Нарахування стипендії

Призначення і виплата стипендій студентам  НТУ “ХПІ” здійснюються згідно: ПРАВИЛ призначення і виплати стипендій здобувачам вищої освіти НТУ “ХПІ”.

Стипендіальний рейтинг за результатами літнього семестрового контролю 2023/2024 н.р.

Стипендіальний рейтинг за результатами зимового семестрового контролю 2023/2024 н.р.

Стипендіальний рейтинг за результатами літнього семестрового контролю 2022/2023 н.р.

Стипендіальний рейтинг за результатами зимового семестрового контролю 2022/2023 н.р.

Стипендіальний рейтинг за результатами літнього семестрового контролю 2021/2022 н.р.

Стипендіальний рейтинг за результатами зимового семестрового контролю 2021/2022 н.р.

Стипендіальний рейтинг за результатами літнього семестрового контролю 2020/2021 н.р.

Стипендіальний рейтинг за результатами зимового семестрового контролю 2020/2021 н.р.

Стипендія студентам першого курсу за перший навчальний семестр виплачується за рейтинговою системою, що формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до навчального закладу. Для подальших семестрів навчання рейтинги формуються за результатами успішності останнього навчального семестру у межах інституту за кожним курсом і за кожною спеціальністю на підставі оцінки з кожної дисципліни. При цьому враховується участь студента у громадській, спортивній і науковій діяльності. 

До стипендіального рейтингу включаються всі студенти, які навчаються  за денною формою навчання за бюджетом, крім осіб, які набрали кількість балів, меншу за межу незадовільного навчання (60 балів). Також не отримують права на стипендію особи, які мають академічну заборгованість.

Загальний ліміт стипендіатів на академічну стипендію встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються у межах інституту за державним замовленням на певному курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю.

До підсумкової семестрової рейтингової оцінки студента можуть бути додані додаткові бали, які призначаються стипендіальною комісією інституту з урахуванням досягнень протягом семестру. Для підрахунку суми додаткових балів, що враховуються у стипендіальному рейтингу, використовується перелік основних досягнень, з яким можна ознайомитись у ПОРЯДКУ формування стипендіального рейтингу студентів НТУ «ХПІ» для призначення академічних стипендій, стор. 7-10.

Для призначення додаткових балів за участь у науковій та науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності до стипендіальної комісії інституту в термін не пізніше 3-х днів після закінчення сесії подається заява від студента, візована відповідальними особами (як правило, керівниками структурних підрозділів університету), що гарантують відповідність дійсності такої заяви та додається копія підтверджуючого документу, якщо мається (грамоти, дипломи, звіти, тощо). Такими відповідальними особами можуть бути: з навчально-наукової роботи – завідувачі відповідних кафедр; з суспільно-корисної роботи  – директор Палацу студентів (щодо художньої самодіяльності та культурно-масових заходів), голова студентського самоврядування, голова студентського профкому, голови студентських рад гуртожитків, заступники декана; зі спортивної діяльності – завідувач кафедри Фізичного виховання та спорту

Бланк заяви на призначення додаткових балів до стипендіального рейтингу

Заява оформлюється студентом особисто від руки на відповідному бланці заяви

Право на соціальну стипендію мають  студенти НТУ “ХПІ”, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до стипендіального рейтингу та не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей -сиріт та дітей позбавлених батківського піклування), не пребувають в академічній відпусці, і  відносяться до таких категорій:

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки;
  • особи, батьки яких є шахтарями, які мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули в результаті нещасного випадку на виробництві або стали інвалідами I або II групи;
  • особи, які визнані учасниками бойових дій і їх діти;
  • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів;
  • діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту;
  • діти, які є внутрішньо переміщеними особами.

Детальніше дізнатися про правила та порядок призначення соціальної стипендії можна з ПРАВИЛ призначення і виплати стипендій здобувачам вищої освіти НТУ “ХПІ”, дивись розділ 3 та 4.

Для оформлення соціальної стипендії студент (який має право на її отримання) повинен  написати заяву в дирекції інституту з проханням нарахувати йому соціальну стипендію, а також надати певний перелік документів, який відрізняється в залежності від категорії. На наступному етапі університет формує пакет документів і передає його в органи соціального захисту населення, де перевіряється правильність зібраних матеріалів. Після цього соціальна служба визначає, хто зі студентів має право на отримання соціальної стипендії.

Зразок заяви на призначення соціальної стипендії

Зразок заяви на продовження виплати соціальної стипендії

Заяви оформлюються студентом особисто від руки