Доктор філософії

з прикладної математики

Термін навчання

4 роки / 40 кредитів ЄКТС

Форма навчання

Очна/Заочна

Ліцензійний обсяг

10 місць

Мета програми: підготовка фахівця, який здатний генерувати нові ідеї, розв’язувати комплексні наукові проблеми, володіти методологією наукової, дослідницько-інноваційної та педагогічної діяльності, проводити власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, спрямовані на створення та удосконалення математичних моделей, розрахункових методів та алгоритмів комп’ютерного моделювання нелінійної та випадкової динаміки, механіки елементів конструкцій та матеріалів, систем управління.

Основний фокус освітньої програми. Унікальність програми полягає у її виражено прикладному аспекті – її освітня та наукові складові дозволяють підготувати дослідників, які здатні спрямувати потужний сучасний математичний апарат моделювання складних нелінійних механічних процесів та явищ на вирішення практичних інженерних проблем наукоємного машинобудування, зокрема енергетичного та транспортного спрямування, авіаційно-космічної техніки, застосування нових матеріалів.

Обговорення проекту ОНП 2020

Шановні колеги, відповідно до розпорядження директора ННІФІ №22 від 30.10.2020р., яке вводить в дію рішення Вченої ради ННІФІ (протокол №2 від 27.10.2020р.), пропонуємо для обговорення проект змін до освітньо-наукової програми з Прикладної математики 3-го рівня освіти (PhD). На основі результатів попереднього опитування здобувачів освіти (аспірантів) щодо їх задоволення освітнім процесом, а також обговорення з керівниками аспірантів та викладачами основних дисциплін, гарантом освітньої програми запропоновано вести наступні зміни:

  1. Внести до розділу обов’язкових навчальну дисципліну «Математичні методи обчислювального інтелекту» (1 курс, другий семестр);
  2. Запропонувати до загальної підготовки обов’язкову загальну компоненту: аспірантські читання з прикладної математики;
  3. З метою узгодження вибіркових компонент освітньої програми в частині блоку спеціальності об’єднати дисципліни, які мають близькі змістовні модулі: 3.6, 3.16 «Континуальна механіка пошкоджуваності» та 3.24 «Математичні моделі механіки нелокалізованої пошкоджуваності» з назвою «Континуальна механіка пошкоджуваності»; 3.5, 3.15 «Нелінійна динаміка» та 3.7, 3.17 «Моделі та чисельні методи нелінійної динаміки» з назвою «Моделі та методи нелінійної динаміки»;
  4. З метою забезпечення підготовки нових аспірантів додати до переліку вибіркових дисциплін наступні: «Застосування марковських процесів у задачах прогнозування», «Математичні методи моделювання зв’язаних полів», які відповідатимуть тематиці майбутніх дисертаційних досліджень;
  5. Додати до розділу «Оцінювання здобувачів вищої освіти»: «Методика вирахування балів до критерію оцінювання роботи аспірантів за рік складається з наступних елементів: обсяг публікацій, в тому числі й у виданнях, що індексуються науковометричними базами SCOPUS та Web of Science; доповідей на наукових конференціях; оцінки, отримані при складанні дисциплін навчального плану (1, 2 курс); результати доповіді на науковому семінарі (3,4 й курс); оцінка наукового керівника.»
  6. Уточнити пункт «Система запобігання та виявлення академічного плагіату» технічними деталями відповідно до діючих нормативів в НТУ “ХПІ”

З проектом змін можна ознайомитись за посиланням: Проект освітньо-наукової програми

Пропозиції та зауваження щодо проекту просимо надсилати на електронну пошту гаранту освітньо-наукової програми Бреславського Д.В. : Dmytro.Breslavsky@khpi.edu.ua

Моніторинг задоволення навчальним процесом здобувачами освіти. Шановні аспіранти, для врахування Вашої думки, будь ласка, заповніть наступну форму : форма для моніторингу

Керування науковими дослідженнями аспірантів за 113 спеціальністю здійснюють 11 науково-педагогічних працівників (у тому числі 9 докторів наук), короткі наукові профілі, яких наведено нижче.

З описами основних напрямків наукових досліджень, які проводять кафедри можно ознайомитись у розіділі “Дослідження“, а також на сайтах кафедр.

