122 Комп’ютерні науки

Банер. Освітня програма "Комп’ютерні науки". Магістр

Освітня програма: “Комп’ютерні науки”

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

Освітній рівень: Магістр

Гарант освітньої програми: Паржин Юрій Володимирович

1 – Загальна інформація
Загальна інформація
Повна назва ЗВО та інституту Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Навчально-науковий інститут Комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Рівень вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Рівень – магістр
Кваліфікація – магістр з комп’ютерних наук
Рівень з НРК FQ-EHEA – другий цикл, QF LLL – 7 рівень, НРК України – 8 рівень
Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів EKTS,
термін навчання 1 роки 4 місяці
Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію: серія НД № 2192120 до 1 липня 2026 р.
Передумови Наявність ступеня бакалавра
Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої програми До наступної акредитації
Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програми http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/
2 – Мета освітньої програми
Забезпечити підготовку професіоналів у галузі комп’ютерних наук, здатних розв’язувати складні практичні задачі професійній діяльності на основі створення ефективних алгоритмів, засто-сування сучасних технологій та мов програмування для побудови високопродуктивних інформаційних систем та програмно-технічних комплексів.
3 – Характеристика освітньої програми
Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань, спеціальність, програма) Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»
Програма: «Комп’ютерні науки»
Основний фокус освітньої програми Фокус програми спрямовано на формування та розвиток знань та професійних компетентностей у галузі інформаційних технологій та комп’ютерних наук; вивченні сучасних методів математичного та комп’ютерного моделювання, інтелектуального аналізу та візуалізації даних, сучасних Web-технологій.

Ключові слова: інформаційна технологія, інженерія даних та знань, інтелектуальна власність, математичне та комп’ютерне моделювання, Web-технологія.

