Бакалаврат

Бакалаврат

017 “Фізична культура і спорт”

Спеціалізація: “Фізична культура і спорт”

Випускова кафедра: Фізичного виховання

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з фізичної культури і спорту

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

  • “Фізіологія людини”;
  • “Спортивна морфологія”;
  • “Біомеханіка спорту”;
  • “Історія фізичної культури та олімпійський спорт”;
  • “Теорія і методика фізичного виховання”;
  • “Основи медичних знань”;
  • “Основи фітнесу”;
  • “Загальна теорія підготовки спортсменів”;
  • “Психологія фізичної культури і спорту”;
  • “Методи відновлення у спорті”;
  • “Підвищення спортивної майстерності з обраного виду спорту”;
  • “Спортивні споруди та обладнання”;
  • “Фізична реабілітація і масаж”;
  • “Професійний спорт”;
  • “Теорія і методика юнацького спорту”;
  • “Організація фізичної культури” та ін.

035 “Філологія”

Спеціалізація: “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська”

Випускова кафедра: Ділової іноземної мови та перекладу

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр філології за спеціалізацією германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

  • “Практичний курс англійської мови”;
  • “Практичний курс другої іноземної мови”;
  • “Теорія та практика перекладу”;
  • “Вводно-фонетичний курс англійської мови”;
  • “Вводно-фонетичний курс німецької мови”;
  • “Протокол перекладача та діловий етикет”;
  • “Лінгвокраїнознавство”;
  • “Ділова англійська мова”;
  • “Сучасна література англомовних країн”;
  • “Історія англійської мови”;
  • “Лексичні проблеми науково-технічного перекладу”;
  • “Переклад ділового мовлення (німецька мова)” та ін.

 

Спеціалізація: “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика”

Випускова кафедра: Інтелектуальних комп’ютерних систем

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр філології за спеціалізацією прикладна лінгвістика

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

  • “Практичний курс англійської мови”;
  • “Практичний курс другої іноземної мови”;
  • “Теорія і практика перекладу”;
  • “Загальне мовознавство”;
  • “Математичні основи лінгвістики”;
  • “Основи програмування”;
  • “Об’єктно-орієнтоване програмування”;
  • “Сучасні технології обробки текстових даних”;
  • “Лінгвістична семантика”;
  • “Квантитативна лінгвістика”;
  • “Математичне моделювання в лінгвістиці”;
  • “Інформаційно-ресурсне забезпечення лінгвістичної діяльності”;
  • “Лінгвістичні аспекти створення програмного продукту” та ін.

053 “Психологія”

Спеціалізація: “Психологія”

Випускова кафедра: Педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з психології

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

  • “Теорія та практика формування лідера”;
  • “Загальна психологія. Практикум із загальної психології”;
  • “Антропологія”;
  • “Диференціальна психологія”;
  • “Загальна психологія. Психологія особистості”;
  • “Психологія управлінської діяльності лідера”;
  • “Експериментальна психологія”;
  • “Психологія діяльності”;
  • “Вікова психологія”;
  • “Психологічна безпека діяльності та здоров’я людини”;
  • “Психодіагностика”;
  • “Психологія екстремальних та кризових ситуацій”;
  • “Основи психологічного консультування”;
  • “Методи гри в психологічній практиці” та ін.

054 “Соціологія”

Спеціалізація: “Соціологія управління”

Випускова кафедра: Соціології і публічного управління

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з соціології

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

  • “Загальна соціологія”;
  • “Історія соціології”;
  • “Методологія та методи соціологічних досліджень”;
  • “Сучасні соціологічні теорії”;
  • “Соціологія особистості та девіантної поведінки”;
  • “Соціологія споживчої поведінки”;
  • “Технології соціологічних досліджень”;
  • “Соціологія маркетингу”;
  • “Соціологія реклами”;
  • “Практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних”;
  • “Соціологія культури”;
  • “Соціологія сім’ї”;
  • “Політологія”;
  • “Соціологія гендеру” та ін.

231 “Соціальна робота”

Спеціалізація: “Соціальна робота”

Випускова кафедра: Педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з соціальної роботи

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

  • “Педагогіка лідерства”;
  • “Інклюзія в соціальній сфері”;
  • “Медичні аспекти соціальної роботи”;
  • “Соціальна психологія”;
  • “Соціальна педагогіка”;
  • “Психологічне консультування в соціальній роботі”;
  • “Психологія девіантної поведінки”;
  • “Мотиваційні теорії та аналіз соціальних потреб”;
  • “Міжнародний вектор соціальної роботи”;
  • “Етичні засади соціальної роботи”;
  • “Соціальна педагогічна діяльність”;
  • “Вступ до методології наукових досліджень”;
  • “Психологічна безпека в соціальній роботі” та ін.

281 “Публічне управління та адміністрування”

Спеціалізація: “Цифрове врядування”

Випускова кафедра: Соціології і публічного управління

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр публічного управління та адміністрування

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

  • “Логіка и алгоритми прийняття управлінських рішень”;
  • “Кібернетика та системний аналіз”;
  • “Прогнозування та моделювання розвитку соціальних систем”;
  • “Основи візуально-інформаційного супроводу функціонування органів публічного управління”;
  • “Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування”;
  • “Інформаційна безпека публічного управління та захист інформації в системі е-урядування”;
  • “Інтернет-технології та ресурси”;
  • “Відкриті та великі дані”;
  • “Управління базами даних” та ін.