Учбові курси

Основи економічної теорії

Навчальний курс «Основи економічної теорії» спрямований на вивчення поводження економічних суб’єктів у процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання благ для задоволення зростаючих потреб при обмеженості ресурсів в умовах певних економічних систем. Економічна теорія вивчає й формулює загальні економічні закономірності становлення, функціонування й розвитку суспільства. Курс економічної теорії послідовно знайомить студентів з поглядами теоретиків різних економічних шкіл на основні проблеми економіки. Економічна теорія є базовою наукою, що формує методологічну основу для вивчення прикладних економічних наук. У результаті вивчення цієї дисципліни студенти повинні засвоїти сутність економічних законів, закономірності ринкової економіки, основні теорії мікро- і макроаналізу, сутність й закономірності розвитку сучасного світового господарства. Студент повинен також уміти погоджувати механізм дії економічних закономірностей з господарською діяльністю й економічною політикою, використовувати теоретичні положення для оцінки сучасних тенденцій економічного розвитку.

Навчально-методичне забезпечення курсу:

 • Экономическая теория. Основные понятия курса: для студ. всех спец. заочной формы обучения / [сост. М.М. Гуревичев]. – Х.: НТУ «ХПИ», 2001. – 68 с.
 • Экономическая теория. Основные понятия курса / [С.И. Архиереев, С.Г. Виницкая, М.М. Гуревичев и др.] ; ред. Н.Б. Решетняк. – Х.: НТУ «ХПІ», 2002. – 68 с.
 • Основи економічної теорії: навч. посіб. / [М.М. Гуревічов, Н.Б. Решетняк, С.І. Архієреєв та ін.]. – Х.: НТУ «ХПІ», 2003. – 288 с.
 • Демьохіна О.О. Основи економічної теорії: метод. вказ. по виконанню контр. робіт для студ. техн. спец. заочної форми навчання / О.О. Демьохіна, Я.А. Максименко, М.М. Офіцеров. – Х.: НТУ «ХПІ», 2004. – 24 с.
 • Экономическая теория. Основные понятия курса / [С.И. Архиереев, С.Г. Виницкая, М.М. Гуревичев и др.]; ред. Н.Б. Решетняк. – Х.: НТУ «ХПІ», 2004. – 68 с.
 • Курс економічної теорії: навч. посібник / С.І. Архієреєв [та ін.]; ред. С.І. Архієреєв, Н.Б. Решетняк. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 332 с.  Ознакомиться…
 • Політична економія. Основи економічної теорії. Мікроекономіка: метод. вказівки до вивч. навч. курсів для студ. I курсу екон. та менедж. спец. заочної форми навчання / уклад. С.І. Архієреєв [та ін.]. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 96 с. Ознакомиться…
 • Курс економічної теорії: навч. посіб. / [за ред. С.І. Архієреєва, Н.Б. Решетняк, І.Є. Тимченко]. – Х.: ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС, 2009. – 384 с.
 • Основи економічної теорії: навч.-метод. посіб. для студ. техн. спец. заочної форми навчання / С.І. Архієреєв [та ін.]; ред. С.І. Архієреєв, Н.Б. Решетняк. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 76 с.  Ознакомиться…
 • Архиереев С.И. Экономическая теория: учеб.-метод. пособ. для студ. технич. спец. / С.И. Архиереев. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. – 60 с.  Ознакомиться…
 • Економічна теорія: метод. вказ. до виконання індивідуальних розрахункових завдань для студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету бізнесу і фінансів / уклад. М.В. Шипілова, Ф.В. Абрамов. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – 72 с. – (На англ. яз.)

