122 Комп'ютерні науки.

Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка.

БАКАЛАВРАТ

122 Комп'ютерні науки.

Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка.

БАКАЛАВРАТ

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», освітня програма – «Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка» (ІКМ, НТУ “ХПІ”), спрямована на підготовку фахівців, здатних проводити розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи, алгоритми та програмне забезпечення в розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати проектування, розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем, зокрема, систем інженерного моделювання, аналізу й обробки даних, комп’ютерної візуалізації та обробки графічної інформації.

Освітня програма поточного року
та Архів ОП доступні на сайті відділу
забезпечення якості освіти НТУ “ХПІ”

Освітня програма поточного року
та Архів ОП доступні на сайті відділу
забезпечення якості освіти НТУ “ХПІ”

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Основний фокус освітньої програми, зосереджується на всебічній підготовці спеціалістів, які мають глибоке розуміння та високу кваліфікацію в аспектах комп’ютерних наук, орієнтованих на концептуальне проектування математичних та алгоритмічних моделей і їх практичну імплементацію у формі програмного коду, а також на розробці сучасних технік моделювання та комп’ютерної графіки для створення візуалізацій високої якості і реалістичності. Значна увага приділяється оволодінню сучасними інструментаріями для моделювання, проектування, розробки, інтеграції та технічної підтримки ІТ-продуктів та сервісів, включаючи системи для ефективного зберігання, аналізу та обробки даних.

Особливості програми. Освітня програма «Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка» реалізує логічно-структурований підхід, що поєднує комплексну математичну підготовку, розвинені навички в сфері інформаційних технологій та програмування, фокусуючись на використанні алгоритмів для аналізу і обчислень даних, та інтегрує застосування візуалізації та графічного дизайну в проектуванні і моделюванні.
Відповідні структурні частини освітньої програми утворюють логічну систему, де здобуті математичні знання та ІТ компетенції ефективно використовуються для вирішення комплексних задач у сфері сучасних інформаційних технологій та інженерії.
Освітня програма пропонує студентам гнучкість у виборі індивідуальних траєкторій навчання через багатий вибір профільованих пакетів освітніх компонент, охоплюючи передові області, такі як:

  • сучасне проектування застосунків та програмування (профільований пакет – Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем),
  • моделювання процесів, обробка та аналіз даних (профільований пакет – Моделювання процесів, обробка та аналіз даних),
  • комп’ютерна графіка (профільований пакет – Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології),
  • штучний інтелект в поєднанні з робототехнікою (профільований пакет – Інтелектуальні та робототехнічні системи),
  • доповнена реальність (профільований пакет – Технології доповненої реальності).

Під час навчання студенти мають також можливість особисто вибирати дисципліни поза межами профільованих пакетів, які відповідають їхнім інтересам і кар’єрним цілям в галузях, таких як розробка та управління програмним забезпеченням, зокрема для спеціалізованих систем як БПЛА, математичне моделювання та аналітика даних, моделювання у сфері систем комп’ютерної графіки та візуалізації, вивчення новітніх технологій доповненої реальності, допомагаючи їм формувати унікальний набір професійних навичок та знань.
Проєктна робота, що є ключовим елементом освітньої програми, зосереджується на розробці реальних командних ІТ-проектів у співпраці з провідними компаніями галузі, з метою надання студентам глибоких практичних навичок та професійного досвіду. Можливість навчання окремих дисциплін англійською мовою, або цілком англійською мовою в групах з іноземними студентами.

