Вчена рада

При кафедрі двигунів внутрішнього згоряння в 2001 році створена спеціалізована вчена рада Д 64.050.13 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки.

защита

Спеціальності: 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

05.22.02 «Автомобілі та трактори»

Голова ради Марченко Андрій Петрович, д.т.н., професор
Заступник голови Ткачук Микола Анатольович, д.т.н., професор
Вчений секретар Савченко Анатолій Вікторович, к.т.н., доцент
Інформація по спецраді Наказ МОН України №1160 від 23.12.2022

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор технічних наук, професор Марченко Андрій Петрович (057) 700-40-34.

Заступник голови – доктор технічних наук, професор Парсаданов Ігор Володимирович (057) 707-60-89.

Спеціалізована вчена рада забезпечує високий рівень вимог при попередніх розглядах та захистах дисертацій, дає кваліфіковану оцінку якості робіт, актуальності та новизни, їх значення для теорії та практики. Рада орієнтує здобувачів наукових ступенів на проведення наукових досліджень, які є актуальними і мають важливе значення для двигунобудування України. Велику увагу спеціалізована вчена рада звертає на впровадження у виробництво нових і удосконалених розробок вчених – здобувачів наукових ступенів. Результати досліджень, пропозиції здобувачів, дисертації яких рада приймає до захисту, рекомендуються до впровадження і використання на підприємствах двигунобудівної промисловості України, а також у навчальному процесі.

Основні наукові напрямки, по яким проводяться дисертаційні дослідження, відповідно паспорту спеціальності 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки:

– теорія двигунів і енергоустановок, експериментальні дослідження процесів у них, дослідження та розрахунки нових схем або типів, теоретичні основи їх проектування, узгодження з характеристиками об’єктів призначення та споживачами енергії; комп’ютерно-інтегроване проектування двигунів і енергоустановок;

– фізичне та математичне моделювання, системний аналіз і синтез термодинамічних, гідродинамічних, газодинамічних, електродинамічних, електрохімічних та інших процесів у двигунах, енергоустановках і їх елементах;

– сумішоутворення та згоряння палива, використання традиційних і альтернативних палив у двигунах; вплив робочих тіл, теплоносіїв і мастильних матеріалів на характеристики двигунів і енергоустановок; розроблення та дослідження конструктивних методів і технологій підвищення ефективності комплексного використання паливно-енергетичних ресурсів;

– конструкції двигунів і енергоустановок; розроблення деталей, вузлів, агрегатів;

– розроблення розрахункових і експериментальних методів визначення міцності, надійності та ресурсу двигунів та енергоустановок; їх ресурсне проектування;

– системи й агрегати двигунів енергетичних установок; методи їх проектування та дослідження;

– проектування та дослідження систем забезпечення теплового режиму двигунів і енергетичних установок і їх елементів;

– розроблення системи автоматичного керування (САК) енергоустановок на усталених і перехідних режимах роботи; теоретичні й експериментальні методи дослідження САК;

– розроблення засобів, моделей, методів і методик для ідентифікації та діагностичного контролю технічного стану двигунів і енергоустановок;

– розроблення засобів, моделей і методик для випробування двигунів і енергоустановок; випробувальні стенди, спеціальні засоби й апаратура;

– експлуатація та ремонт двигунів і енергоустановок, адаптація їх до експлуатаційних умов;

– методи, технічні засоби та системи поліпшення характеристик двигунів і енергоустановок за екологічними властивостями, зокрема показниками шуму, вібрації та шкідливих викидів;

– конверсійне використання двигунів і енергоустановок, їх компонентів, дослідження процесів, що відбуваються під час конверсійного використання двигуна, енергоустановок і їх компонентів.

До складу спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 входять відомі вчені доктора наук, які мають достатній досвід роботи у спецрадах, досконало на високому рівні проводять кваліфіковану експертизу дисертацій. Унікальність спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 полягає в тому, що вона є єдиною в Україні радою, в якій проводяться захисти дисертацій по одній спеціальності, а всі члени ради є фахівцями в галузі двигунів та енергетичних установок.

 

Склад спеціалізованої вченої ради:

Марченко Андрій Петрович, голова спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Парсаданов Ігор Володимирович, заступник голови спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, головний науковий співробітник кафедри двигунів внутрішнього згоряння Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Білогуб Олександр Віталійович, доктор технічних наук, професор, технічний директор Публічного акціонерного товариства «АВТРАМАТ».

Волонцевич Дмитро Олегович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри колісних та гусеничні машини ім. О.О.Морозова Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Грицюк Олександр Васильович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник генерального конструктора з науково-дослідної роботи, головний конструктор Казенного підприємства «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування».

Пелепейченко Володимир Ігорович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Державного підприємства «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту».

