Положення та Зразки заяв

До підсумкової семестрової рейтингової оцінки студента можуть бути додані додаткові бали, які призначаються стипендіальною комісією інституту з урахуванням досягнень протягом семестру, за результатами якого призначається стипендія. Для підрахунку суми додаткових балів, що враховуються у стипендіальному рейтингу, використовується перелік основних досягнень, з яким можна ознайомитись у ПОРЯДКУ формування стипендіального рейтингу студентів НТУ «ХПІ» для призначення академічних стипендій, стор. 7-10.

Для призначення додаткових балів за участь у науковій та науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності до стипендіальної комісії інституту в термін не пізніше 3-х днів після закінчення сесії подається заява від студента, візована відповідальними особами (як правило, керівниками структурних підрозділів університету), що гарантують відповідність дійсності такої заяви та додається копія підтверджуючого документу, якщо мається (грамоти, дипломи, звіти, тощо). Такими відповідальними особами можуть бути: з навчально-наукової роботи – завідувачі відповідних кафедр; з суспільно-корисної роботи  – директор Палацу студентів (щодо художньої самодіяльності та культурно-масових заходів), голова студентського самоврядування, голова студентського профкому, голови студентських рад гуртожитків, заступники декана; зі спортивної діяльності – завідувач кафедри Фізичного виховання та спорту

Бланк заяви на призначення додаткових балів до стипендіального рейтингу

Заява оформлюється студентом особисто від руки на відповідному бланці заяви

Переведення здобувача вищої освіти Університету, який навчається за Договором або за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) на навчання за рахунок державного замовлення (бюджет) можливе за умови наявності вакантного бюджетного місця за відповідною спеціальністю.

Директорат інституту формує рейтинг за відповідною спеціальністю здобувачів вищої освіти з урахуванням академічних досягнень кожного з них за попередній період.

Здобувач вищої освіти, який претендує на вакантне місце державного замовлення, подає до  дирекції інституту  заяву про переведення здобувача на бюджетну форму навчання. Заява оформлюється студентом особисто від руки на бланку заяв, далі візується директором інституту та передається співробітнику дирекції для подальшого оформлення наказу.

Зразок заяви переведення з контракту на бюджет

Бланк заяви

Здобувачу вищої освіти, який навчався на бюджеті і який за підсумками семестрового контролю має академічну неуспішність за кількома навчальними дисциплінами, з урахуванням його досягнень у дослідницькій, науковій, громадській, спортивній та соціально-культурній діяльності інституту та університету може бути надана пропозиція про його переведення на контракт, за умови ліквідації академічної неуспішності до початку наступного семестрового контролю.

Переведення здійснюється за  згодою студента на підставі заяви, яка потім предеається до дирекції для подальшої підготовки наказу про переведення.

Зразок заяви переведення з бюджету на контракт

Бланк заяви

Повторний курс навчання

Підставою для надання здобувачу вищої освіти права на повторне навчання може бути невиконання ним, до початку екзаменаційної сесії, навчального плану поточного семестру з поважних причин, які підтверджені відповідними документами, а саме:

 • тривалі захворювання, пов’язані, зокрема, з епідеміями;
 • часті захворювання (понад один місяць семестру);
 • службові відрядження (для здобувачів заочної форми навчання);
 • складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї тощо.

Питання про надання здобувачу вищої освіти права на повторне навчання вирішується Ректором університету (проректором з науково-педагогічної роботи) на підставі заяви здобувача до початку відповідного семестру, як правило, під час канікул і оформлюється відповідним наказом.

Заява оформлюється студентом особисто від руки на бланку заяв, далі візується директором інституту та передається співробітнику дирекції для подальшого оформлення наказу.

Зразок заяви про надання повторного курсу 

Бланк заяви 

Здобувачі вищої освіти першого курсу, які навчаються за освітньою (освітньо-професійною, освітньо-науковою) програмами для здобуття освітнього рівня бакалавра або магістра  правом на повторне навчання не користуються.

За період навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра здобувач вищої освіти може скористуватися правом на проходження повторного курсу навчання не більш двох разів.

