Підготовка за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» (спеціальність 073 «Менеджмент») здійснюється на бакалаврському та магістерському рівнях.

Мова навчання: англійська

Детальніше про вступ на 1-й курс

 

 

Довідки щодо вступу (Telegram, Viber):

+38(098)591-93-03 Олена Вікторівна Прохоренко
+38(067)739-48-69 Марія Дмитрівна Фощій

 


Програма підготовки бакалаврів із бізнес-адміністрування спрямована на підготовку менеджерів із критичним мисленням, які добре розуміють проблеми внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища, здатні знаходити оптимальні варіанти рішень і брати відповідальність за їх виконання; розробляти і реалізовувати бізнес-плани та стратегії; організовувати власну підприємницьку діяльність і забезпечувати раціональне управління у сфері бізнесу.

Випускники програми можуть виконувати широкий спектр адміністративних обов’язків у підприємствах та займати посади бренд-менеджерів, менеджерів у сфері SMM, фінансових менеджерів, менеджерів по роботі з клієнтами тощо. Крім того, місцем працевлаштування є бізнес-структури, в яких випускники виконують роль підприємців, що створюють та розвивають власну справу.

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни: менеджмент; маркетинг; управління персоналом; управління інноваціями; стратегічне управління; інвестування; бізнес-планування; оцінка бізнесу; управлінський облік; ризикологія; комунікації у бізнесі та інші.

 

У 2024 році бакалаврські освітні програми  «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Бізнес-адміністрування» отримали акредитацію міжнародною акредитаційною комісією ZEvA (Центральне агентство з оцінювання та акредитації, Німеччина), яка підтвердила повну відповідність якості, змісту, методів і технологій навчання міжнародним стандартам якості вищої освіти. Отримані сертифікати про акредитацію підтверджені Національною агенцією забезпечення якості освіти (НАЗЯВО) України (протокол №9 (59) від 16.04.2024).

 

 

Магістр з бізнес-адміністрування (МВА) є в усьому світі найбільш престижним і найвищим рівнем ділової кваліфікації для підприємця. Підготовка за цією програмою передбачає фундаментальне вивчення фінансових, бухгалтерських, інформаційно-комп’ютерних дисциплін, менеджменту, маркетингу, економіки підприємства, управління персоналом, правової бази підприємництва.

Програму навчання розроблено на базі Європейського стандарту МВА. Студенти набувають високу кваліфікацію, необхідну для управління бізнесом і підприємствами різного рівня.

 

 

 

Освітньо-професійна програма (бакалаврський рівень), силабуси дісциплін

Освітньо-професійна програма є документом, що містить профіль освітньої програми, перелік обов’язкових і вибіркових компонентів програми, матриці результатів навчання та компетенцій.

 

2023

Нова версія програми 2023 року є результатом обговорення та зворотнього зв’язку від стейккхолдерів.

 

Силабуси обов’язкових компонентів ОП
Код  Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус PDF Інформація про лекторів
(PDF CV, англ. мовою.)
1. Obligatory components of EP
1.1.General training
GT 1 History of Ukraine and Ukrainian Culture 4,0 Exam Syllabus CV
GT 2 Ukrainian Language 3,0 Exam Syllabus CV
GT 3 Foreign Language* 16,0 Differentiated grading, Exam Syllabus CV
GT 4 Philosophy 3,0 Exam Syllabus CV
GT 5 Jurisprudence 4,0 Differentiated grading Syllabus CV, CV
GT 6 Economic Theory 5,0 Exam Syllabus CV
GT 7 Higher Mathematics 6,0 Exam Syllabus CV, CV
GT 8 Fundamentals of Entrepreneurship 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
GT 9 Economic Informatics 5,0 Exam Syllabus CV
GT 10 Microeconomics 5,0 Exam Syllabus CV
GT 11 Economic Statistics 4,0 Exam Syllabus CV
GT 12 Macroeconomics 5,0 Exam Syllabus CV
GT Physical education 12,0 Differentiated grading Syllabus CV, CV
1.2.Professional training
PT 1 Introduction to Speciality (Introductory practice) 3,0 Differentiated grading Syllabus CV
PT 2 Organization theory 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
PT 3 Finance 6,0 Exam Syllabus CV
PT 4 Enterprise Economics 6,0 Exam Syllabus CV
PT 5 Marketing 5,0 Exam Syllabus CV
PT 6 Fundamentals of Management 8,0 Differentiated grading, Exam Syllabus CV
PT 7 Fundamentals of Business Analysis 6,0 Differentiated grading Syllabus CV
PT 8 International Business 5,0 Exam Syllabus CV
PT 9 Human Resource Management 6,0 Exam Syllabus CV
PT 10 Accounting 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
PT 11 Business Modelling 4,0 Exam Syllabus CV, CV
PT 12 Self-management 4,0 Exam Syllabus CV
PT 13 Fundamentals of Financial Management 4,0 Exam Syllabus CV
PT 14 Innovation Management 5,0 Exam Syllabus CV
PT 15 Information Technology in Management 3,0 Exam Syllabus CV
PT 16 Performance Management 5,0 Exam Syllabus CV, CV
PT 17 Strategic Management 5,0 Exam Syllabus CV
PT Practical Training* 6,0 Differentiated grading Syllabus CV
PT Pre-graduation Practice* 6,0 Differentiated grading Syllabus CV
Attestation 6,0
Total amount for obligatory components 180

