Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікроекономіка»

Передмова

Виконання курсової роботи з дисципліни «Мікроекономіка» є однією з складових частин навчального процесу і являє собою важливий елемент вивчення дисципліни. Це один із видів індивідуальних завдань науково-дослідного характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни «Мікроекономіка», а й застосування їх при вирішенні конкретного завдання моделювання поведінки ринкових суб’єктів в ринковій економіці, здобуття вміння самостійно працювати з навчальною та науковою літературою.
Метою написання курсової роботи є:

 • закріплення та поглиблене засвоєння програмного матеріалу з дисципліни «Мікроекономіка» в цілому та його окремих проблем зокрема;
 • набуття навичок самостійного дослідження складних мікроекономічних явищ і процесів;
 • навчання критичному аналізу першоджерел, монографій, збірників, періодичних видань;
 • розвиток вміння логічно обґрунтовувати положення і висновки, що висуваються.

Курсова робота повинна бути виконана на високому теоретичному і практичному рівні.
Основними етапами виконання курсової роботи є:

 • вибір теми курсової роботи (варіант курсової роботи обирається за принципом відповідності номеру прізвища студента у журналі обліку групи);
 • підбір та вивчення літературних джерел, уточнення плану та підготовка матеріалів до написання тексту теоретичної частини;
 • оформлення курсової роботи, тобто написання тексту, оформлення розрахунків, графіків, висновків, додатків;
 • захист курсової роботи.

1. Завдання до виконання теоретичної частини курсової роботи

Порядковий номер теми відповідає номеру варіанта курсової роботи.

 1. Мікроекономіка у системі економічних знань.
 2. Методи мікроекономічної теорії: можливості, межі та ефективність.
 3. Ринок як засіб координації економічної діяльності. Економічна роль держави.
 4. Ринковий механізм і ринкова рівновага.
 5. Стратегії ринкової поведінки раціонально діючого споживача.
 6. Проблема споживчого вибору і способи максимізації корисності.
 7. Зміст, функції і результати виробничої діяльності фірми.
 8. Теорія трансакційних витрат фірми: інституційний аналіз.
 9. Досконала конкуренція в ринковій економіці.
 10. Теорія монополії і проблема ринкової влади. Державне регулювання природних монополій в Україні.
 11. Порівняльний аналіз монополістичної конкуренції та олігополії.
 12. Цінова дискримінація: економічна природа, види і місце в ринковій економіці.
 13. Моделі олігополії та їх прояв у сучасній економіці України.
 14. Ринки факторів виробництва в умовах досконалої та недосконалої конкуренції.
 15. Проблема оптимального співвідношення і використання ресурсів у виробництві.
 16. Сутність, види, показники та системи заробітної плати в мікроекономічних моделях ринку праці.
 17. Проблема співвідношення монополії і монопсонії на ринку праці.
 18. Сутність, види і ефективність інвестицій у людський капітал.
 19. Сутність ренти, її види і проблема земельного податку.
 20. Ринки капіталів та їх вплив на формування складу і видів реальних інвестицій фірм.
 21. Загальна рівновага конкурентних ринків.
 22. Зовнішні ефекти та економічні проблеми охорони навколишнього середовища.
 23. Провали ринку: теорія провалів ринку і роль держави в ринковій економіці.
 24. Роль інформації в сучасній економіці і ринок Інформаційним послуг.
 25. Асиметрична інформація і несприятливий відбір.

2. Методичні вказівки щодо оформлення курсової роботи

Курсова робота повинна бути оформлена відповідно до вимог стандарту університету.
Курсова робота виконується у вигляді друкованого тексту з ілюстраціями та таблицями. Роботу друкують на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали, 14 кегль. Можна також використовувати папір формату А3, коли це необхідно.
Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: з лівого боку – 30 мм, з правого – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Використовується шрифт Times New Roman.
Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ЛІТЕРАТУРА», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати двом інтервалам.
У вступі (до 2-х стор.) додається наукове обгрунтування актуальності і значення обраної теми, ступеню наукової вивченості проблеми, формується мета та завдання, об’єкт і предмет дослідження, наводиться перелік застосованих методів дослідження, структура роботи.
Висновки (2–4 стор.) є завершальною частиною курсової роботи. Вони містять стислий виклад основних положень теоретичної теми, зроблених оцінок та узагальнень під час аналізу розрахункової частини.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№».
Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці нумерують послідовно в межах розділу. Номер повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад «Рис. 1.4 – Назва» (тобто рисунок четвертий першого розділу) або «Табл. 2.5 – Назва» (тобто таблиця п’ята другого розділу).
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.
Формули нумерують в межах розділу. Номер формули складається з порядкового номера формули в розділі; між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках.
При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться у роботі. Такі посилання дають змогу відшукувати документи і перевірити достовірність відомостей при цитуванні документа.
Посилання в тексті курсової роботи на джерела інформації слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним квадратними дужками, наприклад, «… у працях [1–3]» або [1, 2]. Якщо наводиться конкретна інформація чи цитата з джерела, то після її закінчення у тексті без крапки чи іншого розділового знаку ставлять квадратні скобки й вказується номер джерела, а після коми номер сторінки, крапка ставиться після скобок. Наприклад: [1, с. 25], чи [1, с. 25–29].
Список використаних джерел слід розміщувати одним з таких способів: у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку.
До списку літератури включають всі використані джерела, на які зроблені посилання в тексті роботи. Відомості про літературні джерела, які включено до переліку літератури, слід подавати згідно з вимогами державного стандарту. Відомості про книги (монографії, підручники, довідники та ін.) повинні містити: прізвище та ініціали автора, заголовок книги, місце видання, назву видавництва, рік видання, загальну кількість сторінок. Відомості про статтю з періодичного видання повинні містити: прізвище та ініціали автора (авторів), заголовок статті, назву видання (журналу), номер журналу, рік видання, сторінки, на яких розміщена стаття.
Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Якщо додаток тільки один, він оформлюється на окремому аркуші і повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток А». Якщо в роботі кілька додатків, то на окремому аркуші посередині друкується великими буквами слово «ДОДАТКИ». На наступних аркушах оформлюють відповідні додатки.