                                                                                                                                                     

Економічна теорія

Предмет навчальної дисципліни «Економічна теорія» – це економічні відносини та економічні закони суспільного виробництва. Метою вивчення є формування ґрунтовних знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування й розвитку для розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності задовольняти потреби людей. Завданням дисципліни є формування певного типу економічного мислення, економічної психології та світогляду студентів, забезпечення засвоєння ними знань та методів цивілізаційного, синергетичного та діалектичного аналізу економічного життя суспільства. Науковою основою дисципліни є дослідження фундаментальної вітчизняної та зарубіжної економічної науки з питань розкриття економічних категорій та закономірностей розвитку економічних систем та господарської діяльності людей. Методологічною основою дисципліни є розглядання процесів економічного розвитку суспільства на базі системного підходу, діалектичного методу, економічного моделювання, граничного аналізу, методів індукції та дедукції і логічного методу пізнання. «Економічна теорія» як фундаментальна економічна дисципліна забезпечує вивчення таких курсів як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Історія економіки та економічної думки», «Сучасні економічні теорії», «Національна економіка».

Навчально-методичне забезпечення курсу:

 • Экономическая теория. Основные понятия курса: для студ. всех спец. заочной формы обучения / [сост. М.М. Гуревичев]. – Х.: НТУ «ХПИ», 2001. – 68 с.
 • Экономическая теория. Основные понятия курса / [С.И. Архиереев, С.Г. Виницкая, М.М. Гуревичев и др.] ; ред. Н.Б. Решетняк. – Х.: НТУ «ХПІ», 2002. – 68 с.
 • Основи економічної теорії: навч. посіб. / [М.М. Гуревічов, Н.Б. Решетняк, С.І. Архієреєв та ін.]. – Х.: НТУ «ХПІ», 2003. – 288 с.
 • Демьохіна О.О. Основи економічної теорії: метод. вказ. по виконанню контр. робіт для студ. техн. спец. заочної форми навчання / О.О. Демьохіна, Я.А. Максименко, М.М. Офіцеров. – Х.: НТУ «ХПІ», 2004. – 24 с.
 • Экономическая теория. Основные понятия курса / [С.И. Архиереев, С.Г. Виницкая, М.М. Гуревичев и др.]; ред. Н.Б. Решетняк. – Х.: НТУ «ХПІ», 2004. – 68 с.
 • Курс економічної теорії: навч. посібник / С.І. Архієреєв [та ін.]; ред. С.І. Архієреєв, Н.Б. Решетняк. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 332 с.  Ознакомиться…
 • Політична економія. Основи економічної теорії. Мікроекономіка: метод. вказівки до вивч. навч. курсів для студ. I курсу екон. та менедж. спец. заочної форми навчання / уклад. С.І. Архієреєв [та ін.]. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 96 с. Ознакомиться…
 • Курс економічної теорії: навч. посіб. / [за ред. С.І. Архієреєва, Н.Б. Решетняк, І.Є. Тимченко]. – Х.: ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС, 2009. – 384 с.
 • Основи економічної теорії: навч.-метод. посіб. для студ. техн. спец. заочної форми навчання / С.І. Архієреєв [та ін.]; ред. С.І. Архієреєв, Н.Б. Решетняк. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 76 с.  Ознакомиться…
 • Архиереев С.И. Экономическая теория: учеб.-метод. пособ. для студ. технич. спец. / С.И. Архиереев. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. – 60 с.  Ознакомиться…
 • Економічна теорія: метод. вказ. до виконання індивідуальних розрахункових завдань для студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету бізнесу і фінансів / уклад. М.В. Шипілова, Ф.В. Абрамов. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – 72 с. – (На англ. яз.)

                                                                                                                                                   