Здобувачам вищої освіти, які залишені на повторне навчання, можуть бути зараховані навчальні дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю (екзамен, диференційний залік) вони  мали позитивну оцінку. Перезарахування здійснюється на підставі заяви здобувача  і за згодою директора інституту.

Під час надання повторного курсу навчання можливе виникнення академічної різниці, за результатами змін у навчальному плані, яку здобувач вищої освіти повинен ліквідувати до початку семестрового контролю.

Здобувачам вищої освіти, які навчалися за державним (регіональним) замовленням та отримали право на повторне навчання через тривалі або часті захворювання, продовжують навчання за державним (регіональним) замовленням та мають право на призначення мінімальної ординарної стипендії, якщо вони мали на неї право в попередньому навчальному семестрі. 

В інших випадках здобувачам вищої освіти, які навчалися за державним замовленням, отримати право на повторне навчання можливо лише в разі переведення на контракт.

Повторне навчання здійснюється з початку навчального семестру, навчальний план якого здобувач вищої освіти  не виконав. Повернення на навчання студентів, яким надано повторний курс здійснюється наказом по Університету на підставі заяви студента, яку він повинен надати до дирекції до початку відповідного семестру.

Здобувачі вищої освіти, які не подали в установлений термін документи для допуску до повторного навчання, відраховуються з Університету.

Зразок заяви про повернення до навчання на повторному курсі

Бланк заяви

Заяви оформлюються студентом особисто від руки на бланку заяв, далі візується директором інституту та передається співробітнику дирекції для подальшого оформлення наказу.

Право на соціальну стипендію мають  студенти НТУ “ХПІ”, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до Рейтингу та не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей -сиріт та дітей позбавлених батківського піклування), не пребувають в академічній відпусці, і  відносяться до таких категорій:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки;
 • особи, батьки яких є шахтарями, які мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули в результаті нещасного випадку на виробництві або стали інвалідами I або II групи;
 • особи, які визнані учасниками бойових дій і їх діти;
 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів;
 • діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту;
 • діти, які є внутрішньо переміщеними особами.

Детальніше дізнатися про правила та порядок призначення соціальної стипендії можна з ПРАВИЛ призначення і виплати стипендій здобувачам вищої освіти НТУ “ХПІ”, дивись розділ 3 та 4.

Для оформлення соціальної стипендії студент (який має право на її отримання) повинен  написати заяву в дирекції університету з проханням нарахувати йому соціальну стипендію, а також надати певний перелік документів, який відрізняється в залежності від категорії. На наступному етапі університет формує пакет документів і передає його в органи соціального захисту населення, де перевіряється правильність зібраних матеріалів. Після цього соціальна служба визначає, хто зі студентів має право на отримання соціальної стипендії.

Зразок заяви на призначення соціальної стипендії

Зразок заяви на продовження виплати соціальної стипендії

Заяви оформлюються студентом особисто від руки

Відрахування здобувачів вищої освіти оформлюється наказом за підписом ректора (проректора з науково-педагогічної роботи) на підставі подання заяви від здобувача  з резолюцією директора інституту, що засвідчує згоду на відрахування. 

Заява оформлюється студентом особисто від руки на бланку заяв, далі візується директором інституту та передається співробітнику дирекції для подальшого оформлення наказу.

Зразок заяви на відрахування за власним бажанням

Бланк заяви

Поновленими до  складу здобувачів вищої освіти НТУ “ХПІ” можуть бути особи, які відраховані до завершення навчання за освітньою (освітньо-професійною, освітньо-науковою) програмою відповідного рівня вищої освіти.                                                          

Поновлення здійснюється незалежно від: причин відрахування, тривалості перерви в навчанні, форми навчання, спеціальності та галузі знань, типу програми, джерел фінансування, форми власності закладу вищої освіти з урахуванням здатності здобувача вищої освіти успішно виконувати навчальний план, як правило під час канікул на денну форму навчання. Поновлення здійснюється на освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові) програми  того ж  рівня, з якого було відраховано здобувача вищої освіти, на такий самий або нижчий навчальний курс, в межах ліцензійного обсягу відповідної спеціальності.