ДОДАТОК А. Зразок оформлення титульного листа

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

Кафедра загальної економічної теорії

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Мікроекономіка»

на тему:

«_________________________________________________»

Варіант № _____

Виконав (ла) студент (ка)

гр.___________

______________________

Керівник

______________________

Харків-2014

ДОДАТОК Б. Зразок оформлення змісту курсової роботи

Зміст

                                                                                                                          стор.
Вступ                                                                                                                   3

1. Назва першого розділу

1.1 Назва першого підрозділу у рамках першого розділу

1.2 Назва другого підрозділу у рамках першого розділу

1.3 Назва третього підрозділу у рамках першого розділу

2. Назва другого розділу

2.1 Назва першого підрозділу у рамках другого розділу

2.2 Назва другого підрозділу у рамках другого розділу

2.3 Назва третього підрозділу у рамках другого розділу

3. Назва третього розділу

3.1 Назва першого підрозділу у рамках третього розділу

3.2 Назва другого підрозділу у рамках третього розділу

3.3 Назва третього підрозділу у рамках третього розділу

Додатки
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Висновки
Список використаних джерел

Рекомендована література

 1. Базилевич В.Д. Мікроекономіка : підручник / В.Д. Базилевич ; під ред. В.Д. Базилевич. – К. : Знання, 2007. – 677 с.
 2. Базілінська О.Я. Мікроекономіка: теорія та практика / О.Я. Базілінська. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 272 с.
 3. Веріан Г.Р. Мікроекономіка: проміжний рівень. Сучасний підхід : підручник / Г.Р. Веріан ; пер. з англ. С. Слухай. – К. : Видавництво «Лібра», 2006. – 632 с.
 4. Горбачевська О.В. Графічні побудови в мікроекономіці / О.В. Горбачевська. – Львів : ЛБІНБУ, 2002. – 175 с.
 5. Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка. Практикум : навч. посібник / Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік. – К. : ЦУЛ, 2008. – 418 с.
 6. Економічна теорія. Мікроекономіка : підручник / В. М. Тарасевич та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Тарасевича. – К. : Знання, 2012. – 134 с.
 7. Косік А.Ф. Мікроекономіка : навчальний посібник / А.Ф. Косік, Г.Е. Гронтковська. – К. : ЦУЛ, 2008. – 438 с.
 8. Макконнелл К. Мікроекономіка / К. Макконнелл, С. Брю ; пер. з англ. – Львів : Просвіта, 1999. – 650 с.
 9. Мікроекономіка : навч. посібник / за ред. С.І. Архієреєва, Н.Б.Решетняк. – Х. : НТУ «ХПІ» , 2003. – 176 с.
 10. Мікроекономіка : підручник / А.П. Наливайко та ін. – К. : КНЕУ, 2011. – 446 с.
 11. Пилипенко В.В. Мікроекономіка / В.В. Пилипенко. – Суми : ТОВ «Мрія», 2007. – 284 с.
 12. Пиндайк Р.С. Микроэкономика / Р.С. Пиндайк, Д.Л. Рабинфельд. – СПб. : Питер, 2002. – 606 с.
 13. Стеблій Г.Я. Мікроекономіка : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.Я. Стеблій. – К. : Інкос, 2007. – 221 с.
 14. Фишер С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи ; пер. с англ. – М. : Дело ЛТД, 1993. – 864 с.
 15. Экономическая теория. Вводный курс. Микроэкономика : учебник / под ред. И.Е. Рудаковой. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 576 с.