Вісник НТУ “ХПІ”

Загальна інформація

На кафедрі системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій функціонує редакційна колегія фахового видання «Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”», серія “Системний аналіз, управління та інформаційні технології”, який індексується в міжнародних наукометричних базах даних.

Загальну інформацію про Вісник НТУ “ХПІ” можна отримати на сайті Вісника НТУ “ХПІ”, де містяться загальні правила оформлення статей разом із переліком необхідних матеріалів, приклади оформлення статей українською, російською та англійською мовами, рекомендації по оформленню списків літератури (згідно ДСТУ 8302:2015 і транслітерованого з орієнтацією на стиль Harvard) тощо.

Статті, що подаються до тематичної редколегії “Системний аналіз, управління та інформаційні технології”, повинні супроводжуватися заявкою на опублікування і бути оформлені згідно вимог, які наведено в шаблоні, що базується на загальних правилах оформлення статей, що подаються у Вісник НТУ “ХПІ” (шаблон вимагає два відхилення від загальних правил – відомості про авторів та накреслення грецьких літер у формулах). Статті, що не відповідають вимогам шаблону (насамперед, стосовно стилів, визначених у цьому шаблоні), а також загальних правил оформлення, до опублікування не приймаються.

Перед надсиланням у редколегію оформленої статті в обов’язковому порядку слід перевірити виконання вимог шаблону. Для цього необхідно виконати дії, що зв’язані з контролем коректності форматування.

Статті обов’язково проходять внутрішнє рецензування у редакційній колегії, а також зовнішнє рецензування. У разі відхилення статті її автору надсилається відповідне повідомлення. Негативна рецензія не надсилається, а надані матеріали не повертаються. Розсилкою авторських екземплярів редакційна колегія не займається.

Контакти

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”,
вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна,
кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій
Тел.: +380 (57) 707-66-54, +380 (57) 707-61-03
E-mail: Mykola.Bezmenov@khpi.edu.ua