Підручники, навчальні посібники та монографії

Marchenko, Andriy, Igor Parsadanov, Volodymyr Pylyov, Oleksandr Osetrov, Linkov Oleh, Serhii Kravchenko, Oleksandr Trynov, et al. 2022. ‘Research and Innovation to Improve the Efficiency of Modern Diesel Engines’. Diesel Engines and Biodiesel Engines Technologies. IntechOpen. doi:10.5772/intechopen.102759

https://www.intechopen.com/chapters/81114


Електронні системи автоматичного керування паливоподачею дизеля: практичний
досвід синтезу та імплементації [Текст]: монографія / Д.С. Таланін, А.О. Прохоренко,
С.С. Кравченко. – LAMBERT Academic Publishing, 2022. – 113с.


Марченко А. П. Покращення екологічної безпеки країни за рахунок використання низькокалорійних газових палив у двигунах внутрішнього згоряння / А. П. Марченко, С. С. Кравченко // Науково-технічні підходи до вирішення актуальних проблем розбудови сектору безпеки і оборони : кол. монографія / заг. ред. А. П. Марченко. – Харків : ТОВ “Друкарня Мадрид”, 2021.


Науково-технічні підходи до вирішення актуальних проблем розбудови сектору безпеки і оборони : кол. монографія / І. Б. Чепков [та ін.] ; заг. ред. А. П. Марченко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Друкарня Мадрид, 2021. – 326 с. (Автори з кафедри: Марченко, Андрій Петрович, Кравченко, Сергій Сергійович)

Мінакова К.О. М 62 «Великі наукові ідеї, які змінили Світ»: навч. посіб. до циклу уроків міждисциплінарного освітнього проекту «Великі наукові ідеї, які змінили Світ» / Мінакова К.О., Петров С.О., Радогуз С.А., Сокол Є.І., Матюхов Д.В., Білик С.Ю., Ліньков О.Ю., Іванова М.С., Басова Є.В., Скидан Н.П., Кіріченко М.В., Данильченко Д.О., Костусяк В.В., Лебедєв В.В., Вировець С.В., Чепелюк О.О., Анан’єва В.В., Циганков О.В., Лаврова І.О., Тихомирова Т.С., Гетта О.С., Пустовойтов П.Є. – Харків: НТУ «ХПІ», 2022. – 220 с.


У червні 2014р. у виданні “Підручник НТУ “ХПІ” вийшла монографія О.В. Триньова НАУКОВІ ОСНОВИ ЛОКАЛЬНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ТЕПЛОНАПРУЖЕНИХ ДЕТАЛЕЙ ДВЗ: монографія / О.В. Триньов. – Х.: Вид-во “Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. -240с.

ISBN 978-617-687-007-4

2014-09-30 13-47-06_0054

У монографії представлені результати розрахунково-експериментальних досліджень теплонапруженого стану деталей клапанного вузла форсованих дизелів. Локальне охолодження зазначених деталей розглядається як засіб поліпшення теплонапруженого стану.

Для інженерно-технічних і наукових співробітників, студентів.


Biodiesel – Feedstocks, Production and Applications

Edited by Zhen Fang, ISBN 978-953-51-0910-5, Hard cover, 487 pages, Publisher: InTech, Published: December 03, 2012 under CC BY 3.0 license
DOI: 10.5772/45895

This book focuses on the development of biodiesel systems from the production of feedstocks and their processing technologies to the comprehensive applications of both by-products and biodiesel. It should be of interest for students, researchers, scientists and technologists.

Книга є у вільному доступі:  www.intechopen.com/books/biodiesel-feedstocks-production-and-applications

 

Chapter 15  Simulation of Biofuels Combustion in Diesel Engines by Andrey Marchenko, Alexandr Osetrov, Oleg Linkov and Dmitry Samoilenko

Монографія опублікована англійською мовою видавництвом  InTech, видання якого входять до провідних наукометричних баз світу таких, як Scopus та інших. У видавництві InTech публікуються науковці із TOP 500 найкращих університетів світу.

У монографії науковцями кафедри розглянуто проблеми сумішоутворення та згоряння альтернативних палив у циліндрі дизеля.

__________________________________________________________________________________________

Теорія двигунів внутрішнього згоряння. Підручник / В.Г. Дяченко – Переклад з української мови. – Харків: ХНАДУ, 2009. – 500 с.