 

Силабуси вибіркових компонентів ОП
Код  Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус PDF Information about lecturers
(PDF CV)
2. Optional components of EP
2.1. Profile training
2.1.1. Profiled discipline package 01 “Business Relationship Management”
OP1.1 Leadership 3,0 Exam Syllabus CV
OP1.2 Business Communications 5,0 Exam Syllabus CV
OP1.3 Organizational Behavior 4,0 Exam Syllabus CV
OP1.4 Supply Chain Management 5,0 Exam Syllabus CV
OP1.5 SMM Management 6,0 Exam Syllabus CV
2.1.2 Profiled discipline package 02 “Financial support of business”
OP2.1 Fundamentals of Taxation 3,0 Exam Syllabus CV
OP2.2 Investment 5,0 Exam Syllabus CV
OP2.3 Business Valuation 4,0 Exam Syllabus CV
OP2.4 Resource Management 5,0 Exam Syllabus CV
OP2.5 Risk Management 6,0 Exam Syllabus CV
2.2 Optional student disciplines of the profile preparation according to the list** 25,0 Differentiated grading
OPT1 Econometrics 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
OPT2 Enterprise Capital 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
OPT3 Customs Regulation 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
OPT4 Mathematical Modeling in Management 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
OPT5 Operational Management 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
OPT6 Management of Export and Import Operations 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
OPT7 Fundamentals of Project Management 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
OPT8 Logistics 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
OPT9 Team Management Tools 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
OPT10 Quality Management 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
OPT11 Securities Market 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
OPT12 Electronic Business 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
OPT13 Fundamentals of fundraising 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
OPT14 Competitiveness management 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
OPT15 International Economic Integration and International Organizations 5,0 Differentiated grading Syllabus CV
2.3 Optional student disciplines from the general university catalog of disciplines
OD1 Discipline 1 4,0 Differentiated grading
OD2 Discipline 2 4,0 Differentiated grading
OD3 Discipline 3 4,0 Differentiated grading
Total amount for optional components 60
TOTAL AMOUNT FOR THE EDUCATIONAL PROGRAMME 240

 

