НМКД 2023 Магістрів

Другий (магістр) рівень освіти

Освітня програма: Енергетика Галузь: Електрична інженерія Спеціальність: Енергетичне машинобудування (142)

ОСВІТНЬО – НАУКОВА ПРОГРАМА (1,9р.)

Навчальний план >>>

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
ОПП «Енергетика» (справа № 0740/АС-24, ID ЄДЕБО 10754),
ОНП «Енергетика» (справа № 0741/АС-24, ID ЄДЕБО 10743),
у ЗВО Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

ПОСИЛАННЯ НА ВІДКРИТУ ЗУСТРІЧ З ЕКСПЕРТНОЮ ГРУПОЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ АГЕНЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
проведення акредитаційної експертизи ОПП та ОНП «Енергетика» у НТУ «ХПІ»

Time: Mar 27, 2024 01:00 PM Kyiv

https://us04web.zoom.us/j/75614374121?pwd=3VXxXsq2FWV8zRWhLtozDGHuyKyt39.1

Meeting ID: 756 1437 4121

Passcode: 2024

Загальна підготовка

ЗП1 Інтелектуальна власність Інтелектуальна власність (ІВ) – це права на результати інтелектуальної, творчої діяльності людини: винаходи, твори у сфері літератури, мистецтва, науки, комп’ютерні програми, бази даних, промислові зразки (дизайн), комерційні таємниці, торговельні марки (назви, символи та інші зображення), що використовуються у комерційних цілях.

Семестр 3 (11) залік

Капінос Маріанна Миколаївна

Marianna.Kapinos@khpi.edu.ua

Силабус
ЗП2Іноземна мова за професійним спрямуванням Курс «Іноземна мова за професійним спрямуванням» охоплює всі аспекти володіння мовою: аудіювання, діалогічне та монологічне мовлення, різні види читання, писемне мовлення, пошук інформації іноземною мовою, академічне усне та писемне мовлення”.
Семестр 1 (9) залік
Дьомочка Лідія Владиславівна

Lidiia.Dyomochka@khpi.edu.ua

Силабус
ЗП3Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами Вивчення дисципліни забезпечує ознайомлення з інструментарієм управління стартап-проектами в сфері машинобудування, набуття навичок їх бізнес-моделювання та бізнес-планування, застосування технологій маркетингового менеджменту, методів розвитку, інвестиційного забезпечення, процедур перетворення стартапу в юридичну організацію, оперативного та стратегічного управління стартап-проектом в реальних ринкових умовах.
Семестр 3 (11) залік
Проскурня Олена Михайлівна

 proskurnia.olena@khpi.edu.ua

Силабус

Спеціальна фахова підготовка

СП1 Програми, проекти та перспективні рішення в енергетичному машинобудуванні В рамках курсу вивчаються проблематика, теоретичні засади, плани, програми та основні підходи до удосконалення двигунів, основи теорії відповідних розрахунків в галузі двигунобудування, засвоєння практичних навичок з виконання робіт, що відповідає стандарту спеціальності 142.
Семестр 2 (10) іспит

Пильов Володимир Олександрович

Volodymyr.Pylov@khpi.edu.ua

Силабус
СП2 Системи інженерного аналізу в енергетичному машинобудуванні Дисципліна надає відомості про застосування систем автоматизованого проектування при виконанні проектних розрахунків за допомогою сучасних систем, що сприяє сприйманню спеціальних дисциплін та допомагає при виконанні інженерних розрахункових завдань.
Семестр 2 (10) іспит

Ліньков Олег Юрійович

Oleh.Linkov@khpi.edu.ua

Силабус
СП3 Моделювання станів і процесів енергетичних установок Дисципліна “Моделювання станів і процесів енергетичних установок” надає студентам відомості про засоби і методи моделювання складних систем.
Семестр 2 (10) іспит

Ліньков Олег Юрійович

Oleh.Linkov@khpi.edu.ua

Силабус
Науково-дослідницька практика
Силабус
Атестація
Силабус

 

Наукова підготовка

НП1 Основи наукових дослідженьМагістр, як майбутній науковець-дослідник та розробник енергетичних установок, повинен володіти сучасними методами вимірювання різноманітних параметрів двигуна, а особливо швидкозмінних параметрів, основами наукового дослідження, методи яких широко використовують у експериментальних дослідженнях, питаннями інтерпретації результатів експерименту та перевірки правильності вихідних передумов.
Семестр 2 (10) іспит

Білик Сергій Юрійович

Serhii.Bilyk@khpi.edu.ua

Силабус
НП2 Сучасні напрямки наукових досліджень та спеціалізовані навчальні дисципліни кафедриДисципліна надає студентам відомості про суть та роль науки у сучасному світі, теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності, особливості наукового тексту, розглядаються проблеми, що виникають при написанні наукової роботи, – від вибору теми роботи до її захисту, наведені найбільш раціональні способи їх подолання, систематизовані норми, правила, вимоги щодо оформлення текстових наукових робіт, що є необхідним при підготовці до семінарських занять та написанні наукового дослідження.
Семестр 3 (11) залік