Розглянуто основні визначення у двигунах внутрішнього згоряння, термодинамічні та реальні цикли двигунів, їх показники, характеристики палив та робочого тіла, принципи організації та математичне моделювання робочих процесів, методи оцінки техніко-економічних показників, вибір параметрів робочих процесів та конструкції двигуна.

Призначений для студентів спеціальності “Двигуни внутрішнього згоряння”.

 

_________________________________________________________________________________________

Видано 6 томну серію підручників «Двигуни внутрішнього згоряння»
із грифом Міністерства освіти і науки України.

Комплекс підручників
ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ
отримав ДЕРЖАВНУ ПРЕМІЮ УКРАЇНИ 2008 РОКУ

IMGP0950

До комплексу підручників увійшли:

  • власні результати, отримані в науково-дослідних моторних лабораторіях;

  • результати співпраці з науковцями України, Росії, США, Німеччини, Польщі, Литви, Чехії, Китаю, Південної Кореї, Білорусі, Казахстану;

  • ретельне узагальнення матеріалу вітчизняної та світової навчальної і наукової літератури.

Комплекс підручників забезпечує сумісність навчальних планів. Його написано з урахуванням курсів зі ДВЗ провідних технічних університетів світу.

  • Universitat Wien (Австрія)

  • Universitat Stutgart (Німеччина)

  • Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg (Німеччина)

  • Massachusetts Institute of Technology (США)

  • University of Wisconsin-Madison (США)

  • Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (Росія)

Комплекс підручників використовується у понад 45 вищих технічних навчальних закладах України, гарантує забезпеченість відповідною навчальною літературою 22 споріднених спеціальностей підготовки фахівців.

__________________________________________________________________________________________

том1

М64 Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Т.1. Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин. / За редакцією проф. А.П. Марченка, засл. діяча науки України, проф. А.Ф. Шеховцова – Харків: Видавн. центр НТУ “ХПІ”, 2004.

 У підручнику викладені вимоги, технічний рівень й перспективи розвитку форсованих двигунів військової техніки. Виконано порівняльний аналіз конструкцій різних двигунів, наведено методи розрахунків й експериментальні дані щодо рівнів напруг, запасів міцності вузлів двигунів. Описуються компоновочні рішення, особливості конструкцій вузлів і систем двигунів.

Підручник призначений для студентів спеціальності “Двигуни внутрішнього згоряння”. Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.

Requirements, technological level and further development of augmented engines of military equipment are expounded in the textbook. Comparative analysis of various engine designs are made, calculation methods and experimental data concerning stress levels as well as safety factors of engine units are presented. Arranging decisions, engine units and engine systems are described.

The text-book is intended for the students of “Internal Combustion Engines” speciality students. It may be useful for instructors, post-graduates, development engineers of long-range internal combustion engines.

__________________________________________________________________________________________

том2

М64  Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Т.2. Доводка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин. / За редакцією проф. А.П. Марченка, засл. діяча науки України проф. А.Ф. Шеховцова – Харків: Видавн. центр НТУ “ХПІ”, 2004. 

У підручнику викладені принципи, етапи і методи доводки конструкцій форсованих двигунів. Пояснюються операції доводочних робіт за результатами випробувань та експлуатації двигунів на об’єктах військової техніки. Викладені діагностичні основи контролю та підвищення ефективності доводки двигунів. Обґрунтовані резерви підвищення технічного рівня двигунів за результатами їх доводки.

Підручник призначений для студентів спеціальності “Двигуни внутрішнього згоряння”. Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.

Principles, stages and operational development methods of augmented engines designs are presented in the given text-book. Honing operations based on the engines exploitation and trials results on military machinery are explained. Control diagnostic bases and engines operational development efficiency increase are expounded. Increase reserves of engines technical level based on their operational development are substantiated.

The textbook is intended for the students of “Internal Combustion Engines” speciality students. It may be useful for instructors, post-graduates, development engineers of long-range internal combustion engines.

__________________________________________________________________________________________

том3

М64  Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Т. 3. Комп’ютерні системи керування ДВЗ. / За редакцією А.П. Марченка, засл. діяча науки України проф. А.Ф. Шеховцова – Харків: Видавн. центр НТУ “ХПІ”, 2004.

 У підручнику викладено схеми і конструкції комп’ютерних систем керування ДВЗ із підсистемами, блоками та каналами керування, в тому числі паливо- й повітроподачею, рівнем токсичності, багатопаливністю, утилізацією вторинної теплоти, кліматичним пристосуванням, надійністю, експлуатаційними характеристиками двигунів. Обґрунтовано та наведено шляхи підвищення ефективності, стабільності системи керування, а також варіанти числених датчиків і виконавчих пристроїв.

