Вимоги до обов’язкового мінімального змісту
дипломних проєктів/робіт магістра
за спеціальністю 113 «Прикладна математика» 
ОП «Комп’ютерне та математичне моделювання»

Загальна інформація:

Кваліфікаційна (дипломна) робота магістра – це робота, що представляє собою самостійне теоретико-прикладне дослідження на завершальному етапі навчання здобувача вищої освіти та є однією з форм виявлення теоретичних і практичних знань, уміння їх застосовувати при розв’язуванні конкретних завдань.

Дипломна робота демонструє вміння автора використовувати надбані компетентності та результати навчання. Результатом захисту дипломної роботи повинно бути продемонстровано набуття інтегральної компетентності: Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у галузі прикладної математики.

Кваліфікаційна робота проходить атестацію для підтвердження того, що компетентності та результати навчання, набуті здобувачами, відповідають вимогам стандарту вищої освіти та змісту освітньої програми. Атестація відбувається шляхом публічного захисту кваліфікаційної роботи. Студент має логічно зв’язно та науково обґрунтовано викладати свої погляди з теми дослідження, зробити висновки та формулювати пропозиції або рекомендації щодо розв’язаної задачі.

За своєю суттю дипломна робота магістерського рівня зі спеціальності 113 – Прикладна математика, освітньої програми «Комп’ютерне та математичне моделювання» є самостійно проведеним дослідженням, яке спирається на розробку математичної моделі об’єкту або процесу. Для проведення розрахунків за розробленою моделлю можна використовувати власне програмне забезпечення, або використовувати програмні комплекси проектування та аналізу. Додатковою перевагою є розробка власного програмного забезпечення, що реалізує розроблені математичні моделі.

Для освітньо-наукової програми дипломна робота має обов’язково містити наукову складову.

Вибір способів побудови математичних моделей, а також програмних комплексів не обмежені конкретними технологічними рамками, підходами чи мовами програмування.

Дипломна робота, яка претендує на оцінку відмінно чи дуже добре (А-В) повинна мати високий рівень алгоритмічної та/або та математичної складності. Обов’язковим є проведення елементів дослідження, спрямованого або на предметну область із застосуванням розроблених рішень.

Текст роботи має бути написаний власноруч. До захисту не допускаються роботи, по яких встановлено факти текстових запозичень; використання без належних посилань результатів здобутих іншими авторами; спотворення чи підтасовка результатів. Використання методів, технічних рішень, результатів здобутих іншими авторами в якості допоміжних чи вихідних даних в дипломній роботі має супроводжуватись обов’язковими посиланнями на оригінальні роботи. Основна частина дипломної роботи перед представленням до захисту надається на автоматичну перевірку на плагіат через систему, яка є офіційною в НТУ «ХПІ».

Встановлення факту порушення академічної доброчесності є підставою для недопущення на захист або скасування рішення ДЕК та анулювання диплому.

Оцінювання дипломної роботи (підсумкову атестацію) проводить Державна Екзаменаційна Комісія (ДЕК) за результатами публічного захисту.

Загальноуніверситетські вимоги:

Методичні вказівки до виконання дипломного проєкту/роботи та оформлення текстових документів.

Вимоги за освітньою програмою: