Бібліотечний фонд

Бібліотечний фонд НТУ «ХПІ» за спеціальністю 181 «Харчові технології»:

Хімія жирів, Інноваційні технології переробки жирів

Тютюнников Б.Н. [и др.] Химияжиров: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Колос, 1992. – 448 с.

Хімія жирів: підручник / За редакцією Гладкого Ф.Ф. – Харків: НТУ «ХПІ», 2002. – 452 с.

Гладкий Ф.Ф. Технологія модифікованих жирів / Ф.Ф. Гладкий, В.К. Тимченко, І.М. Демидов. – Харків: Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. – 210 c.

Тимченко В.К. Технология майонезов, салатных соусов и дрессингов / В.К. Тимченко, А.К. Зябченкова, А.А. Савус. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2007. – 160 c.

Тимченко В.К. Технологія м’яких маргаринів. – Харьков : НТУ “ХПИ”, 2002. – 128 c.

Чумак О.П. Науково-практичні основи технології жирів та жирозамінників: Навчальний посібник / О.П. Чумак, Ф.Ф. Гладкий. – Харків: НТУ «ХПІ», вид-во «Курсор», 2015. – 185 с.

Актуальні питання пивоваріння

Данилова Л. А. Технологія пива : навч. посібник / Л. А. Данилова, П. О. Некрасов ; НТУ “Харківський політехн. ін-т”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2006. – 224 с : ил.

Львівська політехніка, нац. ун-т . Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун-т

№ 644 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 335 с.

Львівська політехніка, нац. ун-т . Вісник Національного університету “Львівська політехніка” / Львівська політехніка, нац. ун-т

№ 609 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. – Львів : Львівська політехніка, 2008. – 416 с.

Львівська політехніка, нац. ун-т. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун-т

№ 700 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. – Львів : Львівська політехніка, 2011. – 483 с.

Домарецкий В. А. Технология солода и пива : учебник / В. А. Домарецкий ; Нац. ун-т пищевых технологий. – К. : ИНКОС, 2004. – 432 с. – (Пищевая промышленность)

Технология пищевых продуктов : учебник / А. И. Украинец [и др.] ; ред. А. И. Украинец ; Донецкий нац. ун-т экон. и торговли, Нац. ун-т пищевых технологий. – К. : Аскания, 2008. – 735 с.

Сучасні технології вина і коньяку

Ковалевский К. А. Технология и техника виноделия : учеб. пособие / К. А. Ковалевский, Н. И. Ксенжук, Г. Ф. Слезко. – К. : ИНКОС, 2004. – 560 с. – (Пищевая промышленность)

Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах : підручник / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – К. : Центр учбової літ-ри, 2011. – 832 с.

Ковалевский К. А. Технология и техника виноделия : учеб. пособие / К. А. Ковалевский, Н. И. Ксенжук, Г. Ф. Слезко. – К. : ИНКОС, 2004. – 560 с. – (Пищевая промышленность)

Экономические проблемы виноградарства и виноделия : монография / Б. В. Буркинский [и др.] ; ред. Б. В. Буркинский ; Ин-т проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины. – Х. : Бурун Книга, 2008. – 224 с.

Экономические проблемы виноградарства и виноделия : монография / Б. В. Буркинский [и др.] ; ред. Б. В. Буркинский ; Ин-т проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины. – Х. : Бурун Книга, 2008. – 224 с.

Біохімія солоду та пива

Боєчко Ф. Ф. Бiологiчна хімія : Навч. посiбник / Ф. Ф. Боєчко. – 2-ге вид. – К. : Вища шк., 1995. – 536 с. : іл.

Зінченко М. Г. Біохімічні і мікробіологічні основи харчової та бродильної технології : навч. посібник / М. Г. Зінченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2009. – 188 с.

Лисиця А. В. Біохімія. Практикум : навч. посібник / А. В. Лисиця. – Суми : Університетська книга, 2009. – 240 с.

Зинченко М. Г. Биохимические и микробиологические основы пищевой и бродильной технологии : учеб. пособие / М. Г. Зинченко ; “Харьковский политехн. ин-т”, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2008. – 204 с. : ил.

