122 Комп’ютерні науки

Освітня програма

Комп’ютерні науки

Профільний блок

Інформаційно-аналітичні системи та технології

Стисла характеристика

Інформаційно-аналітичні системи (ІАС) – комплекс апаратних, програмних засобів, інформаційних ресурсів, методик, які використовуються для забезпечення аналізу великих обсягів інформації з метою обґрунтування прийняття управлінських рішень та інших можливих застосувань. Метою освітньої програми є підготовка фахівців з комплексними і гармонійно сформульованими знаннями в області сучасних інформаційних технологій, комп’ютерних методах оперативного аналізу даних (OLAP, BigData), а також інтелектуального аналізу інформації (Data mining). Для досягнення цієї мети передбачено таку структура освітньої програми: базова IT-підготовка, прикладна математична підготовка, професійна IT-підготовка включає вивчення сучасних засобів створення і підтримки OLAP-систем, інформаційних сховищ (DWH), СППР (DSS), інтелектуального аналізу (DMg) , а також комплекс інструментальних засобів візуалізації двовимірного (2D) і тривимірного (3D) подання інформації.

Особливістю дисциплін блоку «Інформаційно-аналітичні системи та технології» є їх спрямованість на поглиблення прикладної математичної підготовки майбутніх бакалаврів, яка орієнтована на розробку інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття рішень при керуванні бізнес-процесами, підготовки в області комп’ютерної графіки та мультимедіа, розробки сучасних інформаційних систем і веб-застосунків. Навички в розробці програмних продуктів підкріплюються вивченням сучасних методів їх тестування. Дисципліни останнього семестру орієнтовані на застосування раніше отриманих знань при розробці програмних систем, орієнтованих на використання інформаційних технологій. У цілому студенти отримують закінчену освіту, яка дозволяє їм або безпосередньо перейти до практичної діяльності в будь-якій сфері застосування інформаційних технологій, або продовжити навчання в магістратурі.

Навчальний план

 

Назва дисципліни Семестр
Диференціальні та різницеві рівняння 3
Організація баз даних 3
Проектування баз даних та знань 4
Обчислювальні методи 4
Розподілені та хмарні інформаційно-аналітичні системи 5
Аналіз даних 5
Комп’ютерна графіка 6
Програмування та підтримка web-застосунків 6
Методи оптимізації та дослідження операцій 7
Платформи корпоративних інформаційних систем 7
Обробка зображень та мультимедіа 7
Паралельні та розподілені обчислення 7
Тестування програмних систем 7
Інтелектуальні системи 8
Стиснення інформації 8
Теорія розпізнання образів 8
Технології розробки мобільних систем 8

 

Структурно-логічна схема

Опис

Для розробки і прийняття рішень при управлінні бізнес-процесами необхідною умовою є наявність достовірної, актуальної та корисної інформації. Аналіз наявної в розпорядженні особи, що приймає рішення, інформації є фундаментом обґрунтованого рішення.
Обсяги інформації, необхідної для прийняття рішень, досягають сотень мегабайт і навіть терабайт. Інформація характеризується багатоплановістю, складністю зв’язків між об’єктами, прихованістю закономірностей.
Актуальність проблеми аналізу вихідної інформації для прийняття рішень стала об’єктивною основою створення окремого напрямку комп’ютерних наук – інформаційно-аналітичні системи (ІАС), під якими розуміється комплекс апаратних, програмних засобів, інформаційних ресурсів і методик, спрямованих на автоматизацію процесу вилучення, зберігання, аналізу (в тому числі інтелектуального) інформації і підготовки даних для прийняття на їх основі обґрунтованих рішень.
Таким чином, основною метою освітьої програми ІАС є вивчення проблематики автоматизації аналізу інформаційної підготовки прийняття управлінських рішень з використанням методів прикладної математики, сучасних інформаційних технологій на основі застосування інструментальних засобів широкого призначення і спеціалізованих пакетів прикладних програм, освоєння основ створення інформаційних сховищ, технологій оперативного та інтелектуального аналізу (Data mining) великих обсягів даних (BigData), що відображають функціонування підприємства в будь-якій галузі діяльності.
Освітні дисципліни цієї компоненти підготовки бізнес-аналітиків, в поєднанні з класичними дисциплінами ІТ підготовки за спеціальністю «122 Комп’ютерні науки», складають унікальну освітню програму, успішне засвоєння якої відкриває найбільш широкі можливості до працевлаштування і подальшого кар’єрного росту.

Кваліфікація

Бакалавр комп’ютерних наук

Можливості працевлаштування

Випускники можуть працювати в IT-компаніях як програмістів, тестувальників, проектувальників баз даних, а також системними і бізнес-аналітиками на підприємствах будь-якого рівня (державних, приватних, малого і середнього бізнесу). Випускники можуть розробляти, впроваджувати та координувати корпоративні інформаційні системи, розробляти математичні і комп’ютерні моделі бізнес-процесів, проектувати бази даних інформаційно-аналітичні системи підтримки прийняття рішень в умовах економічної невизначеності.