Бакалавр

017 “Фізична культура і спорт”

Випускова кафедра: Фізичного виховання

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр фізичного виховання

Основні спеціальні навчальні дисципліни: “Фізіологія людини”, “Спортивна морфологія”, “Біомеханіка спорту”, “Історія фізичної культури та олімпійський спорт”, “Теорія і методика фізичного виховання”, “Основи медичних знань”, “Основи фітнесу”, “Загальна теорія підготовки спортсменів”, “Психологія фізичної культури і спорту”, “Методи відновлення у спорті”, “Підвищення спортивної майстерності з обраного виду спорту”, “Спортивні споруди та обладнання”, “Фізична реабілітація і масаж”, “Професійний спорт”, “Теорія і методика юнацького спорту”, “Організація фізичної культури” та ін.

035 “Філологія”

Випускова кафедра: Ділової іноземної мови та перекладу

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр філології за спеціалізацією германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька

Основні спеціальні навчальні дисципліни: “Практичний курс англійської мови”, “Практичний курс другої іноземної мови”, “Теорія та практика перекладу”, “Вводно-фонетичний курс англійської мови”, “Вводно-фонетичний курс німецької мови”, “Протокол перекладача та діловий етикет”, “Лінгвокраїнознавство”, “Ділова англійська мова”, “Сучасна література англомовних країн”, “Історія англійської мови”, “Лексичні проблеми науково-технічного перекладу”, “Переклад ділового мовлення (німецька мова)” та ін.

Випускова кафедра: Інтелектуальних комп’ютерних систем

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр філології за спеціалізацією прикладна лінгвістика

Основні спеціальні навчальні дисципліни: “Практичний курс англійської мови”, “Практичний курс другої іноземної мови”, “Теорія і практика перекладу”, “Загальне мовознавство”, “Математичні основи лінгвістики”, “Основи програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Сучасні технології обробки текстових даних”, “Лінгвістична семантика”, “Квантитативна лінгвістика”, “Математичне моделювання в лінгвістиці”, “Інформаційно-ресурсне забезпечення лінгвістичної діяльності”, “Лінгвістичні аспекти створення програмного продукту” та ін.

053 “Психологія”

Випускова кафедра: Педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з психології

Основні спеціальні навчальні дисципліни: “Теорія та практика формування лідера”, “Загальна психологія. Практикум із загальної психології”, “Антропологія”, “Диференціальна психологія”, “Загальна психологія. Психологія особистості”, “Психологія управлінської діяльності лідера”, “Експериментальна психологія”, “Психологія діяльності”, “Вікова психологія”, “Психологічна безпека діяльності та здоров’я людини”, “Психодігностика”, “Психологія екстремальних та кризових ситуацій”, “Основи психологічного консультування”, “Методи гри в психологічній практиці” та ін.

054 “Соціологія”

Випускова кафедра: Соціології і публічного управління

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з соціології

Основні спеціальні навчальні дисципліни: “Загальна соціологія”, “Історія соціології”, “Методологія та методи соціологічних досліджень”, “Сучасні соціологічні теорії”, “Соціологія особистості та девіантної поведінки”, “Соціологія споживчої поведінки”, “Технології соціологічних досліджень”, “Соціологія маркетингу”, “Соціологія реклами”, “Практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних”, “Соціологія культури”, “Соціологія сім’ї”, “Політологія”, “Соціологія гендеру” та ін.

281 “Публіне управління та адміністрування”

Випускова кафедра: Соціології і публічного управління

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр публічного управління та адміністрування

Основні спеціальні навчальні дисципліни: “Логіка и алгоритми прийняття управлінських рішень”, “Кібернетика та системний аналіз”, “Прогнозування та моделювання розвитку соціальних систем”, “Основи візуально-інформаційного супроводу функціонування органів публічного управління”, “Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування”, “Інформаційна безпека публічного управління та захист інформації в системі е-урядування”, “Інтернет-технології та ресурси”, “Відкриті та великі дані”, “Управління базами даних” та ін.