Вчена рада

ІНСТИТУТу КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

Відповідно до положення про організацію освітнього процесу НТУ «ХПІ» студенти мають право на визнання результатів навчання у неформальній освіті. Під неформальною освітою розуміють – знання здобуті на різноманітних короткотривалих курсах, майстер-класах, семінарах, тренінгах, в тому числі і он-лайн, підвищення кваліфікації, стажування, які не входять до переліків освітніх компетентностей навчального плану чи обов’язкових елементів дисциплін, тобто це додаткова освіта, що отримана поза межами закладу формальної освіти.

В ІКМ діє наступна процедура зарахування результатів навчання отриманих у неформальній освіті:

    • Необхідно подати документ (сертифікат, диплом, свідоцтво тощо), що підтверджує знання, які здобувач отримав під час навчання у неформальній освіті. До сертифікату слід додатково додати супроводжуючі документи, з яких зрозуміло яку кількість годин було витрачено на навчання (можна у кредитах ЄКТС), які теми вивчав, яку оцінку здобув (за наявності).
    • Заповнити заяву, що додається нижче. В заяві слід вказати дисципліну, по якій студент бажає отримати перезарахування результатів навчання. Зарахування може бути повним або частковим. Заява подається викладачу відповідної дисципліни (екзаменатору).

Заява студента для зарахування результатів навчання НО

    • Викладач призначає співбесіду для перевірки залишкових знань здобутих у неформальній освіті, перевіряє відповідність темам дисципліни та визначає метод оцінювання самостійно.
    • Викладач на основі поданих документів та співбесіди приймає рішення скільки балів можливо зарахувати студенту, та заповнює нижню частину заяви, де вказує обсяг балів та оцінку, зокрема може бути враховано як додаткові бали до екзамену або заліку. Викладач несе відповідальність за перевірку стосовно академічної доброчесності студентів-аплікантів. Викладач враховує цей результат під час підсумкової атестації, після чого заяву здає до дирекції для її зберігання в навчальній картці студента.