Кафедра ММІ, НТУ "ХПІ"

113 – Прикладна математика.
Комп'ютерне та математичне моделювання.

113 – Прикладна математика.
Комп'ютерне та математичне моделювання.

Кафедра ММІ, НТУ "ХПІ"

На кафедрі ММІ, НТУ “ХПІ” готують магістрів по спеціальності 113 Прикладна математика «Комп’ютерне та математичне моделювання», за двома освітніми програмами:

  • освітньо-наукова, 1 рік 9 місяців (ОНП) 
  • освітньо-професійна, 1 рік 4 місяці (ОПП)
Освітня програма поточного року
та Архів ОП доступні на сайті відділу
забезпечення якості освіти НТУ “ХПІ”

Освітня програма поточного року та Архів ОП доступні на сайті відділу забезпечення якості освіти НТУ “ХПІ”

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Мета освітньої програми. Метою освітньо-наукової та освітньо-професійної програми є підготовка фахівця, який володіє спеціалізованими знаннями у сфері прикладної математики, що включають сучасні наукові здобутки, та здатен до здійснення математичного та комп’ютерного моделювання об’єктів та процесів, що в них відбуваються, проведення прикладних досліджень та критичного осмислення інженерних проблем з точки зору розв’язання за допомогою традиційних та інтелектуальних методів обчислень.

Освітньо-наукова програма «Комп’ютерне та математичне моделювання» знаходиться в парадигмі місії та стратегії університету і дає можливість професійно-наукового розвитку в сфері застосування поглиблених знань й практичних навичок з математичних, комп’ютерних та природничих дисциплін або подальшого навчання, зокрема на третьому рівні вищої освіти (доктора філософії) за спеціальністю 113 – «Прикладна математика» (за освітньо-науковою програмою «Прикладна математика») або суміжних спеціальностях.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації, спрямовується на підготовку фахівців, які мають поглиблене розуміння та високу кваліфікацію в аспектах здійснення математичного та комп’ютерного моделювання об’єктів, процесів та явищ фізичної природи, що використовуються для здійснення прикладних досліджень в інноваційній інженерній та науковій діяльності.

Програма акцентована на розбудові компетентностей необхідних для створення, обґрунтування вибору та адаптації до коректного застосування складних, зокрема нелінійних, математичних моделей, а також на набутті професійних знань та навичок розробки, модернізації та налаштуванні методів і алгоритмів інтелектуальних обчислень, зокрема в рамках підходів керованих даними.

Особливості програми. Освітня програма «Комп’ютерне та математичне моделювання» структурована таким чином що формує компетентності в галузі традиційних підходів до обчислювального моделювання складних явищ і процесів різної природи, а також підходів інтелектуального комп’ютерного аналізу, зокрема підходів керованих даними та методів машинного навчання.

Поєднання цих двох компетентностей, що разом спрямовані на здійснення прикладних математичних досліджень в інженерних та інформаційних системах, забезпечує синергетичний ефект, який надає здатності до інтерпретації результатів моделювання згідно предметної області та інтегрування знань, зокрема в умовах невизначеності та неповної інформації.

До інших важливих особливостей слід віднести:

  1. наявність проєктної форми навчання, що концептуально впроваджує CDIO підхід, при цьому здобувачі освіти залучаються до виконання індивідуальних та командних прикладних проектів;

  2. можливість до академічної мобільності здобувачів освіти в рамках активної участі інституту та випускової кафедри в німецький програмі академічних обмінив, зокрема в програмі стипендії Л. Ейлера (переддипломне стажування в Магдебурзькому університеті Отто-фон Гьоріке, м. Магдебург, Німеччина);

  3. наявність декількох освітніх компонент, зокрема «Моделювання в CAE системах», «Алгоритми МСЕ» та «Програмування сучасних чисельних методів», що розроблено та впроваджено у співпраці з викладачами кафедри механіки суцільних середовищ Рейнсько Вестфальського технічного університету, м. Ахен, Німеччина в рамках міжнародної програми Німецької служби академічних обмінів (DAAD, проєкт 57653616, 2022 р.) під назвою «Цифрова Україна: Забезпечення академічної успішності під час кризи (Digital Ukraine: Ensuring Academic Excellence in a Crisis)»;

  4. викладання ряду навчальних дисциплін передбачено на англійській мові;

  5. програма адаптована під навчання іноземних громадян.

