Конкурс 2020/2021

Запрошуємо студентів вищих навчальних закладів України взяти участь у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу зі спеціальності «Енергетичне машинобудування»,

який буде проходити в НТУ «ХПІ» у лютому–квітні 2021 р.

 

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1457 від 24.11.2020 р.  Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (НТУ «ХПІ») призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Енергетичне машинобудування» (далі — Конкурсу).

Запрошуємо студентів вищих навчальних закладів України взяти участь у ІІ-му турі Конкурсу, який буде проходити в НТУ «ХПІ» у лютому-квітні 2021 р.

Передбачається робота секцій:

  • “Двигуни внутрішнього згоряння”;
  • “Парові та газові турбомашини”;
  • “Енергогенеруючі технології та установки”;
  • “Кріогенна та холодильна техніка”.

Додаток до наказу

Учасники конкурсу

У Конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у вищих навчальних закладах України, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн

Умови та порядок проведення конкурсу

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем  у галузі технічних наук, які є пошуковими за своїм характером, не мають нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

На Конкурс від ВНЗ за кожною секцією подаються не більше трьох кращих наукових робіт — переможців І туру. Термін відправки робіт – до 15 лютого 2021 р.

Роботи надсилати в друкованому вигляді та на електронних носіях на адресу: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», кафедра двигунів внутрішнього згоряння, галузевій конкурсній комісії зі спеціальності «Енергетичне машинобудування» (електронна адреса: dvs@kpi.kharkov.ua). Наукові роботи, представлені на Конкурс, не повертаються.

Галузева конкурсна комісія організує розгляд та рецензування робіт. За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт .

Авторам кращих робіт конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи. З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, підсумкова науково-практична конференція відбудеться в режимі відеоконференції.

Інформація про дату проведення підсумкової науково-практичної конференції, списки запрошених для участі у конференції, їх наукові роботи та результати рецензування висвітлюються на веб-сайті НТУ «ХПІ»

За результатами попередньої оцінки робіт, якості доповідей та відповідей студентів на запитання на науково-практичній конференції галузева комісія приймає рішення щодо визначення переможців Конкурсу.

 


Вимоги до конкурсних робіт

— наукові роботи повинні бути оформлені відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (наказ № 605 Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р.);

— наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом можливе виконання робіт іноземними мовами;

-наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих  на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25%  запозичень наукового матеріалу з попередньої роботи;

— наукова робота обов’язково повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

— наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

— текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве — 30 мм, праве — 10 мм, верхнє і нижнє — по 20 мм;

— креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркушах формату А4 або А3;

— загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;

— наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

— у наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр — не більше двох слів).

Разом із роботою в окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи (додаток 1 до Положення про Всеукраїнський конкурс), та, у разі наявності, копії патентів і статей автора за темою роботи тощо.

У випадку надання робіт з порушенням вимог Положення про Всеукраїнський конкурс, галузева конкурсна комісія має право відхилити їх від участі у конкурсі (з зазначенням причин).

Додаток 1;  Додаток 2Додаток 3Додаток 4Додаток 5.

Контактні телефони:

– голова галузевої конкурсної комісії

Марченко Андрій Петрович, проректор з наукової роботи, докт. техн. наук, професор

(057) 700-40-34

– заступник голови галузевої конкурсної комісії

Пильов Володимир Олександрович, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння, докт. техн. наук, професор

(057) 707-63-14

– секретар галузевої конкурсної комісії

Осетров Олександр Олександрович, доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння, канд. техн. наук

(057) 707-68-50,

(057) 707-68-48

099-795-62-28