Дисципліни програми

Організація освітньої складової (КОНЦЕПЦІЄЮ організації підготовки докторів філософії в НТУ «ХПІ», Наказ №246 ОД від 23.05.2016) передбачає складання для кожного аспіранта власного індивідуального навчального плану, який формується з трьох частин підготовки:

Соціально-гуманітарні дисципліни

Дисципліни цієї частини є обов’язковими (12 кредитів)

Науково-професійна та практична підготовка

Передбачє вибір аспірантом 2 або 3 дисципліни загальним обсягом 6 кредитів

Дисципліни зі спеціальності

Аспірант обрає 4 дисципліни (загальним обсягом 20 кредитів), які відповідають напрямку його дослідження

Дані частини формують структурно-логічну схему. Дисципліни необхідно обрати зі загального навчального плану по спеціальності, доступ для якого є на сайті відділу аспірантури та докторантури НТУ «ХПІ».

Вибіркова складова навчального плану зі спеціальності складається з дисциплін, які відображають основні напрямки наукових досліджень, що здійснюють кафедри інституту, які мають право вести підготовку аспірантів зі спеціальності прикладна математика. При цьому можна виділити групи дисциплін, які здатні забезпечити результати навчання у певному науковому напрямі цікаві для аспіранта:

   • теоретичні положення аналізу статичної, тривалої міцності та надійності механічних систем, нелінійні моделі поведінки матеріалів (проф. Бреславський Д.В.; проф. Львов Г.І., доц. Ларін О.О.) – 8 дисциплін на вибір аспірантів;
   • лінійні та нелінійні моделі теорії пластин та оболонок, аналітичні та розрахункові методи їх динаміки та статики у геометрично, фізично та структурно нелінійних постановках, зокрема і для складної форми (проф. Львов Г.І., проф. Курпа Л.В.) – 4 дисципліни на вибір аспірантів;
   • дослідження та розробка математичних моделей, методів та алгоритмів систем керування та навігації, методів та алгоритмів оптимізації (проф. Успенський В.Б., проф. Андрєєв Ю.М., доц. Плаксій Ю.А., проф. Симсон Е.А.) – 5 дисциплін на вибір аспірантів;
   • аналітичні і розрахункові методи дослідження нелінійної та випадкової динаміки (проф. Міхлін Ю.В., проф. Аврамов К.В., доц. Мартиненко Г.Ю., доц. Ларін О.О.) – 8 дисциплін на вибір аспірантів.

Слід зазначити, що деякі дисципліни по різним змістовним модулям перетинаються та здатні забезпечити результати навчання за різними напрямами. Представлені групи дисциплін не сформовані у блоки, а групуються тут лише для узагальненого представлення варіативної частини навчального плану і його відповідності науковим напрямам аспірантів та їх керівників. Аспіранти можуть обирати 4 будь-які дисципліни з каталогу з 17 дисциплін спеціальності (див. навчальний план).

Силабуси дисциплін з освітньої складової підготовки аспірантів розміщені на сайті відділу аспірантури та докторантури і доступні за цим посиланням: силабуси дисциплін вільного вибору аспіранта.

   

Професор БРЕСЛАВСЬКИЙ

Дмитро Васильович (гарант освітньої програми)

Доктор технічних наук

Наукові інтереси

Фізично нелінійні задачі механіки деформованого твердого тіла (повзучість, руйнування при циклічних і ударних навантаженнях), метод скінченних елементів, комп’ютерне моделювання технічних процесів, IT-технології в задачах механіки.

Scopus Profile, Research Gate, Goolgle Scholar

Професор АВРАМОВ Костянтин Віталійович

Доктор технічних наук

Наукові інтереси

Нелінійна та хаотична динаміка континуальних систем, динаміка віброзахисних систем, механіка взаємодії деформованих твердих тіл, рідин і газів; динаміка ракет-носіїв космічних апаратів, методи розрахунку і дослідження напружено-деформованого стану; науково обґрунтовані методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації.