Экземпляры: всего:50

Бобейко В. А. Спиросолановые гликозиды / В. А. Бобейко, П. К. Кинтя. – Кишинев : Штиинца, 1991. – 115 с

Кнорре Д. Г. Биологическая химия : учебник / Д. Г. Кнорре, С. Д. Мызина. – 3-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 2003. – 479 с. : ил.  6000 экз.

Явоненко А. Ф. Биохимия : учебное пособие / А. Ф. Явоненко, Б. В. Яковенко. – 2-е изд. – Сумы : Университетская книга, 2001. – 374 с. : ил.

Актуальні питання технології спирту, лікеро-горілчаних виробів і безалкогольних напоїв

Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах : підручник / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – К. : Центр учбової літ-ри, 2011. – 832 с.

Ростовський  В. С. Система технологій харчових виробництв : навч. посібник / В. С. Ростовський , А. В. Колісник. – К. : Кондор, 2008. – 256 с.

Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т.  Вестник национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т

Вып. 8 : Химия, химическая технология и экология. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2007. – 180 с.

Сучасний стан та перспективи розвитку технології бродильних виробництв

Харчові технології у прикладах і задачах : підручник / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – К. : Центр учбової літ-ри, 2008. – 576 с. : рис., табл.

Зінченко М. Г. Біохімічні і мікробіологічні основи харчової та бродильної технології : навч. посібник / М. Г. Зінченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2009. – 188 с.

Зинченко М. Г. Биохимические и микробиологические основы пищевой и бродильной технологии : учеб. пособие / М. Г. Зинченко ; “Харьковский политехн. ин-т”, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2008. – 204 с. : ил.

Львівська політехніка, нац. ун-т .  Вісник Національного університету “Львівська політехніка : зб. наук. праць / Львівська політехніка, нац. ун-т

№ 590  : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – Львів : Львiвська полiтехнiка, 2007. – 422 с. – ISSN 0321-0499

Львівська політехніка, нац. ун-т .  Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун-т

№ 667 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 463 с.

Технологія переробки вторинних продуктів

Галяс В.Л. Біохімічний і біотехнологічний словник : словарь / В. Л. Галяс, А. Г. Колотницький. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 468 с

Асортимент і використання харчових добавок

Нечаев А.П. Пищевые добавки / А.П. Нечаев, А.А. Кочеткова, А.Н. Зайцев. – М. : Колос-Пресс, 2002. – 255 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)

Технология пищевых продуктов : учебник / А. И. Украинец [и др.] ; ред. А. И. Украинец ; Донецкий нац. ун-т экон. и торговли, Нац. ун-т пищевых технологий. – К. : Аскания, 2008. – 735 с.

Костиркіна Т. Д. Якість та безпечність продукції : текст лекцій / Т. Д. Костиркіна ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2006. – 168 с.

Молодь, наука, технології: хімія і фізика в сучасних технологіях : тези VIII науково-технічної конференції доуніверситетської молоді, 2 грудня 2009 року / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; гол. оргкомітету Л. Л. Товажнянський. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2009. – 126 с.

Павлоцька Л. Ф. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів : навч. посібник / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Л. Р. Димитрієвич. – Суми : Університетська книга, 2007. – 448 с.

Сирохман І. В. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів : навч. посібник / І. В. Сирохман, Т. М. Лозова ; Львівська комерційна акад. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 384 с.

Харьковский  политехнический ин-т, нац. техн. ун-т.  Вестник национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т

Вып. 46 : Новые решения в современных технологиях / отв. ред. Е. И. Сокол. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2010. – 312 с.

Управління якістю, системи безпеки та експертиза харчових продуктів

Домарецький В. А. Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної сировини : підручник / В. А. Домарецький, В. Л. Прибильський, М. Г. Михайлов ; ред. В. А. Домарецький ; Нац. ун-т харчових технологій. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 408 с.

Сирохман І. В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення : навч. посібник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня ; Львівська комерційна акад. – К. : Центр учбової літ-ри, 2009. – 544 с.

