Бібліотечний фонд

Бібліотечний фонд НТУ «ХПІ» за спеціальністю 181 «Харчові технології»:

Хімія жирів, Інноваційні технології переробки жирів

Хімія жирів: підручник / За редакцією Гладкого Ф.Ф. – Харків: НТУ «ХПІ», 2002. – 452 с.

Гладкий Ф.Ф. Технологія модифікованих жирів / Ф.Ф. Гладкий, В.К. Тимченко, І.М. Демидов. – Харків: Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. – 210 c.

Тимченко В.К. Технология майонезов, салатных соусов и дрессингов / В.К. Тимченко, А.К. Зябченкова, А.А. Савус. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2007. – 160 c.

Тимченко В.К. Технологія м’яких маргаринів. – Харьков : НТУ “ХПИ”, 2002. – 128 c.

Чумак О.П. Науково-практичні основи технології жирів та жирозамінників: Навчальний посібник / О.П. Чумак, Ф.Ф. Гладкий. – Харків: НТУ «ХПІ», вид-во «Курсор», 2015. – 185 с.

Актуальні питання пивоваріння

Данилова Л. А. Технологія пива : навч. посібник / Л. А. Данилова, П. О. Некрасов ; НТУ “Харківський політехн. ін-т”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2006. – 224 с : ил.

Львівська політехніка, нац. ун-т . Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун-т

№ 644 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 335 с.

Львівська політехніка, нац. ун-т . Вісник Національного університету “Львівська політехніка” / Львівська політехніка, нац. ун-т

№ 609 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. – Львів : Львівська політехніка, 2008. – 416 с.

Львівська політехніка, нац. ун-т. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун-т

№ 700 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. – Львів : Львівська політехніка, 2011. – 483 с.

Домарецкий В. А. Технология солода и пива : учебник / В. А. Домарецкий ; Нац. ун-т пищевых технологий. – К. : ИНКОС, 2004. – 432 с. – (Пищевая промышленность)

Технология пищевых продуктов : учебник / А. И. Украинец [и др.] ; ред. А. И. Украинец ; Донецкий нац. ун-т экон. и торговли, Нац. ун-т пищевых технологий. – К. : Аскания, 2008. – 735 с.

Сучасні технології вина і коньяку

Ковалевский К. А. Технология и техника виноделия : учеб. пособие / К. А. Ковалевский, Н. И. Ксенжук, Г. Ф. Слезко. – К. : ИНКОС, 2004. – 560 с. – (Пищевая промышленность)

Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах : підручник / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – К. : Центр учбової літ-ри, 2011. – 832 с.

Ковалевский К. А. Технология и техника виноделия : учеб. пособие / К. А. Ковалевский, Н. И. Ксенжук, Г. Ф. Слезко. – К. : ИНКОС, 2004. – 560 с. – (Пищевая промышленность)

Экономические проблемы виноградарства и виноделия : монография / Б. В. Буркинский [и др.] ; ред. Б. В. Буркинский ; Ин-т проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины. – Х. : Бурун Книга, 2008. – 224 с.

Экономические проблемы виноградарства и виноделия : монография / Б. В. Буркинский [и др.] ; ред. Б. В. Буркинский ; Ин-т проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины. – Х. : Бурун Книга, 2008. – 224 с.

Біохімія солоду та пива

Боєчко Ф. Ф. Бiологiчна хімія : Навч. посiбник / Ф. Ф. Боєчко. – 2-ге вид. – К. : Вища шк., 1995. – 536 с. : іл.

Зінченко М. Г. Біохімічні і мікробіологічні основи харчової та бродильної технології : навч. посібник / М. Г. Зінченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2009. – 188 с.

Лисиця А. В. Біохімія. Практикум : навч. посібник / А. В. Лисиця. – Суми : Університетська книга, 2009. – 240 с.

Зинченко М. Г. Биохимические и микробиологические основы пищевой и бродильной технологии : учеб. пособие / М. Г. Зинченко ; “Харьковский политехн. ин-т”, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2008. – 204 с. : ил.

Экземпляры: всего:50

Бобейко В. А. Спиросолановые гликозиды / В. А. Бобейко, П. К. Кинтя. – Кишинев : Штиинца, 1991. – 115 с

Кнорре Д. Г. Биологическая химия : учебник / Д. Г. Кнорре, С. Д. Мызина. – 3-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 2003. – 479 с. : ил.  6000 экз.

