172 Електронні комунікації та радіотехніка

Мережеві технології та телекомунікації

БАКАЛАВРАТ

Спеціальність 172 «ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА», освітня програма – «Мережеві технології та телекомунікації» (ІКМ, НТУ “ХПІ”) спрямована на підготовку фахівців, що базується на знаннях сучасних технологій електронних комунікацій, математичних моделей та методів, інформаційних технологій та методів штучного інтелекту для створення телекомунікаційних систем та мереж з належним рівнем якості сервісів.

Метою освітньої програми є забезпечення підготовки фахівців у галузі електронних комунікацій, здатних формулювати, узагальнювати та розв’язувати практичні задачі у своїй професійній діяльності на базі високого рівня професійної підготовки та наукового світогляду з використанням фундаментальних та спеціальних знань та системного підходу.

Освітня програма поточного року
та Архів ОП доступні на сайті відділу
забезпечення якості освіти НТУ “ХПІ”

Освітня програма поточного року
та Архів ОП доступні на сайті відділу
забезпечення якості освіти НТУ “ХПІ”

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Основний фокус освітньої програми.Програма фокусується на вивченні сучасних технологій передачі інформації, проєктування систем електронних комунікацій із забезпеченням оптимального управління мережами та їх елементами на основі інформаційних технологій та методів штучного інтелекту

Особливості програми. Програма забезпечує формування та розвиток загальних і Професійних компетентностей з впровадження та Застосування технологій електронних комунікацій, що Сприяють соціальній стійкості та мобільності випускника на Ринку праці, здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та Практичні проблеми у галузі електронних комунікацій та Радіотехніки, що характеризується комплексністю та Невизначеністю умов.

Акцент освітньої програми зроблено на:

  • програмуванні в галузі IКT;
  • використанні мережевих технологій компанії CISCO;
  • використанні новітніх технологій захисту мереж компанії PaloAlto;
  • сучасне програмно-апаратне забезпечення компанії Cisco;
  • проектування цілей програми відбувалось в межах Реалізації міжнародних проектів «dcomfrа: digital Competence framework for ukrainian teachers and other citizens Erasmus+ka2, 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP», Erasmus+ka2 digiuni: digital university – open ukrainian Initiative (2023-2027), №101129236;
  • застосуванні технологій аналізу даних з виконанням Описової, діагностичної, предиктивної, прексриптивної Аналітики для визначення показників якості та Продуктивності телекомунікаційних мереж, аномалій у роботі телекомунікаційних систем, пошуку варіантів рішення проблем та коригувальних дій для оптимального управління навантаженням в інфокомунікаціних мережах;
  • застосуванні технологій штучного інтелекту та машинного навчання для оптимізації управління інфокомунікаціними мережами.

Забезпечується проходження практики у компаніях та фірмах, що надають телекомунікаційні послуги.

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОП

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Загальна підготовка
ЗП 1Історія та культура України
ЗП 2Українська мова (професійного спрямування)
ЗП 3Іноземна мова
ЗП 4Філософія
ЗП 5Правознавство
ЗП 6Історія науки і техніки
ЗП 9Фізичне виховання
СП 22Економічний аналіз

Спеціальна (фахова) підготовка

СП 1Вступ за спеціальністю. Ознайомча практика
СП 2Аналітична геометрія
ЗП 7Математичний аналіз
СП 3Лінійна алгебра
ЗП 8Спеціальні глави вищої математики
СП 4Алгоритмізація та програмування
СП 5Архітектура обчислювальних систем
СП 6Дискретна математика
СП 7Об’єктно-орієнтоване програмування та проектування
СП 8Операційні системи та засоби комп’ютерної безпеки
СП 9Математична логіка, теорія алгоритмів та структури даних
СП 10Технології програмування
СП 11Організація баз даних
СП 12Програмування GUI
СП 13Теорія ймовірностей
СП 14Обчислювальні методи
СП 15Комп’ютерні мережі та розподілені обчислення
СП 16Методи оптимізації
СП 17Математична статистика
СП 18Математичні методи теорії штучного інтелекту
СП 19Інтелектуальний аналіз даних
СП 20Моделювання та реверс-інжинірінг на основі даних
СП 21Технології анімації та рендерінгу
СП 23Системний аналіз
СП 24Проєктна робота
ПП 1Переддипломна практика
 Атестація
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ДВВПП

6 семестр

ВВП1 Теорія кодуванняВВП2 Технології колективної роботи над проектамиВВП3 Тривимірна комп’ютерна графіка для задач візуалізаціїВВП4 Програмування компонентів БПЛАВВП5 Платформи ІоТ

ДВВПП

7 семестр

ВВП6 Обробка зображень та мультимедіаВВП7 Елементи та системи технічного зоруВВП8 Основи Web UIВВП9 Кросплатформене програмування (Java)ВВП10 Стек технологій .NET
 ВВП11 Спеціалізовані бази данихВВП12 Основи комп’ютерної алгебриВВП13 Основи дизайну поліграфічних виданьВВП14 Моделювання реалістичних об’єктів в САD системахВВП15 Методи обробки сигналів
 ВВП16 Дослідження операційВВП17 Теорія прийняття рішеньВВП18 Моделі та методи штучного інтелектуВВП19 Технології глибокого навчанняВВП20 Мультиагентні системи і технології

ДВВПП

8 семестр

ВВП21 Технології Big DataВВП22 Розробка для Linux kernelВВП23 Основи гейм-дизайнуВВП24 Навігація та управління БПЛАВВП25 Технології та інструменти DevOps-практик

ДВВПП 6 семестр

  ВВП1 Теорія кодування
  ВВП2 Технології колективної роботи над проектами
  ВВП3 Тривимірна комп’ютерна графіка для задач візуалізації
  ВВП4 Програмування компонентів БПЛА
  ВВП5 Платформи ІоТ

ДВВПП 7 семестр

 ВВП6 Обробка зображень та мультимедіа
 ВВП7 Елементи та системи технічного зору
 ВВП8 Основи Web UI
 ВВП9 Кросплатформене програмування (Java)
 ВВП10 Стек технологій .NET
 ВВП11 Спеціалізовані бази даних
 ВВП12 Основи комп’ютерної алгебри
 ВВП13 Основи дизайну поліграфічних видань
 ВВП14 Моделювання реалістичних об’єктів в САD системах
 ВВП15 Методи обробки сигналів
 ВВП16 Дослідження операцій
 ВВП17 Теорія прийняття рішень
 ВВП18 Моделі та методи штучного інтелекту
 ВВП19 Технології глибокого навчання
 ВВП20 Мультиагентні системи і технології

ДВВПП 8 семестр

 ВВП21 Технології Big Data
 ВВП22 Розробка для Linux kernel
 ВВП23 Основи гейм-дизайну
 ВВП24 Навігація та управління БПЛА
 ВВП25 Технології та інструменти DevOps-практик

Дисципліни вільного вибору студента із загально-університетського каталогу дисциплін

ВД1Дисципліна 1
ВД2Дисципліна 2
ВД3Дисципліна 3
 

Пропозиції щодо змін до ОПП

172 «Електронні комунікації та радіотехніка.

Мережеві технології та телекомунікації» (бакалавр)