Підручник призначений для студентів спеціальності “Двигуни внутрішнього згоряння”. Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.

Schemes and constructions of ICE computer control systems with subsystems, blocks and channels of control including fuel – and airfeed, level of toxicity, multifuel, recycling of secondary heat, climatic adaptivity, reliability and operating characteristics of engines are described. The ways to increase efficiency and control system stability as well as variants of numerous sensors and operating devices are substantiated.

The textbook is intended for the students of “Internal Combustion Engines” speciality students. It may be useful for instructors, post-graduates, development engineers of long-range internal combustion engines.

__________________________________________________________________________________________

том4

П94   Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників. Т. 4. Основи САПР ДВЗ. / За ред. проф. А.П. Марченка, засл. діяча науки України проф. А.Ф. Шеховцова – Харків: Видавн. центр НТУ “ХПІ”, 2004.

 У підручнику викладено теоретичні основи будови інтегрованої САПР та її підсистем. Надано докладну інформацію щодо складу і використання методичного, програмного, лінгвістичного, інформаційного, технічного та математичного забезпечення САПР ДВЗ. Наведено умови і шляхи підвищення ефективності проектування двигунів і їх елементів. Обґрунтовано використання сукупності методів оптимізації конструкцій в САПР ДВЗ. Подано приклади виконання робіт в різноманітних підсистемах автоматизованого проектування двигунів внутрішнього згоряння.

Підручник призначений для студентів спеціальності “Двигуни внутрішнього згоряння”. Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.

Theoretical fundamentals of an integrated CAD system structure are its subsystems are given. The detailed information concerning the structure and use methodical, program, linguistic, information and a software CAD system of internal combustion engines is presented. Conditions and ways to increase engines and their elements designing efficiency are described. Structures optimization methods set application in ICE CAD system are described. Operations performance examples in various subsystems of internal combustion engines atomized designing are submitted.

The text-book is intended for the students of “Internal Combustion Engines” speciality students. It may be useful for instructors, post-graduates, development engineers of long-range internal combustion engines.

__________________________________________________________________________________________

том5

Д23  Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Т.5. Екологізація ДВЗ. – Підручник для студентів ВНЗ, що навчаються за напрямом “Інженерна механіка” / За редакцією проф. А.П. Марченка,  засл. діяча         науки України проф. А.Ф. Шеховцова – Харків: Видавничий центр НТУ “ХПІ”, 2004.

 У підручнику викладено теоретичні основи, методи математичного моделювання та експериментальних досліджень процесів створення токсичних речовин у відпрацьованих газах ДВЗ. Наведені нормативи обмеження викидів шкідливих речовин двигунами різних призначень. Розглянуті шляхи екологізації ДВЗ за рахунок зниження рівнів токсидів й димності випускних газів ДВЗ, перш за все, шляхом комп’ютеризації керування та оптимізації процесів в ДВЗ за комплексним паливно-екологічним критерієм. Розглянуто засоби нейтралізації викидів двигунів. Викладено правові аспекти екологізації.

Підручник призначено для студентів спеціальності “Двигуни внутрішнього згоряння”. Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.

In the textbook theoretical fundamentalses, methods of mathematical simulation and experimental researches of processes of creation of toxic substances in completing gases ICE are explained. The specifications of limitation of harmful ejections substances engines of different assignments are reduced. The paths of ecologization ICE at the expense of lowering levels toxics and smoking the ICE exhaust gases, first of all, by a computerization of control and optimization of processes in ICE by complex fuel-ecological criterion are considered. Means of neutralization of engines are considered. Legal aspects ecologization are explained.

The textbook is intended for students of a specialty “Internal combustion engines”. It may be to useful teachers, post-graduate students, engineers – developers perspective ICE.

__________________________________________________________________________________________

том6

А16  Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Т.6. Надійність ДВЗ. / За редакцією проф. А.П. Марченка, засл. діяча науки України проф. А.Ф Шеховцова. – Харків: Видавн. центр НТУ “ХПІ”, 2004.

 У підручнику викладені наукові основи теорії надійності двигунів внутрішнього згоряння. Подані сучасні методи прогнозування показників їхньої фізичної та параметричної надійності, забезпечення експлуатаційної безвідмовності, довговічності. Розглянуто шляхи підвищення надійності ДВЗ різних типів та призначень.

Підручник призначений для студентів спеціальності “Двигуни внутрішнього згоряння”. Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.