Явоненко А. Ф. Биохимия : учебное пособие / А. Ф. Явоненко, Б. В. Яковенко. – 2-е изд. – Сумы : Университетская книга, 2001. – 374 с. : ил.

Актуальні питання технології спирту, лікеро-горілчаних виробів і безалкогольних напоїв

Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах : підручник / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – К. : Центр учбової літ-ри, 2011. – 832 с.

Ростовський  В. С. Система технологій харчових виробництв : навч. посібник / В. С. Ростовський , А. В. Колісник. – К. : Кондор, 2008. – 256 с.

Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т.  Вестник национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т

Вып. 8 : Химия, химическая технология и экология. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2007. – 180 с.

Сучасний стан та перспективи розвитку технології бродильних виробництв

Харчові технології у прикладах і задачах : підручник / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – К. : Центр учбової літ-ри, 2008. – 576 с. : рис., табл.

Зінченко М. Г. Біохімічні і мікробіологічні основи харчової та бродильної технології : навч. посібник / М. Г. Зінченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2009. – 188 с.

Зинченко М. Г. Биохимические и микробиологические основы пищевой и бродильной технологии : учеб. пособие / М. Г. Зинченко ; “Харьковский политехн. ин-т”, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2008. – 204 с. : ил.

Львівська політехніка, нац. ун-т .  Вісник Національного університету “Львівська політехніка : зб. наук. праць / Львівська політехніка, нац. ун-т

№ 590  : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – Львів : Львiвська полiтехнiка, 2007. – 422 с. – ISSN 0321-0499

Львівська політехніка, нац. ун-т .  Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун-т

№ 667 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 463 с.

Технологія переробки вторинних продуктів

Галяс В.Л. Біохімічний і біотехнологічний словник : словарь / В. Л. Галяс, А. Г. Колотницький. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 468 с

Асортимент і використання харчових добавок

Нечаев А.П. Пищевые добавки / А.П. Нечаев, А.А. Кочеткова, А.Н. Зайцев. – М. : Колос-Пресс, 2002. – 255 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)

Технология пищевых продуктов : учебник / А. И. Украинец [и др.] ; ред. А. И. Украинец ; Донецкий нац. ун-т экон. и торговли, Нац. ун-т пищевых технологий. – К. : Аскания, 2008. – 735 с.

Костиркіна Т. Д. Якість та безпечність продукції : текст лекцій / Т. Д. Костиркіна ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2006. – 168 с.

Молодь, наука, технології: хімія і фізика в сучасних технологіях : тези VIII науково-технічної конференції доуніверситетської молоді, 2 грудня 2009 року / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; гол. оргкомітету Л. Л. Товажнянський. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2009. – 126 с.

Павлоцька Л. Ф. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів : навч. посібник / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Л. Р. Димитрієвич. – Суми : Університетська книга, 2007. – 448 с.

Сирохман І. В. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів : навч. посібник / І. В. Сирохман, Т. М. Лозова ; Львівська комерційна акад. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 384 с.

Харьковский  политехнический ин-т, нац. техн. ун-т.  Вестник национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т

Вып. 46 : Новые решения в современных технологиях / отв. ред. Е. И. Сокол. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2010. – 312 с.

Управління якістю, системи безпеки та експертиза харчових продуктів

Домарецький В. А. Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної сировини : підручник / В. А. Домарецький, В. Л. Прибильський, М. Г. Михайлов ; ред. В. А. Домарецький ; Нац. ун-т харчових технологій. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 408 с.

Сирохман І. В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення : навч. посібник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня ; Львівська комерційна акад. – К. : Центр учбової літ-ри, 2009. – 544 с.

Технологія незбираномолочних продуктів : навч. посібник / Т. А. Скорченко [и др.] ; ред. Т. А. Скорченко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 264 с

Дорохіна М. О. Технологія продукції харчування у таблицях і схемах : навч. посібник / М. О. Дорохіна, Т. В. Капліна. – К. : Кондор, 2008. – 280 с.

Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах : підручник / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – К. : Центр учбової літ-ри, 2011. – 832 с.

