122 Комп'ютерні науки.

Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка.

МАГІСТРАТУРА

122 Комп'ютерні науки.

Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка.

МАГІСТРАТУРА

Мета освітньої програми 122 “Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка”, освітнього рівня магістр, спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері комп’ютерних наук, проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи, алгоритми та програмне забезпечення в розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати проектування, розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем, зокрема, систем інженерного моделювання, аналізу й обробки даних, комп’ютерної візуалізації та обробки графічної інформації.

Освітня програма поточного року
та Архів ОП доступні на сайті відділу
забезпечення якості освіти НТУ “ХПІ”

Освітня програма поточного року
та Архів ОП доступні на сайті відділу
забезпечення якості освіти НТУ “ХПІ”

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Основний фокус освітньої програми, зосереджується на всебічній підготовці фахівців з комп’ютерних наук, з акцентом на ретельній підготовці спеціалістів, які мають глибоке розуміння та високу кваліфікацію в аспектах комп’ютерних наук, орієнтованих на концептуальне проектування математичних та алгоритмічних моделей і їх практичну імплементацію у формі програмного коду. Програма акцентує на розбудові компетентностей, необхідних для проектування цифрових моделей та симуляцій, керування інтелектуальними системами та робототехнікою, а також на вивченні передових методів візуалізації даних і комп’ютерної графіки. Значна увага приділяється оволодінню сучасними інструментаріями для моделювання, проектування, розробки, інтеграції та технічної підтримки ІТ-продуктів та сервісів, включаючи системи для ефективного зберігання, аналізу та обробки даних.

Особливості програми. Освітньо-професійна програма пропонує студентам гнучкість у виборі індивідуальних траєкторій навчання через багатий вибір профільованих пакетів освітніх компонент, охоплюючи передові області, такі як сучасне проектування застосунків та програмування (профільований пакет – Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем), моделювання процесів, обробка та аналіз даних (профільований пакет – Моделювання процесів, обробка та аналіз даних), комп’ютерна графіка (профільований пакет – Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології), штучний інтелект в поєднанні з робототехнікою (профільований пакет – Інтелектуальні та робототехнічні системи), доповнена реальність (профільований пакет – Технології доповненої реальності).

Під час навчання студенти мають можливість особисто вибирати дисципліни, які відповідають їхнім інтересам і кар’єрним цілям в галузях, таких як розробка та управління програмним забезпеченням, зокрема для спеціалізованих систем як БПЛА, математичне моделювання та аналітика даних, моделювання у сфері систем комп’ютерної графіки та візуалізації, вивчення новітніх технологій доповненої реальності, допомагаючи їм формувати унікальний набір професійних навичок та знань.

Проєктна робота, що є ключовим елементом освітньої програми, зосереджується на розробці реальних ІТ-проектів у співпраці з провідними компаніями галузі, з метою надання студентам глибоких практичних навичок та професійного досвіду.

Можливість навчання окремих дисциплін англійською мовою, або цілком англійською мовою в групах з іноземними студентами.

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОП

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ОП (СИЛАБУСИ)

1. Обов’язкові освітні компоненти

1.1 Загальна підготовка

ЗП1

Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами

ЗП2

Інтелектуальна власність

1.2. Спеціальна (фахова) підготовка

СП1

Оcнови наукових досліджень

СП2

Сучасні методи математичного та комп’ютерного моделювання (англ.)

СП3

NO SQL бази даних

СП4

Алгоритми та моделі збору, аналізу та візуалізації даних (англ.)

СП5

Ефективність та якість архітектурних рішень інформаційних систем

СП6

Проєктна робота

ПП1

Переддипломна практика

 

Атестація

 2.  Вибіркові освітні компоненти

2.1 Профільна підготовка

 Профільований пакет дисциплін

 01″Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем”

ВП1.1

Методи обчислювального експерименту

ВП1.2

Стек технологій проєктування Web-застосувань

ВП1.3

Розробка додатків за допомогою .NET

ВП1.4

Управління проектами у сфері  IT

ВП1.5

Технології та інструменти DevOps-практик

 Профільований  пакет дисциплін

 02 “Моделювання процесів, обробка та аналіз даних”

ВП2.1

Паралельні обчислення на CPU/GPU/CUDA

ВП2.2

Комп’ютерне моделюваня та аналіз динаміки систем

ВП2.3

Методи оптимального проєктування

ВП2.4

Розробка застосунків на основі компонентних підходів

ВП2.5

Data-driven підходи у меделюванні

Профільований пакет дисциплін

 03 “Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології”

ВП3.1

Геометричне моделювання об’єктів, явищ і процесів Ч.1

ВП3.2

Обчислювальна візуалізація

ВП3.3

Геометричне моделювання об’єктів, явищ і процесів Ч.2

ВП3.4

Моделювання спеціальних ефектів в комп’ютерній графіці

ВП3.5

Профільований пакет дисциплін 04 “Інтелектуальні та робототехнічні системи”

 Профільований пакет  дисциплін

 04 “Інтелектуальні та робототехнічні системи”

ВП4.1

Методи обчислювального експерименту

ВП4.2

Методи штучного інтелекту в задачах управління БПЛА

ВП4.3

Розробка додатків за допомогою .NET

ВП4.4

Управління проектами у сфері  IT

ВП4.5

Методи управління рухом робототехнічних систем

 Профільований пакет  дисциплін

 05 “Технології доповненої реальності”

ВП5.1

Системи розпізнавання для доповненої реальності 

ВП5.2

Технології інфокомунікаційних систем

ВП5.3

Методи штучного інтелекту для синтезу зображень

ВП5.4

Системи підтримки прийняття рішень у доповненій реальності

ВП5.5

Засоби та інструменти для роботи з 3D-топологією

2.2 Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку

ВВП1

Моделювання в CAЕ системах

ВВП2

Методи підтримки процесів прийняття рішень

ВВП3

Комп’ютерна алгебра в наукових обчисленнях

ВВП4

Графіка в комп’ютерному моделюванні систем

ВВП5

Розподілені системи та бази знань

ВВП6

Обчислювальний інтелект

ВВП7

Нейронні мережі та методи їх проектування

ВВП8

Комп’ютерний зір, розпізнавання та класифікація в системах штучного інтелекту

ВВП9

Диференційна геометрія поверхонь та багатовидів

ВВП10

Технології просторового інтелекту

Пропозиції щодо змін до освітньої програми

122 «Комп'ютерні науки» (магістр)