Пильов Володимир Олександрович, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри двигунів внутрішнього згоряння Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Строков Олександр Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу поршневих енергоустановок Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України.

Ткачук Микола Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

 

На розгляд та захист до спеціалізованої вченої ради представляють свої дисертаційні роботи здобувачі з НТУ «ХПІ» і з різних навчальних закладів, наукових та виробничих установ України, таких як: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля (м. Луганськ), Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Українська державна академія залізничного транспорту (м. Харків), Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Запорізький національний технічний університет, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України (м. Харків), КП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування» (м. Харків) та інші.

За час свого існування спеціалізована вчена рада розглянула 41 дисертацію, з них 31 – на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук і 10 – на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

П.І.Б, дата захисту Де виконана дисертація Тема дисертації
Докторські дисертації
Пильов
Володимир
Олександрович,
2002 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Наукові основи забезпе­чення тривалої міцнос­ті поршнів шви­дкохідних дизе­лів при викорис­танні САПР
Парсаданов
Ігор
Володимирович,
2003 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Наукові основи комплекс­ного поліпшення показ­ни­ків паливної економіч­ності та токсичності відпрацьованих газів ди­зе­лів вантажних автомобі­лів і сільськогосподарсь­ких машин
Григор’єв
Олександр
Львович,
2004 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Розробка універсальних методів гідродинамічного розрахунку, динамічного аналізу та оптимізацій­ного синтезу основних елементів паливної апара­тури дизелів
Акімов
Олег
Вікторович,
2009 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Наукові основи конс­трук­тор­сько-технологіч­ного проектування литих деталей ДВЗ
Грицюк
Олександр
Васильович,
2010 р.
Державне підприємство «Харківське конструктор­ське бюро з двигунобуду­вання» Теоретичні основи та прак­тичні методи ство­рення високообертового малолітражного дизеля ба­га­тоцільового призна­чення
Шпаковський
Володимир
Васильович,
2010 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Науково-технічні основи поліпшення показників ДВЗ застосуванням по­ршнів з корундовим ша­ром
Врублевський
Олександр
Миколайович,
2011 р.
Харківський національ­ний автомобі­льно-дорож­ній університет Наукові основи вибору параметрів акумуляторної паливної апаратури з електронним керуванням для високообертового дизеля
Білогуб
Олександр
Віталійович,
2011 р.
Публічне акціонерне това­риство «АВТРАМАТ»

(м. Харків)

Науково-технічні основи інтегрованого проекту­вання і виробництва тон­ко­стінних поршнів ДВЗ
Прохоренко
Андрій
Олексійович,
2013 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Наукові принципи розро­бки систем керування дизелів з електрогідра­в­ліч­ною паливною апара­ту­рою
Полив’янчук
Андрій
Павлович,
2013 р.
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

(м.Луганськ)

Науково-практичні основи підвищення ефективності визначення викидів твер­дих частинок з від­п­ра­цьованими газами дизеля
Бондаренко Анатолій Ігорович,
2016 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Наукове обґрунтування нових технічних рішень процесу гальмування колісних тракторів з безступінчастими гідрооб’ємно-механічними трансмісіями
Кравченко Сергій Олександрович,
2018 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Забезпечення ресурсу ДВЗ шляхом застосування дискретно-континуального зміцнення робочих поверхонь
Кожушко Андрій Павлович,
2021 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Динамічний аналіз та методи поліпшення плавності ходу колісного трактора при транспортуванні рідких вантажів
Ребров Олексій Юрійович,
2021 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Наукове обґрунтування підвищення ефективності колісних рушіїв сільськогосподарських тракторів на енергоємних технологічних операціях обробітку ґрунту
Мінчев Дмитро Степанович,
2023 р.
Одеський національний морський університет Методи діагностики технічного стану двигунів внутрішнього згоряння з використанням цифрових двійників
Мальчевський Валентин Павлович Одеський національний морський університет Основи забезпечення еколого-енергетичної ефективності суднових дизелів стабілізацією температури палива сумішами холодоагентів
Кандидатські дисертації
Прокопенко
Микола
Вікторович,2001 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Прогнозування в САПР ДВЗ тривалої міц­ності камер зго­ряння поршнів при експлуата­ції форсованих швидкохід­них дизелів
Манойло
Володимир
Максимович,2002 р.
Харківський національ­ний автомобі­льно-дорож­ній університет Поліпшення характеристик автотра­кторних дизелів з хви­льовим обмін­ником тиску
Рикова
Інна
Віталіївна,2002 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Вибір та об­ґрунтування параметрів па­ливної апара­тури автотрак­торних дизелів при інтенсифі­кації вприску­вання
Король
Сергій
Олександрович,2002 р.
Кременчуць­кий державний політехнічний університет Розроблення і дослідження регульова­ного приводу палив­ного насоса транспортного дизеля
Мазін
Володимир
Олексійович,2002 р.
Запорізький національний технічний університет Розробка і дослідження системи газотурбінного над­дуву чотиритакт­ного трьохцилідрового двигуна
Савінов
Олег
Іванович,2003 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Обґрунтування та вибір пара­метрів системи жив­лення пер­спективних од­ноциліндрових двотакт­них дви­гунів з іскровим запалюванням
Фуад
Ахмад
Назар,2003 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Обґрунтування та реаліза­ція методів ав­тома­тизованого діаг­носту­ван­ня бен­зинових двигу­нів на основі аналізу па­раметрів в їх системах
Данілейченко
Олександр
Анатолійович,2003 р.
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

