Традиційне навчання

Актуальність спеціальності

 Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) є вагомою частиною енергетичного комплексу будь-якої розвиненої держави, загальносвітовою тенденцією є збільшення автомобілів до 500 і більше на 1000 мешканців. Прогресивним підходом до розробки нових конструкцій ДВЗ, проведення відповідних наукових досліджень є міжнародна інтеграція проектів при залученні спеціалістів на стику наук. Для вирішення цих завдань галузі необхідною є підготовка фахівців відповідної кваліфікації.

Освітньо-наукова магістерська програма орієнтована на підготовку висококваліфікованого фахівця з виконання робіт інноваційного характеру. Вона передбачає навчання за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування», освітня програма:  “Енергетика”

Технології навчання

Технології навчання крім викладання спеціальних розділів фахових дисциплін спрямовані на розкриття творчої особистості. Студенти займаються науковою діяльністю, публікують патенти і наукові статті, виступають з доповідями на конференціях, беруть участь в різноманітних наукових змаганнях і конкурсах, ігровому проектуванні.

Наприклад, курсовий проект з перспективних конструкцій передбачає самоорганізацію студентів з формуванням конструкторських груп. Кожну групу очолює студент-керівник і призначається науковий консультант серед викладачів кафедри. Студенти пропонують конструкцію перспективного двигуна, куди закладають найбільш прогресивні конструкторські рішення в галузі. Конструкторська група обґрунтовує схеми двигуна, його систем і деталей; з використанням сучасних програмних продуктів виконує моделювання декількох варіантів робочих процесів, розраховує динаміку і міцність деталей, процеси в механізмах і системах двигуна; в системах тривимірного моделювання синтезує конструкцію основних деталей і виконує складання двигуна, здійснює візуалізацію складання. Захист курсового проекту відбувається на засіданні кафедри, де мають можливість задавати питання не тільки викладачі, а також студенти, що входять до складу інших конструкторських груп.

Студенти широко залучаються до участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт де щорічно займають призові місця

Працевлаштування

Випускники працюють на заводах, в КБ і НДІ («Завод імені Малишева», «Турбоатом», «ФЕД», «КРАЗ», ІПМаш НАН України), в університетах (НТУ «ХПІ», ХНАДУ, УкрДАЗТ, Варшавська політехніка), в салонах з продажу та обслуговування ДВЗ і автотехніки (Lexus (ТОВ “Арт-Лекс”, м. Харків); Jaguar, Land Rover, Volvo, Fiat (ТОВ”АвтоГраф-М”); АТЛ (ТОВ “АТЛ”, Харківська філія); Bosch-Service; Chevrolet, Lada; Audi, Skoda, VW). Значним попитом фахівці користуються в Україні, Німеччині, Польщі, на фірмах BMW, VW, та ін.

Магістри кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Блоки спеціальних дисциплін, що викладаються на кафедрі:

 • Блок дисциплін 01 “Інноваційна інженерія в двигунах внутрішнього згоряння”
 • Блок дисциплін 02 “Двигуни внутрішнього згоряння”;

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за очною і заочною формою.

Випускники захищають дипломи за спеціальністю 142 – «Енергетичне машинобудування»

Тривалість навчання:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»:

 • освітньо-професійний рівень

Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяці

 • освітньо-науковий рівень

Тривалість навчання: 1 рік 9 місяців

Зміст навчання

План підготовки магістрів включає поглиблене вивчення наступних спеціальних дисциплін:

 • Комплексне счислення
 • Теорія вірогідності, математична статистика та надійність енергетичних установок
 • Спеціальні розділи механіки: кінематика та динаміка механізмів
 • Прогресивні технології машинного виробництва
 • Спеціальні розділи фізики: теплообмін і теплопровідність в двигунобудуванні
 • Системи керування енергетичних установок
 • Моделювання станів і процесів енергетичних установок
 • Конструкційні особливості двигунів внутрішнього згоряння
 • Параметрична оптимізація в двигунах внутрішнього згоряння
 • Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт транспортних і стаціонарних силових установок
 • CAD/CAE системи інженерного аналізу енергетичних установок
 • Системи діагностики енергетичних установок
 • Термодинаміка теплових двигунів

 

Перспективи подальшого навчання

 Випускники магістратури мають можливість вступу до аспірантури НТУ «ХПІ». Протягом навчання аспіранти вивчають соціально-гуманітарні і науково-професійні дисципліни, проходять педагогічну практику на кафедрі, займаються науковими дослідженнями за напрямом дисертаційної роботи.

Особливості вступу на спеціальність

Для вступу до магістратури у 2023 році випускники бакалаврату складають Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та Фаховий іспит (внутрішній конкурс в НТУ «ХПІ») або Співбесіда та Фаховий іспит (тільки для спеціальних умов вступу);

Вступ на контракт за показниками:  Мотиваційний лист.

Випускники, що отримали диплом бакалавра за іншою спеціальністю складають також фахове вступне випробування. Перелік питань для підготовки до випробування слід отримати на кафедрі.

 

     Терміни та дати проведення вступної кампанії для вступу до магістратури:

Реєстрація для складання ЄВІ, ЄФВВ – з 08 травня до 18:00 31 травня.
Основна сесія ЄВІ, ЄФВВ – з 23 червня до 21 липня, додаткова – з 3 до 16 серпня.
Подання заяв на проходження співбесіди та творчий конкурс здійснюється у терміни, встановлені МОН України.
Реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня.
Подання заяв для вступу розпочинається 31 липня та завершується:
 21 серпня – для осіб, які вступають на основі ЄВІ, та фахових іспитів
(бюджет).
Вступні випробування:
 фахові іспити – з 17 до 28 липня.
 співбесіди з іноземної мови (для спеціальних умов вступу та другої вищої освіти) – з 17 до 28 липня.
Оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 26 серпня.
Підтвердження бажання навчатись на бюджеті – до 18:00 29 серпня.
Зарахування:
 бюджет – 31 серпня.
 контракт – визначається правилами прийому закладу, але не пізніше 29 вересня (для першої хвилі прийому на контракт, деталі другої хвилі будуть опубліковані додатково).
Переведення на вакантні місця – до 08 вересня.

Вступ на контракт тільки за мотиваційним листом!

 

Контакти

Адреса:
Лабораторний корпус, 2 поверх
НТУ “ХПІ”
вул. Кирпичова, 2
м. Харків
61002

Контактні телефони:

  • завідувач кафедри, доцент Кравченко Сергій Сергійович, тел. 097-197-91-29
  • відповідальний за профорієнтаційну роботу, доцент Білик Сергій Юрійович, тел. (097) 992-9056, (066) 993-62-56

  E-mail: kravc4enkoserg@gmail.com