Поновлення здобувача вищої освіти на перший курс освітньо-професійних програм  першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня та на перший курс освітньо-наукових програм другого (магістерського) рівня забороняється. У виняткових випадках Ректор Університету має право поновити на другий курс здобувача вищої освіти, відрахованого з першого курсу Університету, якщо його академічна заборгованість складає не більше 15 кредитів ЄКТС. Такому здобувачу встановлюється графік ліквідації академічної заборгованості до початку занять.

Поновлення на навчання на вакантне місце державного замовлення здійснюється на конкурсній основіПри відсутності вакантного місця державного замовлення здобувач вищої освіти, який  бажає продовжити навчання, може бути поновлений  до складу студентів на контракт в межах ліцензійного обсягу.

Порядок поновлення до складу здобувачів вищої освіти НТУ “ХПІ”:

 • подача заяви про поновлення, яка повинна бути розглянута протягом двох тижнів. Здобувачу за результатами розгляду заяви мають бути повідомлені умови поновлення до складу здобувачів вищої освіти або причини відмови;
 • ліквідація академічної розбіжності, є обов’язковою умовою поновлення.

Заява оформлюється студентом особисто від руки на бланку заяв, далі візується директором інституту та передається співробітнику дирекції для подальшого оформлення наказу.

Зразок заяви про поновлення до ВНЗ

Бланк заяви

Академічна відпустка

Здобувач вищої освіти Університету, в незалежності від рівня вищої освіти та форми навчання, може взяти перерву у навчанні у зв’язку з обставинами,  які унеможливлюють виконання освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) програми з таких причин:

 • за станом здоров’я;
 • у зв’язку з призовом на строкову військову службу, у разі втрати права на відстрочку від неї;
 • за сімейними обставинами;
 • участь у програмах академічної мобільності;
 • у зв’язку з захистом дисертації до закінчення нормативного строку підготовки ;
 • по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, а у разі коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку

Надання академічної відпустки оформлюється  відповідним наказом  університету із зазначенням виду та підстави надання академічної відпустки та її термінів на підставі заяви здобувача вищої освіти, узгодженою з директором інституту, та документально засвідченого обґрунтування надання здобувачу академічної відпустки.

Здобувач вищої освіти може скористуватись правом на отримання академічної відпустки один раз. У виключних випадках, за наявності відповідного документально засвідченого обґрунтування, здобувачу вищої освіти може бути надано право на повторне отримання академічної відпустки протягом терміну навчання.

Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється, як правило, до одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути продовжено.

Документ, що є підставою надання академвіпустки, разом із заявою здобувача вищої освіти  надається до дирекції інституту. Заява оформлюється студентом особисто від руки на бланку заяв та візується директором інституту.

Зразок заяви про надання академвідпустки

Бланк заяви

Допуск на навчання здобувачів вищої освіти, у яких завершився термін академічної відпустки, незалежно від причин переривання навчання, здійснюється наказом Ректора на підставі заяви здобувача до директорату інституту не пізніше двох тижнів до завершення терміну академічної відпустки. Допуск на навчання здобувачів вищої освіти, яким надано академічну відпустку, здійснюється як правило, під час канікул але не пізніше двох тижнів від початку навчального семестру.

Якщо здобувач перебував в академічній відпустці за медичними показниками, та супровідним документом до заяви має бути висновок лікарсько-консультативної комісії.

Здобувачі вищої освіти, які перебували в академічній відпустці у зв’язку з проходженням строкової військової служби, до заяви додається документ про закінчення строкової військової служби.

Здобувачі вищої освіти, які не надали, в установлений термін документи для допуску на навчання, відраховуються з НТУ “ХПІ”.

Заява оформлюється студентом особисто від руки на бланку заяв, далі візується директором інституту та передається співробітнику дирекції для подальшого оформлення наказу.