Історія економіки та економічної думки

«Історія економіки та економічної думки» належить до фундаментальних економічних дисциплін, що забезпечують наукове пізнання функціонування економічної системи. Адже пізнавальна та прогностична функції економічної науки можуть бути реалізовані лише на основі розкриття витоків та дослідження якісних змін, що відбулися в економічній системі даного суспільства, їх віддзеркалення в еволюції світової економічної думки. Необхідність історичного аналізу економічних процесів вимагає й сучасна наукова парадигма розвитку суспільства. Предмет навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» – це комплексний процес розвитку народного господарства в різних країнах в різні епохи та еволюція наукових поглядів, вчень, теорій економічної науки. Метою вивчення курсу «Історія економіки та економічної думки» є вивчення еволюції та взаємодії господарських форм, економічних систем і відносин у процесі історичного розвитку цивілізацій і націй, їх відповідного відображення в економічній думці. Завданнями дисципліни є формування сучасного економічного мислення та світогляду студентів на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства; вивчення генези господарської сфери суспільств певних світових цивілізацій та господарства України як невід’ємної складової загальноєвропейської цивілізації; проведення порівняльного історико-економічного аналізу моделей світового господарства на основі вивчення господарського досвіду минулих поколінь у різних країнах та в різні епохи; пізнання основних напрямків сучасної економічної думки, розуміння їх теоретичних джерел, методологічних особливостей, а також взаємозв’язок економічних теорій з господарською практикою та перспективою економічного розвитку суспільства в цілому. Науковою основою дисципліни є дослідження вітчизняної та зарубіжної економічної та історичної науки з питань розвитку економічних поглядів окремих вчених, шкіл, систем, напрямків. Вивчення дисципліни спирається на знання, отримані у курсах «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка». Навчальний курс займає одне з важливих місць у формуванні економічного мислення майбутнього економіста, поширює його науковий кругозір, озброює різними методами аналізу економічної науки.

Навчально-методичне забезпечення курсу:

 • Двінських В.М., Деркач М.М. Економічна історія: метод. вказ. до вивчення курсу для студ. економ. спец. – Х.: НТУ «ХПІ», 2003. – 32 с.
 • Политическая экономия. Экономическая история. Микроэкономика. Макроэкономика. История экономических учений. Международная экономика. Экономическая политика. Государственное регулирование экономики: метод. ук. к изучению учебных курсов для студ. экон. спец. заоч. формы обучения / [Е.А. Демехина, Я.А. Максименко, С.И. Архиереев и др.]. – Х.: НТУ «ХПИ», 2003. – 76 с.
 • Курс економічної історії: навч. посіб. / [за ред. С.І. Архієреєва, Н.Б. Решетняк]. – Х.: ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС, 2005. – 228 с.
 • Экономическая история: учеб. пособ. / [под ред. С. И. Архиереева, Н.Б. Решетняк]. – Х.: НТУ «ХПИ», 2005. – 300 с.
 • История экономических учений / С.И. Архиереев [и др.]; ред. С.И. Архиереев, Н.Б. Решетняк. – 3-е изд. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. – 216 с. Ознакомиться…
 • Історія економіки та економічної думки: навч. посібник / С.І. Архієреєв [та ін.]; ред. С.І. Архієреєв, Н.Б. Решетняк. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 336 с. Ознакомиться…
 • История экономики и экономической мысли: консп. лекций / Ф.В. Абрамов, С.Г. Виницкая, Н.Н. Губанова, В.Н. Двинских ; под ред. С.И. Архиереева. – Х. : НТУ «ХПИ», 2015. – 92 с.

                                                                                                                                                     

Макроекономіка

Вивчення сучасних проблем економічної теорії включає освоєння курсу «Макроекономіка». На відміну від мікроекономіки, що вивчає головним чином поводження економічних суб’єктів, у макроекономіці досліджується поводження економіки як єдиного цілого, результати й наслідки спільної економічної діяльності членів суспільства. Макроекономічний підхід припускає використання агрегированних параметрів, застосування сукупних величин і показників. У процесі вивчення макроекономіки послідовно розглядаються питання структури й результатів функціонування національної економіки, державне регулювання економіки, макроекономічна нестабільність й її форми, макроекономічна рівновага і його механізми, фіскальна політика, грошовий ринок, економічний ріст і збалансованість економіки в цілому. Оскільки макроекономічна теорія тісно пов’язана із практичними економічними проблемами (безробіттям, інфляцією, економічним ростом, нерівністю доходів й ін.), остільки відкривається можливість на її основі прогнозувати й впливати на хід розвитку найважливіших для суспільства макроекономічних процесів й явищ. Теоретичні висновки, отримані в ході вивчення макроекономіки, можуть бути використані в таких навчальних курсах: «Економічна політика», «Гроші й кредит», «Фінанси держави» й ін.