Особливості програми У програмі враховуються регіональні та національні вимоги та потреби ІТ-індустрії. Особливістю програми є наявність декількох вибіркових блоків: «Інформаційно-аналітичні системи та технології»; «Інженерія даних та знань»; «Інтелектуальна власність у комп’ютерній і програмній інженерії»; «Інформаційні технології у видавничій діяльності та медіа індустрії».
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Професіонали, які здобули освіту за освітньою програмою «Комп’ютерні науки » можуть займатися такими видами економічної діяльності:
72 Діяльність у сфері інформатизації;
73 Дослідження та розробки;
80 Освіта.
Назви посад згідно Національного класифікатора професій
(ДК 003:2010):
2131.2 Адміністратор бази даних
2131.2 Адміністратор даних
2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
2132.2 Інженер-програміст
2132.2 Програміст (база даних)
2131.2 Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа
2132.2 Програміст прикладний
2139.2 Інженер із застосування комп’ютерів
Подальше навчання Можливість для продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні для здобуття ступеня доктора філософії.
5 – Програмні компетентності
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК 1 Здатність здійснювати професійну діяльність в умовах інноваційного підприємництва.
ЗК 2 Здатність створювати та управляти стартап-проектами.
ЗК 3 Здатність створювати об’єкти інтелектуальної власності у галузі комп’ютерних наук та здійснювати їх комерціалізацію.
ЗК 4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК 5 Здатність застосовувати іноземні мови у професійній діяльності.
Фахові компетентності (ФК)
ФК 1 Здатність організовувати та проводити науково-дослідницьку діяльність.
ФК 2 Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем у галузі комп’ютерних наук.
ФК 3 Здатність застосовувати методи та засоби Data Science для здійснення інтелектуального аналізу даних з метою виявлення нових властивостей та генерації нових знань про складні системи.
ФК 4 Здатність до математичного та логічного мислення, формулювання та дослідження математичних моделей, зокрема дискретних, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язання теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук.
ФК 5 Здатність застосовувати методи та засоби комп’ютерного моделювання для дослідження та створення складних інформаційних систем.
ФК 6 Здатність застосовувати сучасні Web-технології для створення та використання високопродуктивних пошукових систем, систем збереження та обробки даних.
ФК 7 Здатність використовувати сучасні методи та технології візуалізації даних для вирішення задач аналізу, синтезу та прийняття рішень.
Додаткові фахові компетентності (ДФК)
Для вибіркового профільованого пакету дисциплін 01 «Інформаційно-аналітичні системи та технології»
ДФК 1.1 Здатність проєктувати, розробляти та підтримувати геоінформаційні, експертні та рекомендаційні системи для розв’язання складних спеціалізованих задач у галузі комп’ютерних наук.
ДФК 1.2 Здатність використовувати методи машинного навчання, захисту інформації та обробки великих обсягів даних для розв’язання практичних проблем аналізу та синтезу у галузі комп’ютерних наук.
ДФК 1.3 Здатність використовувати спеціалізовані програмні засоби для розробки інформаційно-аналітичних систем діагностики стану, планування, керування та прогнозування поведінки складних систем.
Для вибіркового профільованого пакету дисциплін 04 «Інформаційні технології у видав-ничій діяльності та медіа індустрії»
ДФК 4.1 Здатність розробляти інтерактивні анімаційні додатки в якості засобів подання інформації в електронних виданнях та Інтернеті, створювати та управляти контентом мультимедійних електронних колекцій.
ДФК 4.2 Здатність використовувати технології інфографіки для візуалізації складного контенту з метою донесення інформації до аудиторії найбільш швидким та зрозумілим шляхом, створювати інтерактивні інфографічні інтерфейси.
ДФК 4.3 Здатність досліджувати закони функціонування інформаційних знакових систем, використовувати семіотичну методологію до аналізу знакових систем в медіаіндустрії.
6 – Програмні результати навчання
Програмні результати навчання (РН)
РН 1 Вміти створювати команду розробників стартап-проектів та керувати розробкою програмних продуктів у команді.
РН 2 Вміти здійснювати економічне обґрунтування стартап-проектів.
РН 3 Вміти створювати об’єкти інтелектуальної власності у галузі комп’ютерних наук та здійснювати їх комерціалізацію.
PH 4 Вміти використовувати іноземну мову у професійній діяльності.
РН 5 Вміти використовувати методи розв’язання складних задач і проблем у галузі комп’ютерних наук, які передбачають проведення наукових досліджень та мають інноваційних характер.
РН 6 Вміти використовувати методи, способи та засоби одержання, оцінювання, збереження, обробки та використання інформації з різних джерел, які необхідні для вирішення наукових та професійних задач.
РН 7 Вміти формулювати мету та завдання інтелектуального аналізу даних, здійснювати пошук та підготовку даних для цього аналізу, вибір методики та технології його проведення.
РН 8 Знати та вміти застосовувати математичні методи, алгоритми та програмні засоби інтелектуального аналізу даних.
РН 9 Знати та вміти використовувати методи математичного моделювання складних систем та процесів.
РН 10 Вміти застосовувати методи та програмні засоби комп’ютерного моделювання складних систем та процесів.
РН 11 Знати мови, методи та алгоритми сучасних Web-технологій, вміти їх застосовувати для вирішення практичних задач.
РН 12 Вміти використовувати сучасні методи та технології візуалізації даних, що отримані до та/або після проведення їхнього аналізу, синтезу або попередньої обробки з метою їх подальшої інтерпретації та прийняття рішень.
Додаткові результати навчання (ДРН)
Для вибіркового профільованого пакету дисциплін 01 «Інформаційно-аналітичні системи та технології»
ДРН 1.1 Вміти проєктувати, розробляти та підтримувати геоінформаційні, експертні та рекомендаційні системи, зокрема із застосуванням принципів інформаційної безпеки та обробки великих обсягів даних.
ДРН 1.2 Володіти методами штучного інтелекту, машинного навчання та захисту інформації, уміти застосовувати методи обробки великих обсягів даних для розв’язання практичних проблем аналізу та синтезу у галузі комп’ютерних наук.
ДРН 1.3 Володіти навичками розробки спеціалізованого програмного забезпечення для інформаційно-аналітичних систем діагностики стану, планування, керування та прогнозування поведінки складних систем.
Для вибіркового профільованого пакету дисциплін 04 «Інформаційні технології у видавничій діяльності та медіа індустрії»
ДРН 4.1 Володіти мультимедіа-технологіями та технологіями віртуальної реальності, інструментальними засобами для створення анімації, технологіями HTML5, CSS3 та JavaScript, які дозволяють розташовувати текстовий та графічний матеріал поверх відео з метою створення доповненої реальності.
ДРН 4.2 Володіти методами застосування інфографіки для візуалізації різноманітного контенту, уміти застосовувати сервіси, що надають можливість створити динамічну інфографіку для електронних видань та Інтернету.
ДРН 4.3 Володіти навичками застосування лінгвістичних підходів до аналізу складних проблем в галузі комп’ютерних наук, методами побудови знакових повідомлень з метою передачі певних сенсів.
7 – Перелік компонентів освітньо-професійної програми
Перелік та зміст освітніх компонентів (загальних, спеціальних, профільних, вибіркових) можна знайти у навчальному плані за посиланням.
8 – Структуно-логічна схема
9 – Форма випускної аттестації здобувачів вищої освіти
Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Комп’ютерні науки» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи, яка передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми у галузі комп’ютерних наук із застосуванням теоретичних положень та практичної реалізації.
У кваліфікаційній роботі не може бути фальсифікацій або академічного плагіату (текстових або інших запозичень без відповідних посилань на першоджерела). Кваліфікаційна робота обов’язково розміщується в репозитарії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Випускна атестація здійснюється відкрито і публічно та завершується видачею документа (диплома) встановленого зразка про присудження ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: магістр з комп’ютерних наук.

