122 Комп’ютерні науки

Освітня програма: “Комп’ютерні науки”

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

Гарант освітньої програми: Лобач Олена Володимирівна

1 – Загальна інформація
Загальна інформація
Повна назва ЗВО та інституту Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Навчально-науковий інститут Комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Рівень вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Рівень – бакалавр
Кваліфікація – бакалавр з комп’ютерних наук
Рівень з НРК QF EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень
Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів EKTS,
термін навчання 3 роки 10 місяців
Наявність акредитації Сертифікат РД-ІV № 2158945 від 12.08.2013 р. термін дії до 1 липня 2023 р.
Передумови Повна загальна середня освіта
Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої програми До наступної акредитації
Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програми http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/
2 – Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.
3 – Характеристика освітньої програми
Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань, спеціальність, програма) Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»
Програма: «Комп’ютерні науки»
Основний фокус освітньої програми Сучасні концепції та методи реалізації обчислень, алгоритмічне та програмне забезпечення систем обчислювального інтелекту, консолідації даних та інформаційно-аналітичних систем.

Ключові слова: Комп’ютерні науки, математичні моделі, алгоритми; мови та технології програмування; багаторівневі та високопродуктивні обчислення; технології та засоби великих даних, штучний та обчислювальний інтелект; інформаційно-аналітичні системи.

Особливості програми Широке коло орієнтованих на студента індивідуальних траєкторій навчання за вибірковими профільованими пакетами освітніх компонент, вибірковими пакетами дуальної професійної підготовки за спільними програмами з ІТ підприємствами, які входять у коло засновників і учасників Громадської організації «Харківський кластер інформаційних технологій» та окремими професійними дисциплінами, які пов’язані з інженерією даних та знань, штучним інтелектом та машинним навчанням, інформаційно-аналітичними системами та технологіями, управлінням проектами та цифровою інтелектуальною власністю, а також за освітніми компонентами, які допомагають студентам сформувати «м’які» компетентності.
Обрання вибіркових освітніх компонент освітньо-професійної програми навчання здійснюється шляхом подання заяви здобувачем на ім’я гаранта програми з вказанням назви бажаної вибіркової компоненти і урахуванням вимог до комплектування навчальних груп до завершення 25 тижня напередодні навчання на 3-му або 4-му курсі.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Працевлаштування на підприємствах і в компаніях індустрії інформаційних технологій, в підрозділах з розробки програмного забезпечення, в інноваційних, інформаційних та інформаційно-аналітичних відділах виробничих підприємств, підприємств банківсько-фінансового сектору, сфері послуг і консультування, в державних та наукових установах, в сфері малого та середнього бізнесу.
Професійні можливості випускників (відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010).
2131.2 Адміністратор бази даних
2131.2 Адміністратор даних
2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
2132.2 Інженер-програміст
2132.2 Програміст (база даних)
2131.2 Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа
2132.2 Програміст прикладний
2139.2 Інженер із застосування комп’ютерів
3121.2 Фахівець з інформаційних технологій
3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
3121.2 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм
3121.2 Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)
2447.2 Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.
Відповідно до вимог стейкхолдерів з індустрії інформаційних технологій первинні посади визначаються з урахуванням наявності практичного досвіду роботи у випускників.
При наявності практичного досвіду три і більше місяців випускники можуть претендувати на таки посади (ролі у проєктах): програміст; розробник програмних продуктів і хмарних сервісів, програміст прикладний (у тому числі з поглибленими компетентностями у сфері цифрової інтелектуальної власності) з можливістю додавати префікс, який позначає стек технологій, наприклад, С++-програміст, .net-програміст, Java-розробник програмних продуктів і хмарних сервісів, web-програміст, Python-розробник прикладних програмних продуктів, фахівець з якості та тестування програмного забезпечення тощо.
Випускники, які не мають практичного досвіду, можуть претендувати на ці та інші посади з переліку Класифікатора професій ДК 003:2010, які наведено вище, у якості стажерів (інтернів, практикантів) або асистентів.
Подальше навчання Можливість продовження освіти на наступному (магістерському) рівні вищої освіти за відповідними освітньо-професійними або освітньо-науковими програмами.
Можливість післядипломної освіти для отримання професійної кваліфікації за відповідними професійними стандартами.
Набуття додаткових освітніх і професійних компетентностей у системі неформальної та/або інформальної освіти.
5 – Програмні компетентності
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 5 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 6 Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 8 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 9 Здатність працювати в команді.
ЗК 10 Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 11 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 12 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК 13 Здатність діяти на основі етичних міркувань.
ЗК 14 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 15 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові компетентності (ФК)
ФК 1 Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування.
ФК 2 Здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетичного програмування тощо.
ФК 3 Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем.
ФК 4 Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного розв’язування професійних задач.
ФК 5 Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі оптимального управління з урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії.
ФК 6 Здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики.
ФК 7 Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об’єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів.
ФК 8 Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління.
ФК 9 Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, виконувати розподілену обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах.
ФК 10 Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника.
ФК 11 Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів обчислювального інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач.
ФК 12 Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення.
ФК 13 Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж.
ФК 14 Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення
інформаційної безпеки, розробляти й експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.
ФК 15 Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови та практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків їх проектування.
ФК 16 Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці й експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації.
Додаткові фахові компетентності (ДФК)
Для вибіркового профільованого пакету дисциплін 02 «Інформаційно-аналітичні системи та технології»
ДФК 1.1 Здатність проєктувати, розробляти та використовувати інформаційно-аналітичні системи та технології в різноманітних галузях людської діяльності.
ДФК 1.2 Здатність використовувати прикладні математичні методи та програмні засоби для аналізу та синтезу інформаційно-аналітичних систем.
ДФК 1.3 Здатність використовувати математичні методи та програмні засоби в системах діагностики стану, розпізнавання образів, планування та прогнозування поведінки складних систем.
6 – Програмні результати навчання
Програмні результати навчання (ПР)
ПР 1 Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп’ютерних наук.
ПР 2 Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування та реалізації об’єктів інформатизації.
ПР 3 Використовувати знання закономірностей випадкових явищ, їх властивостей та операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних програмних середовищ для розв’язування задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних моделей.
ПР 4 Використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування для розв’язання задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів керування тощо.
ПР 5 Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та обчислюваних функцій.
ПР 6 Використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій, розв’язання звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь, особливостей чисельних методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати навички програмної реалізації чисельних методів.
ПР 7 Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; використовувати методи дослідження операцій, розв’язання одно– та багатокритеріальних оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного програмування.
ПР 8 Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових об’єктах.
ПР 9 Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук.
ПР 10 Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування.
ПР 11 Володіти навичками управління життєвим циклом програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміти розробляти проектну документацію (техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт).
ПР 12 Застосовувати методи та алгоритми обчислювального інтелекту та інтелектуального аналізу даних в задачах класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних на основі технологій DataMining, TextMining, WebMining.
ПР 13 Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технології, архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення.
ПР 14 Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технології, архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення.
ПР 15 Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних систем, методів структурного аналізу систем, об’єктно-орієнтованої методології проектування при розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем.
ПР 16 Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи безпечного проектування програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах неповноти та невизначеності вихідних даних.
ПР 17 Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення.
Додаткові результати навчання (ДРН)
Для вибіркового профільованого пакету дисциплін 02 «Інформаційно-аналітичні системи та технології»
ДРН 1.1 Вміти проєктувати, розробляти та використовувати інформаційно-аналітичні системи, зокрема із застосуванням хмарних технологій та розподілених обчислень.
ДРН 1.2 Володіти методами графічного подання інформації, вміти розробляти та використовувати методи аналізу даних та розпізнавання образів при обробці статичної та динамічної графічної інформації.
ДРН 1.3 Володіти навичками розробки програмного забезпечення для вирішення задач аналізу даних, методами та засобами оцінювання якості та тестування програмного забезпечення.
7 – Перелік компонентів освітньо-професійної програми
Перелік та зміст освітніх компонентів (загальних, спеціальних, профільних, вибіркових) можна знайти у навчальному плані за посиланням.
8 – Структуно-логічна схема
9 – Форма випускної атестації здобувачів вищої освіти
Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Комп’ютерні науки» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи, яка передбачає розв’язання типової спеціалізованої задачі або практичної проблеми у галузі комп’ютерних наук із застосуванням теоретичних положень та практичної реалізації.
У кваліфікаційній роботі не може бути фальсифікацій або академічного плагіату (текстових або інших запозичень без відповідних посилань на першоджерела). Кваліфікаційна робота обов’язково розміщується в репозитарії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Випускна атестація здійснюється відкрито і публічно та завершується видачою документа (диплома) встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації: «Бакалавр з комп’ютерних наук» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Вибіркові освітні компоненти. Профільні блоки

01. Управління проєктами в сфері інформаційних технологій

Стисла характеристика

Особливістю дисциплін блоку призначена для тих, хто хоче освоїти технології створення систем обробки інформації і управляти їх розробкою і впровадженням. У процесі навчання за програмою бакалаврів студенти освоюють необхідні математичні дисципліни, мови програмування С++, С #, JAVA, PHP, Java Script, Python, опановують основи управління IT-проектами. Програма складена з урахуванням вимог IEEE, IPMA, PMI, ISO/IEC 12207, враховує досвід кращих університетів світу. Встановлено тісні зв’язки з Співтовариством IT-директорів України та підприємствами галузі. Навчання методам і засобам управління проектами поєднується з великим обсягом практичної роботи, спрямованої на управління реальними проектами.

02. Інформаційно-аналітичні системи та технології

Стисла характеристика

Інформаційно-аналітичні системи (ІАС) – комплекс апаратних, програмних засобів, інформаційних ресурсів, методик, які використовуються для забезпечення аналізу великих обсягів інформації з метою обґрунтування прийняття управлінських рішень та інших можливих застосувань. Метою освітньої програми є підготовка фахівців з комплексними і гармонійно сформульованими знаннями в області сучасних інформаційних технологій, комп’ютерних методах оперативного аналізу даних (OLAP, BigData), а також інтелектуального аналізу інформації (Data mining). Для досягнення цієї мети передбачено таку структура освітньої програми: базова IT-підготовка, прикладна математична підготовка, професійна IT-підготовка включає вивчення сучасних засобів створення і підтримки OLAP-систем, інформаційних сховищ (DWH), СППР (DSS), інтелектуального аналізу (DMg) , а також комплекс інструментальних засобів візуалізації двовимірного (2D) і тривимірного (3D) подання інформації.

