Бакалаврат

Освітня програма: “Інтелектуальний аналіз даних”

Галузь знань: 11 «Математика і статистика»

Спеціальність: 113 ” Прикладна математика”

Гарант освітньої програми: Ахієзер Олена Борисівна

1 – Загальна інформація
Загальна інформація
Повна назва ЗВО та інституту Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаійних технологій

Кафедра комп’ютерної математики і аналізу даних

Ступінь вищої освіти

та назва кваліфікації мовою оригіналу

Бакалавр з прикладної математики
Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна спеціалізована програма

«Інтелектуальний аналіз даних»

Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний,

240 кредитів ЄКТС, 3 роки і 10 місяців

Наявність акредитації Програма впроваджується в 2021р для набору 2021 р.
Передумови Наявність документу о повній загальній середній освіті
Мова(и) викладання Українська / англійська
Термін дії освітньої програми Відповідно до терміну дії сертифікату про акредитацію
Посилання на постійне розміщення опису освітньої програми http://web.kpi.kharkov.ua/kmmm/uk/

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/

2 – Мета освітньої програми

Забезпечити підготовку фахівців в галузі прикладної математики, здатних формулювати, розв’язувати та узагальнювати практичні задачі у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних методів математичних і комп’ютерних наук, розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати відповідне програмне забезпечення.

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, що володіють сучасними математичними методами та інформаційними технологіями інтелектуального пошуку, аналізу, обробки і візуалізації даних, зокрема даних вимірювань та спостережень, текстів, сигналів та зображень з метою видобування знань, прогнозування і прийняття рішень.

3 – Характеристика освітньої програми
Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань, спеціальність, програма) Галузь знань: Математика та статистика

Спеціальність: Прикладна математика

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма з орієнтацією на розробку та застосування математичних методів, алгоритмів та програмних продуктів.

Професійна спрямованість – розробка математичних методів, моделей, алгоритмів та програмного забезпечення для аналізу даних, процесів, текстів, сигналів і зображень, прогнозування та прийняття рішень, пошуку та видобування знань.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Спеціальна освіта в галузі математики і статистики за спеціальністю «Прикладна математика» у предметній області інтелектуального аналізу великих невизначених даних.

Ключові слова: аналіз даних, обробка сигналів та зображень, розпізнавання образів, великі дані, видобування знань, математичні моделі, машинне навчання, штучний та обчислювальний інтелект.

Особливості програми Проектно-орієнтована професійна програма за стандартами міжнародної ініціативи CDIO. Проектне навчання на основі послідовності виконання інтегрованих навчальних та реальних проектів. Дуальне навчання на базових підприємствах – провідних IT-компаніях. Індивідуалізація навчання з орієнтацією на студента. Викладання ряду навчальних дисциплін на англійській мові.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Працевлаштування на підприємствах і компаніях ІT-індустрії, в інформаційно-аналітичних відділах підприємств виробничого і банківсько-фінансового секторів, наукових установах, сфері послуг тощо.

Професійні можливості випускників (відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010).

212 – Професіонали в галузі математики і статистики:

2121.2 – Математик (прикладна математика), математик-аналітик з дослідження операцій;

213 – Професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації),

2122 – Професіонали в галузі статистики

2132 – Професіонали в галузі програмування:

2132.2 – Розробники комп’ютерних програм.

Первинні посади: математик (прикладна математика), фахівець з аналізу даних, системний аналітик, програміст, розробник програмних продуктів, розробник та адміністратор баз даних та знань.

Подальше навчання Можливість продовження освіти на наступному (магістерському) рівні вищої освіти за відповідними освітньо-професійними або освітньо-науковими програмами.

Можливість післядипломної освіти для отримання професійної кваліфікації за відповідними професійними стандартами.