(м.Луганськ)

Розробка і дослідження компресора каскадно-теплового стиску для наддуву чотиритактного двигуна
Ліньков
Олег
Юрійович,2004 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Обґрунтування та вибір параметрів сумішоутво­рення та згоряння в швидкохідному дизелі, який працює на альтер­нативному паливі
Корогодський
Володимир
Анатолійович,2004 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Вдосконалення процесів сумішоутво­рення та зго­ряння в двигунах з іскровим запалюванням при безпосе­редньому впри­скуванні палива
Альохін
Сергій
Олексійович,2004 р.
Державне підприємство «Харківське конструктор­ське бюро з двигунобуду­вання» Поліпшення техніко-еко­но­мічних і токсичних характе­ристик тепло­­воз­ного дизеля 6ДН шляхом удоскона­лення системи повітропоста­чання
Осетров
Олександр
Олександрович,2005 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Поліпшення техніко-еко­номічних показників дизеля 4 ЧН 12/14, що працює на біопаливах
Сукачов
Іван
Іванович,2006 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Поліпшення паливної еко­но­мі­чності форсова­них дизелів шляхом узго­дження характерис­тик вприскування палива та форми камери згоряння
Кесарійський
Олександр
Георгійович,2006 р.
ТОВ «Лабораторія ком­плексних технологій»

(м. Павлоград)

