124 Системний аналіз

Освітня програма

Системний аналіз і управління

Основною метою спеціальності є підготовка висококваліфікованих математиків-системних аналітиків-програмістів для вирішення різноманітних завдань як в області автоматизованого управління складними технологічними процесами, так і в сфері організаційного управління бізнес-процесами. Дана мета досягається фундаментальною підготовкою в області аналізу і математичного моделювання складних об’єктів і синтезу комп’ютеризованих систем управління. На відміну від більшості спеціальностей, які орієнтовані на відносно вузьку область практичного застосування, системний аналіз відноситься до категорії універсальних. Універсальність спеціальності зумовлена унікальною освітньою програмою, яка базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивчення сучасної теорії управління, теорії прийняття рішень, методів математичного та комп’ютерного моделювання широкого спектру техніко-економічних, соціальних, фінансових, екологічних і політичних процесів.

Профільні блоки

1. Системний аналіз та управління

Стисла характеристика

Особливістю дисциплін блоку «Системний аналіз і управління» є їх спрямованість на поглиблення математичної та програмної підготовки майбутніх бакалаврів в галузі теорії автоматичного керування та системного аналізу. Навички в проектуванні і розробці інформаційно-аналітичних систем підкріплюються вивченням сучасних технологій програмування. Запропоновані до засвоєння навчальні дисципліни орієнтовані на застосування раніше отриманих знань при розробці веб-застосунків та інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття управлінських рішень. У цілому студенти отримують закінчену освіту, яка дозволяє їм або безпосередньо здійснювати розробку та застосовування методів і засобів системного аналізу для вирішення складних проблем у різних сферах діяльності, або продовжити навчання в магістратурі.

Назва дисципліни Семестр
Технології програмування 4
Основи комп’ютерної графіки 5
Моделювання дискретних та розподілених систем 5
Спеціальні розділи чисельних методів 6
Методи математичного програмування 7
Теорія масового обслуговування 7
Математичні методи оптимального керування 8

 

2. Інформаційні технології системного аналізу

Стисла характеристика

Особливістю дисциплін блоку «Інформаційні технології системного аналізу» є їх спрямованість на поглиблення підготовки майбутніх бакалаврів в галузі інформаційних технологій проектування та розробки сучасних комп’ютерних систем і веб-застосунків. Навички в розробці програмних продуктів підкріплюються вивченням технологій паралельного та кросплатформеного програмування. Дисципліни останнього семестру орієнтовані на застосування раніше отриманих знань при розробці інтелектуальних систем керування складними динамічними об’єктами. У цілому студенти отримують закінчену освіту, яка дозволяє їм або безпосередньо перейти до практичної діяльності в сфері застосування інформаційних технологій аналізу даних та бізнес-аналізу, або продовжити навчання в магістратурі.

Назва дисципліни Семестр
Кросплатформенне програмування 4
Основи Internet-технологій 5
Операційні системи та системне програмування 5
Програмування в комп’ютерних мережах 6
Розподілені та хмарні інформаційно-аналітичні системи 7
Паралельні та розподілені обчислення 7
Комп’ютерна графіка 8

 Навчальний план

Структурно-логічна схема

Опис

На відміну від унітарних спеціальностей, орієнтованих на деяку відносно вузьку область практичного застосування, спеціальність системний аналіз, одна з небагатьох, відноситься до категорії універсальних. Універсальність цієї спеціальності зумовлена унікальною освітньою програмою, що базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивченні сучасної теорії управління, теорії прийняття рішень і методів математичного та комп’ютерного моделювання широкого спектру техніко-економічних, соціальних, фінансових, екологічних, політичних процесів. Такий глибокий рівень освіти дозволяє здійснювати підготовку студентів, які легко адаптуються до виробничої діяльності на IT підприємствах різного рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ державного управління, екологічних об’єктах, енергетичних і житлово-комунальних підприємствах.

Становлення системного аналізу, як окремого науково-практичного спрямування пов’язано з виникненням необхідності розробки великих проектів міжгалузевого характеру. Створення складних технічних, економічних, соціальних систем і управління ними, аналіз екологічних ситуацій і багато інших напрямків наукової, інженерної та інвестиційної діяльності зажадали об’єднання фахівців різних наукових напрямків, здатних скоординувати різноманітні напрямки. Можливість реалізації процесу підготовки системних аналітиків стала реальністю завдяки розвитку нових інформаційних технологій. Це пов’язано з самою сутністю системного аналізу та його орієнтацією на розробку великих інноваційних проектів та їх супроводу протягом всього життєвого циклу. Тому методи прикладної математики та комп’ютерного моделювання є фундаментальною базою системного аналізу.

Здійснення комп’ютерного моделювання на високому рівні неможливо без глибокого і широкого використання сучасних інформаційних технологій. У зв’язку з цим, значну частку в обсязі підготовки системних аналітиків складають дисципліни, які традиційно входять до спеціальності «Комп’ютерні науки». Випускники спеціальності «Системний аналіз» досконало володіють сучасними мовами і засобами програмування, а також потужними пакетами прикладних програм, що дозволить з урахуванням значної прикладної математичної підготовки, успішно конкурувати з випускниками інших освітніх напрямків комп’ютерного профілю.

Кваліфікація

Бакалавр системного аналізу

Можливості працевлаштування

Випускники за фахом можуть працювати програмістами і бізнес-системними-аналітиками на IT підприємствах будь-якого рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ, екологічних об’єктах, енергетичних і житлово-комунальних підприємствах.