Наукові дослідження

научные исследования

Науково-дослідну роботу кафедри загальної економічної теорії очолює доктор економічних наук, професор С.І. Архієреєв.

Концепція створення кафедри передбачає дослідження економічної теорії як теорії ринкової економіки через призму дослідження її макро- та мікрорівнів. Головне завдання у даному процесі – це розвиток теоретичної і методологічної основи економічної науки, формування понятійного апарату сучасної ринкової економіки та засад нової економічної культури.

Головну увагу у науково-дослідній роботі викладацький склад кафедри приділяє питанням ринкової трансформації вітчизняної економіки.

Всі викладачі, аспіранти здійснюють наукові дослідження в межах комплексних тем кафедри: «Інституційні, інноваційні та інвестиційні фактори трансформації та розвитку перехідної економіки України» (2000–2007 рр.) та «Інституційні фактори розвитку економіки України» (з 2008 р. по теперішній час).

Напрямками наукових досліджень викладачів кафедри є такі: «Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації» (проф. Архієреєв С.І.); «Економічні фактори динаміки» (доц. Абрамов Ф.В.); «Інституційні засади інтегрованої логістизації процесів на підприємствах» (доц. Волоснікова Н.М.); «Особливості трансакційних витрат в інформацій і економіки» (доц. Губанова Н.Н.) «Проблеми ресурсозбереження в умовах ринкової трансформації» (доц. Демьохіна О.О.); «Інтеграція України у світове господарство» (доц. Климова С.О.); «Проблеми інтеграції України в світову економічну систему» (доц. Максименко Я.А.); «Інституціональна забезпечення економічного та екологічного розвитку України» (доц. Назаренко О.В.); «Становлення ринку праці в Україні» (доц. Решетняк Н.Б.);  «Трансакційні витрати подання послуг виробничого призначення» (доц. Яцина В.В.); «Бюджетний дефіцит та шляхи його подолання в економіці України» (ст. викл. Вініцка С.Г.); «Актуальні проблеми сучасної економічної теорії» (ст. викл. Двінських В.М.); «Витрати інституційних трансакцій як фактор становлення і розвитку суб’єктів господарювання» (ас. Бондаренко О.А.); «Стратегії розвитку промислового виробництва, орієнтованого на ринки з різним рівнем конкуренції» (ас. Дяченко Т.А.).

Основні положення, результати роботи й висновки наукових досліджень представлені в формі звітів, наукових статей, тез конференцій, монографій, навчальних посібників, виступів на конференціях тощо.

На кафедрі розроблялися такі наукові теми:

1. «Дослідження інституціональних аспектів корупції та розробка заходів її попередження». Державний реєстраційний № 0105U000589 (замовник – акціонерне товариство відкритого типу завод «Миколаївенергомаш»). Науковий керівник – доц. Т.В. Рябова. Термін – 1.01.2005 – 31.03.2006 рр. Мета роботи – дослідження факторів та причин укладання корупційних угод, розробка не репресивних заходів боротьби з корупцією. Результати – розробка заходів щодо підвищення ефективності інституціональних рамок, що сприяють зниженню рівня трансакційних процедур та як наслідок, усуненню мотивації до укладання корупційних угод.

2. «Трансакційні витрати інноваційної діяльності в умовах ринкової трансформації». Державний реєстраційний № 0106U001521 (замовник – корпорація «Техноком»). Науковий керівник – д.е.н., проф. Архієреєв С.І. Термін – 24.01.2006–31.12.2006 рр. Мета роботи – розвиток теоретичних основ і розробка методологічних положень і практичних рекомендацій щодо вдосконалення напрямків зниження трансакційних витрат інноваційної діяльності підприємств. Результати полягають в розробці заходів щодо управління трансакційними витратами інноваційної діяльності і аналізі структури і напрямків оптимізації трансакційних витрат з метою підвищення ефективності інноваційної діяльності.