Вибіркові освітні компоненти. Профільні блоки

01 «Інформаційно-аналітичні системи та технології»

Стисла характеристика

Особливістю дисциплін блоку «Системний аналіз і управління» є їх спрямованість на поглиблення математичної та програмної підготовки майбутніх магістрів в галузі підвищення ефективності і надійності обробки інформації різного призначення. Актуальність таких завдань пов’язана з інтенсивним зростанням інформаційних потоків, що передаються по кабельних та супутникових каналах зв’язку, а також підвищенням вимог до забезпечення їх достовірності та конфіденційності. Спеціальність передбачає вивчення таких дисциплін, як теорія інформації та кодування, основи криптології, захист інформації в обчислювальних системах, автоматизоване проектування обчислювальних систем і програмного забезпечення, математичні методи графічного відображення інформації. Є можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.

Перелік та змист вибіркових освітніх компонентів можна знаіти у навчальному плані за посиланням.

04 «Інформаційні технології у видавничій діяльності та медіа індустрії»

Стисла характеристика

Особливістю дисциплін блоку «Системний аналіз і управління» є їх спрямованість на поглиблення математичної та програмної підготовки майбутніх магістрів в галузі підвищення ефективності і надійності обробки інформації різного призначення. Актуальність таких завдань пов’язана з інтенсивним зростанням інформаційних потоків, що передаються по кабельних та супутникових каналах зв’язку, а також підвищенням вимог до забезпечення їх достовірності та конфіденційності. Спеціальність передбачає вивчення таких дисциплін, як теорія інформації та кодування, основи криптології, захист інформації в обчислювальних системах, автоматизоване проектування обчислювальних систем і програмного забезпечення, математичні методи графічного відображення інформації.
Є можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.

Дисципліни вільного вибору

Перелік та зміст вибіркових освітніх компонентів можна знайти у навчальному плані за посиланням.

Додаткова інформація

Повний текст освітньої програми

Інші документи

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.