Навчально-методичне забезпечення курсу:

 • Политическая экономия. Экономическая история. Микроэкономика. Макроэкономика. История экономических учений. Международная экономика. Экономическая политика. Государственное регулирование экономики: метод. ук. к изучению учебных курсов для студ. экон. спец. заоч. формы обучения / [Е.А. Демехина, Я.А. Максименко, С.И. Архиереев и др.]. – Х.: НТУ «ХПИ», 2003. – 76 с.
 • Макроэкономика: учеб.пособие / С.И. Архиереев [и др.]; ред. С.И. Архиереев, Н.Б. Решетняк. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. – 224 с. Ознакомиться…
 • Макроэкономика: учеб.-метод. практикум / С.И. Архиереев, Н.Б. Решетняк, Н.Н. Волосникова, Н.В. Шибаева – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – 52 с.
 • Курс макроекономіки: навч. посібник / С.І. Архієреєв [та ін.]; ред. С.І. Архієреєв, Н.Б. Решетняк. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – 240 с. Ознакомиться…
 • Макроекономіка: навч.-метод. посіб. / С. І. Архієреєв [та ін.].; ред. С.І. Архієреєв, Н.Б. Решетняк. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – 88 с. Ознакомиться…

                                                                                                                                               

Міжнародна економіка

«Міжнародна економіка» являє собою фундаментальну економічну дисципліну, що вивчає закономірності розвитку світового господарства, взаємодії різних господарських суб’єктів різних країн і формування міжнародної економічної політики держав. У курсі «Міжнародна економіка» вивчаються такі ключові проблеми як світове господарство й тенденції його розвитку, економічна інтеграція й глобалізація, теорія міжнародної торгівлі, зовнішньоторговельна політика, міжнародна міграція факторів виробництва, валютні системи й валютні курси й ін. Однієї з найважливіших завдань даного курсу є визначення, а також пошук шляхів рішення проблеми інтеграції економіки України у світове співтовариство. Вивчення курсу «Міжнародної економіки» допоможе студентам розібратися в закономірностях функціонування світової економіки, її протиріччях, а також знайти шляхи розв’язку цих протиріч.

Навчально-методичне забезпечення курсу:

 • Политическая экономия. Экономическая история. Микроэкономика. Макроэкономика. История экономических учений. Международная экономика. Экономическая политика. Государственное регулирование экономики: метод. ук. к изучению учебных курсов для студ. экон. спец. заоч. формы обучения / [Е.А. Демехина, Я.А. Максименко, С.И. Архиереев и др.]. – Х.: НТУ «ХПИ», 2003. – 76 с.
 • Шибаева Н.В. Международная экономика: учеб.пособие / Н.В. Шибаева, Я.А. Максименко. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – 176 с. Ознакомиться…
 • Волоснікова Н.М. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / Н.М. Волоснікова, С.О. Климова; за ред. С.І. Архієреєва. – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – 272 с.
 • Міжнародна економіка: навч.-метод. посіб. для студ. екон. та менедж. спец. заочної форми навчання / С.І. Архієреєв [та ін.]; ред. С.І. Архієреєв, Я.А. Максименко. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – 92 с. Ознакомиться…

 

                                                                                                                                                             