Internal Combustion Engines reliability theory fundamentals are expounded in the given text-book. Modern methods of prediction concerning physical and parametric reliability of the indicators as well as guarantee of operational failure free performance and longevity are presented. Ways to increase reliability of various purposes and walls of ICE of are considered.

The text-book is intended for the students of “Internal Combustion Engines” speciality students. It may be useful for instructors, post-graduates, development engineers of long-range internal combustion engines.

__________________________________________________________________________________________

dvs_pu1

Двигуни внутрішнього згоряння. Теорія : підручник / В.Г. Дяченко; За ред. А.П. Марченка. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2008. – 488 с.

Розглянуто основні визначення в двигунах, термодинамічні та дійсні цикли двигунів, їх показники, характеристики палив і робочого тіла, принципи організації та математичне моделювання робочих процесів, методи оцінки техніко-економічних показників, вибір параметрів робочих процесів і конструкції двигуна.

Підручник призначений для студентів спеціальності “Двигуни внутрішнього згоряння”.

Іл. 156. Табл. 30. Бібліогр.: 112 назв.

Підручник зайняв 1 місце У номінації «Кращий підручник за 2008 р.» у традиційному конкурсі НТУ «ХПІ» на кращий підручник, навчальний посібник і монографію


IMG_19

В монографії професора І.В.Парсаданова розглянуто проблеми підвищення якості і конкурентоспроможності дизелів на основі комплексного паливно-екологічного критерію. Подано аналіз методів оцінки, рівня показників паливної економічності та викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами дизелів самохідних сільськогосподарських машин і вантажних автомобілів Українського виробництва.
Наведено напрямки робіт при реалізації заходів комплексного підвищення якості дизелів на основі поліпшення паливної економічності і зниження токсичних викидів відпрацьованих газів з урахуванням реальних умов експлуатації, а також приведено результати експериментальних досліджень двигунів при використанні дизельного і альтернативних палив. Подано прогноз рівня перспективного комплексного паливно-екологічного критерію дизелів самохідних сільськогосподарських машин і вантажних автомобілів.


IMG_18

В монографії проф. В.О.Пильова викладено наукові основи автоматизованого проектування поршнів перспективних швидкохідних дизелів, що забезпечують працездатність конструкції протягом заданого терміну експлуатації. Запропоновано математичні моделі та алгоритми функціонального і конструкторського опису камер згоряння, оцінено експлуатаційний ресурс цих камер щодо поршнів сільськогосподарських, дорожньо-будівельних та інших силових установок з високофорсованими дизелями. Розглянуто методи конструкторської оптимізації поршнів за ресурсним критерієм.
Наведено методи і алгоритми розроблені з урахуванням можливості їх застосування в САПР поршня швидкохідного дизеля та інтеграції цієї системи до комплексу САПР ДВЗ. Висвітлено питання генерації графічної інформації щодо деталей двигунів.


IMG_17

У монографії викладені нові підходи до створення перспективних двигунів різних класів, розроблені наукові основи забезпечення світового рівня таких двигунів. Запропоновано методи оптимізації тепловиділення і максимального теплоспоживання транспортних, сільськогосподарських та інших силових установок з дизелями.
Дано практичні рекомендації щодо усунення небезпеки пружного і пластичного розупрочнення камер згоряння, забезпечення нових якостей дизельної техніки засобами автоматичного регулювання та керування, а також шляхом широкої комп’ютеризації експерименту.
Колектив авторів: А.Ф. Шеховцов, Ф.І. Абрамчук, В.І. Крутов, А.П. Марченко,
М.Ф. Разлейцев, І.І. Сукачов, Є.І. Третьяк, М.К. Шокотов, Е. Еплер.


IMG_16

Під редакцією А.Ф. Шеховцова / Ф.І. Абрамчук, А.П. Марченко, М.Ф. Разлейцев, Є.І. Третяк, А.Ф. Шеховцов, М.К. Шокотов. Київ, видавництво “Техніка”, 1992. -272 с.

У монографії викладено наукові основи створення перспективних дизелів. Наведено оригінальні математичні моделі розрахунків системи глибокої вторинної утилізації енергії відпрацьованих газів транспортних дизелів, підвищення ефективності тепловиділення в їх циліндрах, забезпечення високої тривалій термічній міцності камер згоряння від втомиЗначне місце займає аналіз шляхів підвищення показників сучасних дизелів до світового рівня.
У книзі наведені розроблені авторами конструктивні і схемні рішення на основі винаходів, що може сприяти впровадженню проектованих дизелів.

