення граматики англійської мови з урахуванням когнітивних особливостей сприйняття та породження іншомовного висловлювання з метою застосування в мовленнєвій практиці; ознайомлення з граматичними особливостями перекладу та застосування синтаксичних конструкцій притаманним науковій літературі; сприяння розвитку граматичної компетентності здобувачів з метою оволодіння навичками усного та письмового мовлення за фахом та у повсякденному житті із застосуванням інноваційної методики опанування смислової граматики.

Заняття проводитимуться один раз на два тижні у Teams. Час проведення буде повідомлено, коли буде сформовано групу.

Для запису в групу пишіть на email керівника гуртка: dariia.novytska@khpi.edu.ua, Новицька Дарія Євгенівна.

Розвиток ефективної комунікації

Студентську проблемну групу “Розвиток ефективної комунікації” створено для формування розвитку навичок вербального та невербального спілкування; розвитку вміння ефективно спілкуватися не тільки обмінюючись інформацією, а й розуміючи емоції і наміри людей, що спілкуються; вдосконалення навичок коректної аргументації своєї точки зору; розвиток навичок спілкування англійською мовою.

Заняття проводитимуться один раз на два тижні в Teams. Час проведення буде повідомлено, коли буде сформовано групу.

Для запису в групу пишіть на email керівника гуртка: olexandr.tomilin@khpi.edu.ua, Томілін Олександр Міхайлович.

Міжнародна маркетингова комунікація» (на англійській мові)

Студентську проблемну групу «Міжнародна маркетингова комунікація» (на англійській мові) створено для обговорення на англійській мові сучасних кейсів з комунікації брендів із споживачами, з розробки та удосконалення стратегій брендів щодо конкурентоспроможності на ринку, з вивчення особливостей локальних та глобального ринків та помилок брендів, коли ці особливості не враховуються при їх просуванні на ці ринки, тощо.

Заняття проводитимуться один раз на два тижні в Teams. Час проведення буде повідомлено, коли буде сформовано групу.

Для запису в групу пишіть на email керівника гуртка: victoria.larchenko@khpi.edu.ua, Ларченко Вікторія Валеріївна.

Міжнародна комунікація

Студентська проблемна група «Міжнародна комунікація».

Міжнародна комунікація – практика спілкування, що здійснюється через міжнародні кордони. У цілому, комунікації  – складова частина комплексу маркетингу (маркетингу-міксу), а при розгляді в міжнародному контексті виявляє нові поняття, межі і можливості. Міжнародна комунікація охоплює широке коло питань у різних сферах та сприяє розумінню та розвитку крос-культурного менеджменту та ефективної комунікації. 

Заняття проводитимуться раз на два тижні в Teams. Час проведення буде повідомлено, коли буде сформовано групу.

Для запису в групу пишіть на email керівника гуртка: nataliia.mechenkova@khpi.edu.ua, Меченкова Наталія Михайлівна.

Основи наукового-академічного письма» (на англійській мові)

Студентська проблемна група «Основи наукового та академічного письма» (на англійській мові).

Курс розроблено для розвитку навичок наукового письма. Ви дізнаєтесь, як оцінювати різні джерела наукової інформації, вивчите фактори, які потрібно враховувати автору для досягнення балансу при написанні новинних статей, наукових сторіз, прес-релізів, блогів та наукового відео.

У програмі проблемної групи вивчення різних форм наукового письма, компонентів, які потрібні для написання новинних статей, прес-релізів, блогів; використання відеоісторій для передачі наукової інформації різним типам аудиторії; вивчення методів ведення інтерв’ю, написання новини, посту у блозі або відео сценарію.

У результаті ви навчитеся визначати аудиторію, ракурс, головну ідею та структуру статті, зрозумієте функцію наукових блогів і відео як інструментів спілкування, навчитеся розробляти новинні статті, повідомлення в блозі або відеосценарії.

Заняття проводитимуться раз на три тижні в Teams. Час проведення буде повідомлено, коли буде сформовано групу.

Для запису в групу пишіть на email керівника гуртка: victoria.rubtsova@khpi.edu.ua, Рубцова Вікторія Вікторівна.

Ділова англійська мова

Студентську проблемну групу «Business English» створено для студентів, вивчаючих ділову англійську мову, які в майбутньому будуть бізнесменами. Курс базується на аутентичних матеріалах світової преси, які відображають найсвіжіші тенденції світу бізнесу. Цей курс розвине навички комунікації, які потрібні для успіху в бізнесі, і поширить знання сфери ділового світу. Це може дати свободу в використанні мовленнєвих конструкцій , що важливо для впевненого використання англійської мови в бізнесі, а це, безумовно, розширить перспективи кар’єри.

Пропонуються різні види діяльності і обмін думками. Ви знайдете дефініції і приклади, почуєте оригінальну мову, розвинете навички читання і використання базових конструкцій ділової мови. На Вас чекають аутентичні інтерв’ю і різноманітні записи. Ви розвинете базові навички комунікації в бізнесі для того, щоб бути готовим брати участь в мітингах, перемовинах і зборах, вести телефонні розмови, використовувати англійську мову в соціальних ситуаціях. Різні аспекти міжнародної комунікації допоможуть вам ознайомитись з потенційними проблемами, коли ви маєте справу з громадянами різних країн.

Заняття проводитимуться один раз на два тижні в Teams. Час проведення буде повідомлено, коли буде сформовано групу.

Для запису в групу пишіть на email керівника гуртка: Olena.Shaposhnikova@khpi.edu.ua, Шапошнікова Олена Леонідівна.

Основи граматичної компетенції

Студентську проблемну групу «Основи граматичної компетенції» (на англійській мові) створено для формування мовленнєвих граматичних умінь у студентів-економістів шляхом автоматизації цих умінь в усному мовленні, а також уміння адекватно використовувати граматичні навички в різних ситуаціях спілкування для вирішення різноманітних комунікативних потреб.

Заняття проводитимуться один раз на два тижні в Teams. Час проведення буде повідомлено, коли буде сформовано групу.

Для запису в групу пишіть на email керівника гуртка: iryna.kompaniiets@khpi.edu.ua, Компанієць Ірина Василівна.

2. Підготовка доповідей та тез студентів разом з викладачами дисциплін. У 2022 р. було підготовлено 3 доповіді та тези 84 Міжнародної студентської наукової конференції «Інформаційні технології та їх роль в освітньому процесі» (11-15 квітня 2022 року, Харківський національний автодорожний університет, м. Харків).

3. Наукова переддипломна практика та написання і захист магістерських наукових робіт магістрів кафедри зі спеціальністю «Журналістика» (2017-2021).

и