Поновлення до складу студентів (після відрахування)

Поновленими до  складу здобувачів вищої освіти НТУ “ХПІ” можуть бути особи, які відраховані до завершення навчання за освітньою (освітньо-професійною, освітньо-науковою) програмою відповідного рівня вищої освіти.                                                          

Поновлення здійснюється незалежно від: причин відрахування, тривалості перерви в навчанні, форми навчання, спеціальності та галузі знань, типу програми, джерел фінансування, форми власності закладу вищої освіти з урахуванням здатності здобувача вищої освіти успішно виконувати навчальний план, як правило під час канікул на денну форму навчання. Поновлення здійснюється на освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові) програми  того ж  рівня, з якого було відраховано здобувача вищої освіти, на такий самий або нижчий навчальний курс, в межах ліцензійного обсягу відповідної спеціальності.

Поновлення здобувача вищої освіти на перший курс освітньо-професійних програм  першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня та на перший курс освітньо-наукових програм другого (магістерського) рівня забороняється. У виняткових випадках Ректор Університету має право поновити на другий курс здобувача вищої освіти, відрахованого з першого курсу Університету, якщо його академічна заборгованість складає не більше 15 кредитів ЄКТС. Такому здобувачу встановлюється графік ліквідації академічної заборгованості до початку занять.

Поновлення на навчання на вакантне місце державного замовлення здійснюється на конкурсній основіПри відсутності вакантного місця державного замовлення здобувач вищої освіти, який  бажає продовжити навчання, може бути поновлений  до складу студентів на контракт в межах ліцензійного обсягу.

Порядок поновлення до складу здобувачів вищої освіти НТУ “ХПІ”:

  • подача заяви про поновлення, яка повинна бути розглянута протягом двох тижнів. Здобувачу за результатами розгляду заяви мають бути повідомлені умови поновлення до складу здобувачів вищої освіти або причини відмови;
  • ліквідація академічної розбіжності, є обов’язковою умовою поновлення.

Заява оформлюється студентом особисто від руки на бланку заяв, далі візується директором інституту та передається співробітнику дирекції для подальшого оформлення наказу.

Зразок заяви про поновлення до ВНЗ

Бланк заяви