Технологія незбираномолочних продуктів : навч. посібник / Т. А. Скорченко [и др.] ; ред. Т. А. Скорченко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 264 с

Дорохіна М. О. Технологія продукції харчування у таблицях і схемах : навч. посібник / М. О. Дорохіна, Т. В. Капліна. – К. : Кондор, 2008. – 280 с.

Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах : підручник / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – К. : Центр учбової літ-ри, 2011. – 832 с.

Настанови щодо застосування ДСТУ ISO 9001:2001 у виробництві харчових продуктів та напоїв (ISO 15161: 2001, IDT) : Вид. офіц. – Взамен Уведено вперше; Введ. с 2006-04-01. – К. : ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2006. – 30 c. – (Національний стандарт України). (Шифр ДСТУ ISO 15161: 2004)

Ростовський  В. С. Система технологій харчових виробництв : навч. посібник / В. С. Ростовський , А. В. Колісник. – К. : Кондор, 2008. – 256 с.

Технология пищевых продуктов : учебник / А. И. Украинец [и др.] ; ред. А. И. Украинец ; Донецкий нац. ун-т экон. и торговли, Нац. ун-т пищевых технологий. – К. : Аскания, 2008. – 735 с.

Харьковский гос. политехнический ун-т.  Вестник Харьковского государственного политехнического университета : сб. науч. тр. / Харьковский гос. политехнический ун-т

Вып. 39 : Химия, химические технологии и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко. – Х. : ХГПУ, 1999. – 114 с. : рис. – ISSN 0453-7998. – 0234-5110

Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т.  Вестник национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т

Вып. 8 : Химия, химическая технология и экология. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2007. – 180 с.

Технології дріжджів та продуктів мікробного походження

Данилова Л. А. Технологія пива : навч. посібник / Л. А. Данилова, П. О. Некрасов ; НТУ “Харківський політехн. ін-т”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2006. – 224 с : ил.

Технология пищевых продуктов : учебник / А. И. Украинец [и др.] ; ред. А. И. Украинец ; Донецкий нац. ун-т экон. и торговли, Нац. ун-т пищевых технологий. – К. : Аскания, 2008. – 735 с.

Данилова Л. А. Технологія пива : навч. посібник / Л. А. Данилова, П. О. Некрасов ; НТУ “Харківський політехн. ін-т”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2006. – 224 с : ил.

Зинченко М. Г. Биохимические и микробиологические основы пищевой и бродильной технологии : учеб. пособие / М. Г. Зинченко ; “Харьковский политехн. ин-т”, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2008. – 204 с. : ил.

Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т.  Вестник национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т

Вып. 39 : Химия, химическая технология и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2008. – 184 с.

Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів : навч. посібник / Г. М. Лисюк [та ін.] ; заг. ред. Г. М. Лисюк. – Суми : Університетська книга, 2009. – 464 с.

Список літератури електронної бібліотеки кафедри за спеціальністю 181 «Харчові технології»:

1. Мелетьев А. Е. ,  ДомарецкийВ. А.,  ЕмельяноваН. А.,  Колотуша П. В. Технология пивоваренного и безалкогольного производств. Практикум. Технологические расчеты.—К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986.— 191 с.

2.  Мальцев П. М. и   Зазирная М. В. Технология безалкогольных и слабоалкогольных напитков, 1970. – 356 с.

3. Рудольф В. В. Производство кваса. — М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. – 152 с.

4. Рудольф В. В. и др. Справочник мастера производства безалкогольных напитков / В. В. Рудольф, П. М. Яшнова, А. В. Орещенко — М.: Агропромиздат, 1988.— 191 с.: ил.

5. Коробкіна З.В., Романенко О.Л. Товарознавство смакових товарів; Підруч. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 379 с.

6. Балашов В. Е. Дипломное проектирование предприятий по производству пива и безалкогольных напитков.— М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. – 288 с.

7. Балашов Владимир Евгеньевич, Балантер Илья Исаакович, Беленький Соломон Моисеевич, Главинский Давид Германович, Колпакчи Александр Петрович, Рудольф Владимир Васильевич, Скурихин Владилен Михайлович, Тихомиров Виктор Григорьевич, Якубович Федор Федорович. Справочник по производству безалкогольных напитков.

