Кафедра “Комерційна, торгівельна та підприємницька діяльність” НТУ “ХПІ”

запрошує абітурієнтів на навчання в галузі знань 

07 “Управління та адміністрування”

зі спеціальності

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

спеціалізацій (освітні програми), бакалаврат:

076.03 “Товарознавство і торговельне підприємництво”

076.04 “Міжнародна торгівля”

магістратура:

076.01 “Підприємництво і комерційна діяльність”

Випускник цієї спеціальності може приймати рішення в сфері комерційної, товарознавчої, маркетингової, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності торговельного підприємства; ідентифікувати товари; досліджувати ринок та забезпечувати товарами підприємства торгівлі; управляти асортиментом та проводити експертизу товарів; управляти матеріально-фінансовим станом торговельного підприємства та розробляти його маркетингову стратегію. Має сформовану цілісну систему знань щодо споживчих властивостей, контролю якості, транспортування, зберігання, реалізації та асортименту товарів. Має здатність до використання знань при проектуванні торговельного підприємства та забезпеченні його оптимальної роботи.

Форма навчання Денна Заочна
Кількість місць (бюджет) 13*
Загальна кількість місць 30
Вартість навчання за контрактом (грн./рік) 11260

    * для спеціалізації 076.03 “Товарознавство і торговельне підприємництво”

 

Інформація по предметах для вступу та вагових коефіцієнтах:

076.03 “Товарознавство і торговельне підприємництво” (бакалаврат)

Профільний предмет Два предмета   на вибір Вагові коефіцієнти
Укр. мова Про­фільні За вибо­ром Атестат
Математика Географія, іноземна мова 0,5 0,2 0,2 0,1

076.04 “Міжнародна торгівля” (бакалаврат)

Профільний предмет Два предмета   на вибір Вагові коефіцієнти
Укр. мова Про­фільні За вибо­ром Атестат
Історія Географія, іноземна мова 0,5 0,2 0,2 0,1

076.01 “Підприємництво і комерційна діяльність” (магістратура)

Форма навчання Денна Заочна
Кількість місць (бюджет) 3
Загальна кількість місць 30
Вартість навчання за контрактом (грн./рік) 13500

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це творча організаційно-господарська діяльність, спрямована на досягнення успіху у сфері бізнесу та торгівлі в умовах ринкової конкуренції шляхом стратегічного планування та управління якістю товарів і послуг для оптимізації процесу просування товарів від виробника до споживача.

Місія освітньої програми – готувати фахівців високого професійного рівня, здатних ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання та практичні навички в управлінні бізнес-процесами організацій, забезпечуючи зростання ринкової вартості їх активів у динамічному ринковому середовищі.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Протягом навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» студенти вивчатимуть більше 60 навчальних дисциплін, які умовно можна об’єднати у кілька блоків.

До першого блоку належать гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток творчої особистості. До них можна віднести: історію України, історію української культури, українську мову (за професійним спрямуванням), іноземну мову, філософію, етику та естетику, психологію споживача.

До другого блоку слід віднести природничо-наукові та загальноекономічні дисципліни, до яких належить: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, економічна теорія, оптимізаційні методи і моделі.

До третього блоку відносять професійно-орієнтовані дисципліни, які спрямовані на професійну підготовку здобувачів вищої освіти, формування у них економічного способу мислення. Це насамперед: підприємництво, основи товарознавства, біржова діяльність, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, бухгалтерський облік, економіка праці і соціально-трудові відносини, організація виробництва тощо.

Також є можливість навчатися у групах, де викладання всіх навчальних дисциплін ведеться англійською мовою.

 Характеристика спеціалізації:

Засвоєння знань, які передбачають навчальною програмою спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», формує у студентів систему теоретичних знань, прикладних умінь та навичок з використання основ прикладної економіки, методів організації продуктивної економічної діяльності, управління якістю товарів та послуг на рівні організації чи підприємства, спрямованих на досягнення успіху у розв’язанні конкретних економічних завдань, враховуючи виклики сучасного етапу розвитку економіки.

Перевагами фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:

 • можливість заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах.
 • можливість реалізації загальних функцій управління підприємством;
 • органічне поєднання вивчення економіки і права, підприємництва, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також низку «соціальних» дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування;
 • прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції;
 • функціональна та інформаційна підготовка проектів рішень;
 • оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління.

Все це сприятиме підготовці висококваліфікованих експертів, спроможних конкурувати на регіональному та міжнародному ринках праці.

Можливості працевлаштування

Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, орієнтованих на зовнішньоекономічну діяльність, або успішно відкрити власну справу, а саме:

Посади пов’язані з підприємництвом:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг;
 • керівник компанії з надання послуг (консалтингових, страхових, рекламних тощо);
 • директор приватного підприємства у сфері охорони здоров’я, освіти, туризму, культури.

 Посади, що пов’язані з торгівлею:

 • директор торговельної фірми;
 • керуючий або менеджер магазину;
 • приватний підприємець;
 • менеджер торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • менеджер у сфері послуг.

 Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).

Опис спеціальності

Правила прийому НТУ “ХПІ”

Умови прийому – ЗВО 2019