Білик Сергій Юрійович

Serhii.Bilyk@khpi.edu.ua

Силабус
НП3 Філософські проблеми сучасного наукового пізнання
Кафедра ФілософіїДисципліна розглядає специфіку наукового знання, тобто відмінність науки від інших видів діяльності людини, рівні та методи та методи наукового пізнання, соціальні функції, які виконує наука. Також у дисципліні розглянуті етапи розвитку уявлень про науку, починаючи від позитивізму першої хвилі, через розгляд позитивізму другої хвилі а позитивізму третьої хвилі. Вказані основні протиріччя та проблеми позитивістського підходу та його ідейна неспроможність. Розглянуті постпозитивістські концепції деяких авторів та етапи розвитку наукового знання та вплив науки на суспільство та суспільства на науку.
Семестр 3 (11) залік

Тарароєв Яків Володимирович

yakiv.tararoiev@khpi.edu.ua

Силабус
НП4 Основи екологічних силових агрегатів, вимоги технічних стандартів та нетехнічних аспектів в енергетичному машинобудуванніВ рамках курсу розглядаються теоретичні основи, надаються напрямки і практичні рішення із забезпечення експлуатації енергетичних силових агрегатів при суттєвому зменшенні негативного впливу на навколишнє середовище при покращені паливної економічності. Розкриваються особливості визначення та прогнозування показників екологічності ДВЗ, визначаються перспективні шляхи, що забезпечують вдосконалення двигунів і дозволяють одночасно зменшити витрату палива і токсичні викиди при виробці енергії відповідно до вимог технічних стандартів та нетехнічні аспекти в сучасному енергетичному машинобудуванні.
Семестр 3 (11) залік

Парсаданов Ігор Володимирович

Igor.Parsadanov@khpi.edu.ua

Силабус

Профільований пакет дисциплін 01 “Інноваційна інженерія в двигунобудуванні”

ВП1.1 Методи математичної оптимізації в двигунобудуванніКурс розвиває теоретичні знання, практичні уміння, необхідні при оброці та удосконаленні конструкцій енергетичних установок (ЕУ), які відповідають сучасним вимогам в галузі енергетичного машинобудування на етапі розробки конструкції. В ході навчання студенти дізнаються, як застосовувати методи математичного моделювання, вибрати оптимальні конструктивні рішення з урахуванням призначення ЕУ та умов експлуатації.
Семестр 1 (9) іспит

Триньов Олександр Володимирович

oleksandr.trynov@khpi.edu.ua

Силабус
ВП1.2 Теорія вірогідності, математична статистика та надійність енергетичних установокКурс розвиває знання та закріплює навички, необхідні для прогнозування надійності, моторесурсу двигуна на етапі його розробки використовуючи інформацію, щодо настання відмов в експлуатації двигунів, близьких за призначенням, конструктивними особливостями, підвищувати конкурентоспроможність розроблюваної конструкції двигуна.
Семестр 1 (9) іспит

Триньов Олександр Володимирович

oleksandr.trynov@khpi.edu.ua

Силабус
ВП1.3 Прогресивні технології машинного виробництваВ рамках курсу вивчаються перспективні технологічні методи машинного виробництва, їх використання при проектуванні технологічних процесів виготовлення заготовок і деталей енергетичних установок.
Семестр 1 (9) іспит

Савченко Анатолій Вікторович

Anatolii.Savchenko@khpi.edu.ua

Силабус
ВП1.4 Спеціальні розділи фізики: тепломасообмін в двигунобудуванніВ рамках курсу вивчаються поняття, види тепломасообміну та основи і особливості теорії відповідних розрахунків в галузі двигунобудування, засвоєння практичних навичок з виконання таких розрахунків, що відповідає стандарту спеціальності 142.
Семестр 1 (9) іспит

Пильов Володимир Олександрович

Volodymyr.Pylov@khpi.edu.ua

Силабус
ВП1.5 Спеціальні розділи розрахунків в двигунобудуванніВ даному курсі розглядаються особливості розрахунку процесу згоряння в двигунах внутрішнього згоряння. Вивчаються поняття, пов’язані з перебігом цього процесу. види тепломасообміну та основи і особливості теорії відповідних розрахунків в галузі двигунобудування, засвоєння практичних навичок з виконання таких розрахунків, що відповідає стандарту.
Семестр 1 (9) іспит

Ліньков Олег Юрійович

Oleh.Linkov@khpi.edu.ua

Силабус
ВП1.6 Енергозаощаджуючі технології в транспортних і стаціонарних силових установкахВивчення навчальної дисципліни дозволить забезпечити майбутніх магістрів теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для створення та впровадження у виробництво і експлуатацію транспортних і стаціонарних енергетичних установок, що забезпечують вирішення найактуальніших проблем сучасного енергетичного машинобудування, пов’язаних із зниженням витрати вуглеводневих палив та зменшенням негативного впливу на навколишнє середовище викидів шкідливих речовин.
Семестр 3 (11) іспит

Парсаданов Ігор Володимирович

Igor.Parsadanov@khpi.edu.ua

Силабус

Профільований пакет дисциплін 02 “Перспективні силові агрегати транспортних засобів”

ВП2.1 Параметрична оптимізація в двигунобудуванніКурс розвиває теоретичні знання, практичні уміння, необхідні при обробці та удосконаленні конструкцій енергетичних установок (ЕУ), які відповідають сучасним вимогам в галузі енергетичного машинобудування на етапі розробки конструкції. В ході навчання студенти дізнаються, як застосовувати методи математичного моделювання, вибрати оптимальні конструктивні рішення з урахуванням призначення ЕУ та умов експлуатації.
Семестр 1 (9) іспит