Міжнародна економіка ІІ

Предметом вивчення курсу «Міжнародна економіка ІІ» є система зв’язків національних економік різних країн на основі поділу праці. Метою курсу є формування системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародної економіки для фундаментальної та спеціальної освіти та для практичної діяльності за фахом. Завданням курсу є вивчення сутності й тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм, методів, суб’єктів і рівнів міжнародної економічної діяльності, принципів і середовища її розвитку, практики здійснення і механізмів регулювання; набуття вмінь аналізувати й оцінювати світогосподарські явища і процеси у контексті національних інтересів України. Науковою основою дисципліни є дослідження фундаментальної вітчизняної та зарубіжної економічної науки щодо економічних знань та закономірностей розвитку світового господарства, узагальнення досвіду розвитку людської цивілізації в цій галузі. Методологічною основою дисципліни є системний підхід до вивчення економічних процесів та явищ, економіко-математичні методи, аналіз і синтез, індукція та дедукція, єдність історичного і логічного методів пізнання. Вивчення дисципліни спирається на знання, отримані у курсах «Основи економічної теорії», «Мікроекономіки», «Макроекономіки», «Міжнародна економіка». Опанування навчального курсу «Міжнародна економіка ІІ» дозволяє майбутнім економістам сформувати науково-економічне мислення, використовувати знання при вирішенні конкретних завдань, самостійно оцінювати конкретні ситуації.

Навчально-методичне забезпечення курсу:

 • Политическая экономия. Экономическая история. Микроэкономика. Макроэкономика. История экономических учений. Международная экономика. Экономическая политика. Государственное регулирование экономики: метод. ук. к изучению учебных курсов для студ. экон. спец. заоч. формы обучения / [Е.А. Демехина, Я.А. Максименко, С.И. Архиереев и др.]. – Х.: НТУ «ХПИ», 2003. – 76 с.
 • Шибаева Н.В. Международная экономика: учеб.пособие / Н.В. Шибаева, Я.А. Максименко. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – 176 с. Ознакомиться…
 • Волоснікова Н.М. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / Н.М. Волоснікова, С.О. Климова; за ред. С.І. Архієреєва. – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – 272 с.
 • Міжнародна економіка: навч.-метод. посіб. для студ. екон. та менедж. спец. заочної форми навчання / С.І. Архієреєв [та ін.]; ред. С.І. Архієреєв, Я.А. Максименко. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – 92 с. Ознакомиться…

                                                                                                                                                     

Міжнародні економічні відносини

Предметом вивчення «Міжнародних економічних відносин» є система зв’язків національних економік різних країн на основі поділу праці. Метою курсу є формування системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародних економічних відносин для фундаментальної та спеціальної освіти та для практичної діяльності за фахом. Завданням курсу є вивчення сутності й тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм, методів, суб’єктів і рівнів міжнародної економічної діяльності, принципів і середовища її розвитку, практики здійснення і механізмів регулювання; набуття вмінь аналізувати й оцінювати світогосподарські явища і процеси у контексті національних інтересів України. Науковою основою дисципліни є дослідження фундаментальної вітчизняної та зарубіжної економічної науки щодо економічних знань та закономірностей розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин, узагальнення досвіду розвитку людської цивілізації в цій галузі. Методологічною основою дисципліни є системний підхід до вивчення економічних процесів та явищ, економіко-математичні методи, аналіз і синтез, індукція та дедукція, єдність історичного і логічного методів пізнання. Вивчення дисципліни спирається на знання, отримані у курсах «Основи економічної теорії», «Мікроекономіки», «Макроекономіки». Опанування навчального курсу «Міжнародні економічні відносини» дозволяє майбутнім менеджерам сформувати науково-економічне мислення, використовувати знання при вирішенні конкретних завдань, самостійно оцінювати конкретні ситуації. «Міжнародні економічні відносини» як фундаментальна економічна дисципліна забезпечує вивчення інших економічних курсів, таких як, «Зовнішньоекономічна діяльність», «Міжнародний маркетинг» та ін.

Навчально-методичне забезпечення курсу:

 • Политическая экономия. Экономическая история. Микроэкономика. Макроэкономика. История экономических учений. Международная экономика. Экономическая политика. Государственное регулирование экономики: метод. ук. к изучению учебных курсов для студ. экон. спец. заоч. формы обучения / [Е.А. Демехина, Я.А. Максименко, С.И. Архиереев и др.]. – Х.: НТУ «ХПИ», 2003. – 76 с.
 • Шибаева Н.В. Международная экономика: учеб.пособие / Н.В. Шибаева, Я.А. Максименко. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – 176 с. Ознакомиться…
 • Волоснікова Н.М. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / Н.М. Волоснікова, С.О. Климова; за ред. С.І. Архієреєва. – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – 272 с.
 • Міжнародна економіка: навч.-метод. посіб. для студ. екон. та менедж. спец. заочної форми навчання / С.І. Архієреєв [та ін.]; ред. С.І. Архієреєв, Я.А. Максименко. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – 92 с. Ознакомиться…