Особливістю дисциплін блоку «Інформаційно-аналітичні системи та технології» є їх спрямованість на поглиблення прикладної математичної підготовки майбутніх бакалаврів, яка орієнтована на розробку інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття рішень при керуванні бізнес-процесами, підготовки в області комп’ютерної графіки та мультимедіа, розробки сучасних інформаційних систем і веб-застосунків. Навички в розробці програмних продуктів підкріплюються вивченням сучасних методів їх тестування. Дисципліни останнього семестру орієнтовані на застосування раніше отриманих знань при розробці програмних систем, орієнтованих на використання інформаційних технологій. У цілому студенти отримують закінчену освіту, яка дозволяє їм або безпосередньо перейти до практичної діяльності в будь-якій сфері застосування інформаційних технологій, або продовжити навчання в магістратурі.

03. Інженерія даних та знань

Стисла характеристика

Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних, сервісно-орієнтована архитектура та програмування, методи та засоби м’якої інтеграції та консолідації неоднорідних даних/контенту, аналітичних, алгоритмічних та програмних ресурсів, інтерфейсів, робочих місць та процесів управління програмною інфраструктурою систем обробки даних, методи та програмне забезпечення інтелектуального аналізу та моделювання даних для реалізації Web-сервісів на базі хмарних обчислень, розподілених та мобільних технологій, аналітики Big Data, Data Science і Machine Learning, технологій соціалізації та захисту інформації тощо.

Предметом навчання за спеціалізацією є концептуальне проектування, розробка методів, технологій та засобів інженерії даних та знань для доступу до відкритого як структурованого, так і неструктурованого знання, що має бути спеціальним чином правомірно відібране, відфільтроване від інформаційних шумів, структуроване або/і реструктуроване, виділене, інтерпретоване, стиснуте та збережене, проаналізоване, оцінене, переформатоване та представлене у вигляді знань, придатних для забезпечення прийняття рішень, розв’язання проблем та задовільнення інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно та раціонально звертатися до цього знання тому, що воно важкодоступне у первинній формі та розподілене по багатьом інформаційним ресурсам.

У цілому студенти отримують закінчену освіту, яка дозволяє їм або безпосередньо перейти до практичної діяльності в будь-якій сфері застосування інформаційних технологій, або продовжити навчання в магістратурі.

04. Інтелектуальна власність у програмній і комп`ютерній інженерії

Стисла характеристика

Об’єктом навчання за спеціалізацією є об’єкти права інтелектуальної власності, у тому числі програмне забезпечення, цифровий мультимедіа контент, винаходи і корисні моделі на програмні, системотехнічні і схемотехнічні рішення, промислові зразки, комерційні таємниці та ноу-хау, знаки для товарів та послуг, комп’ютерні програми, бази даних, веб-сайти, фірмові найменування та доменні імена, топології інтегральних мікросхем та інші «цифрові» об’єкти інтелектуальної власності, які ідентифікують права власності на засоби цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних та його контент.

Предметом навчання за спеціалізацією є методи, технології та засоби ідентифікації об’єктів цифрової інтелектуальної власності, проведення патентних та інформаційно-аналітичних досліджень програмного забезпечення та інформаційних технологій для створення умов охорони прав інтелектуальної власності на ранніх стадіях розробки програмних продуктів та інших об’єктів цифрової інтелектуальної власності з метою їх використання в цифровому середовищі на глобальних інформаційно-технологічних ринках.

У цілому студенти отримують закінчену освіту, яка дозволяє їм або безпосередньо перейти до практичної діяльності в будь-якій сфері застосування інформаційних технологій, або продовжити навчання в магістратурі.

05. Штучний інтелект і машинне навчання

Стисла характеристика

Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення, що відтворює математичні методи та алгоритми когнитивних обчислень.

Предметом навчання за спеціалізацією є методи, алгоритми та засоби обробки неструктурованої інформації та сенсорного сприйняття навколишнього середовища, штучні нейронні мережі, інформаційні технологій консолідації інформації та представлення знань на всіх етапах життєвого циклу даних, інші технології та засоби штучного інтелекту, які в процесі машинного навчання моделюють поведінку людського мозку для прийняття рішень та розпізнавання образів.

У цілому студенти отримують закінчену освіту, яка дозволяє їм або безпосередньо перейти до практичної діяльності в будь-якій сфері застосування інформаційних технологій, або продовжити навчання в магістратурі.

Дисципліни вільного вибору

Перелік та зміст вибіркових освітніх компонентів можна знайти у навчальному плані за посиланням.

Додаткова інформація

Повний текст освітньої програми

Інші документи

Рецензії стейкхолдерів

Опитування та обговорення

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.