Триньов Олександр Володимирович

oleksandr.trynov@khpi.edu.ua

Силабус
ВП2.2 Експлуатація та надійність двигунів внутрішнього згоряння, комбінованих та гібридних силових установокКурс розвиває знання та закріплює навички, необхідні для прогнозування надійності, моторесурсу двигуна на етапі його розробки використовуючи інформацію, щодо настання відмов в експлуатації двигунів, близьких за призначенням, конструктивними особливостями, підвищувати конкурентоспроможність розроблюваної конструкції двигуна.
Семестр 1 (9) іспит

Триньов Олександр Володимирович

oleksandr.trynov@khpi.edu.ua

Силабус
ВП2.3 Прогресивні технології машинного виробництваВ рамках курсу вивчаються перспективні технологічні методи машинного виробництва, їх використання при проектуванні технологічних процесів виготовлення заготовок і деталей енергетичних установок.
Семестр 1 (9) іспит

Савченко Анатолій Вікторович

Anatolii.Savchenko@khpi.edu.ua

Силабус
ВП2.4 Тепломасообмін в двигунах внутрішнього згорянняВ рамках курсу вивчаються поняття, види тепломасообміну та основи і особливості теорії відповідних розрахунків в галузі двигунобудування, засвоєння практичних навичок з виконання таких розрахунків, що відповідає стандарту спеціальності 142.
Семестр 1 (9) іспит

Пильов Володимир Олександрович

Volodymyr.Pylov@khpi.edu.ua

Силабус
ВП2.5 Спеціальні розділи розрахунків в двигунобудуванніВ даному курсі розглядаються особливості розрахунку процесу згоряння в двигунах внутрішнього згоряння. Вивчаються поняття, пов’язані з перебігом цього процесу. види тепломасообміну та основи і особливості теорії відповідних розрахунків в галузі двигунобудування, засвоєння практичних навичок з виконання таких розрахунків, що відповідає стандарту.
Семестр 1 (9) іспит

Ліньков Олег Юрійович

Oleh.Linkov@khpi.edu.ua

Силабус
ВП2.6 Енергозаощаджуючі технології в перспективних транспортних силових агрегатахВивчення навчальної дисципліни обумовлюється потребою забезпечити майбутніх магістрів теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для створення та впровадження у виробництво і експлуатацію транспортних і стаціонарних енергетичних установок, що забезпечують вирішення найактуальніших проблем сучасного енергетичного машинобудування, пов’язаних із зниженням витрати вуглеводневих палив та зменшенням негативного впливу на навколишнє середовище викидів шкідливих речовин.
Семестр 3 (11) іспит

Парсаданов Ігор Володимирович

Igor.Parsadanov@khpi.edu.ua

Силабус

Дисципліни вільного вибору профільної підготовки

ВВП1 Прикладна теорія коливаньВ рамках курсу вивчаються основні поняття теорії коливань, насамперед ті, що пов’язані з коливаннями шумом та вібраціями в двигунобудуванні. Розглядаються фізичні явища, що обумовлюють характерні особливості коливальних процесів в двигунах внутрішнього згоряння, визначаються параметри таких коливальних процесів. В рамках курсу розглядаються технічні заходи щодо зменшення шкідливого чи небезпечного впливу коливальних процесів в двигунобудуванні.
Семестр 1 (9) залік

Савченко Анатолій Вікторович

Anatolii.Savchenko@khpi.edu.ua

Силабус
ВВП2 Системи керування та діагностики енергетичних установокВ рамках курсу вивчаються основні поняття, види та схеми електронних систем керування та діагностики енергетичних установок транспортних засобів, як традиційного типу, так і сучасні зразки. Розглядається процес проектування та створення мереж транспортних засобів. Вивчається класифікація та принцип дії датчиків системи керування. Розглянуті основні конструкції систем керування та діагностики гібридних транспортних засобів.
Семестр 1 (9) залік

Мешков Денис Вікторович

denys.meshkov@khpi.edu.ua

Силабус
ВВП3 Прогресивні системи та джерела живлення двигунів та гібридних силових установокВ рамках курсу вивчаються поняття, види та схеми гібридних приводів, комбіновані приводи, експлуатацію транспортних засобів з комбінованими приводами, електроприводи та батареї для комбінованих приводів, паливні елементи, альтернативні види палива, класичні трансмісії та їх керування, сенсорну техніку, пристрої керування та виконавчі елементи керування.
Семестр 1 (9) залік

Мешков Денис Вікторович

denys.meshkov@khpi.edu.ua

Силабус
ВВП4 Системи керування та засоби діагностування силових агрегатівВ рамках курсу вивчаються основні поняття, види та схеми електронних систем керування та діагностики енергетичних установок транспортних засобів, як традиційного типу, так і сучасні зразки. Розглядається процес проектування та створення мереж транспортних засобів. Вивчається класифікація та принцип дії датчиків системи керування. Розглянуті основні конструкції систем керування та діагностики гібридних транспортних засобів.
Семестр 1 (9) залік