                                                                                                                                                     

Мікроекономіка

Предмет навчальної дисципліни «Мікроекономіка» – це поведінка і механізм прийняття економічних рішень економічними мікросистемами (фірмою, споживачем, власником ресурсів) щодо економічних благ. Науковою основою дисципліни є дослідження фундаментальної вітчизняної та зарубіжної економічної науки з питань розкриття економічних категорій та закономірностей розвитку людської цивілізації в цій галузі. Методологічною основою дисципліни є розглядання процесів економічного розвитку суспільства на базі системного підходу, функціонального аналізу, діалектичного методу, економічного моделювання, граничного аналізу. Навчальний курс займає одне з провідних місць у формуванні економічного мислення майбутнього економіста та менеджера, надає йому вміння користуватися інструментарієм мікроекономічного аналізу при вирішенні економічних завдань, самостійно і кваліфіковано оцінювати конкретні ситуації, розумітися на змісті і значенні економічної інформації щодо діяльності певних економічних суб’єктів.

Навчально-методичне забезпечення курсу:

 • Решетняк Н.Б. Мікроекономіка: плани семінар. занять з курсу для студ. екон. спец. / Н.Б. Решетняк, О.В. Руднєва. – Х.: НТУ «ХПІ», 2001. – 16 с.
 • Мікроекономіка: навч. посібник / ред. С.І. Архієреєв, Н.Б. Решетняк. – Харків: НТУ «ХПІ», 2003. – 160 с. Ознакомиться…
 • Политическая экономия. Экономическая история. Микроэкономика. Макроэкономика. История экономических учений. Международная экономика. Экономическая политика. Государственное регулирование экономики: метод. ук. к изучению учебных курсов для студ. экон. спец. заоч. формы обучения / [Е.А. Демехина, Я.А. Максименко, С.И. Архиереев и др.]. – Х.: НТУ «ХПИ», 2003. – 76 с.
 • Мікроекономіка: практикум / С.І. Архієреєв, Н.Б. Решетняк, М.М. Деркач, М.В. Шипілова – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – 71 с.
 • Політична економія. Основи економічної теорії. Мікроекономіка: метод. вказівки до вивч. навч. курсів для студ. I курсу екон. та менедж. спец. заочної форми навчання / уклад. С.І. Архієреєв [та ін.]. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 96 с. Ознакомиться…
 • Мікроекономіка. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з курсу для студентів спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету бізнесу і фінансів / М.М. Деркач. – Х. : НТУ «ХПІ», 2008. – 16 с. (Текст англ.)
 • Мікроекономіка: практикум для студентів заочної формі навчання по напрямках «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент» / укл. С.І. Архієреєв, Н.Б. Решетняк, М.М. Деркач, Н.М. Волоснікова – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 30 с.
 • Микроэкономика: конспект лекций для студ. эконом. спец. / сост. С.И. Архиереев, Н.Н. Волосникова, Н.Б. Решетняк; под ред. проф. С.И. Архиереева, доц. Н.Б. Решетняк. – Х.: НТУ «ХПИ», 2014. – 72 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / уклад. С.І. Архієреєв, Н.М. Волоснікова. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – 33с.

