Наукове товариство аспірантів та студентів кафедри філософії


Товариство створено для регулярного моніторингу та оптимізації впровадження ОНП «Філософія» на кафедрі філософії НТУ «ХПІ». Діяльність товариства спрямовано на розвиток у аспірантів та студентів навичок критичного, наукового мислення, логічного міркування, вміння раціонально підходити до вирішення проблемних ситуацій; оволодіння технікою філософствування, розширення кругозору на основі філософського знання, розширення поля інтелектуально-практичної діяльності і оптимізації взаємин між викладачами, аспірантами та студентами. Товариство представляє інтереси студентів, аспірантів, молодих вчених перед адміністрацією університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри.  В цілому діяльність ТАС передбачає всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності аспірантів та студентів НТУ «ХПІ».

Основні задачі товариства:

– активне залучення аспірантів та студентів НТУ «ХПІ» до наукової роботи кафедри, в тому числі, наукової теми кафедри;

– пошук талановитих студентів як майбутніх аспірантів кафедри філософії та координація їх роботи, заохочення їх до участі у науковому житті НТУ «ХПІ»;

– формування міцного зворотного зв’язку між студентами, аспірантами, науковими керівниками та викладачами кафедри філософії;

– моніторинг освітньої діяльності, активізація зворотнього зв’язку, проведення опитування;

– підвищення якості, теоретичного рівня, практичної значущості та якості науково-дослідних робіт, виявлення недоліків в науковій роботі над дисертацією;

– активізація апробації наукових результатів, участь у наукових заходах, в тому числі, міжнародних.

– сприяння обміну інформацією між науковими дослідниками в межах міжвузівського та міжнародного співробітництва;

– співпраця з науковими товариствами інших закладів вищої освіти, в тому числі, громадянськими об’єднаннями та Національною академією наук України;

– залучення фахівців з тематики дисертаційних досліджень інших вузів;

– організація наукових заходів на кафедрі філософії НТУ «ХПІ», в тому числі, наукових консультацій, круглих столів, конференцій, методичних та наукових семінарів:

– сприяння реалізації настанов Кодексу академічної доброчесності як складової частини внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності;

– популяризація наукової діяльності кафедри філософії серед студентської молоді засобами масової інформації;

– сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, acпipaнтів, молодих вчених;

– виховання гармонійно розвиненої особистості студента, аспіранта, докторанта та молодого вченого.