105 Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій

Бакалаврат

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій

Бакалаврат

Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», освітня програма «Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій» (ІКМ, НТУ “ХПІ”), спрямовано на розробку та застосування фізичних методів дослідження властивостей матеріалів, створення теоретичних моделей фізичних систем та процесів, радіоелектронних систем, алгоритмів та програмного забезпечення для аналізу даних, процесів, сигналів, прогнозування та прийняття рішень, пошуку та видобування знань.


Випускові кафедри: кафедра радіоелектроніки та кафедра фізики металів та напівпровідників.

Освітня програма поточного року
та Архів ОП доступні на сайті відділу
забезпечення якості освіти НТУ “ХПІ”

Освітня програма поточного року
та Архів ОП доступні на сайті відділу
забезпечення якості освіти НТУ “ХПІ”

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Мета освітньої програми: забезпечити підготовку фахівців в галузі прикладної фізики та наноматеріалів, здатних:

  • розв’язувати спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, пов’язані з дослідженням фізичних об’єктів і систем, процесів і явищ та їх технічними застосуваннями у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних методів фізики, математики, і радіоелектроніки;

  • розробляти моделі, алгоритми, технології;

  • створювати та експлуатувати відповідне програмне забезпечення і технологічне обладнання.

Основний фокус освітньої програми. Фокус освітньо-професійної програми «Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій» полягає у здобутті сучасних знань щодо фізичних явищ і процесів та їхнього застосування в створенні нових, наноструктурованих матеріалів, керуванні та вивченні їх властивостей, розробці та використання новітніх технологій радіоелектроніки та радіофізики.

Особливості програми. Здобувачі вивчають основи фізики твердого тіла, радіофізики та їхнього практичного застосування в технологіях створення нових матеріалів та технології радіоелектроніки, що поглиблено розглянуто в межах двох освітніх траєкторій, які пропонуються студентам на вибір.

Передбачено наступні вибіркові блоки:

  1. Інженерія радіоелектронних систем;

  2. Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини.

ОП має орієнтацію на індивідуалізацію навчання, яка виражена в наявності додаткових вибіркових дисциплін з переліку професійної підготовки, які забезпечують поглибленні знання в різних траєкторіях та/або кросс-траєкторні компетентності.

Серед важливих особливостей програми є залучення науково-дослідних інститутів: Харківський фізико-технічний інститут НАН України, Інституту іоносфери НАН і МОН України, Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України.

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОП

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ОП (СИЛАБУСИ)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Загальна підготовка

ЗП1Історія та культура України
ЗП2Українська мова (професійного спрямування)
ЗП3Іноземна мова
ЗП4Філософія
ЗП5Правознавство
ЗП6Історія науки і техніки
ЗП7Вища математика ч. 1
ЗП8Вища математика ч. 2
ЗП9Вища математика ч. 3
ЗП10Вища математика ч. 4
ЗП11Фізика ч. 1
ЗП12Фізика ч. 2
ЗП13Фізика ч. 3
ЗП14Екологія
ЗП15Фізичне виховання

Спеціальна (фахова) підготовка

СП1Вступ до спеціальності. Ознайомча практика
СП2Програмування ч.1
СП3Програмування ч.2
СП4Алгоритми і структури даних
СП5Апаратні та програмні засоби комп’ютерної техніки
СП6Електромагнітні системи
СП7Методи оптимізації функцій
СП8Теорія ймовірностей
СП9Методи математичної фізики
СП10Мікропроцесорні системи
СП11Фізичні основи електроніки
СП12Основи професійної безпеки та здоров’я людини
СП13Економіка підприємства
ПП1Виробнича практика
ПП2Переддипломна практика
А Атестація
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Профільна підготовка за блоками
 Блок 01 «Інженерія радіоелектронних систем»
ВБ1.1Напівпровідникова та оптична електроніка
ВБ1.2Аналогова електроніка
ВБ1.3Чисельні методи в фізиці та їх програмування
ВБ1.4Радіотехнічні кола та сигнали
ВБ1.5Цифрова електроніка
ВБ1.6Комп’ютерне моделювання
ВБ1.7Бази даних
ВБ1.8Антени та пристрої НВЧ
ВБ1.9Електродинаміка
ВБ1.10Статистична радіофізика
ВБ1.11Пристрої генерування та формування сигналів
ВБ1.12Радіоавтоматика
ВБ1.13Основи теорії інформації
ВБ1.14Основи радіолокації
ВБ1.15Пристрої прийому сигналів
ВБ1.16Радіофізика геокосмосу
 Блок 02  «Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини»
ВБ2.1Фізика та хімія фазових перетворень
ВБ2.2Вакуумна техніка та технології
ВБ2.3Кристалографія
ВБ2.4Фізика конденсованого стану
ВБ2.5Дефекти кристалічної будови та теорія міцності
ВБ2.6Вступ до квантової механіки
ВБ2.7Неруйнівні методи контролю
ВБ2.8Електронографія
ВБ2.9Методи структурного аналізу ч.1
ВБ2.10Методи структурного аналізу ч.2
ВБ2.11Фізичні властивості матеріалів ч.1
ВБ2.12Фізичні властивості матеріалів ч.2
ВБ2.13Фізичні основи нанотехнологій
ВБ2.14Спектральний та оптичний аналіз
ВБ2.15Радіаційна стійкість матеріалів
Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки
ВВП 1Теорія коливань
ВВП 2Атомна дифузія в твердих тілах
ВВП 3Масо- і теплоперенесення у твердих тілах
ВВП 4Web технології в радіофізиці
ВВП 5Тестування комп’ютерних систем та пристроїв
ВВП 6Технології тонких плівок
ВВП 7Фізика взаємодії випромінювання з речовиною
ВВП 8 Метрологія та радіовимірювання
ВВП 9Електронно-оптичний аналіз
ВВП 10Оптичні властивості твердого тіла
ВВП 11Матеріали мікро-, наноелектроніки та геліоенергетики
ВВП12Комп’ютерне проектування РЕС
ВВП 13Методи і системи обробки сигналів
ВВП 14Паралельна та розподілена обробка даних
ВВП 15Системи зв’язку з рухомими об’єктами
ВВП 16Рентгено-флюоресцентний аналіз
ВВП 17Матеріали для біології та медицини
ВВП 18Матеріали з особливими властивостями
ВВП 19Методи дослідження поверхні твердих тіл
Дисципліни вільного вибору студента із загально університетського каталогу дисциплін

Пропозиції щодо змін до освітньої програми

105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (бакалавр)