                                                                                                                                                  

Глобальна економіка

Глобальна економіка являє собою фундаментальну економічну дисципліну, що вивчає алгоритм оптимальної взаємодії національної економіки зі світовим господарством у контексті бурхливих і швидкоплинних змін і трансформацій, які відбуваються і в світовій і в національній економіці. У курсі «Глобальна економіка» вивчаються такі ключові проблеми як геостратегічне становище української економіки, галузева взаємодія економіки України зі світовим господарством, глобальні економічні проблеми, валютно-грошова система України у світовому фінансовому середовищі, співпраця України з міжнародними економічними організаціями. Вивчення курсу «Глобальна економіка» допоможе студентам розібратися в закономірностях взаємодії між різними державами, у причинах протиріч, які виникають між країнами та регіональними інтеграційними угрупованнями країн, а також знайти шляхи щодо їх розв’язання.

                                                                                                                                                   

Державне та регіональне управління

Предмет навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» – це вивчення системи методів і засобів державного впливу на економічний і соціальний розвиток країни. Метою курсу є формування сучасного мислення та спеціальних знань у галузі управління на національному та регіональному рівнях; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування. Науковою основою дисципліни є дослідження фундаментальної вітчизняної та зарубіжної економічної науки з питань розкриття економічних категорій та закономірностей розвитку системи державного та регіонального управління, в тому числі у перехідний період. Методологічною основою дисципліни є вивчення процесів економічного розвитку суспільства на базі системного підходу, абстрагування, діалектичного методу, макроекономічного моделювання, індукції та дедукції, історичного і логічного методів пізнання. Вивчення дисципліни спирається на знання, отримані у курсах «основи економічної теорії», «Макроекономіка». Навчальний курс займає одне з провідних місць у формуванні економічного мислення майбутнього економіста, надає йому вміння користуватися інструментарієм державного та регіонального управління при вирішенні економічних завдань, самостійно і кваліфіковано оцінювати стан ділової кон’юнктури національної економіки, розумітися на змісті і значенні економічної інформації, цілях, змісті і наслідках економічної політики держави.

Навчально-методичне забезпечення курсу:

 • Политическая экономия. Экономическая история. Микроэкономика. Макроэкономика. История экономических учений. Международная экономика. Экономическая политика. Государственное регулирование экономики: метод. ук. к изучению учебных курсов для студ. экон. спец. заоч. формы обучения / [Е.А. Демехина, Я.А. Максименко, С.И. Архиереев и др.]. – Х.: НТУ «ХПИ», 2003. – 76 с.
 • Державне регулювання економіки: навч. посібник / С.І. Архієреєв [та ін.]; ред. С.І. Архієреєв, Н.Б. Решетняк. – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – 190 с. Ознакомиться…
 • Государственное и региональное управление: конспект лекций для студ. менедж. спец. / сост. О.А. Бондаренко, Н.Н. Губанова; под ред. проф. С.И. Архиереева, доц. Н.Б. Решетняк. – Х.: НТУ «ХПИ», 2015. – 88 с.

                                                                                                                                                     

 Національна економіка

Предмет навчальної дисципліни «Національна економіка» – це сукупність ресурсних, економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають риси національної економіки та специфіку її функціонування. Науковою основою дисципліни є дослідження фундаментальної вітчизняної та зарубіжної економічної науки щодо виявлення та узагальнення закономірностей розвитку соціально-економічних систем і особливостей розвитку національних економік. Методологічною основою дисципліни є еволюційний, синергетичній, системний підходи к дослідженню економічних явищ і процесів, що відбуваються в національній економіці. Вивчення дисципліни спирається на знання, отримані у курсах «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки» і представляє собою базовий курс з теоретичних основ функціонування національної економіки. Навчальна дисципліна «Національна економіка» сприяє формуванню економічного мислення майбутнього економіста, надає йому вміння користуватися методологічними принципами при вирішенні економічних завдань, самостійно і логічно оцінювати конкретні форми прояву функціонування національної економіки, розумітися на змісті і значенні економічної інформації щодо діяльності як окремих підсистем, так і національної економічної системі в цілому.

Навчально-методичне забезпечення курсу:

 • Національна економіка: навч. посібник / С.І. Архієреєв [та ін.] ; ред. С.І. Архієреєв, А.В. Непран, Н.Б. Решетняк. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – 336 с.  Ознайомитися…
 • Национальная экономика: конспект лекций для иностранных студентов экономических специальностей/ Е.В. Назаренко Под ред. С.И. Архиереева, доц. Н.Б. Решетняк. – Х. : НТУ «ХПИ», 2015. – 64 с.