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОП

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ОП (СИЛАБУСИ)

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Загальна підготовка
ЗП 1Історія та культура України
ЗП 2Українська мова (професійного спрямування)
ЗП 3Іноземна мова
ЗП 4Філософія
ЗП 5Правознавство
ЗП 6Історія науки і техніки
ЗП 9Фізичне виховання
СП 22Економічний аналіз

Спеціальна (фахова) підготовка

СП 1Вступ за спеціальністю. Ознайомча практика
СП 2Аналітична геометрія
ЗП 7Математичний аналіз
СП 3Лінійна алгебра
ЗП 8Спеціальні глави вищої математики
СП 4Алгоритмізація та програмування
СП 5Архітектура обчислювальних систем
СП 6Дискретна математика
СП 7Об’єктно-орієнтоване програмування та проектування
СП 8Операційні системи та засоби комп’ютерної безпеки
СП 9Математична логіка, теорія алгоритмів та структури даних
СП 10Технології програмування
СП 11Організація баз даних
СП 12Програмування GUI
СП 13Теорія ймовірностей
СП 14Обчислювальні методи
СП 15Комп’ютерні мережі та розподілені обчислення
СП 16Методи оптимізації
СП 17Математична статистика
СП 18Математичні методи теорії штучного інтелекту
СП 19Інтелектуальний аналіз даних
СП 20Моделювання та реверс-інжинірінг на основі даних
СП 21Технології анімації та рендерінгу
СП 23Системний аналіз
СП 24Проєктна робота
ПП 1Переддипломна практика
 Атестація
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ДВВПП

6 семестр

ВВП1 Теорія кодуванняВВП2 Технології колективної роботи над проектамиВВП3 Тривимірна комп’ютерна графіка для задач візуалізаціїВВП4 Програмування компонентів БПЛАВВП5 Платформи ІоТ

ДВВПП

7 семестр

ВВП6 Обробка зображень та мультимедіаВВП7 Елементи та системи технічного зоруВВП8 Основи Web UIВВП9 Кросплатформене програмування (Java)ВВП10 Стек технологій .NET
 ВВП11 Спеціалізовані бази данихВВП12 Основи комп’ютерної алгебриВВП13 Основи дизайну поліграфічних виданьВВП14 Моделювання реалістичних об’єктів в САD системахВВП15 Методи обробки сигналів
 ВВП16 Дослідження операційВВП17 Теорія прийняття рішеньВВП18 Моделі та методи штучного інтелектуВВП19 Технології глибокого навчанняВВП20 Мультиагентні системи і технології

ДВВПП

8 семестр

ВВП21 Технології Big DataВВП22 Розробка для Linux kernelВВП23 Основи гейм-дизайнуВВП24 Навігація та управління БПЛАВВП25 Технології та інструменти DevOps-практик

ДВВПП 6 семестр

  ВВП1 Теорія кодування
  ВВП2 Технології колективної роботи над проектами
  ВВП3 Тривимірна комп’ютерна графіка для задач візуалізації
  ВВП4 Програмування компонентів БПЛА
  ВВП5 Платформи ІоТ

ДВВПП 7 семестр

 ВВП6 Обробка зображень та мультимедіа
 ВВП7 Елементи та системи технічного зору
 ВВП8 Основи Web UI
 ВВП9 Кросплатформене програмування (Java)
 ВВП10 Стек технологій .NET
 ВВП11 Спеціалізовані бази даних
 ВВП12 Основи комп’ютерної алгебри
 ВВП13 Основи дизайну поліграфічних видань
 ВВП14 Моделювання реалістичних об’єктів в САD системах
 ВВП15 Методи обробки сигналів
 ВВП16 Дослідження операцій
 ВВП17 Теорія прийняття рішень
 ВВП18 Моделі та методи штучного інтелекту
 ВВП19 Технології глибокого навчання
 ВВП20 Мультиагентні системи і технології

ДВВПП 8 семестр

 ВВП21 Технології Big Data
 ВВП22 Розробка для Linux kernel
 ВВП23 Основи гейм-дизайну
 ВВП24 Навігація та управління БПЛА
 ВВП25 Технології та інструменти DevOps-практик

Дисципліни вільного вибору студента із загально-університетського каталогу дисциплін

ВД1Дисципліна 1
ВД2Дисципліна 2
ВД3Дисципліна 3
 

Пропозиції щодо змін до ОПП

122 «Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування
та комп'ютерна графіка» (бакалавр)