122

Комп'ютерні

науки

Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка

Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут

122 комп'ютерні науки

Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка

Computer science is the study of computation, automation, and information.
Spans theoretical disciplines, such as algorithms, theory of computation, and information theory, and practical disciplines including the design and implementation of hardware and software.”

«Комп’ютерні науки, це науки про обчислення, автоматизацію та інформацію,
що охоплюють теоретичні дисципліни, такі як алгоритми, теорія обчислень і теорія інформації, та практичні дисципліни, що включають розробку та впровадження апаратного та програмного забезпечення».  (WikipediA)

#штучний інтелект #моделювання на основі даних, #компьютерне моделювання, #доповнена реальність #віртуальна реальність, #дуальна освіта #роботехнічні системи #системи управління та навігації #компютерна графіка #розробка програм #алгоритми

Бакалавр
з комп'ютерних наук

Термін навчання

4 роки / 240 кредитів ЄКТС

Форма навчання

Денна
Заочна

Бюджетні місця
у 2022 році

0
місць

Контрактні місця
у 2022 році

0 +
місць

Вартість контрактного навчання

30 470 грн*

*для громадян України

Бакалавр

з комп'ютерних наук

Термін навчання

3 роки 10 місяців / 240 кредитів ЄКТС

Форма навчання

Денна

Бюджетні місця
у 2020 році

0
місць

Вартість контрактного навчання

для громадян України 26 000 грн

Навчальний план.

характеристики освітньої програми

Основний фокус освітньої програми “Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка”, полягає в області вивчення алгоритмічних рішень та математичних методів, що покладені в основу розробки інтелектуальних програмних систем, а також вирішення прикладних задач комп’ютерного моделювання та аналізу даних в інформаційних та інженерних системах зі застосуванням підходів обчислювального і штучного інтелекту.

Структурно-логічна схема освітньої програми

Особливості програми

ІКМ застосовує в освітньому процесів Проектну форму. Починаючи з 3 курсу є обов'язкові командні проектні роботи - для формування командної взаємодії на завданнях запропонованих роботодавцями;

Активне залучення роботодавців для викладання вибіркових курсів з актуальних технологічних стеків - ми запрошуємо різних фахівців з різних компаній для спільного викладання найсучасніших технологій;

Інститут має сертифіковану лабораторію CISCO academy;

Широке коло зв'язків кафедр з університетами Німеччини: організація практики, включене навчання (академічна мобільність, тобто один семестр навчання в університеті Німеччини), стипендії Ейлера для кількох кращих студентів 5-го курсу щорічно;

Унікальна можливість для студентів обрати дуальну форму організації навчального процесу.

В рамках тісної кооперації ІКМ з компанією SoftServe, ми узгодили структуру навчального процесу, що забезпечує неперервну взаємодію в 3 основні кроки:

  • виконання командних проектних робіт за реальними case-ами від компанії та у тісному менторстві з практикуючими фахівцями;
  • студентам пропонують вибіркові технічні курси, які будуть читати викладачі ІКМ разом з фахівцями SoftServe на актуальні спеціалізовані технологічні напрямки;
  • синхронізація практичної складової дисциплін в технологічному стеку ІТ з виконанням робочих бізнес проектів в SoftServe (фактично суміщення стажування та роботи в компанії з навчанням).

Такий підхід забезпечує високий рівень практичних навичок, актальність стеку технологічних дисциплін та високий рівень SoftSkills для наших випускників.

   

Доцент ТАТАРІНОВА Оксана Андріївна

(гарант бакалаврської освітньої програми)

Кандидат технічних наук

викладає курси: Дискретна математика, Теорії алгоритмів, Математична логіка

Доцент ВОДКА Олексій Олександрович

(гарант магістерської освітньої програми)

Кандидат технічних наук

викладає курси: Об’єктно-орієнтоване програмування, Моделювання та реверс-інжинірінг на основі даних, Візуалізації даних, Математичні методи теорії штучного інтелекту, Розподілені обчислення

 

Професор ЛАРІН  Олексій Олександрович

Доктор технічних наук

викладає курси: Теорія ймовірностей та математична статистика, Машинне навчання, Моделювання динамічних процесів, Аналіз випадкових процесів та сигналів

БРЕСЛАВСЬКИЙ Дмитро Васильович 

Доктор технічних наук

викладає курси: Програмування, Спеціальні розділи обчислювальних методів

 

ВЯЗОВИЧЕНКО  Юлія Андріївна

Кандидат технічних наук

викладає курси: Математична логіка та структури даних, Нейронні мережі, Методи оптимізації

ІВАНЧЕНКО Ксенія Вікторівна

Кандидат технічних наук

викладає курси: Програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування, Методології створення програмних продуктів, Тестування, Моделювання та реверс-інжинірінг на основі даних

 