3. «Аналіз впливу витрат інституційних трансакцій на господарську діяльність приватного підприємства». Науковий керівник – д.е.н., проф. Архієреєв С.І. Термін – 01.01.2008 – 31.12.2008. Державний реєстраційний № 0108U003170. Мета дослідження – вивчення та аналіз витрат інституціональних трансакцій на підприємствах та розробка заходів щодо мінімізації їх негативного впливу на діяльність підприємств. Новизна роботи виявляється в розробці теоретичної бази для дослідження, що дозволяють проаналізувати й оцінити структуру і рівень витрат інституційних трансакцій підприємства. Уперше проведений аналіз таких витрат на рівні підприємств в Україні. Практичне значення дослідження полягає в розробці методичного підходу до оцінки витрат інституціональних трансакцій, що виникають безпосередньо при одержанні підприємством набору прав, необхідного для здійснення легальної діяльності, що дозволяє здійснити оцінку їхнього рівня та структури, а також розробити рішення по керуванню інституційними трансакціями з метою оптимізації рівня і структури витрат інституційних трансакцій.

4. «Дослідження інституціоналізації суб’єктів хазяйнування в сучасних умовах». Науковий керівник – д.е.н., проф. Архієреєв С.І. Термін виконання – 01.11.2009 – 31.12.2010 рр. Мета дослідження – вивчення та аналіз витрат інституціональних трансакцій на підприємствах та розробка заходів щодо мінімізації їх негативного впливу на діяльність підприємств.

5. «Удосконалення способів організації трансакцій промислових підприємств».  Науковий керівник – д.е.н., проф. Архієреєв С.І. Термін виконання – 01.06.2014 – 31.12.2014 рр.

6. «Аналіз впливу інформаційних витрат на ефективність діяльності переробних підприємств»Державний реєстраційний № 0115U001773 (замовник – НВП «НовінТех»). Науковий керівник – д.е.н., проф. Архієреєв С.І. Термін виконання – 01.07.2015 – 26.12.2015 рр.

7. «Інституційні фактори розвитку економіки України» (Наказ НТУ «ХПІ» №165 ОД). Науковий керівник – д.е.н., проф. Архієреєв С.І. Відповідальний виконавець – к.е.н., доц. Волоснікова Н.М. Термін виконання – 15.02.2017 р.-15.02.2020 рр. № держ. реєстрації 0117U004725. Очікувані результати – обґрунтування науково-методологічних засад формування та оцінки інституційних чинників розвитку економіки України.

8. «Дослідження сучасних тенденцій розвитку світового господарства та їх вплив на національну економіку» (Науковий керівник – к.е.н., проф. Максименко Я.А.  Відповідальний виконавець – к.е.н., доц. Дяченко Т.А. Термін виконання – 01.10.2018 р.-01.10.2021 рр. № держ. реєстрації 0118U002337.

9. «Визначення інституційних факторів динаміки формальних правил» (Науковий керівник – к.е.н., доц. Абрамов Ф.В.  Відповідальний виконавець – к.е.н., доц. Губанова Н.Н.Термін виконання – 01.10.2018 р.-01.10.2021 рр. № держ. реєстрації 0118U002338.

Викладачі кафедри є авторами та співавторами понад 20 навчальних посібників та 20 монографій, близько 400 наукових статей. Крім того зроблено понад 550 доповідей на наукових конференціях.

Кафедра ЗЕТ традиційно організовує та проводить секційні засідання у рамках таких наукових конференцій НТУ «ХПІ»:

1. Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у  долі людської цивілізації».  Секція: «Соціальна відповідальність бізнесу  і  сучасна цивілізація».

2. Міжнародна науково-теоретична конференція студентів і аспірантів «Україна і світ: гуманитарно-технічна еліта та соціальній прогрес».  Секція: «Сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації».

3. Міжнародна наукова-практична конференція «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум».  Секція: «Економічні дослідження системи державного регулювання виробничо-підприємницької діяльності».

Індекс цитування праць вчених кафедри Scholar Академія

Праці вчених кафедри в репозитарії наукової бібліотеки НТУ «ХПІ»