8.  БулгаковН.И. Биохимия солода та пива. – М., 1976.

9.  Хорунжина С.И. Биохимические и физико-химические основы технологии солода и пива. – М., 1999.

10.   Коробов М.М. Розрахунок продуктів бродильних виробництв, лікеро-горільчаних та безалкогольних напоїв. – М.: Вища школа, 1972.

11.  Яровенко В.Л. и др. Комбинированное производство спирта и крахмала на спиртовых заводах. – М., 1965.

12.  Фрог Б.Н. Водоподготовка. – М., 1996 с.

13.  Яровенко В.Л. и др. Справочник по производству спирта. Сырье, технология и технохимконтроль. – М., 1981.

14. Колпакчи А.П. Сборник рецептур на напитки безалкогольные, квасы и напитки из хлебного сырья и сиропы товарные. – М., 1983.

15. Балашов В.Е. Дипломное проектирование предприятий по производству пива и безалкогольных напитков. – М., 1983.

16.  Меледина Т.В. Сырье и вспомогательные материалы в пивоварении. – С.-П., 2003.

17.  Елизарова Л.Г. и др. Алкогольные напитки. – М., 1997.

18.  Покровская Н.В. Биологическая и коллоидная стойкость пива.  – М., 1978.

19. Колпакчи А.П. Вторичные материальные ресурсы пивоварения. – М., 1986.

20.  Балашов В.Е. Практикум по расчету технологического оборудования для производства пива и безалкогольных напитков. – М., 1988.

21.   Полыгалина Г.В. Технохимический контроль спиртового и ликеро-водочного производств.  – М.: Колос, 1999.

22.  Аксенова З.Н. Определение физико-химических показателей качества хмеля и продуктов его переработки. –  Х., 1989.

23.  Федоренко Б.Н. Инженерия пивоваренного солода. – 2004

24.  Грицюк И.Г. и др. Технология ликеро-водочного производства. – М., 1963.

25.  Великая Е.И. и др. Лабораторный практикум по курсу общей технологи бродильных производств. – М., 1983.

26.  Грязнов В.П. Практическое руководство по ректификации спирта. – М., 1968.

27. Мальцев П.М. и др. Технология безалкогольних и слабоалкогольних напитков. – М., 1970.

28. Ляшенко Н.И. Биохимия хмеля и хмелепродуктов. – Ж., 2002.

29. Ковалевский К.А.  Технология и техника виноделия. – К., 2004.

30.  Мамай О.І. и др. Хімічний і технологічний контроль виноробства. – К., 2004.

31. Яровенко В.Л.  Справочник технолога ликерно-водочного производства. – М., 1976.

32. Маринченко В.О. Технологія спирту. – К., 2003.

33. Мальцев П.М. Химико-технологический контроль производства солода и пива. – М., 1976.

34. Фертман Г.И. Биохимические и технологические основы бродильных производств. – М., 1970.

35.  Яровенко В.Л. и др.. Технология пивоваренного и безалкогольного производств. – М.: Вища школа, 1986.

36.  Кретов И.Т.  и др. Инженерные расчеты технологического оборудования предприятий бродильной промышленности. – М., 2004.

37. Шобингер У. Фруктовые и овощные соки.

38.  Яровенко В.Л.. Технология спирта. – М., 2002.

39.   Коробов М.М.. Технологические расчеты бродильных производств.

40.  Малченко А.Л. Полунепрерывная технологическая схема производства спирта.  – К., Л.,  1951.

41. Мальцев П.М. Технология бродильных производств. – М.: «ПП», 1980.

42.  Стабников В.Н. Перегонка и ректификация этилового спирта. – М., 1969.

43.  Валуйко Г.Г., Домарецький В.А., Загоруйко В.О.  Технологія вина. – Київ, 2003.

44.  Яровенко В.Л. и др.,  Справочник по производству спирта. – М., 1981.

45. Петрущевский В.В. и др. Производство сахаристых веществ. – Киев, 1989.