Основна інформація

Запрошуємо студентів вищих навчальних закладів України взяти участь у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу зі спеціальності «Енергетичне машинобудування»,

який буде проходити в НТУ «ХПІ» у лютому–квітні 2022 р.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1179 від 05.11.2021 р.  Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (НТУ «ХПІ») призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Енергетичне машинобудування» (далі – Конкурсу).

Запрошуємо студентів вищих навчальних закладів України взяти участь у ІІ-му турі Конкурсу, який буде проходити в НТУ «ХПІ» у лютому-квітні 2022 р.

Передбачається робота секцій:

 • “Двигуни внутрішнього згоряння”;
 • “Парові та газові турбомашини”;
 • “Енергогенеруючі технології та установки”;
 • “Кріогенна та холодильна техніка”.

Додаток до наказу

 

Учасники конкурсу

У Конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у вищих навчальних закладах України, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн

Умови та порядок проведення конкурсу

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем  у галузі технічних наук, які є пошуковими за своїм характером, не мають нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

На Конкурс від ВНЗ за кожною секцією подаються не більше трьох кращих наукових робіт – переможців І туру. Термін відправки робіт – до 15 лютого 2022 р.

Роботи надсилати в друкованому вигляді та на електронних носіях на адресу: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», кафедра двигунів внутрішнього згоряння, галузевій конкурсній комісії зі спеціальності «Енергетичне машинобудування» (електронна адреса: dvs@kpi.kharkov.ua). Наукові роботи, представлені на Конкурс, не повертаються.

Галузева конкурсна комісія організує розгляд та рецензування робіт. За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт .

Авторам кращих робіт конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи. З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, підсумкова науково-практична конференція відбудеться в режимі відеоконференції.

Інформація про дату проведення підсумкової науково-практичної конференції, списки запрошених для участі у конференції, їх наукові роботи та результати рецензування висвітлюються на веб-сайті НТУ «ХПІ»

За результатами попередньої оцінки робіт, якості доповідей та відповідей студентів на запитання на науково-практичній конференції галузева комісія приймає рішення щодо визначення переможців Конкурсу.

Вимоги до конкурсних робіт

-наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих  на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25%  запозичень наукового матеріалу з попередньої роботи;

 • наукова робота обов’язково повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
 • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркушах формату А4 або А3;
 • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 • наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.
 • у наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).

Разом із роботою в окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи (додаток 1 до Положення про Всеукраїнський конкурс), та, у разі наявності, копії патентів і статей автора за темою роботи тощо.

У випадку надання робіт з порушенням вимог Положення про Всеукраїнський конкурс, галузева конкурсна комісія має право відхилити їх від участі у конкурсі (з зазначенням причин).

Додаток 1;  Додаток 2Додаток 3Додаток 4Додаток 5.

 

Контактні телефони:

– голова галузевої конкурсної комісії

Марченко Андрій Петрович, проректор з наукової роботи, докт. техн. наук, професор

(057) 700-40-34

– заступник голови галузевої конкурсної комісії

Осетров Олександр Олександрович, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння, канд. техн. наук, доцент

(057) 707-63-14

– секретар галузевої конкурсної комісії

Савченко Анатолій Вікторович, науковий співробітник кафедри двигунів внутрішнього згоряння, канд. техн. наук

(057) 707-68-50,

(057) 707-68-48

(096)-402-38-38