5 – Викладання та оцінювання
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Лекції, лабораторні та практичні заняття, науково-практичні семінари, виконання навчальних та реальних проектів (навчання на проектах), проблемно-орієнтоване навчання та навчання за запитами, студентсько-центроване навчання, дуальне навчання, дистанційне та змішане навчання, самостійна робота та самонавчання, практика, підготовка кваліфікаційної роботи.
Оцінювання Поточний та підсумковий контроль знань (опитування, контрольні та індивідуальні завдання, тестування тощо), заліки та іспити (усні та письмові), захист навчальних та реальних проектів з презентацією, публічний захист кваліфікаційної роботи.
6 – Програмні компетентності
6 – Програмні компетентності
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми прикладної математики у професійній діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування математичних теорій, методів, алгоритмів, інформаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності ЗК
ЗК 01 Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 02 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 03 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 04 Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 05 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК 06 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 07 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 08 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 09 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК 10 Навички у використанні інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 11 Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК 12 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
ЗК 13 Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК 14 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україніі.
ЗК 15 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (визначені стандартом вищої освіти спеціальності) ФК
Діяльність із застосування математичних методів
ФК 01 Здатність використовувати й адаптувати математичні теорії, методи та прийоми
ФК 02 Здатність виконувати завдання, сформульовані у математичній формі.
ФК 03 Здатність обирати та застосовувати математичні методи для розв’язання прикладних задач, моделювання, аналізу, проектування, керування, прогнозування, прийняття рішень.
ФК 04 Здатність обирати та застосовувати чисельні методи для розв’язування задач оптимізації
Проектувальна діяльність
ФК 05 Здатність розробляти алгоритми та структури даних, програмні засоби та програмну документацію.
ФК 06 Здатність проектувати бази даних, інформаційні системи та ресурси.
Технологічна діяльність
ФК 07 Здатність розв’язувати професійні задачі за допомогою комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж та Інтернету, в середовищі сучасних операційних систем, з використанням стандартних офісних додатків.
ФК 08 Здатність експлуатувати та обслуговувати програмне забезпечення автоматизованих та інформаційних систем різного призначення.
ФК 09 Здатність використовувати сучасні технології програмування та тестування програмного забезпечення.
ФК 10 Здатність до проведення математичного і комп’ютерного моделювання, аналізу та обробки даних, обчислювального експерименту, розв’язання формалізованих задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів.
Організаційно-управлінська діяльність
ФК 11 Здатність створення документів встановленої звітності, використання нормативно-правових документів.
ФК 12 Здатність до організації роботи колективу виконавців, приймання доцільних та економічно обґрунтованих організаційних та управлінських рішень, забезпечення безпечних умов праці.
Науково-дослідна діяльність
ФК 13 Здатність до пошуку, систематичного вивчення та аналізу науково-технічної інформації, вітчизняного й закордонного досвіду, пов’язаного із застосуванням математичних методів для дослідження різноманітних процесів, явищ та систем.
ФК 14 Здатність зрозуміти постановку завдання, сформульовану мовою певної предметної галузі, здійснювати пошук та збір необхідних вихідних даних.
ФК 15 Здатність сформулювати математичну постановку задачі, спираючись на постановку мовою предметної галузі, та обирати метод її розв’язання, що забезпечує потрібні точність і надійність результату.
ФК 16 Здатність брати участь у складанні наукових звітів із виконаних науково-дослідних робіт та у впровадженні результатів проведених досліджень і розробок.
ФК 17 Здатність до ефективної професійної письмової й усної комунікації українською мовою та однією з офіційних мов ЄС. доведення математичних тверджень і теорем.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (визначені закладом вищої освіти) ФКС
ФКС 01 Здатність обирати та застосовувати математичні моделі та методи для статистичного та інтелектуального аналізу даних в умовах невизначеності.
ФКС 02 Здатність застосовувати математичні методи та алгоритми машинного навчання, м’яких обчислень і обчислювального інтелекту для аналізу невизначених даних, прогнозування та прийняття рішень.
ФКС 03 Здатність до розробки та експлуатації програмних засобів інтелектуального аналізу даних вимірювань та спостережень, текстів, сигналів і зображень.
ФКС 04 Здатність до розробки та експлуатації програмних засобів обробки великих масивів даних на основі інформаційних технологій розподілених і хмарних обчислень.