Настанови щодо застосування ДСТУ ISO 9001:2001 у виробництві харчових продуктів та напоїв (ISO 15161: 2001, IDT) : Вид. офіц. – Взамен Уведено вперше; Введ. с 2006-04-01. – К. : ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2006. – 30 c. – (Національний стандарт України). (Шифр ДСТУ ISO 15161: 2004)

Ростовський  В. С. Система технологій харчових виробництв : навч. посібник / В. С. Ростовський , А. В. Колісник. – К. : Кондор, 2008. – 256 с.

Технология пищевых продуктов : учебник / А. И. Украинец [и др.] ; ред. А. И. Украинец ; Донецкий нац. ун-т экон. и торговли, Нац. ун-т пищевых технологий. – К. : Аскания, 2008. – 735 с.

Харьковский гос. политехнический ун-т.  Вестник Харьковского государственного политехнического университета : сб. науч. тр. / Харьковский гос. политехнический ун-т

Вып. 39 : Химия, химические технологии и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко. – Х. : ХГПУ, 1999. – 114 с. : рис. – ISSN 0453-7998. – 0234-5110

Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т.  Вестник национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т

Вып. 8 : Химия, химическая технология и экология. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2007. – 180 с.

Технології дріжджів та продуктів мікробного походження

Данилова Л. А. Технологія пива : навч. посібник / Л. А. Данилова, П. О. Некрасов ; НТУ “Харківський політехн. ін-т”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2006. – 224 с : ил.

Технология пищевых продуктов : учебник / А. И. Украинец [и др.] ; ред. А. И. Украинец ; Донецкий нац. ун-т экон. и торговли, Нац. ун-т пищевых технологий. – К. : Аскания, 2008. – 735 с.

Данилова Л. А. Технологія пива : навч. посібник / Л. А. Данилова, П. О. Некрасов ; НТУ “Харківський політехн. ін-т”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2006. – 224 с : ил.

Зинченко М. Г. Биохимические и микробиологические основы пищевой и бродильной технологии : учеб. пособие / М. Г. Зинченко ; “Харьковский политехн. ин-т”, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2008. – 204 с. : ил.

Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т.  Вестник национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т

Вып. 39 : Химия, химическая технология и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2008. – 184 с.

Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів : навч. посібник / Г. М. Лисюк [та ін.] ; заг. ред. Г. М. Лисюк. – Суми : Університетська книга, 2009. – 464 с.

Список літератури електронної бібліотеки кафедри за спеціальністю 181 «Харчові технології»:

Мелетьев А. Е. ,  ДомарецкийВ. А.,  ЕмельяноваН. А.,  Колотуша П. В. Технология пивоваренного и безалкогольного производств. Практикум. Технологические расчеты.—К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986.— 191 с.

Мальцев П. М. и   Зазирная М. В. Технология безалкогольных и слабоалкогольных напитков, 1970. – 356 с.

Коробкіна З.В., Романенко О.Л. Товарознавство смакових товарів; Підруч. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 379 с.

Коробов М.М. Розрахунок продуктів бродильних виробництв, лікеро-горільчаних та безалкогольних напоїв. – М.: Вища школа, 1972.

Фрог Б.Н. Водоподготовка. – М., 1996 с.

Аксенова З.Н. Определение физико-химических показателей качества хмеля и продуктов его переработки. –  Х., 1989.

Федоренко Б.Н. Инженерия пивоваренного солода. – 2004

Ляшенко Н.И. Биохимия хмеля и хмелепродуктов. – Ж., 2002.

Ковалевский К.А.  Технология и техника виноделия. – К., 2004.

Мамай О.І. и др. Хімічний і технологічний контроль виноробства. – К., 2004.

Маринченко В.О. Технологія спирту. – К., 2003.

Кретов И.Т.  и др. Инженерные расчеты технологического оборудования предприятий бродильной промышленности. – М., 2004.

Шобингер У. Фруктовые и овощные соки.

Малченко А.Л. Полунепрерывная технологическая схема производства спирта.  – К., Л.,  1951.

Валуйко Г.Г., Домарецький В.А., Загоруйко В.О.  Технологія вина. – Київ, 2003.

Петрущевский В.В. и др. Производство сахаристых веществ. – Киев, 1989.