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОП

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ОП (СИЛАБУСИ)

КодНазва дисципліни
ОНПОПП
Обов’язкові компоненти ОП
ЗП 1ЗП 1Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами
ЗП 2ЗП 2Інтелектуальна власність
СП 1СП 2Методи математичного моделювання та аналізу даних (англ.)
СП 2СП 3Нелінійні процеси та моделі
СП 3СП 4Моделювання в CAЕ системах
СП 4СП 5Математичні методи візуалізації даних (англ.)
СП 5СП 6Обчислюваний інтелект
СП 6СП 7Моделювання в CAЕ системах (2 сем.)
СП 7СП 8Нелінійна механіка твердого деформованого тіла
НП 1СП 1Основи наукових досліджень
НП 2Філософські проблеми сучасного наукового пізнання
НП 3Академічне письмо
НП 4Науково-дослідна робота (2, 3 сем.)
СП 9Проєктна робота
ПП 1Науково-дослідницька практика
ПП 1Переддипломна практика
СПАтестація ОНП
СПАтестація ОПП
Вибіркові компоненти ОП
ВВП1Дисципліна за профільним спрямуванням
«Механіка деформівного твердого тіла 1»
ВВП 1.1ВВП 1.1Контактна механіка та чисельне моделювання удару
ВВП 1.2ВВП 1.2Змішані задачі для тонкостінних конструкцій
ВВП 1.3ВВП 1.3Пружно-пластичне деформування пластин та оболонок
ВВП 2Дисципліна за профільним спрямуванням
«Моделювання динамічних процесів»
ВВП 2.1ВВП 2.1Математичні методи аналізу динаміки машин
ВВП 2.2ВВП 2.2Комп’ютерне моделювання динаміки та вібраційний захист роторних машин
ВВП 2.3ВВП 2.3Динаміка роторів у магнітних підшипниках
ВВП 3Дисципліна за профільним спрямуванням
«Спеціальні чисельні методи»
ВВП 3.1ВВП 3.1Алгоритми МСЕ
ВВП 3.2ВВП 3.2Програмування сучасних чисельних методів
ВВП 3.3ВВП 3.3Паралельні обчислення на CPU/GPU/CUDA
ВВП 4Дисципліна за профільним ІТ-спрямуванням
ВВП 4.1ВВП 4.1Розробка застосунків з використанням компонентного підходу
ВВП 4.2ВВП 4.2Інтегровані комп’ютерні системи проєктування та аналізу
ВВП 4.3ВВП 4.3Data-driven підходи у моделюванні
ВВП 5

Дисципліна за профільним спрямуванням

«Механіка деформівного твердого тіла 2

ВВП 5.1ВВП 5.1Математичні моделі композиційних матеріалів
ВВП 5.2ВВП 5.2Реологія сучасних матеріалів
ВВП 5.3ВВП 5.3Сучасні методи моделювання механіки руйнування матеріалів та конструкцій
ВВП 6Дисципліна за профільним спрямуванням
«Моделювання мультифізичних процесів»
ВВП 6.1ВВП 6.1Моделювання течії рідини та газу
ВВП 6.2ВВП 6.2Комп’ютерне розв’язання зв’язаних задач
ВВП 6.3ВВП 6.3Чисельне моделювання задач аеропружності
ВВПР 1Дисципліна за правовим спрямуванням
ВВПР 1.1Правове регулювання інноваційної діяльності
ВВПР 1.2Інформаційне право
ВВПР 1.3Авторське право та суміжні права
ВВПС 2Дисципліна за психологічним спрямуванням
ВВПС 2.1Психологія лідерства в бізнесі
ВВПС 2.2Психологія лідерства в освіті
ВВПС 2.3Основи професійної психології
НПС 1Дисципліна за науково-професійним спрямуванням
«Спеціальні розділи механіки деформівного твердого тіла»
НПС 1.1Математичні методи розсіяної пошкоджуваності
НПС 1.2Теорія міцності анізотропних матеріалів
НПС 1.3Методи гомогенізації гетерогенних матеріалів
НПС 2Дисципліна за науково-професійним спрямуванням
«Прогнозування випадкових процесів»
НПС 2.1Випадкові коливання та процеси
НПС 2.2Теорія Марківських процесів
НПС 2.3Прогнозування надійності та технічна діагностика конструкцій
НПС 3Дисципліна за науково-професійним спрямуванням
«Спеціальні методи конструкційної механіки»
НПС 3.1Спецглави механіки суцільних середовищ
НПС 3.2Спецглави динаміки машин та систем
НПС 3.3Спецглави міцності складних систем та конструкцій

Пропозиції щодо змін до ОПП та ОНП

113 "Прикладна математика" (магістр)