                                                                                                                                                        

Політичная економія

Вивчення навчальної дисципліни «Політична економія» передбачає дослідження економічних відносин в їх єдності з продуктивними силами та діючими інститутами суспільства. Внаслідок цього формується система знань про економічні відносини та суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях. Вивчення політичної економії дає уяву про загальні засади економічного життя суспільства, закономірності розвитку економічних систем, механізм дії економічних законів, економічну роль держави. Політична економія вивчає поводження людей у виробництві, розподілі, обміні й споживанні благ з метою задоволення зростаючих потреб при обмежених ресурсах. Предметом дослідження є життєдіяльність «економічної людини», груп людей й держави, їхнє економічне поводження в тім середовищі, у якому вони перебувають. Внаслідок вивчення політичної економії фахівці одержують можливість з’ясовувати механізм дії економічних законів та використання їх людьми у процесі господарської діяльності, використовувати теоретичні положення для оцінки сучасних закономірностей і тенденцій економічного розвитку як України, так і країн світового господарства.

Навчально-методичне забезпечення курсу:

 • Политическая экономия. Экономическая история. Микроэкономика. Макроэкономика. История экономических учений. Международная экономика. Экономическая политика. Государственное регулирование экономики: метод. ук. к изучению учебных курсов для студ. экон. спец. заоч. формы обучения / [Е.А. Демехина, Я.А. Максименко, С.И. Архиереев и др.]. – Х.: НТУ «ХПИ», 2003. – 76 с.
 • Політична економія: навч. посіб. для студентів екон. спеціальностей / [за ред. С.I. Архієреєва, В.Є. Духова, Н.Б. Решетняк]. – Х.: ПРОМЕТЕЙ, 2006. – 364 с.
 • Політична економія. Основи економічної теорії. Мікроекономіка: метод. вказівки до вивч. навч. курсів для студ. I курсу екон. та менедж. спец. заочної форми навчання / уклад. С.І. Архієреєв [та ін.]. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 96 с. Ознакомиться…
 • Политическая экономия: конспект лекций для студ. экон. спец. всех форм обучения / сост. С.И. Архиереев, Е.А. Демехина, Я.А. Максименко и др.; под ред. проф. С.И. Архиереева. – Х. : НТУ «ХПИ», 2015. – 100 с.

                                                                                                                                                        

Сучасні економічні теорії

Найважливішим розділом історії економічної думки є поглиблене вивчення її сучасних напрямків та шкіл. В основу курсу «Сучасні економічні теорії» закладена концепція розвитку економічної думки як загального суперечного явища, що відображає особливості розвитку сьогоднішніх світових соціально-економічних процесів та інтернаціоналізації сучасної науки. Вивчення економічної думки Заходу полегшує розуміння сучасної загальної економічної теорії та адаптацію до міжнародної економічної діяльності. Предмет навчальної дисципліни «Сучасні економічні теорії» – це сучасний стан економічної науки; концепції програм головних шкіл, напрямів, їх представників. Метою вивчення курсу є формування уявлення про основні напрями розвитку сучасної економічної теорії, систематизування поглядів представників основних шкіл та течій економічної науки та сутності механізмів функціонування господарських економічних систем, формування сучасного економічного мислення. Науковою основою курсу є дослідження західної економічної думки з питань розвитку економічних поглядів окремих вчених, шкіл та напрямків економічної думки та по питанням сучасної економічної науки. Методологічною основою дисципліни є дослідження економічної думки як процесу пізнання еволюції економічних систем, осмислення генезису сучасних економічних поглядів вчених, шкіл та течій. Вивчення дисципліни спирається на знання, отримані у курсах «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки». Навчальний курс «Сучасні економічні теорії» займає одне з важливих місць у формуванні економічного мислення, поширює його науковий кругозір, озброює різними методами аналізу економічної науки.