Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу дисциплін (бакалаврський рівень), які викладаються кафедрою менеджменту НТУ «ХПІ»:

Дисципліна Кількість  кредитів ECTS Форма підсумкового контролю Силабус (PDF)
Країнознавство 4 Залік Силабус
Організаційна поведінка 4 Залік Силабус
Оцінка бізнесу 4 Залік Силабус