 


IMG_15

У монографії описані нові фізико-хімічні та математичні моделі процесів сумішоутворення і згоряння у форсованих дизелях.
Викладено оригінальні методи розрахунку складу і молекулярної зміни продуктів згоряння, ступеня використання повітряного заряду циліндра в процесі згоряння, динаміки випаровування і вигоряння розпорошеного палива з урахуванням взаємодії паливних факелів зі стінками камери згоряння, динаміки утворення і вигоряння сажі в циліндрі дизеля, тривалості і повноти згорання палива.
Наведені приклади застосування розрахункового методу для прогнозування показників робочого процесу та оптимізації його параметрів у деяких тепловозних дизелів. Наведено результати експериментальних досліджень характеристик тепловиділення в тепловозних дизелях, динаміки і структури факела розпорошеного палива.


IMG_14

У монографії розглянуті основи оптимізації складних комбінованих турбопоршневих двигунів внутрішнього згоряння на стадії розробки дослідних зразків з урахуванням умов експлуатації. Викладаються теоретичні основи нового методу оптимізації циклу дизельтурбінної установки з урахуванням локальних втрат ексергії в елементах установки із змінною кількістю і якістю робочого тіла. Наведено приклади використання нового методу для підвищення ефективності перспективних суднових і тепловозних дизелів.


IMG_13

У монографії описані нові вузлові математичні моделі теплопередачі в швидкохідних дизелях. Наведено результати математичного моделювання за допомогою ЕОМ процесів складного теплообміну в камері згоряння, нестаціонарної та стаціонарної теплопровідності поршнів, контактного теплопереносу через компресійні кільця, конвективної тепловіддачі в охолоджуючу середу.


IMG_12

У книзі викладені основи теорії робочих процесів двигунів внутрішнього згоряння і газових турбін. Узагальнено досвід розвитку тепловозного двигунобудування і транспортного газотурбінобудування в СРСР. Сформульовані вимоги до сучасних тепловозних дизелів, їх основних вузлів і агрегатів, показані шляхи їх конструктивного розвитку. Значну увагу приділено методам підвищення надійності та ефективності експлуатації дизелів і газових турбін. Розглянуто пристрої автоматизації, захисту, регулювання і управління дизелями і газовими турбінами.


IMG_11

У книзі вперше викладені питання випробувань двигунів всіх типів і нові результати випробувань.


IMG_10

ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ. В.Т. Цветков, МАШДІЗ, Київ – Москва – Бухарест, 1954


IMG_9

У книзі викладаються методи налагодження роботи двигунів внутрішнього згоряння (газових і нафтових) і методи проведення промислових випробувань. Розглядаються основні питання налагодження силових газогенераторів.


IMG_8

У книзі розглядаються питання загальних компонувань, конструкцій деталей і вузлів, застосовуваних матеріалів. Висвітлено перспективи розвитку та розрахунок двигунів внутрішнього згоряння всіх типів, за винятком авіаційних, за якими розглянуті тільки найбільш принципові питання компонувань конструкції.


IMG_7

У книзі викладається розроблений автором метод розрахунку робочих процесів двигунів внутрішнього згоряння різних типів. Особливістю запропонованого методу розрахунку є те, що він може застосовуватись не тільки для двигунів внутрішнього згоряння, але і для інших поршневих машин (парових, повітряних, гідравлічних молотів і т.д.). У книзі наведено приблизні розрахунки різних типів двигунів.


IMG_6

ТЕПЛОВОЗИ М.М. Глаголев. Державне транспортне залізничне видавництво. Москва – Пекін. 1948р.


IMG_5

У книзі викладаються основи теорії тепловозів і описуються їх конструкції. Найбільшу увагу приділено тепловозам з електричною передачею і тепловозним двигунам.


IMG_4

У книзі викладаються основи розрахунків робочих циклів авіаційних швидкохідних двигунів. Особливий інтерес представляють шляхи форсування таких двигунів, аналіз їх характеристик, в тому числі висотних, оцінка ролі наддуву.


IMG_3

Матеріалом при складанні цього збірника, крім літературних джерел, послугували ті питання і положення, які автору довелося вирішувати на Харківському паровозобудівному заводі під час роботи в конструкторському бюро теплових двигунів, а потім в тепловому цеху під час виробництва, регулювання та випробовування двигунів, що випускаються заводом.


IMG_2


IMG_1

Залишити відповідь