Зразок заяви на повернення з академічної відпустки

Зразок заяви на продовження академічної відпустки

Бланк заяви

Переведення здобувачів вищої освіти

Переведення здобувачів вищої освіти НТУ “ХПІ”, а також здобувачів вищої освіти з інших закладів вищої освіти здійснюється: за денною формою навчання, як правило, під час літніх або зимових канікул; на освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові) програми того самого рівня вищої освіти, на такий самий або молодший навчальний курс; в межах ліцензійного обсягу Університету або іншого закладу вищої освіти (при переведенні здобувачів вищої освіти Університету), відповідного рівня вищої освіти та спеціальності.

Переведення здобувачів вищої освіти Університету та здобувачів із інших закладів вищої освіти до НТУ “ХПІ” на перший курс освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм забороняється.

Переведення здобувачів вищої освіти  НТУ “ХПІ” до інших закладів вищої освіти (або навпаки) здійснюється за погодженням керівників обох закладів вищої освіти.

Здобувач вищої освіти. що бажає перевестись до іншого ВНЗ, подає на ім’я Проректора університету заяву про переведення  з поясненням причин переводу та обов’язковою згодою  директора інституту.

Здобувач вищої освіти, який бажає перевестися до НТУ “ХПІ”, подає на ім’я Ректора закладу вищої освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і  одержавши його письмову згоду, звертається з заявою до Ректора НТУ “ХПІ”.

Заява про переведення повинна бути розглянута в НТУ “ХПІ” протягом двох тижнів і здобувачу вищої освіти, відповідно до “Положення про порядок перезарахування освітніх компонентів освітніх програм, визначення академічного розходження та його ліквідація”,  мають бути повідомлені умови переведення на навчання або причина відмови.

При позитивному розгляді заяви і виконанні умов переведення Ректор університету видає наказ, згідно з яким  здобувач вищої освіти допускається до занять, а до закладу вищої освіти, в якому він навчався раніше, направляється запит щодо одержання його особової справи.

Зразок заяви переведення до іншого ВНЗ

Бланк заяви

 

Переведення в межах університету здійснюється, як правило, після завершення екзаменаційної сесії у терміни які визначені графіком освітнього процесу для даного навчального року.

В межах Університету здобувачі вищої освіти можуть перевестись:

 • з однієї спеціальності (спеціалізації, освітньо-професійної та освітньо- наукової програми) на іншу;
 • з однієї форми навчання на іншу;
 • з одного джерела фінансування на інше.

Переведення з однієї спеціальності на іншу можливе тільки для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня на ІІ – ІІІ навчальних курсах при наявності відповідних вакантних місць в межах ліцензованого обсягу.

Переведення з однієї форми навчання на іншу можливе для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ІІ –IV навчальних курсів

Переведення в межах НТУ “ХПІ” здійснюється на підставі обґрунтованої заяви здобувача вищої освіти на ім’я проректора, яка узгоджується з директором інституту, на якому навчається здобувач вищої освіти, і надається до деканату факультету / директорату інституту, куди планується переведення протягом 10 днів після завершення семестрового контролю.

У разі, якщо порівняльним аналізом визначене академічне розходження, без усунення якого переведення неможливе, здобувачу вищої освіти, претенденту визначається терміни його ліквідації.

Зразки заяв на переведення

Бланк заяви

Заяви оформлюються студентом особисто від руки на бланку заяв, далі візується директором інституту та передається співробітнику дирекції для подальшого оформлення наказу.

Студентам, які змінили своє прізвище, необхідно обовязково внести зміни у особисту картку, підставою для внесення змін є заява, написана на відповідному бланку заяв, і  яка подається до дирекції разом зі свідотсвом про шлюб або свідотством про розлучення та копією паспорту. 

Зразок заяви на зміну особистих даних (прізвища) 

Наступні заяви оформлюються студентом особисто від руки, візуються директором інституту та передаються на підпис проректору.

Зразок заяви для зняття копії документів, що знаходяться у відділі кадрів

Зразок заяви на видачу оригінала ЗНО

Зразок заяви на поліпшення оцінки

Перезарахування навчальних дисциплін здійснює  директор інституту, з обовя’зковою згодою викладача дисципліни.

Зразок заяви на перезарахування оцінок