Професор ШОМАН Ольга Вікторівна

Доктор технічних наук

викладає курс: Геометричне моделювання

Професор УСПЕНСЬКИЙ Валерій Борисович

Доктор технічних наук

викладає курси: Системний аналіз, Математичні методи штучного інтелекту

 

МАТЮШЕНКО  Микола Васильович

Кандидат технічних наук

викладає курс: Дискретна математика

ШАПОВАЛОВА  Марія Ігорівна

Кандидат технічних наук

викладає курс: Технології розробки програм

 

ЧИСТІЛІНА  Ганна Вікторівна

Кандидат технічних наук

викладає курси: Математична логіка, Теорія алгоритмів та структури даних

ВОРОНЦОВА Дар’я Володимирівна

Кандидат технічних наук

викладає курс: Технології анімації та рендерінгу

 

ПОТОПАЛЬСЬКА Ксенія Олександрівна

Кандидат технічних наук

викладає курси:  Статистика на Phython, Машинне навчання, 3D малювання

РОЗОВА Люмила Вікторівна

Кандидат технічних наук

викладає курси:  Об’єктно-орієнтоване програмування, Бази даних

 

ДАШКЕВИЧ Андрій Олександрович

Кандидат технічних наук

викладає курси:  Програмування GUI, Інтелектуальний аналіз даних

Професор МАРТИНЕНКО Геннадій Юрійович

Доктор технічних наук

викладає курси:  Бази даних, Інтелектуальний аналіз даних

 

СІМОНОВА Ольга Геннадіївна

Кандидат технічних наук

викладає курс: Програмування

МІСЮРА Сергій Юрійович

Кандидат технічних наук

викладає курс: Веб-технології, Devops, Технології розробки програм

 

.

Освітня траєкторія – Проектування, створення та аналіз комп'ютерних систем

Даний профільований пакет дисциплін призначений для підготовки фахівців, які будуть генерувати нові ідеї та створювати проекти новітнього програмного забезпечення, включаючи ПРОГРАМУВАННЯ. Однією з головних проблем сучасної ІТ-галузі є брак нових ідей, оформлених відповідним чином – за вимогами описів стартапів, програмних комплексів, сценаріїв комп’ютерних ігор, веб-порталів та додатків тощо. Розуміння процесу розробки програмного забезпечення є важливою складовою цього блоку дисциплін, оскільки воно допомагає студентам оволодіти навичками та методами для ефективної роботи над програмними проектами.

Основні навчальні дисципліни

Мови програмування С++, Java, Python та ін.

Алгоритми та структури даних

Бази даних

Проектування програмних систем

Тестування програмних систем

Теорія управління

Методи штучного інтелекту

Комп'ютерні мережі

Internet-технології

Програмування мобільних пристроїв

Методи оптимізації

Дослідження операцій

Паралельне та розподілене програмування

Системний аналіз та теорія прийняття рішень

Освітня траєкторія – Моделювання процесів, обробка та аналіз даних

Підготовка спрямована на формування у студентів знань та вмінь створювати обчислювальні моделі та алгоритми комп’ютерної симуляції, обробки й аналізу, візуалізації даних. Увага приділяється синергії підготовки з програмування, моделювання та обчислювальної математики. Студенти отримують знання в області інженерного моделювання, застосування систем автоматизованого проектування. Фокус траєкторії на стику комп’ютерних симуляцій реальних процесів, методів аналізу даних і штучного інтелекту в задачах моделювання.

Основні навчальні дисципліни

Мови програмування С++, Java, Python та ін.

Математична статистика

Організація баз даних

Програмне забезпечення математичного моделювання

Технології програмування

Чисельні методи

Методи штучного інтелекту

Комп'ютерні мережі

Internet-технології

Методи оптимізації

Моделювання об’єктів і процесів в комп’ютерних системах

Динамічні дискретні системи

Паралельне та розподілене програмування

Метод скінченних елементів

Освітня траєкторія – Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

Даний профільований пакет дисциплін направлений на поєднання трьох напрямків, які взаємно доповнюють і збагачують один одного: розробка геометричних моделей об’єктів, явищ і процесів,  візуалізація, дизайн-діяльність.

Основи графічної композиції у віртуальному середовищі

Комп’ютерна графіка та веб-дизайн

Геометричне моделювання в конструюванні технічних об'єктів

Основи створення графічних додатків

Інтернет-технології комп’ютерної графіки та анімації

Графіка в мобільних пристроях

Основи скриптових мов програмування

Технології анімації та рендерингу

Освітня траєкторія – Інтелектуальні та робототехнічні системи

Даний профільований пакет дисциплін призначений для підготовки фахівців, які навчаться розробляти та використовувати комп’ютерні системи, що застосовують штучний інтелект, нейронні мережі та машинне навчання. Студенти зможуть створювати інтелектуальні моделі, здатні до розпізнавання образів, обробки мови та прийняття рішень на основі навчальних даних. Ці компетенції відкриють перед студентами широкі перспективи для впровадження інноваційних рішень у різних галузях, включаючи медицину, фінанси, автоматизацію та багато інших. 