Мешков Денис Вікторович

denys.meshkov@khpi.edu.ua

Силабус
ВВП5 Електричні двигуни транспортних засобівДисципліна вивчає спеціальні питання устрою та принципу дії електричних двигунів й особливості їх роботи в транспортних засобах. Дисципліна знайомить студента з різними типами електричних машин, їх будови, принципу дії, експлуатаційними характеристиками. Проводиться аналіз та порівняння конструкцій та експлуатаційних характеристик електричних машин, що використовуються у транспорті в якості тягових двигунів.
Семестр 1 (9) залік

Маслєнніков Андрій Михайлович

Andrii.Masliennikov@khpi.edu.ua

Силабус
ВВП6 Зниження вібрації та шуму машинВ рамках курсу вивчаються засоби та методи, що спрямовані на зниження рівня вібрації та шуму машин та агрегатів, до складу яких входять двигуни внутрішнього згоряння, особливості конструкції та функціонування, що обумовлені умовами експлуатації енергетичних установок, що відповідає стандарту спеціальності 142.
Семестр 1 (9) залік

Савченко Анатолій Вікторович

Anatolii.Savchenko@khpi.edu.ua

Силабус
ВВП7 Спеціальні розділи механіки: кінематика і динаміка механізмівВ рамках курсу вивчаються динаміка та кінематика основних механізмів силових агрегатів транспортних засобів, а також загальні питання гармонічних коливань в механічних системах, періодичні коливальні процеси, механічні коливальні системи та їх параметри, вільні та вимушені коливання механічних коливальних систем з одним і більше ступенями свободи, резонансні коливальні процеси і заходи боротьби з ними.
Семестр 2 (10) залік

Кравченко Сергій Сергійович

Serhii.Kravchenko@khpi.edu.ua

Силабус
ВВП8 Теорія горіння, каталіз та 0-вуглеводневі технологіїВ рамках курсу вивчаються, особливостей процесу згоряння, каталізу, засоби та методи, що спрямовані на організацію перебігу внутрішньоциліндрових процесів таким чином, аби забезпечити найбільш сприятливі умови для процесу згоряння, а також які спрямовані на впровадження 0-вуглецеві технології, що відповідає стандарту спеціальності 142.
Семестр 2 (10) залік

Савченко Анатолій Вікторович

Anatolii.Savchenko@khpi.edu.ua

Силабус
ВВП9 Комп’ютерне моделювання в інженерній практиціДисципліна надає студентам докладні відомості про засоби і методи моделювання складних систем.
Семестр 2 (10) залік

Ліньков Олег Юрійович

Oleh.Linkov@khpi.edu.ua

Силабус

Дисципліни вільного вибору правового та психологічного спрямування

ППС1 1 Психологія лідерства в бізнесіДисципліна спрямована на розгляд широкого кола питань щодо ознайомлення здобувачів із знаннями про психологічні особливості професійної діяльності особистості фахівця з інформаційних технологій. Особливу увагу в курсі приділено знанням з прикладних аспектів професійної діяльності бізнес-лідера (види лідерства, особливості діяльності лідера в команді, формування лідерського потенціалу та ін.).
Семестр 3 (11) залік
Гура Тетяна Віталіївна

Tetiana.Hura@khpi.edu.ua

Силабус
ППС1 2 Психологія лідерства в освітіПсихологія лідерства в освіті спрямована на ефективне формування і розвиток лідерських якостей студентів і прояв лідерства в освітній діяльності педагога. Вивчаючи дисципліну, студенти набувають практичних вмінь використання отриманих знань та умінь керування людьми в процесі професійної діяльності.
Семестр 3 (11) залік
Пономарьов Олександр Семенович

olexandr.ponomaryov@khpi.edu.ua

Силабус
ППС1 3 Основи професійної психологіїДисципліна спрямована на розгляд широкого кола питань щодо ознайомлення здобувачів із знаннями про загальну природу психічного, психологічних властивостей професійної діяльності фахівця з енергетичного машинобудування. Особливу увагу в курсі приділено практичним знанням з прикладних аспектів професійної діяльності (мотивації, конфліктів та ін.).
Семестр 3 (11) залік

Підбуцька Ніна Вікторівна

Nina.Pidbutska@khpi.edu.ua

Силабус
ППС2 1 Правове регулювання інноваційної діяльностіДисципліна спрямована на розгляд широкого кола питань щодо ознайомлення здобувачів із знаннями з питань регулювання і стимулювання інноваційної діяльності ІТ-компанії; методів управління інноваційним розвитком компанії: розробки інноваційних проектів та оцінки їх ефективності, професійної діяльності фахівця з інформаційних технологій. Особливу увагу в курсі приділено практичним знанням з прикладних аспектів професійної діяльності (мотивації, конфліктів та ін.).
Семестр 3 (11) залік

Перевалова Людмила Вікторівна

Liudmyla.Perevaloval@khpi.edu.ua

Силабус
ППС2 2 Інформаційне правоДисципліна спрямована на розгляд широкого кола питань щодо ознайомлення здобувачів із сучасними теоретичними основами національного законодавства у галузі інформаційного права та практичними навичками, необхідними для управління інноваційними процесами. Майбутні фахівці повинні бути теоретично і практично обізнаними з питань регулювання і стимулювання інформаційної діяльності підприємств, установ, організацій; методів управління інформаційного розвитку компанії; розробки інформаційних проектів та оцінки їх ефективності.
Семестр 3 (11) залік

