ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ЗА 2018 Р.

 1. Arkhiiereiev S. Bilateral trade relation of Ukraine and Germany/ S. Arkhiiereiev // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 68.
 2. ArkhiiereievS.I. International comparative study of fiscal deficit in Ukraine and Hungary / S.IArkhiiereiev, A.S. Mytrofanova // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Том 4, № 27. – 2018. – С.330-340. (Опубліковано у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science)
 3. Абрамов Ф.В. Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості / Ф.В. Абрамов // Бізнес Інформ (Business Inform). – 2017. – № 12. – С. 8-12.
 4. Архиереев С.И. Международный бизнес, международная экономика и международные экономические отношения: трансакционный поход / С.И.Архиереев // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 квітня 2018 року) / За заг. ред. проф. Архієреєва С.І та ін.. – Х., 2018. – С.4-7.
 5. Архиереев С.И. Оценка реализации потенциала экспортной специализации международным бізнесом / С.И.Архиереев // Науковий вісник «Одеського національного економічного університету».– № 2 (254)., 2018. – С. 23-43.
 6. Архієреєв С.І. Інноваційна складова технологічного середовища міжнародного бізнесу / С.І.Архієреєв // Стратегія інноваційного  розвитку економіки: бізнес, наука, освіта. Праці VІІІ міжнародної науково-практичної конференції /за редакцією Савченко О.І.– Харків:2017. – 176 с. (С.47-49)
 7. Архієреєв С.І. Китайський досвід інституційної розбудови інноваційного середовища міжнародного бізнесу / С.І.Архієреєв //Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі. Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (Кременчук, 28-30листопада 2017 року). – Кременчук, КрНУ, – 224с (С.40-43)
 8. Архієреєв С.І. Регулятивні переваги приєднання до регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження / С.І.Архієреєв // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків. Зб. тез наук. доповідей за матеріалами I Всеукр. науково-практ. конференції, м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, – 218 с. (С.139-142).
 9. Архієреєв С.І. Тарифні квоти України в торгівлі з ЄС / С.І.Архієреєв, Є.М. Маркова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІІ. – Х., 2018. – С.200.
 10. Винницкая С.Г. К вопросу о социальной ответственности и социальной справедливости в Украине / С.Г. Винницкая, В.Н. Двинских // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Збірник наукових праць. – Випуск 48 (52). Харків, НТУ «ХПІ», 2018. – С. 103-110.
 11. Волоснікова Н.М. Економічна модель системної динаміки інтегрованої логістизації процесів на мікроекономічному рівні / Н.М. Волоснікова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 109.
 12. Волоснікова Н.М. Система ефективного управління ресурсним потенціалом фірми на мікро- та макроекономічному рівні / Н.М. Волоснікова // Труди XІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2018» 5-7 грудня 2018 р. – Х. : НТУ «ХПІ», 2018 р. – С. 127-129.
 13. Волоснікова Н.М. Засоби та механізми протидії тіньовій економіці в контексті соціальної відповідальності / Н.М. Волоснікова, Д.С.Котляр // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Збірник наукових праць. – Випуск 48 (52). Харків, НТУ «ХПІ», 2018. – С. 116-122.
 14. Волоснікова Н.М. Мікро- та макроекономічний рівень інституційного забезпечення управління ресурсним потенціалом фірми / Н.М. Волоснікова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № № 37 (1313) – С. 22-27.
 15. Волоснікова Н.М. Системні чинники грошово-кредитної політики та їх вплив на мікро- та макроекономічні процеси в Україні / Н.М. Волоснікова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 20 (1296) – С. 87-91.
 16. Волоснікова Н.М. Соціальна відповідальність транснаціональних корпорацій перед національними соціально-економічними системами / Н.М. Волоснікова., Я.М. Тверська // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Збірник наукових праць. – Випуск 48 (52). Харків, НТУ «ХПІ», 2018. – С. 111-116.
 17. Волоснікова Н.М. Управління інфраструктурною виробничою безпекою на мікро- та макрорівнях економіки / Н.М. Волоснікова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 19 (1295) – С. 135-140.
 18. Губанова Н.Н. Государственное регулирование и социальная ответственность бизнеса / Н.Н. Губанован., Д.А. Пустовит // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Збірник наукових праць. – Випуск 48 (52). Харків, НТУ «ХПІ», 2018. – С. 136-145.
 19. ДемьохінаО.О. Про посилення антикризового управлння на макро- та макрорівнях / О.О. Демьохіна, О.В. Назаренко, Н.Б. Решетняк // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Збірник наукових праць. – Випуск 48 (52). Харків, НТУ «ХПІ», 2018. – С. 131-136.
 20. Дяченко Т.А. Вагомість соціально-екологічної відповідальності бізнесу в національній економіці / Т.А. Дяченко, Я.М. Тверська // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: Збірник матеріалів ІV всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (28 листопада 2018 року). – Харків, ХНАДУ, 2018. – С. 62-65.
 21. Дяченко Т.А. Вектор інтенсивного зростання економіки України: свідомий вибір та історичний досвід / Т.А. Дяченко // Вісник ХНАУ : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. – Харків : ХНАУ, 2018. – № 1. – С. 189-195.
 22. Дяченко Т.А. Конкуренція на ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами / Т.А. Дяченко, О.О. Алеко // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність “Форвард–2017” : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. студ. та молодих вчених, 27 грудня 2017 р. / ред.: П. Г. Перерва, Є. М. Строков, О. М. Гуцан. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – С. 63-64.
 23. Дяченко Т.А. Социальная ответственность бизнеса в Украине / Т.А. Дяченко, Ю.С. Алексенко, Т.В. Сажко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Збірник наукових праць. – Випуск 48 (52). Харків, НТУ «ХПІ», 2018. – С. 123-131.
