113 – Прикладна математика.
Комп'ютерне та математичне моделювання.

Кафедра ММІ, НТУ "ХПІ"

113 – Прикладна математика.
Комп'ютерне та математичне моделювання.

Кафедра ММІ, НТУ "ХПІ"

Спеціальність 113 «Прикладна математика», освітня програма «Комп’ютерне та математичне моделювання», за якою готують бакалаврів на каф. ММІ (НТУ “ХПІ”), спрямована забезпечити підготовку фахівців у галузі прикладної математики, здатних формулювати, узагальнювати та розв’язувати практичні задачі у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних і спеціальних математичних підходів, методів, алгоритмів та програмних засобів.

Освітня програма поточного року
та Архів ОП доступні на сайті відділу
забезпечення якості освіти НТУ “ХПІ”

Освітня програма поточного року
та Архів ОП доступні на сайті відділу
забезпечення якості освіти НТУ “ХПІ”

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних:  

  • формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук;

  • розв’язувати задачі математичного моделювання процесів і явищ в умовах невизначеності та неповноти інформації щодо функціонування системи об’єктів;

  • будувати, досліджувати та застосовувати математичні моделі, що ґрунтуються на даних та на знаннях, створювати та експлуатувати програмне забезпечення.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації, спрямовується на підготовку фахівців, які здатні проводити математичне та комп’ютерне моделювання об’єктів, процесів та явищ фізичної природи, що мають прикладне застосування до інженерного аналізу та синтезу.
Програма акцентує на розбудові компетентностей необхідних для створення, обґрунтування вибору та адаптації до коректного застосування математичних моделей, а також на набутті знань та навичок розробки, модернізації та налаштуванні обчислювальних методів, алгоритмів та програмних засобів.

Особливості програми. Освітня програма «Комп’ютерне та математичне моделювання» структурована у такий спосіб, аби надати здобувачам освіти: ґрунтовну математичну підготовку; високий кваліфікаційний рівень в галузі ІТ та програмування з акцентом на алгоритмічне забезпечення методів обчислювальної математики та аналізу даних, а також знання в галузі математичних теорій та концепцій щодо опису фізичних явищ і процесів.
Відповідні структурні частини освітньої програми утворюють логічну систему, де математичні компетенції та ІТ навички застосовуються для практичних задач моделювання та аналізу інженерних та інформаційних систем.
Вибіркова частина програми також структурована аналогічним чином, забезпечуючи по кожній зі згаданих змістовних складових поглиблення специфічних знань або надання спеціалізованих технологічних навичок. До реалізації освітнього процесу в цій частині регулярно залучаються професіонали-практики.

До інших важливих особливостей слід віднести наступне:
1) наявність проєктної форми навчання, що концептуально впроваджує CDIO підхід. Здобувачі освіти залучаються до виконання індивідуальних та командних прикладних проектів.
2) в рамках активної участі інституту та випускової кафедри в німецький програмі академічних обмінив, зокрема в програмі стипендії Л. Ейлера (переддипломне стажування в Університеті Отто-фон Герріке м. Магдебурга, Німеччина) здобувачі освіти мають можливість до академічної мобільності.

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОП

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ОП (СИЛАБУСИ)

Код

Назва предмету

СП 1

Вступ до спеціальності. Ознайомча практика

СП 5

Об’єктно-орієнтоване програмування та проєктування

СП 10

Організація баз даних

СП 12

Обчислювальні методи

СП 13

Теорія ймовірності

СП 15

Проєкт

СП 17

Математична  статистика

СП 18

Теоретичні основи моделювання фізичних процесів (ч.1)

СП 19

Теорія динамічних процесів (ч.1)

СП 20

Програмні засоби моделювання фізичних процесів (ч.1)

СП 21

Теоретичні основи моделювання фізичних процесів (ч.2)

СП 23

Теорія динамічних процесів (ч.2)