Лисенко Ірина В’ячеславівна

Iryna.Lysenko@khpi.edu.ua

Силабус
ППС2 3 Авторське право та суміжні праваДисципліна спрямована на розгляд широкого кола питань щодо ознайомлення здобувачів із загальними засадами авторського і суміжного права, інституту індивідуалізації учасників цивільного обігу. Особливу увагу приділено процедурам отримання правової охорони об’єктів інтелектуальної власності та захисту цих об’єктів. професійної діяльності фахівця з інформаційних технологій. Особливу увагу в курсі приділено практичним знанням з прикладних аспектів отримання авторських свідоцтв.
Семестр 3 (11) залік
Гаряєва Ганна Михайлівна

Hanna.Hariaieva@khpi.edu.ua

Силабус

Дисципліни вільного вибору науково-професійного спрямування

НПС4 1 1 Термодинаміка теплових двигунівВ рамках курсу вивчаються методи отримання теплоти, перетворення її в інші види енергії, розподіл, транспортування, використання теплоти за допомогою теплових машин, апаратів і установок.
Семестр 2 (10) залік
Кравченко Сергій Сергійович

Serhii.Kravchenko@khpi.edu.ua

Силабус
НПС4 1 2 Планування, обробка і аналіз результатів експериментальних дослідженьДисципліна надає відомості про наукові та методологічні основи застосування основних методів планування, обробки й аналізу результатів експерименту. Метою опрацювання результатів експерименту, як правило, є встановлення залежностей між контрольованими параметрами та прийняття рішень на основі результатів опрацювання даних, що вимагає грамотного планування експериментів в процесі досліджень. Виконуючи практичні роботи, студенти закріплюють навички теоретичного та практичного застосування основних методів опрацювання й аналізу результатів експерименту до різноманітних питань.
Семестр 2 (10) залік
Білик Сергій Юрійович

Serhii.Bilyk@khpi.edu.ua

Силабус
НПС4 1 3 Горіння та каталізВ рамках курсу вивчаються особливості процесу згоряння, каталізу, засоби та методи, що спрямовані на організацію перебігу внутрішньоциліндрових процесів таким чином, аби забезпечити найбільш сприятливі умови для процесу згоряння, а також методи які спрямовані на впровадження 0-вуглецеві технології, що відповідає стандарту спеціальності 142.
Семестр 2 (10) залік
Савченко Анатолій Вікторович

Anatolii.Savchenko@khpi.edu.ua

Силабус
НПС4 2 1 Моделювання сумішоутворення та згоряння в двигунах внутрішнього згоряння Дисципліна надає студентам відомості про засоби і методи моделювання процесів сумішоутворення і згоряння. Знайомить з різними методиками моделювання і розрахунку вказаних процесів.
Семестр 3 (11) залік
Ліньков Олег Юрійович

Oleh.Linkov@khpi.edu.ua

Силабус
НПС4 2 2 Розрахунково-експериментальне дослідження утворення токсичних компонентів в двигунах внутрішнього згорянняВ рамках курсу розглядаються розрахунково-експериментальні методи дослідження утворення токсичних компонентів в двигунах внутрішнього згоряння Дисципліна спрямована на оволодіння методологією екологічної оцінки двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), сукупністю методів зниження шкідливого впливу роботи ДВЗ на навколишнє середовище. Розглянуто екологічні проблеми, що пов’язані з експлуатацією ДВЗ, фізико-хімічні основи утворення шкідливих речовин і шуму, особливості їх нормування, методи впливу на робочий процес з метою зменшення емісій і шуму, системи очищення відпрацьованих газів і зменшення шуму.
Семестр 3 (11) залік
Кравченко Сергій Сергійович

Serhii.Kravchenko@khpi.edu.ua

Силабус
НПС4 2 3 Перспективні методи та системи наддуву двигунів внутрішнього згорянняВивчення навчальної дисципліни «Перспективні методи та системи наддуву двигунів внутрішнього згоряння» обумовлюється потребою забезпечити майбутніх магістрів теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для модернізації ДВЗ транспортних та стаціонарних установок за рахунок впровадження перспективних систем повітропостачання які відповідають сучасному світовому рівню.
Семестр 3 (11) залік
Кравченко Сергій Сергійович

Serhii.Kravchenko@khpi.edu.ua

Силабус
НПС4 3 1 Сучасні методи оцінки міцності деталей двигунів внутрішнього згоряння Дисципліна спрямована на оволодіння методологією прогнозування ресурсу високотеплонапружених деталей двигунів внутрішнього згоряння на основі застосування концептуальних підходів гарантованого забезпечення міцності деталі під час проектування та забезпечення роботи деталі на межі міцності на основі урахування умов експлуатації двигуна певного призначення.
Семестр 3 (11) залік
Пильов Володимир Олександрович

Volodymyr.Pylov@khpi.edu.ua

Силабус
НПС4 3 2 Доводка двигунів внутрішнього згоряння На прикладі конструкцій ДВЗ з високим рівнем форсування, призначених для використання в наземних транспортних машинах, розглядаються сучасні підходи, методи покращення показників економічності, надійності на сталі доводки конструкції в ході її розробки. Аналізується досвід проведення відповідних стендових, прискорених та об’єктових випробувань таких двигунів.
Семестр 3 (11) залік
Триньов Олександр Володимирович

oleksandr.trynov@khpi.edu.ua

Силабус
НПС4 3 3 Основи теорії вимірювальних засобів для реєстрації швидкозмінних процесів у двигунах внутрішнього згорянняДисципліна надає відомості про наукові та методологічні основи вимірювання неелектричних швидкозмінних параметрів двигуна. Це сприяє формуванню магістра як дослідника в галузі двигунобудування.
Магістр, як майбутній науковець-дослідник та розробник двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), повинен володіти надсучасними методами вимірювання різноманітних параметрів двигуна, а особливо швидкозмінних параметрів.
Такі питання, як вибір необхідних методів вимірювання та засобів, оцінка похибок вимірювання та вибір вторинних засобів вимірювання, складають наукові основи дисципліни.

