Повторний курс

Підставою для надання здобувачу вищої освіти права на повторне навчання може бути невиконання ним, до початку екзаменаційної сесії, навчального плану поточного семестру з поважних причин, які підтверджені відповідними документами, а саме:

  • тривалі захворювання, пов’язані, зокрема, з епідеміями;
  • часті захворювання (понад один місяць семестру);
  • службові відрядження (для здобувачів заочної форми навчання);
  • складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї тощо.

Питання про надання здобувачу вищої освіти права на повторне навчання вирішується Ректором університету (проректором з науково-педагогічної роботи) на підставі заяви здобувача до початку відповідного семестру, як правило, під час канікул і оформлюється відповідним наказом.

Заява оформлюється студентом особисто від руки на бланку заяв, далі візується директором інституту та передається співробітнику дирекції для подальшого оформлення наказу.

Зразок заяви про надання повторного курсу 

Бланк заяви 

Здобувачі вищої освіти першого курсу, які навчаються за освітньою (освітньо-професійною, освітньо-науковою) програмами для здобуття освітнього рівня бакалавра або магістра  правом на повторне навчання не користуються.

За період навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра здобувач вищої освіти може скористуватися правом на проходження повторного курсу навчання не більш двох разів.

Здобувачам вищої освіти, які залишені на повторне навчання, можуть бути зараховані навчальні дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю (екзамен, диференційний залік) вони  мали позитивну оцінку. Перезарахування здійснюється на підставі заяви здобувача  і за згодою директора інституту.

Під час надання повторного курсу навчання можливе виникнення академічної різниці, за результатами змін у навчальному плані, яку здобувач вищої освіти повинен ліквідувати до початку семестрового контролю.

Здобувачам вищої освіти, які навчалися за державним (регіональним) замовленням та отримали право на повторне навчання через тривалі або часті захворювання, продовжують навчання за державним (регіональним) замовленням та мають право на призначення мінімальної ординарної стипендії, якщо вони мали на неї право в попередньому навчальному семестрі. 

В інших випадках здобувачам вищої освіти, які навчалися за державним замовленням, отримати право на повторне навчання можливо лише в разі переведення на контракт.

 

Повторне навчання здійснюється з початку навчального семестру, навчальний план якого здобувач вищої освіти  не виконав. Повернення на навчання студентів, яким надано повторний курс здійснюється наказом по Університету на підставі заяви студента, яку він повинен надати до дирекції до початку відповідного семестру.

Здобувачі вищої освіти, які не подали в установлений термін документи для допуску до повторного навчання, відраховуються з Університету.

Зразок заяви про повернення до навчання на повторному курсі

Бланк заяви

Заяви оформлюються студентом особисто від руки на бланку заяв, далі візується директором інституту та передається співробітнику дирекції для подальшого оформлення наказу.