Вступ до магістратури

    На кафедрі інженерної електрофізики ведеться підготовка магістрів за освітньою програмою “Електроенергетика” по спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, за напрямами: «Відновлювальні джерела енергії» і «Техніка та електрофізика високих напруг».

Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці (професійна програма), 1 рік 9 місяців (наукова програма).
Кваліфікація випускника: магістр електроенергетики, електротехніки і електромеханіки.

    Зарахування на навчання у магістратуру відбувається на основі документа про отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»,  результатів іспитів за фахом та при наявності мотиваційного листа.

      Інструкція по вступу до магістратури НТУ «ХПІ»

Вступні випробування за фахом

    Питання для проведення вступних випробувань за фахом при зарахуванні на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»:

Перелік питань для вступу у магістратуру 141-13 «Відновлювальні джерела енергії»

Перелік питань для вступу у магістратуру 141-14 «Техніка та електрофізика високих напруг»

      У разі виникнення питань можете звертатись до приймальної комісії за тел. +38(098) 519-62-45, e-mail: vstup.ieee@khpi.edu.ua.

 

Освітній напрямок “Відновлювальні джерела енергії”

    Випускники кафедри за спеціалізацією «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії» є висококваліфікованими різнобічними фахівцями, яких зажадають для роботи в науково-дослідних інститутах, конструкторських бюро, проектних організаціях, підприємствах Мінпаливенерго (електростанції і підстанції, переважно на поновлюваних джерелах енергії), електролабораторіях заводів, житлово-експлуатаційних підприємств, приватних фірм і структур різних форм власності. Актуальність спеціальності обумовлена високими темпами скорочення запасів традиційних джерел енергії і реальною перспективою їх зникнення, а також погіршенням екології в зв’язку з високими темпами їх використання. Студенти вивчають джерела таких видів відновлюваної енергії, як вітрова, сонячна, біоенергія, геотермальна, припливів і відливів, воднева і інші; можливість як їх прямого використання, так і методи і засоби їх перетворення в електричну енергію. До навчального процесу залучаються також викладачі інших спеціальних кафедр університету, щоі спеціалізуються за конкретними видами енергії: теплової, механічної, хімічної. У сфері інтересів спеціальності питання дослідження і розробки обладнання для отримання, акумулювання і перетворення енергії поновлюваних і нетрадиційних джерел енергії в інші види енергії, перш за все – в електричну, можливості передачі її на відстань, дослідження і отримання нових енергоносіїв з частковим використанням електричної енергії, створення комбінованих систем енергопостачання на основі відновлюваних джерел енергії, експлуатація нетрадиційних джерел енергії. Дослідження, що проводяться на кафедрі в області розробки ефективних альтернативних і поновлюваних джерел енергії, перш за все орієнтовані на природно – кліматичні умови, а також характерні ресурсні особливості України і, зокрема, Харківської області. Крім напрямків, які отримали у всьому світі вже досить широке поширення (перетворення енергії вітру, сонячної та водневої енергетики) актуальними розробками, реалізованими на кафедрі, є отримання біогазу і проектування теплових насосів.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи наукових досліджень;
 • Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв;
 • Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв;
 • Технології, проблеми та перспективи розвитку галузі;
 • Надійність та діагностика;
 • Воднева енергетика та нанотехнології;
 • Фотоелектричні перетворювачі;
 • Техніка та планування експерименту;
 • Основи термоелектрики та її застосування;
 • Екологічні аспекти енергетики;
 • Експериментальні дослідження електрофізичних процесів.

 

Освітній напрямок “Техніка і електрофізика високих напруг”

    Випускники кафедри за спеціалізацією «Техніка та електрофізика високих напруг» є висококваліфікованими електриками-високовольтниками; фахівцями з кваліфікацією, необхідною для плідної роботи в науково-дослідних інститутах, конструкторських бюро, проектних організаціях, підприємствах Мінпаливенерго (електростанції і підстанції), електролабораторіях заводів, приватних фірм і структур різних форм власності. Актуальність спеціальності зумовлена універсальністю електричної енергії для використання в усіх напрямах діяльності людства – єдиного виду енергії, здатного миттєво передаватися на великі відстані і в великих кількостях, скеровано змінювати свою форму та потужність, генеруватися та використовуватися не порушуючи екологію. Кваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри (три професори, шість доцентів, висококваліфіковані науковці) забезпечують якісну підготовку студентів для розробки і проектування, експлуатації високовольтних випробувальних установок, ефективних високовольтних технологічних установок, вимірювальних засобів, вирішення питань захисту від електромагнітних завад, дослідження і діагностики електричної ізоляції, оцінки стану заземлений і їх коригування, забезпечення грозозахисту, мінімізації впливу шкідливих факторів на навколишнє середовище. У сфері інтересів спеціальності розглядаються питання дослідження і розробки ізоляційних матеріалів, ізоляційних систем силових трансформаторів, вимикачів, конденсаторів та іншого високовольтного обладнання, а також досліджуються фізичні процеси при високій напрузі і великих енергіях. Навчальні заняття проводяться на унікальній, єдиній в Україні експериментально-виробничій науковій базі Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту “Молнія” НТУ “ХПІ” – одного з провідних світових лідерів у галузі високовольтної імпульсної техніки.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи наукових досліджень;
 • Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв;
 • Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв ;
 • Технології, проблеми та перспективи розвитку галузі
 • Надійність та діагностика;
 • Фізика електростатичних процесів та технологій;
 • Розрахунок та проектування магнітно-імпульсних установок;
 • Техніка та планування експерименту;
 • Струми високої частоти та ультразвук в техніці;
 • Техніка сильних електричних та магнітних полів;
 • Експериментальні дослідження електрофізичних процесів.