Семестр 3 (11) залік
Білик Сергій Юрійович

Serhii.Bilyk@khpi.edu.ua

Силабус
НПС4 3 4 Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт перспективних транспортних силових агрегатівКурс доповнює теоретичні знання та розвиває практичні навички щодо впливу умов експлуатації, обслуговування, діагностики на моторесурс двигуна. В ході навчання студенти також дізнаються, як окремі конструктивні та технологічні особливості конструкції впливають на її надійність в умовах експлуатації, що в значній мірі визначає конкурентоспроможність такої конструкції.
Семестр 3 (11) залік
Триньов Олександр Володимирович

oleksandr.trynov@khpi.edu.ua

Силабус

Форма обрання дисциплін вільного вибору ОНП “Енергетика” другого (магістерського) рівня ВО>>> 

Побажання та зауваження щодо вмісту освітньої програми Ви можете надіслати на адресу: oleh.linkov@khpi.edu.ua або звернутись через форму громадського обговорення

Протоколи засідання робочої групи:

Протокол 1 ОНП 2021

Протокол 2 ОНП 2021

Протокол 1 ОНП 2022

Протокол 2 ОНП 2022

Протокол 1 ОНП 2023

Протокол 2 ОНП 2023


 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (1,4 роки)

Навчальний план >>>

 

Загальна підготовка

Код н/д Компоненти освітньої програми
ЗП1 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ЗП2 Інтелектуальна власність
ЗП3 Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами

Спеціальна фахова підготовка

СП1 Спеціальні розділи розрахунків енергетичного устаткування
Семестр  1 іспит
Руденко Микола Захарович
Mykola.Rudenko @khpi.edu.ua
Силабус
СП2 Інноваційні задачі, технічні стандарти та нетехнічні аспекти енергетичного машинобудування
Семестр  2 іспит
Литвиненко Оксана Олексіївна
oksana.lytvynenko@khpi.edu.ua
Силабус
СП3 Програми, проекти та перспективні рішення в енергетичному машинобудуванні
Семестр 2 іспит
Єфімов Олександр В’ячеславович
Efimov.Oleksandr@khpi.edu.ua
Силабус
СП4 Основи наукових досліджень в енергетичному машинобудуванні
Семестр 2 залік

Білик Сергій Юрійович

Serhii.Bilyk@khpi.edu.ua

Силабус
СП5 Переддипломна практика
Силабус
СП6 Атестація
Силабус

Профільований пакет дисциплін 04 “Силові агрегати з двигунами внутрішнього згоряння”

 ВП4.1 Тепло- та масообміні процеси в двигунах внутрішнього згоряння

Семестр  1(9) іспит

Пильов Володимир Олександрович

Volodymyr.Pylov@khpi.edu.ua

Силабус
 ВП4.2 Енергозаощаджуючі технології та екологізація двигунів внутрішнього згоряння, комбінованих та гібридних силових установок
Семестр  2(10) іспит

Парсаданов Ігор Володимирович

Igor.Parsadanov@khpi.edu.ua

Силабус
ВП4.3 Експлуатація та надійність двигунів внутрішнього згоряння, комбінованих та гібридних силових установок
Семестр  1(9) іспит

Триньов Олександр Володимирович

oleksandr.trynov@khpi.edu.ua

Силабус
ВП4.4 Прогресивні технології машинного виробництва в двигунобудуванні
Семестр  1(9) іспит
Савченко Анатолій Вікторович

Anatolii.Savchenko@khpi.edu.ua

Силабус
ВП4.5 Параметрична оптимізація в двигунобудуванні
Семестр  1(9) залік
Триньов Олександр Володимирович

oleksandr.trynov@khpi.edu.ua

Силабус

 

Дисципліни вільного вибору профільної підготовки

Шифр Дисципліна Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
ВВП1 Автоматизація процесів в котлах і реакторах

Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань в галузі автоматизації технологічних процесів в котлах теплових електричних станцій

4 кредити диф. залік
ВВП2 Допоміжні системи котлів і реакторів

У матеріалі курсу викладається фізична сутність робочих процесів в елементах і вузлах парового котла, описуються основні компоновки, різноманітні конструкції енергетичних, водогрійних та пароводогрійних котлів, які працюють як на твердому паливі, так і на газі та мазуті. Наводяться основні положення методики аеродинамічного опору елементів газоповітряного тракту котла, вибору тягодуттьової машини та теплової схеми котельної установки. Також розглядаються допоміжні прилади котельних установок, у тому числі золоуловлювання, золошлаковидалення, тягодуттьові машини

4 кредити диф. залік
ВВП3 Конструкційні особливості котлів і реакторів

Дисципліна спрямована на формування у магістрів загальних та теоретичних знань, що до існуючих типів, конструкцій ядерних реакторів АЕС і котельних агрегатів ТЕС та їх теплових схем.