 24. КлимоваС.О. Аналіз тенденцій і наслідків процесу глобального потепління / С.О. Климова, Є.В. Мантрова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Збірник наукових праць. – Випуск 48 (52). Харків, НТУ «ХПІ», 2018. – С. 145-151.
 25. КлимоваС.О. Аналіз тенденцій і протиріч глобальної економіки / С.О. Климова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 37 (1313) – С. 27-32.
 26. Максименко Я. А. Міжнародна економіка в професійній підготовці маркетологів [Електронний ресурс] / Я. А. Максименко, Т. А. Дяченко // Маркетингова діяльність підприємств : навч. посібник / О. П. Косенко [та ін.] ; ред. О. П. Косенко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – Розд. 12. – С. 956-1007.
 27. Максименко Я.А. Вплив процесів трудової міграції на економіку України / Я.А. Максименко, А.В. Кашара // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард–2017» : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. студ. та молодих вчених, 27 грудня 2017 р. / ред.: П. Г. Перерва, Є. М. Строков, О. М. Гуцан. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – С. 202-204.
 28. Максименко Я.А. Інноваційна діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Я.А. Максименко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки / гол. ред. О. В. Олійник. – Харків : ХНАУ, 2018. – № 1. – С. 231-238.
 29. Максименко Я.А. Міжнародний рух капіталу як чинник успішної інтеграції України у світове господарство / Я.А. Максименко, Д.О. Митрофанова // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність “Форвард–2017” : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. студ. та молодих вчених, 27 грудня 2017 р. / ред.: П. Г. Перерва, Є. М. Строков, О. М. Гуцан. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 183-184.
 30. Максименко Я.А. Проблеми стабільності валютного курсу в Україні / Я.А. Максименко, І.О. Анічкіна, К.В. Патлань // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард–2017» : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. студ. та молодих вчених, 27 грудня 2017 р. / ред.: П. Г. Перерва, Є. М. Строков, О. М. Гуцан. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – С. 141-143.
 31. Максименко Я.А. Формування конкурентних переваг транснаціональних компаній в умовах глобалізації / Я.А. Максименко, Н.В. Щербак, Г.О. Савчук // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард–2017» : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. студ. та молодих вчених, 27 грудня 2017 р. / ред.: П. Г. Перерва, Є. М. Строков, О. М. Гуцан. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 151-154.
 32. Митрофанова А.С. Аналіз причин, факторів та проблем безробіття серед молоді в Україні / А.С. Митрофанова // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Економічні науки, Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics. Economic sciences: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. – Вип. 28. – С. 239-250.
 33. Митрофанова А.С. Колективні форми навчання у викладанні економічних дисциплін / А.С. Митрофанова // Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень : зб. матеріалів Міжнар. наук.-метод. конф., 01 червня 2018 р. – Харків : ХНАДУ, 2018. – С. 27-29.
 34. МитрофановаА.С. Українсько-угорське економічне співробітництво: стан та потенціал розвитку / А.С. Митрофанова // European integration of economics, education and law : Proceedings of the International Scientific Conference, March 22-23, 2018. Warsaw: BMT Eridia Sp. z o.o. Wydawnictwo Erida, 2018, p. 119-122.
 35. Митрофанова А.С. Фактори формування дефіциту бюджету сектору загального державного управління в Україні / А.С. Митрофанова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Збірник наукових праць. – Випуск 48 (52). Харків, НТУ «ХПІ», 2018. – С. 151-159.
 36. Назаренко О.В. Про песпективи цивілізованого інвестиційного середовища в Україні / О.В. Назаренко, Н.Б. Решетняк // Труди XІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2018» 5-7 грудня 2018 р. – Х. : НТУ «ХПІ», 2018 р. – С. 101-103.
 37. Назаренко О.В. Оцінка процесу економічного реформування України / О.В. Назаренко, Н.Б. Решетняк, Ю.В. Єгорова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 37 (1313) – С.17-22.
 38. Решетняк Н.Б. Оптимізація управління дебіторською заборгованістю підприємства / Н.Б. Решетняк, В.І. Борзенко, Т.В. П’ятак // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Економічні науки. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 47 (1323). – С. 9-13.
 39. Решетняк Н.Б. Оцінка процесу економічного реформування України / Н.Б. Решетняк, О.В. Назаренко, Ю.В. Єгорова // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ” : зб. наук. пр. Економічні науки. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 37 (1313). – С. 18-22.
 40. Решетняк Н.Б. Погляд на економічне зростання України / Н.Б. Решетняк, О.В. Назаренко // ХХІ міжн. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології: наука, техніка. технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD – 2018) – 16-18 травня 2018, НТУ»ХПІ» – С.151
 41. Решетняк Н.Б. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: сучасний стан та шляхи розвитку / Н.Б. Решетняк, О.В. Назаренко, Ю.В. Єгорова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 20 (1296). – С. 69-72.
 42. Рубцова В.В. Навчання структурі наукового наративу як засобу наукової комунікації у підготовці докторів філософії / В.В. Рубцова, А.С. Митрофанова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2018. – №34. – Том 2. – С. 94–97 (Copernicus)
 43. Чижова Е.Н. Проблемы нравственности и ответственности в экономических преобразованиях / Е.Н. Чижова, Е.В. Назаренко, Н.Б. Решетняк // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Збірник наукових праць. – Випуск 48 (52). Харків, НТУ «ХПІ», 2018. – С. 159-165.
 44. Яцина В.В.Складові соціальної відповідальності бізнесу/ В.В.Яцина // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Збірник наукових праць. – Випуск 48 (52). Харків, НТУ «ХПІ», 2018. – С. 165-170.