Scopus Profile, Goolgle Scholar

 

Професор АНДРЄЄВ Юрій Михайлович

Доктор технічних наук

Наукові інтереси

Аналітична механіка, використання комп’ютерної алгебри в задачах механіки, IT-технології в задачах механіки, задачі кінематики, статики, динаміки та управління роботехнічних систем.

Scopus Profile, Goolgle Scholar

Доцент ВОДКА Олексій Олександрович

Кандидат технічних наук

Наукові інтереси

Інформаційні технології в автоматизованому проектуванні; чисельні методи та алгоритмізація в прогнозуванні надійності; компютерний аналіз динамічних процесів та сигналів; математичне та комп’ютерне моделювання мікроструктури композиційних та гетерогенних матерілів, вирішення проблеми статистичної апріорної оцінки в задачі аналізу та синтезу їхніх лінійних та нелінійних хараткеристик; data-driven mechanics

Scopus Profile, Research Gate, Goolgle Scholar

 

Професор КУРПА Лідія Василівна

Доктор технічних наук

Наукові інтереси

Сучасні методи розв’язання лінійних та нелінійних задач теорії пластин та пологих оболонок зі складною формою плану та різними крайовими умовами

Scopus Profile, Goolgle Scholar

Доцент ЛАРІН Олексій Олександрович

Доктор технічних наук

Наукові інтереси

Розробка розрахункових методів комп’ютерного та математичного моделювання випадкових та нелінійних процесів в механічних системах інженерного спрямування, розробка математичних моделей нелінійної поведінки гетерогенних матеріалів та методів оцінки їхньої міцності, діагностики технічного стану та прогнозування надійності механічних систем та конструкцій.

Scopus Profile, Research Gate, Goolgle Scholar

 

Професор ЛЬВОВ Геннадій Іванович

Доктор технічних наук

Наукові інтереси

Контактні задачі пружно-пластичного деформування і повзучості оболонок; проблеми тривалої міцності тонкостінних конструкцій, що працюють при високих температурах; технологічні завдання формоутворення оболонок.

Scopus Profile, Research Gate, Goolgle Scholar, Orcid

Професор МІХЛІН Юрій Володимирович

Доктор фізико-математичних наук

Наукові інтереси

Нелінійна динаміка, асимптотичні методи в теорії нелінійних коливань, стійкість руху, нелінійні коливання пружних систем, нелінійні хвилі.

Scopus Profile, Goolgle Scholar

 

Доцент ПЛАКСІЙ Юрій Андрійович

Кандидат технічних наук

Наукові інтереси

Задача визначення орієнтації в безплатформених інерційних навігаційних системах, еталонні моделі обертання твердого тіла, побудова моделей динамічних систем на основі теорії апроксимації квазімногочленами, методи ідентифікації динамічних систем.

Scopus Profile, Goolgle Scholar 

Професор СИМСОН Едуард Альфредович

Доктор технічних наук

Наукові інтереси

Математична теорія та чисельні методи оптимізації складних, зокрема динамічних, систем і оптимального проектування конструкцій. Фахівець в галузі динаміки та міцності механчних систем.

Scopus Profile, Wikipedia

 

Професор УСПЕНСЬКИЙ Валерій Борисович

Докотор технічних наук

Наукові інтереси

Проектування систем керування орієнтацією космічних літальних апаратів та проектування інтегрованих інерціально-супутникових навігаційних систем. Науковець з майже 30-ти річним досвідом теоретичної та практичної роботи у аерокосмічній галузі.

Scopus Profile, Orcid

  

.

Відгуки випускників та обговорення програми підготовки аспірантів за спеціальністю

Постійний контроль за рівнем якості підготовки та задоволеністю здобувачів освіти здійснює відділ докторантури та аспірантури НТУ “ХПІ”. Результати моніторингу доступні тут.

Чи можливо, Ви наш випускник і бажаєте залишити свій відгук? Нам також важливо почути Вашу думку про навчання. Заповніть, будь ласка, форму опитування для випускників аспірантури.

Загальне задоволення аспірантурою (отримано 14 відгуків випускників аспірантури у різні роки випуску)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (2)

2012 (2)

2013 (2)

2014 (1)

2015 (1)

2016 (3)

2019 (1)

78,6%

★★★★★

14,3%

★★★★

7,7%

★★★

0%

    ★★

0%

    ★