4 кредити диф. залік
ВВП4 Енергозаощаджуючі технології котло- і реакторобудування

Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань щодо енергозаощаджуючіх технологій які використовуються в енергетиці..

4 кредити диф. залік
ВВП5 Системи, основне та допоміжне обладнання першого контуру атомних електричних станцій з водо-водяними енергетичними реакторами

Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань систем та обладнання першого контуру АЕС з водо-водяними енергетичними реакторами (ВВЕР), які забезпечують необхідні параметри та рівень безпеки

4 кредити диф. залік
ВВП6 Експлуатація водо-водяних енергетичних реакторів

Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань щодо експлуатації водо-водяних енергетичних реакторів АЕС з урахуванням процесів, що в них відбуваються .

4 кредити диф. залік
ВВП7 Конструкційні особливості ядерних установок

Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань, пов’язаних з
конструкційними особливостями ядерних енергетичних установок АЕС.

4 кредити диф. залік
ВВП8 Основи надійності ядерних установок

Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань, пов’язаних з існуючими методами та підходами в питаннях підвищення рівня надійності експлуатації ядерних реакторів в складі енергоблоків АЕС

4 кредити диф. залік
ВВП9 Конструкції і технології виробництва газових турбін

Газотурбінні установки (ГТУ) та газотурбінні двигуни (ГТД) відносяться до машин, які працюють у надзвичайно важких умовах через високі температури газу та великі механічні навантаження. Їхні конструкції мають значні відмінності від інших машин, де зазначені проблеми не є критичними. Тому вивчення особливостей конструкцій ГТУ та ГТД дозволяє сформувати загальні принципи конструювання з урахуванням надійності роботи вузлів машин та їх довговічності за
малої маси. Крім того, в курсі дисципліни порушуються питання процесів, що відбуваються в компресорах, камерах згоряння, турбінах, розглядаються проблеми охолодження турбін та системи змащення підшипників.

4 кредити диф. залік
ВВП10 Теплообмінне обладнання ТЕС

В межах курсу студенти ознайомляться з основним теплообмінним обладнанням ТЕС, його конструктивними особливостями и методами розрахунків

4 кредити диф. залік
ВВП11 Газоперекачувальні станції та газові мережі

В межах курсу “Газоперекачувальні станції та газові мережі” студенти знайомляться з
компонуванням газотранспортної системи України, її основним і допоміжним обладнанням
(конструкціями, принципом роботи, характеристиками), експлуатацією газових свердловин,
фізико-хімічними властивостями природного газу. Отримують знання щодо технології видобутку природного газу. Технологічними схемами компресорних станцій з різними типами відцентрових нагнітачів. Практичні заняття спрямовані на вирішення реальних проблем, що існують в трубопровідному транспорті для перекачування газу

4 кредити диф. залік
ВВП12 Регулювання парових і газових турбін

Дисципліна «Регулювання парових і газових турбін» охоплює загальні питання, історію розвитку, конструкції основних елементів, розрахунки з визначення термодинамічних параметрів пари перед і за клапанами, їх розподіл між регулюючим ступенем і ступенями тиску в залежності від
витрати пари. На змінних режимах визначається зв’язок переміщення основних елементів системи регулювання з потужністю турбіни. Виконується також розрахункова робота, в якій крім термодинамічних параметрів визначаються геометричні параметри основних елементів системи
регулювання.

4 кредити диф. залік
ВВП13 Спеціальні розділи динаміки двигунів внутрішнього згоряння

В рамках курсу вивчаються динаміка та кінематика основних механізмів силових агрегатів транспортних засобів, а також загальні питання гармонічних коливань в механічних системах, періодичні коливальні процеси, механічні коливальні системи та їх параметри, вільні та вимушені коливання механічних коливальних систем з одним і більше ступенями свободи, резонансні
коливальні процеси і заходи боротьби з ними.

Кравченко Сергій Сергійович

Serhii.Kravchenko@khpi.edu.ua

4 кредити диф. залік
ВВП14 Прогресивні системи та джерела живлення двигунів та гібридних силових установок

В рамках курсу вивчаються поняття, види та схеми гібридних приводів, комбіновані приводи, експлуатацію транспортних засобів з комбінованими приводами, електроприводи та батареї для комбінованих приводів, паливні елементи, альтернативні види палива, класичні трансмісії та їх керування, сенсорну техніку, пристрої керування та виконавчі елементи керування.

Мешков Денис Вікторович

denys.meshkov@khpi.edu.ua

4 кредити диф. залік
ВВП15 Системи керування та засоби діагностування силових агрегатів

В рамках курсу вивчаються основні поняття, види та схеми електронних систем керування та діагностики енергетичних установок транспортних засобів, як традиційного типу, так і сучасні зразки. Розглядається процес проектування та створення мереж транспортних засобів. Вивчається класифікація та принцип дії датчиків системи керування. Розглянуті основні конструкції систем керування та діагностики гібридних транспортних засобів.

