Науково-дослідні роботи кафедри

На кафедрі ІЕФ співробітники працюють по наступним науково-дослідним темам.

З червня 2018 року виконується ініціативна науково-дослідна робота «Дослідження нових енергоефективних методів обробки речовин, у тому числі води, з використанням високовольтної техніки» (Шифр К4002, індекс УДК – 621.317.7.027.3, номер державної реєстрації –№ 0118U001573).

Підставою для виконання роботи є наказ по НТУ «ХПІ» № 256ОД від 14травня 2018 року

Строк виконання даної науково-дослідної роботи (НДР): 01.06.2018–31.05.2021.

Метою проекту є дослідження нових енергоефективних методів обробки речовин, у тому числі води, з використанням високовольтної техніки.

Перспективи розвитку отриманих результатів полягають в створенні нових методів знезаражуючої обробки води за допомогою розрядів з покращеними характеристиками, створенні і використанні інструментів (установок) для дослідження нових методів обробки води, в подальшому з’ясуванні механізмів дії високоінтенсивних фізичних факторів.

Результати синтезу раціонального профілю масивного соленоїда високовольтної установки будуть використані для удосконалення режимів магнітно-імпульсної обробки металевих заготовок.

Крім того, у цій НДР будуть розглянуті питання блискавкозахисту.

Нижче наведені фото варіантів розрядів в газових бульках у воді, за допомогою яких (розрядів) здійснюється знезараження та очищення води.

Ця тема є продовженням дослідження ініціативної науково-дослідної роботи “Дослідження електрофізичних процесів при проектуванні та експлуатації установок традиційної та нетрадиційної високовольтної енергетики

 

Ініціативна науково-дослідна робота “Дослідження електрофізичних процесів при проектуванні та експлуатації установок традиційної та нетрадиційної високовольтної енергетики” № ДР 0116U000878. Терміни виконання – 03.2016 ‑ 12.2018 р.р. Керівник НДР: Бойко М. І. д.т.н., проф., професор кафедри інженерної електрофізики НТУ «ХПІ» .

Актуальним є розроблення інноваційних методів, що направлені на збереження якості харчової продукції при зберіганні. Дане питання можна вирішити шляхом використання технологічних рішень на етапі виробництва продуктів з використанням електроімпульсних дій при обробці продуктів, які (електроімпульсні дії, впливи) позитивно впливають на якість продуктів, подальше їх зберігання. Ринок потребує заміни традиційних теплових технологій обробки харчових продуктів на новітні нетеплові, оскільки теплові технології негативно впливають на якість продуктів. Більшість харчових продуктів є водовмісною. Крім того, актуальною є проблема заміни хімічних методів очищення самої води на фізичні безреагентні методи. Це проблема, яку допомагають вирішити ноу-хау, закладені у даний проект. Для потреб ринку в найближчому майбутньому – це вигідна електрофізична технологія, в якій суттєво менші питомі енерговитрати, ніж в озонних технологіях, завдяки використанню цілого комплексу високоінтенсивних фізичних факторів.

Підставою для виконання роботи є наказ по НТУ «ХПІ» № 197 ОД від 13 квітня 2016 року.

Метою проекту є дослідження електрофізичних процесів при проектуванні та експлуатації установок традиційної та нетрадиційної високовольтної енергетики. Галузь застосування – Охорона навколишнього середовища, електро- та магнітно-імпульсні методи і технології.

Також,  протягом трьох років колектив кафедри процював за держбюджетною фундаментальною науковою роботою “Математичні і фізичні моделі процесів розповсюдження високочастотних електромагнітних хвиль у сегнето-магнітних середовищах” та ініціативною науково-дослідницькою роботою «Математичне та фізичне моделювання процесів виникнення корони при роботі електроенергетичних об’єктів» № ДР 0116U0003882. 

Керівник дослідження: Олег РЕЗИНКІН_ д.т.н., проф., завідувач кафедри “Інженерна електрофізика”

Номер державної реєстрації: 0117U004892

Строки виконання: початок – 01.01.2017 , закінчення – 31.12.2019.

Проект було спрямовано на вирішення за допомогою розроблених математичних та фізичних моделей актуальної наукової проблеми щодо вибору параметрів середовищ з нелінійними електричними параметрами для цілей забезпечення електромагнітної сумісності та іспитів на електромагнітну сумісність у електроенергетичної та радіоелектронної галузях, військовій сфері тощо. В результаті роботи над проектом розвинуті методи математичного та фізичного моделювання нелінійних електрофізичних процесів у неоднорідних сегнето-магнітних середовищах, які можуть мати нелінійні параметри, а також електричні і магнітні втрати. Вирішення проблеми визначення умов перетворення хвиль при розповсюдженні у досліджуваних нелінійних неоднорідних наноструктурованих середовищах на ударні та забезпечення захисту об’єктів від електромагнітного випромінювання та їх радіолокаційної малопомітності актуальне як з практичної точки зору, бо дозволяє вирішити ряд важливих проблем оборонного, цивільного та соціального характеру, так і з точки зору отримання нових знань в таких суміжних галузях науки, як теоретична електротехніка, електродинаміка, радіофізика, авіаційна та ракетна техніка, матеріалознавство.