ФКС 05 Здатність до використання інформаційних технологій статистичного та інтелектуального аналізу даних, прогнозування, прийняття рішень.
ФКС 06 Здатність до використання інформаційних технологій інтелектуального інформаційного пошуку та видобування знань.
7 – Програмні результати навчання
Програмні результати навчання за спеціальністю (визначені стандартом вищої освіти спеціальності) РН
РН 01 Демонструвати знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій прикладної математики і використовувати їх на практиці.
РН 02 Володіти основними положеннями та методами математичного, комплексного та функціонального аналізу, лінійної алгебри та теорії чисел, аналітичної геометрії, теорії диференціальних рівнянь, зокрема рівнянь у частинних похідних, теорії ймовірностей, математичної статистики та випадкових процесів, чисельними методами.
РН 03 Формалізувати задачі, сформульовані мовою певної предметної галузі; формулювати їх математичну постановку та обирати раціональний метод вирішення; розв’язувати отримані задачі аналітичними та чисельними методами, оцінювати точність та достовірність отриманих результатів.
PH 04 Виконувати математичний опис, аналіз та синтез дискретних об’єктів та систем, використовуючи поняття й методи дискретної математики та теорії алгоритмів.
РН 05 Уміти розробляти та використовувати на практиці алгоритми, пов’язані з апроксимацією функціональних залежностей, чисельним диференціюванням та інтегруванням, розв’язанням систем алгебраїчних, диференціальних та інтегральних рівнянь, розв’язанням крайових задач, пошуком оптимальних рішень.
РН 06 Володіти основними методами розробки дискретних і неперервних математичних моделей об’єктів та процесів, аналітичного дослідження цих моделей на предмет існування та єдиності їх розв’язку.
РН 07 Вміти проводити практичні дослідження та знаходити розв’язок некоректних задач.
РН 08 Поєднувати методи математичного та комп’ютерного моделювання з неформальними процедурами експертного аналізу для пошуку оптимальних рішень.
РН 09 Будувати ефективні щодо точності обчислень, стійкості, швидкодії та витрат системних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей та розв’язання практичних задач.
РН 10 Володіти методиками вибору раціональних методів та алгоритмів розв’язання математичних задач оптимізації, дослідження операцій, оптимального керування і прийняття рішень, аналізу даних.
РН 11 Вміти застосовувати сучасні технології програмування та розроблення програмного забезпечення, програмної реалізації чисельних і символьних алгоритмів.
РН 12 Розв’язувати окремі інженерні задачі та/або задачі, що виникають принаймні в одній предметній галузі: в соціології, економіці, екології та медицині.
РН 13 Використовувати в практичній роботі спеціалізовані програмні продукти та програмні системи комп’ютерної математики.
РН 14 Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
РН 15 Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у рамках обмеженого часу.
РН 16 Демонструвати навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в команді.
РН 17 Уміти здійснювати збір, опрацювання, аналіз, систематизацію науковотехнічної інформації, уникаючи при цьому академічної недоброчесності.
РН 18 Ефективно спілкуватися з питань інформації, ідей, проблем та рішень зі спеціалістами та суспільством загалом.
РН 19 Збирати та інтерпретувати відповідні дані й аналізувати складності в межах своєї спеціалізації для донесення суджень, які відбивають відповідні соціальні та етичні проблеми.
РН 20 Демонструвати навички професійного спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією з офіційних мов ЄС.
Програмні результати навчання за спеціалізацією (визначені закладом вищої освіти) РНС
РНС 01 Знати та розуміти сучасні методи розв’язання математичних задач статистичного і інтелектуального аналізу даних, прогнозування тощо.
РНС 02 Знати та розуміти методи розв’язання математичних задач інтелектуального інформаційного пошуку та видобування знань.
РНС 03 Вміти застосовувати існуючи і розробляти нові алгоритми і програмні засоби для статистичного і інтелектуального аналізу невизначених даних.
РНС 04 Вміти застосовувати існуючи і розробляти нові алгоритми і програмні засоби обробки даних вимірювань та спостережень, текстів, сигналів та зображень.
РНС 05 Вміти застосовувати сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення для обробки великих масивів даних на основі розподілених і хмарних сервісів.
8– Перелік компонентів освітньо-професійної програми
Перелік та зміст освітніх компонентів (загальних, спеціальних, профільних, вибіркових) можна знаіти у навчальному плані за посиланням.
9 – Структуно-логічна схема
10 – Форма випускної аттестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 113 «Прикладна математика» проводиться у формі захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи та завершується видачою документу встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: «Бакалавр з прикладної математики» за програмою «Інтелектуальний аналіз даних». Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Додаткова інформація

Повний зміст освітної програми

Перелік компонентів освітньо-професійної програми (Навчальний план)

Структурно-логічна схема