СП 24

Програмні засоби моделювання фізичних процесів (ч.2)

ПП 1

Переддипломна практика

ВВП1

Дисципліна за ІТ – спрямуванням 1

ВВП1.1

Технологія програмування

ВВП1.2

Програмування GUI

ВВП1.3

Програмування на Python

ВВП2

Дисципліна технічного спрямування

ВВП2.1

Технічна механіка

ВВП2.2

Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка

ВВП2.3

Основи конструювання

ВВП3

Дисципліна за спрямуванням “Моделювання 1”

ВВП3.1

Системи символьної математики

ВВП3.2

Моделювання в Matlab/Octave

ВВП3.3

Символьні обчислення на python/julia

ВВП4

Дисципліна математичного спрямування

ВВП4.1

Рівняння математичної фізики

ВВП4.2

Тензорний аналіз

ВВП4.3

Варіаційне числення

ВВП5

Дисципліна за спрямуванням “Аналіз даних”

ВВП5.1

Інтелектуальний аналіз даних

ВВП5.2

Спеціалізовані бази даних

ВВП5.3

Збір, обробка та аналіз даних на Python та R

ВВП6

Дисципліна за спрямуванням “Моделювання 2”

ВВП6.1

Моделювання в CAD системах

ВВП6.2

Моделювання та реверс-інжиніринг на основі даних

ВВП6.3

3D моделювання та графіка

ВВП7

Дисципліна за спрямуванням “Штучний інтелект”

ВВП7.1

Нейронні мережі та машинне навчання

ВВП7.2

Обробка і аналіз фізичних сигналів

ВВП7.3

Обробка сигналів та зображень

ВВП8

Дисципліна механічного спрямування 1

ВВП8.1

Механіка суцільних середовищ

ВВП8.2

Стійкість механічних систем

ВВП8.3

Моделювання термодинаміки та тепломасообміну

ВВП9

Дисципліна за ІТ – спрямуванням 3

ВВП9.1

Технології колективної роботи над проєктами

ВВП9.2

Програмування для Linux

ВВП9.3

Системне адміністрування

ВВП9.4

Розробка серверних додатків

ВВП10

Дисципліна механічного спрямування 2

ВВП10.1

Експериментальні методи

ВВП10.2

Математичні моделі композиційних матеріалів

ВВП10.3

Теорія плинності та міцності

ВВП11

Дисципліна за спрямуванням “Моделювання 3”

ВВП11.1

Метод скінченних елементів

ВВП11.2

Чисельні методи механіки суцільних середовищ

ВВП11.3

Прогнозування випадкових процесів та надійність

ВВП12

Дисципліна економічного спрямування

ВВП12.1

Економічний аналіз

ВВП12.2

Бізнес планування

ВВП12.3

Підприємництво та управління стартапами

ЗП 1

Історія та культура України

ЗП 2

Українська мова (професійного спрямування)

ЗП 3

Іноземна мова

ЗП 4

Філософія

ЗП 5

Правознавство

ЗП 6

Історія науки і техніки

ЗП 7

Фізика

ЗП 8

Математичний аналіз (ч.1)

ЗП 9

Математичний аналіз (ч.2)

ЗП 10

Фізичне виховання

СП 2

Аналітична геометрія

СП 3

Алгоритмізація та програмування

СП 4

Лінійна алгебра

СП 6

Дискретна математика

СП 7

Основи професійної безпеки та здоров’я людини

СП 8

Теоретична та аналітична механіка

СП 9

Диференційні рівняння

СП 11

Математична логіка, теорія алгоритмів та структури даних

СП 14

Спеціальні глави вищої математики

СП 16

Методи оптимізації

СП 22

Математичні методи теорії штучного інтелекту

Пропозиції щодо змін до ОПП

113 "Прикладна математика" (бакалавр)

Пропозиції щодо змін до ОПП 113 "Прикладна математика" (бакалавр)