Історія розвитку діяльності кафедри

У 1950 році у Харківському політехнічному інституті була створена кафедра політичної економії. Біля джерел її створення стояв відомий радянський економіст академік АН СРСР О.М. Румянцев. Надалі кафедру очолювали доцент Й.В. Фолюшевський, професор О.А. Євдокимов, доцент П.Г. Федченко, професор П.Х. Кучерявенко, професор М.М. Гурєвичов. Нині відповідно до вимог часу кафедра називається загальної економічної теорії, а очолює її доктор економічних наук, професор С.І. Архієреєв.

За роки існування численний колектив вчених, викладачів й учбово-допоміжного персоналу кафедри вніс гідний вклад в економічну освіту й гуманітарне виховання більше ніж 150 тис. молодих фахівців, підготовлених за цей час.

У 50-ті роки провідні викладачі кафедри: доценти О.А. Євдокимов, Є.І. Матвейчук, А.Г. Ткач; зав. кабінетом А.С. Первомайська. У 60-ті роки – доценти Ю.Т. Бідний, А.І. Плахута, В.І. Ступницький, Л.М. Копєлєв, Г.С. Волинський, Ю.І. Баксанов, Т.М. Рєгєта, П.Г. Федченко, І.І. Филькович, І.Р. Яценко, зав. кабінетом М.Н. Рибаков. У 70-ті роки – доценти Ю.Т. Бідний, В.І. Єфимовський, В.С. Вєрлока, Г.С. Волинський, М.М. Гурєвичов, П.С. Ільїницький, З.А. Камєнєва, П.Х. Кучерявенко, Є.Я. Пєтрова, П.Г. Федченко, Ю.С. Харченко, зав. кабінетом П.Ю. Багацька. У 80-ті роки – проф. П.Х. Кучерявенко, доценти В.С. Вєрлока, М.М. Гурєвичов, В.І. Єфимовський, Є.Я. Пєтрова, В.П. Український, П.Г. Федченко, зав. кабінетом Л.О. Шпак. У 90-ті роки – проф. М.М. Гурєвичов, доценти П.С. Ільїницький, З.П. Конохова, Т.В. Рябова, Н.Б. Решетняк, Н.В. Ступницька, О.А. Довгаль, О.В. Носова, С.В. Чернов, зав. кабінетом Т.В. Афанасьєва.

Всі ці роки наукова праця кафедри була пріоритетним напрямком її діяльності й будувалася відповідно до потреб розвитку народного господарства країни.

Плідна наукова творчість припускає наявність ряду обов’язкових умов, без яких вона неможлива або малоефективна. До них ставляться: свобода творчості, свобода вибору тематики дослідження й публікації, надійний захист інтелектуальної власності, практична затребуваність досягнень науки, її гідна винагорода, наявність достатнього вільного часу для творчості й матеріальне забезпечення його у вигляді персональних службових і домашніх кабінетів, доступ до інформації. У учених й викладачів суспільних наук вузів України до 90-х років ХХ ст. ці умови були досить обмеженими. Політичний й ідеологічний прес, тверда догматична зашореність загальними абстрактними гаслами й установками й слабкою практичною затребуваністю досягнень суспільних наук зводили майже нанівець й ці скромні можливості. Проте, незважаючи на складності й труднощі, колектив кафедри загальної економічної теорії ХПІ (до 1995 року – кафедра політичної економії) домігся помітних успіхів в економічних дослідженнях і публікаціях, що знайшло практичне відбиття в присудженні вчених ступенів і присвоєнні звань, підвищенні теоретичного й методологічного рівня викладання економічної теорії.

За період до 2009 року співробітниками кафедри за підсумками дисертаційних досліджень було опубліковано 15 індивідуальних монографій, 70 брошур, більше 950 наукових статей, сотні методичних розробок, десятки навчальних посібників і текстів лекцій. Четверо завідувачів кафедрою (О.А. Євдокимов в 1965 р., П.Х. Кучерявенко в 1972 р., М.М. Гурєвичов в 1994 р., С.І. Архієреєв в 2001 р.) успішно захистили докторські дисертації, 58 аспірантів і здобувачів визнані гідними вченого ступеня кандидата економічних наук.

Доцент П.Г. Федченко підготував 11 кандидатів економічних наук., проф. П.Х. Кучерявенко – 12 кандидатів економічних наук.

В 60-х роках ХХ сторіччя захистили кандидатські дисертації викладачі Ю.С. Харченко, В.С. Вєрлока, Є.Я. Пєтрова; в 70-х роках – В.Г. Задорожний, В.О. Сивоконь, В.П. Український, О.О. Іваницький, Н.І. Кудрявцева; в 80-і роки – Т.В. Рябова, Н.Г. Гребенюк, О.Я. Калмиков, О. Субочева, І.М. Акімова, О. Осінкина, О.В. Решетняк, В.Г. Мамченко, О.А. Довгаль; в 90-і роки – О.В. Носова, Н.В. Ступницька, З.П. Конохова, Д.А. Козуб.

Комплексна наукова тематика кафедри по черзі була присвячена розробці проблем розвитку продуктивних сил, матеріально-технічної бази суспільства, питань госпрозрахункового стимулювання підвищення продуктивності праці, соціально-економічного вдосконалювання господарського механізму, нарешті, інституціональним факторам ринкової економіки України.

Курс на проведення економічних реформ і перебудову всієї системи економічних відносин, узятий в 90-і роки, зажадав від вчених-економістів осмислення й наукового дослідження цих процесів та їх відбиття в навчальних курсах.

Розробка в цей період комплексної наукової теми «Взаємозв’язок економічних і соціальних факторів виробництва в умовах його інтенсифікації» реалізувалася в підготовці колективної монографії «Економічна реформа (словник-довідник для вивчаючих економічну теорію)» (під ред. проф. П.Х. Кучерявенко), а також у наукових публікаціях, присвячених проблемам становлення ринкової економіки: вивченню науки як соціального фактору перебудови економіки й дослідженню інтелектуальної власності (доц. М.М. Гурєвичов), проблемам демократизації господарського життя (доценти Є.Я. Пєтрова й І.М. Акімова), дослідженню ринку праці України (доц. В.І. Єфимовський, ст. викл. О.В. Літвінова), вивченню досвіду вільних економічних зон (доц. Н.Г. Гребенюк) і проблем стимулювання виробничої активності працівників (доц. Н.В. Ступницька), процесів реформування власності (доц. О.А. Довгаль), формування нової моделі економічного відтворення й сучасної економічної термінології (доц. Т.В. Рябова), проведення грошово-кредитної політики в Україні (ас. О.В. Щербак). Проблеми формування нової економічної парадигми при переході до ринку вивчали М.М. Гурєвичов, В.І. Єфимовський, В.М. Двінських, С.Г. Віницка.

У цей період колектив викладачів творчо освоював викладання теорії ринкової економіки, зацікавлено й гостро обговорював навчальні програми курсів «Політична економія» й «Економічна теорія», що відображало існування в цей час у суспільстві альтернативних думок про необхідність демократичних й економічних перетворень.

Були захищені кандидатські дисертації З.П. Конохової на тему «Економічні відносини технічної реконструкції промислових підприємств» (1993 р.) і О.В. Носової «Оренда в господарському механізмі аграрного сектора економіки» (1992 р.).

В 1993 р. М.М. Гурєвичовим були опубліковані монографії: «Державне регулювання економіки (Еволюція форм і моделей)» й «Державне регулювання в умовах ринкової економіки» і захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Державне регулювання в умовах ринкової економіки» (1994 р.).

З 1996 року кафедра починає працювати над комплексною науковою темою «Ринкові й інституціональні фактори функціонування економіки України», аналізується процес формування системообразуючих факторів у трансформаційний період. Викладачі беруть активну участь у міжнародних конференціях, виступаючи з доповідями із проблем перехідної економіки. Питання державного регулювання в цей період досліджує проф. М.М. Гурєвичов, проблеми роздержавлення й приватизації – проф. П.Х. Кучерявенко й асп. Я.А. Максименко, фактори росту ефективності виробництва – проф. П.Г. Федченко, ринок робочої сили в Україні – проф. В.І. Єфимовський і доц. Т.В. Рябова, доц. З.П. Конохова – проблеми побудови динамічних моделей в умовах трансформації, доц. О.А. Довгаль – проблеми динаміки й регулювання платіжного балансу України, доц. О.В. Носова – проблеми закордонних інвестицій в економіку України, доц. В. П. Український – зовнішньоекономічну діяльність підприємств.

Колектив продовжував наукові дослідження становлення економічної системи ринкового типу, аналізуючи як загальні для України економічні процеси, так і специфічні для Харківського регіону. Досліджувалися питання економічного моделювання в перехідній економіці (асп. Д.А. Козуб), трансакційних витрат в економіці України (асп. М.М. Деркач). В 1997 році була опублікована монографія П.Х. Кучерявенко і Я.А. Максименко «Роздержавлення власності в перехідній економіці України», де на основі аналізу значного статистичного матеріалу були розглянуті особливості роздержавлення в Україні й у Харківській області. В 1998 році Я.А. Максименко захистила кандидатську дисертацію на тему «Роздержавлення в перехідній економіці». У 2001 р. видана монографія О.В. Носової «Іноземні інвестиції в транзитивній економіці України».

Досягненням колективу за минулі роки є також те, що кафедра стала своєрідною кузнею висококваліфікованих кадрів в області економічної науки. В 1962 році була відкрита при кафедрі аспірантура, трохи пізніше – докторантура. Завдяки їм було підготовлено 4 доктори наук, 5 професорів і понад 50 кандидатів наук, доцентів. З них 15 очолили кафедри в інших вузах міста.