Розробка лазерно-інтер­ференційних засобів до­слідження напружено-де­формованого стану де­та­лей та вузлів ДВЗ
Тимченко
Дмитро
Ігорович,2006 р.
Харківський національ­ний автомобі­льно-дорож­ній університет Поліпшення паливної еко­номічності високо­о­бе­рто­вих дизелів шляхом зміни умов сумішоутво­рення і згоряння
Кабанов
Олександр
Миколайович,2008 р.
Харківський національ­ний автомобі­льно-дорож­ній університет Зниження викидів шкі­дливих речовин з від­працьованими газами тра­нспорт­них дизелів шля­хом конвертування їх в газові двигуни
Авраменко
Андрій
Миколайович,2008 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Поліпшення теплона­п­ру­женого стану головок ци­ліндрів форсованих ди­зелів шляхом локального охолодження
Самойленко
Дмитро
Євгенович,2008 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Поліпшення техніко-еко­номічних по­ка­зників ав­то­тракторного дизеля шля­хом регулювання тур­бонаддуву
Сівих
Дмитро
Георгійович,2008 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Обґрунтування та реаліза­ція методів експлуатацій­ного моніторингу та ав­томатизованого діагно­с­тування авто­тракторних дизелів
Хандримайлов
Андрій
Олексійович,2009 р.
Харківський національ­ний автомобі­льно-дорож­ній університет Вдосконалення аероди­намічних характеристик впускних каналів і камери згоряння малолітражних високообертових дизелів
Денісов
Олексій
Валерійович,2010 р.
Харківський національ­ний автомобі­льно-дорож­ній університет Вибір і обґрунтування параметрів електрогід­ра­влічної форсунки для акумуляторної паливної системи високообертово­го дизеля
Зотов
Олександр
Олександрович,2010 р.
Національний аерокос­мічний університет ім. М.Є.Жуковського «Хар­ків­сь­кий авіаційний ін­ститут» Удосконалення технології проекту­вання тонкостін­них поршнів двз із примусовим запалюван­ням
Мешков
Денис
Вікторович,2010 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Розробка системи паливо­подачі з електронним керуванням автотрактор­ного дизеля з лінійним п’єзоеле-ктричним пере­т­ворювачем
Єлістратов
Вячеслав
Олександрович,2011 р.
Кременчуцький націо­на­льний університет ім. Михайла Остроградсь­кого Підвищення стабільності тиску впорскування па­лива комбінованою пали­вною системою дизеля
Кузьменко
Анатолій
Петрович,2012 р.
Харківський національ­ний автомобі­льно-дорож­ній університет Покращення показників малолітраж­ного газового двигуна з іскровим запа­люванням за рахунок вибору парамет­рів, що визначають процес зго­ряння
Альохін
Віталій
Ігорович,2013 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Комп’ютерно-інтегроване проекту­вання поршнів ДВЗ з урахуванням впли­ву ливарних дефектів на міцнісну надійність
Білик
Сергій
Юрійович,2013 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Оцінка механічних втрат в авто­тракторних дизелях з газотурбінним наддувом
Матвєєнко
Володимир
Володимирович,2013 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Прогнозування ресурсної міцності поршнів форсо­ва­них швидкохідних ди­зелів у САПР
Кондратенко
Олександр
Миколайович,2013 р.
Інститут проблем маши­но­бу­дування ім. А.М. Підгорного НАН України Зниження викиду твердих частинок транспортних дизелів, що перебувають в експлуатації
Опалєв
Василь
Анатолійович,2013 р.
Державне підприємство «Харківське конструктор­ське бюро з двигунобуду­вання» Підвищення економічно­сті турбо­поршневих дизе­лів шляхом удоскона­лення їх газоповітряного тракту
Пильов
Вячеслав
Володимирович,2014 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Визначення впливу тепл­о­ізоляції камери згоряння на показники роботи ДВЗ
Кравченко Сергій Сергійович,
2016 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Конвертація стаціонарного двигуна ГД100 для роботи на низькокалорійних газових паливах
Кожушко Андрій Павлович,
2016 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Підвищення техніко-економічних показників колісних тракторів з безступінчастими трансмісіями раціональною зміною параметрів регулювання гідромашин в процесі розгону
Клименко Олександр Миколайович,
2016 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Оцінка впливу регулювання температурного стану поршнів на техніко-економічні показники дизеля
Москаленко Іван Миколайович,
2016 р.
Акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» Удосконалення методів профілювання бічної поверхні поршнів двигунів внутрішнього згоряння
Василенко Олег Вадимович,
2016 р.
Український державний університет залізничного транспорту Удосконалення робочого процесу двотактного двигуна з іскровим запалюванням і безпосереднім вприскуванням палива
Островерх Олександр Олегович,
2016 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Теоретичне обґрунтування використання безступінчастих гідрооб’ємно-механічних трансмісій на автомобілях для ремонту нафтогазових свердловин
Зионг Ші Хіеп,
2016 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Покращення керованості швидкохідних гусеничних машин за рахунок установки електромеханічних механізмів повороту
Мітцель Микола Олександрович,
2016 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Вплив особливих зон роботи гідропередачі на техніко-економічні показники колісних тракторів з безступінчастими гідро-об’ємно-механічними трансмісіями
Бушнов Валерій Васильович,
2017 р.
Акціонерне товариство «СИТА–СИНЕРГІЯ» Вдосконалення процесів згоряння та систем паливоподачі енергетичних установок, що працюють на металізованих боромістких паливах
Хамза Омар Адел Хамза,
2017 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Вибір параметрів силової установки із системою утилізації попутного нафтового газу
Хамза Алі Адел Хамза,
2017 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Вибір та обґрунтування параметрів дизель-електричної станції з системою утилізації теплоти
Аріан Расул,
2017 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Підвищення ефективності моделювання теплонапруженого стану поршнів ДВЗ в багатоетапній САПР
Пелипенко Євген Сергійович,
2018 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Підвищення ефективності гальмування колісних тракторів з безступінчастими трансмісіями шляхом вибору раціонального способу гальмування
Мартинець Тетяна Вікторівна,
2018 р.
Електромеханічного коледжу Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Розширення області застосування антиблокувальних систем легкових автомобілів шляхом спрощення конструкції модуляторів тиску
Бурлига Михайло Борисович,
2018 р.
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Розвиток методів розрахунку та вибір раціональних схем двопотокових безступінчастих гідрооб’ємно-механічних трансмісій колісних тракторів
Шевцов Вадим Михайлович,
2018 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Вибір і обґрунтування температурних режимів роботи гідрооб’ємно-механічної трансмісії колісного трактора
Савченко Анатолій Вікторович,
2019 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Вибір та обґрунтування параметрів автотракторного дизеля при його роботі на водопаливній емульсії
Мордвінцева Ірина Олександрівна,
2019 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Моделювання в САПР нестаціонарних термічних навантажень та ресурсної міцності поршнів швидкохідних дизелів
Мамонтов Анатолій Геннадійович,
2019 р.
Поліпшення показників плавності ходу та динамічної навантаженості ходових систем колісних тракторів на транспортних роботах

Також на кафедрі створюються разові Вчені Ради для захисту дисертаційних робіт ступеня PhD

П.І.Б, дата захисту Де виконана дисертація Тема дисертації
Лал Амір Гул,
2024 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Підвищення ефективності згоряння в опозитному двотактному двигуні з протилежним рухом поршнів
Шелестов
Максим
Сергійович,
2024 р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Вибір та обґрунтування параметрів системи наддуву повітря високофорсованого двотактного дизеля спеціального призначення

Залишити відповідь