Крім того, у рамках цього пакету дисциплін студенти отримають знання про робототехніку, зокрема розробку та програмування роботів і автономних систем. Вони ознайомляться з основними концепціями робототехніки, такими як сенсорика, керування рухом, навігація та взаємодія з оточенням. Студенти зможуть розробляти програмне забезпечення для роботів та безпілотних літальних апаратів, а також опанують принципи автономного функціонування та розв’язання завдань у реальному часі.

Основні навчальні дисципліни

Методи штучного інтелекту

Машинне навчання

Методи оптимізації

Дослідження операцій

Мови програмування С++, Java, Python та ін.

Бази даних

Теорія управління

Механіка робототехнічних систем

Паралельне та розподілене програмування

Internet-технології

Програмування мобільних пристроїв

Сучасні комп'ютерні технології

Освітня траєкторія – Технології доповненої реальності

Даний профільований пакет дисциплін призначений для підготовки фахівців, які навчаться розробляти та використовувати комп’ютерні cистеми з компонентами штучного інтелекту, штучні нейромережі для рішення різнопланових задач, виконувати обробку та розпізнавання зображень, використовувати технології 3D-анімації, виконувати моделювання AR & VR, розробляти мобільні  застосунки AR  та ігрові застосунки.

Основні навчальні дисципліни

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Студенти старших курсів і наші випускники працюють в найбільших українських і світових компаніях. Випускники, які знайшли себе в області інформаційних технологій, працюють програмістами (C++, C#, Java, PHP), front-end та back-end розробниками, адміністраторами баз даних, тестувальниками. Ті, хто знайшов себе в інженерній справі, працюють дослідниками та інженерами в компаніях, які займаються проектуванням і розробкою нового обладнання, устаткування та машин.

Наші випускники працюють на підприємствах різних форм власності, у проектних і науково-дослідних організаціях, рекламних і дизайнерських фірмах, програмістами систем комп’ютерної графіки, розробниками WЕВ-сайтів та інтернет-додатків.

Наші випускники  проходять практику на старших курсах та працюють після випуску: в  IT-компаніях, таких як: «Intetics», «DataArt», «Nix Solutions», «Qualium Systems», «CHI Software», «Global logic», «EPAM Systems», «Miratech» та багатьох інших; науково-дослідних підрозділах фірм та підприємств, таких, як спільне українсько-американське підприємство ВЕСТРОН, Вертікаль, НВП ХАРТРОН-АРКОС та інших.

Дізнайся більше про компанії та підприємства, що пропонують працевлаштування для студентів та випускників нашого іституту, а також ознайомитися з вимогами, обов’язками та навичками кандидатів на актуальні вакансії, можливо за цим посиланням.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання навчального ступеню магістр в галузі знань 12 «Інформаційні технології» або суміжних.

Що кажуть наші випускники?

Вам цікава думка тих, хто вже отримав освіту за спеціальністю Комп'ютерні науки? Ми дуже цінуємо наших випускників і їх відгуки про нашу роботу. Почитайте їх історії нижче, щоб отримати більш повне уявлення про навчання, подальше працевлаштування, і наскільки знання та навички, набуті в університеті, допомогли їм в житті і в роботі. Ймовірно, відгуки наших випускників надихнуть Вас та допоможуть з вибором спеціальності.

Задоволеність випускників навчанням та підготовкою за спеціальністю

68,5%

★★★★★

21%

★★★★

10,5%

★★★

0%

★★

0%

Загальне задоволення навчанням

68,5% (13)

42,1%

★★★★★

47,4%

★★★★

10,5%

★★★

0%

★★

0%

Актуальність спеціальності

68,5% (13)

42,1%

★★★★★

47,4%

★★★★

10,5%

★★★

0%

★★

0%

Якість навчання зі спеціальності

73,7%

★★★★★

21%

★★★★

5.3%

★★★

0%

★★

0%

Об'єктивність оцінювання знаннь

Актуальність спеціальності

★★★★★ 42,1%

★★★★ 47,4%

★★★ 10,5%

★★ 0%

★ 0%

Як швидко після закінчення університету нашим випускникам вдалося влаштуватися на роботу?

84% - Ще під час дипломного проектування

11% - Майже одразу

5% - Протягом року

0% - Протягом перших трьох років

0% - Знадобилося більше трьох років

Якщо Ви наш випускник, залишите свій відгук, нам важливо почути Вашу думку. Заповніть, будь ласка, цю форму опитування.

Ми у соціальних мережах:

Якщо є питання, зв’яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом і Вам обов’язково допоможуть!

+38 (057) 70 76 058, +38 (057) 70 76 085,

office.infiz@khpi.edu.ua

м. Харків, вул. Кирпичова 2, НТУ “ХПІ”, навчальний корпус 2, поверх 3, аудиторія 313

Приєднуйся до нас у соціальних мережах та у месенджерах