2021

Силабуси обов’язкових компонентів ОП
Код  Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус PDF
1. Обов’язкові компоненти ОП
1.1 Загальна підготовка
ЗП 1 Історія та культура України 4 Екзамен Силабус
ЗП 2 Українська мова (професійного спрямування) 3 Екзамен Силабус
ЗП 3 Іноземна мова 16 Залік, екзамен Силабус
ЗП 4 Філософія 3 Екзамен Силабус
ЗП 5 Правознавство 4 Залік Силабус
ЗП 6 Економічна теорія 5 Екзамен Силабус
ЗП 7 Вища математика 6 Екзамен Силабус
ЗП 8 Основи підприємництва 5 Залік Силабус
ЗП 9 Економічна інформатика 5 Екзамен Силабус
ЗП 10 Мікроекономіка 5 Екзамен Силабус
ЗП 11 Економічна статистика 4 Екзамен Силабус
ЗП 12 Макроекономіка 5 Екзамен Силабус
ЗП Фізичне виховання 12 Залік Силабус
1.2.Спеціальна (фахова) підготовка
СП 1 Вступ до спеціальності 3 Залік Силабус
СП 2 Теорія організації 5 Залік Силабус
СП 3 Фінанси 6 Екзамен Силабус
СП 4 Економіка підприємства 6 Екзамен Силабус
СП 5 Маркетинг 5 Екзамен Силабус
СП 6 Основи менеджменту 8 Залік, екзамен Силабус
СП 7 Основи бізнес-аналізу 6 Залік Силабус
СП 8 Міжнародний бізнес 5 Екзамен Силабус
СП 9 Управління персоналом 6 Екзамен Силабус
СП 10 Бухгалтерський облік 5 Залік Силабус
СП 11 Бізнес-планування 4 Екзамен Силабус
СП 12 Самоменеджмент 4 Екзамен Силабус
СП 13 Основи фінансового менеджменту 4 Екзамен Силабус
СП 14 Управління інноваціями 5 Екзамен Силабус
СП 15 Інформаційні технології в менеджменті 3 Екзамен Силабус
СП 16 Управління результативністю 5 Екзамен Силабус
СП 17 Стратегічне управління 5 Екзамен Силабус
СП Виробнича практика* 6 Залік Силабус
СП Переддипломна практика* 6 Залік Силабус
Атестація* 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент 180
Силабуси вибіркових компонентів ОП
Код  Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус PDF
Вибіркові компоненти ОП
2.1. Профільна підготовка ОП
2.1.1. Профільований пакет дисциплін 01″Управління бізнес-відносинами”
ВП1.1 Лідерство 4 Екзамен Силабус
ВП1.2 Бізнес-комунікації 5 Екзамен Силабус
ВП1.3 Організаційна поведінка 4 Екзамен Силабус
ВП1.4 Управління ланцюгами постачань 5 Екзамен Силабус
ВП1.5 SMM-менеджмент 6 Екзамен Силабус
2.1.2 Профільований пакет дисциплін 02 “Фінансове забезпечення бізнесу”
ВП2.1 Основи оподаткуванняа 4 Екзамен Силабус
ВП2.2 Інвестування 5 Екзамен Силабус
ВП2.3 Оцінка бізнесу 4 Екзамен Силабус
ВП2.4 Управлінський і податковий облік 5 Екзамен Силабус
ВП2.5 Ризик-менеджмент 6 Екзамен Силабус
2.2. Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку
ВВП1 Організаційна поведінка 5 Залік Силабус
ВВП2 Економетрія 5 Залік Силабус
ВВП3 Податкова система 5 Залік Силабус
ВВП4 Соціальна відповідальність 5 Залік Силабус
ВВП5 Математичне моделювання в менеджменті 5 Залік Силабус
ВВП6 Операційний менеджмент 5 Залік Силабус
ВВП7 Управління ресурсами 5 Залік Силабус
ВВП8 Управлінські рішення 5 Залік Силабус
ВВП9 Антикризове управління 5 Залік Силабус
ВВП10 Інструменти управління командами 5 Залік Силабус
ВВП11 Виробнича логістика 5 Залік Силабус
ВВП12 Основи проектного менеджменту 5 Залік Силабус
ВВП13 Управління якістю 5 Залік Силабус
ВВП14 Ринок цінних паперів 5 Залік Силабус
ВВП15 Електронний бізнес 5 Залік Силабус
ВВП16 Екологія 5 Залік Силабус
ВВП17 Основи професійної безпеки та здоров’я людини 5 Залік Силабус
2.3. Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу дисциплін
ВД1 Дисципліна вільного вибору студента 1 4 Залік
ВД2 Дисципліна вільного вибору студента 2 3 Залік
ВД3 Дисципліна вільного вибору студента 3 4 Залік
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240

Англомовна версія освітньо-професійної програми доступна за посиланням.

 

Освітньо-професійна програма (магістерський рівень), силабуси дісциплін

2023

Силабуси обов’язкових компонентів ОП
Код Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус
Обов’язкові компоненти ОП
1.1.Загальна підготовка
ЗП 1 Основи наукових досліджень 4 Залік Syllabus
ЗП 2 Бізнес-етика та соціальна відповідальність 4 Залік Syllabus
ЗП 3 Інформаційні системи і технології в менеджменті 4 Екзамен Syllabus
1.2.Спеціальна (фахова)  підготовка
СП1 Менеджмент організацій 5 Екзамен Syllabus
СП2 Управління стратегічними змінами 5 Екзамен Syllabus
СП3 Управління проєктами 4 Екзамен Syllabus
СП4 Лідерство та управління конфліктами 4 Екзамен Syllabus
СП5 Бізнес-діагностика 4 Залік Syllabus
СП6 Переддипломна практика 15 Залік
СП7 Атестація 15 Екзамен
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 64
Силабуси вибіркових компонентів ОП
Код Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус
2.1. Профільна підготовка ОП
Профільований пакет дисциплін 01 «Управління бізнесом»
ВП1.1 Менеджмент персоналу та організаційна поведінка 4 Залік Syllabus
ВП1.2 Маркетинговий менеджмент 4 Екзамен Syllabus
ВП1.3 Логістичний менеджмент 4 Екзамен Syllabus
ВП1.4 Кризовий менеджмент 4 Екзамен Syllabus
Профільований пакет дисциплін 02 «Управління бізнес-процесами»
ВБ2.1 Операційний менеджмент (поглиблений курс) 4 Залік Syllabus
ВБ2.2 Управління бізнес-процесами 4 Екзамен Syllabus
ВБ2.3 Аутсорсинг бізнес-процесів 4 Екзамен Syllabus
ВБ2.4 Загальний менеджмент якості (TQM) 4 Екзамен Syllabus
2.2. Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку 10
Загальний обсяг вибіркових компонент: 26
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 90