Мешков Денис Вікторович

denys.meshkov@khpi.edu.ua

4 кредити диф. залік
ВВП16 Електричні двигуни транспортних засобів

Дисципліна вивчає спеціальні питання устрою та принципу дії електричних двигунів й
особливості їх роботи в транспортних засобах. Дисципліна знайомить студента з різними типами електричних машин, їх будови, принципу дії, експлуатаційними характеристиками. Проводиться аналіз та порівняння конструкцій та експлуатаційних характеристик електричних машин, що використовуються у транспорті в якості тягових двигунів.

Мешков Денис Вікторович

denys.meshkov@khpi.edu.ua

4 кредити диф. залік
ВВП17 Надпровідникові кріогенні системи

В рамках курсу викладаються основні результати теоретичних, експериментальних досліджень структури і властивостей надпровідних матеріалів та систем. Розглядається сучасне використання надпровідників, існуючі проблеми та перспективи в майбутньому.

4 кредити диф. залік
ВВП18 Спеціальні низькотемпературні технології і системи

Придбання знань та навичок по улаштуванні та принципу дії різних типів кріогенного
обладнання, пов’язаних з процесами фазових переходів, та проектуванні такого обладнання

4 кредити диф. залік
ВВП19 Програмне забеспечення для моделювання і проектування низькотемпературних систем

Курс «Програмне забезпечення для моделювання і проектування низькотемпературних систем» надає знання та розвиває навички, необхідні для ефективного використання програмного забезпечення для аналізу даних та вирішення завдань оптимізації параметрів технічних систем. Основу курсу складає використання математичного пакету Scilab та мови статистичних обчислень високого рівня R.

4 кредити диф. залік
ВВП20 Тепломасообмін при заморожуванні та збереженні харчових продуктів

Вивчення низькотемпературних засобів консервації харчових продуктів, технологій їх
охолодження та заморожування. Дослідження факторів ,які впливають на якість заморожених продуктів

4 кредити диф. залік
ВВП21 Експлуатація котлів і реакторів

Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань щодо експлуатації котлів та реакторів з урахуванням процесів, що в них відбуваються .

4 кредити екзамен
ВВП22 Проектування систем  вентиляції і кондиціювання промислових приміщень

На заняттях студенти вивчають процеси повітрообміну в приміщеннях, типи вентиляції, основи проектування і розрахунку повітропроводів, знайомляться з устаткуванням систем вентиляції і
кондиціювання, а також з протипожежними вимогами до них. На практичних заняттях студенти здобувають навички розрахунку систем вентиляції, а самостійна робота присвячена знайомству з основною нормативною документацією й устаткуванням систем вентиляції.

4 кредити екзамен
ВВП23 Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт двигунів внутрішнього згоряння, комбінованих та гібридних силових установок

Курс ” Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт двигунів внутрішнього згоряння,
комбінованих та гібридних силових установок” доповнює теоретичні знання та розвиває
практичні навички щодо впливу умов експлуатації, обслуговування, діагностики на моторесурс двигуна. В ході навчання студенти також дізнаються, як окремі конструктивні та технологічні особливості конструкції впливають на її надійність в умовах експлуатації, що в значній мірі визначає конкурентоспроможність такої конструкції.

Триньов Олександр Володимирович

oleksandr.trynov@khpi.edu.ua

4 кредити екзамен
ВВП24 Енергозаощаджуючі технології в низькотемпературній техніці

Ознайомлення з базовими принципами здійснення вибору енергозаощаджуючих технологій, енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту. Знайомство з основними поняттями та термінами, які використовуються у галузі таких технологій. Формування системних уявлень про
необхідність та ефективність застосування заходів енергозбереження.

4 кредити екзамен
ВВП25 Енергозаощаджуючі технології в атомній енергетиці

Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань щодо
енергозаощаджуючих технологій які використовуються в атомній енергетиці

4 кредити екзамен
ВВП26 Математичне моделювання технологічних процесів в енергетичному устаткуванні

Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок застосування математичних методів для аналізу, моделювання технологічних процесів в
енергетичному обладнанні з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій..

4 кредити диф. залік
ВВП27 Ком’ютерне моделювання процесів в енергетичному обладнанні 4 кредити диф. залік
ВВП28 Системи інженерного аналізу в енергетичному машинобудуванні

Дисципліна “Системи інженерного аналізу в енергетичному машинобудуванні” надає відомості про застосування систем автоматизованого проектування при виконанні проектних розрахунків за допомогою сучасних систем, що сприяє сприйманню спеціальних дисциплін та допомагає при виконанні інженерних розрахункових завдань.

Ліньков Олег Юрійович

Oleh.Linkov@khpi.edu.ua

4 кредити диф. залік
ВВП29 Математичні моделі конструювання енергетичного обладнання

Курс «Математичні моделі конструювання енергетичного обладнання» надає знання та розвиває навички, необхідні для ефективного використання математичних моделей технологічних процесів (ТП) для аналізу даних та вирішення завдань дослідження та моделювання ТП. Центральним елементом курсу є використання методів машинного навчання (засобами бібліотек мови високого рівня Python) для технічних розрахунків, автоматизації процедур аналізу даних та створення математичних моделей ТП

4 кредити диф. залік

Форма обрання дисциплін вільного вибору ОПП «Енергетика» другого(магістерського) рівня ВО>>>

Побажання та зауваження щодо вмісту освітніх програм Ви можете надіслати на адресу: olena.avdieieva@khpi.edu.ua або звернутись через форму громадського обговорення

Протоколи засідання робочої групи