124 Системний аналіз

Освітня програма: "Системний аналіз і управління"

Освітня програма: “Системний аналіз і управління”

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 124 «Системний аналіз»

Рівень освіти: Бакалавр

Гарант освітньої програми: Дорофєєв Юрій Іванович

1 – Загальна інформація
Загальна інформація
Повна назва ЗВО та інституту Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Навчально-науковий інститут Комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Рівень вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Рівень – бакалавр
Кваліфікація – бакалавр з системного аналізу
Рівень з НРК НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл,
EQF-LLL – 6 рівень
Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з системного аналізу «Системний аналіз і управління»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів EKTS,
термін навчання 3 роки 10 місяців
Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію: серія PD – IV № 2158945
від 12 серпня 2013 р.
Передумови Повна загальна середня освіта
Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої програми До наступної акредитації
Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програми http://web.kpi.kharkov.ua/say
2 – Мета освітньої програми
Підготовка професіоналів, здатних проєктувати складні інформаційні системи, розробляти нові та застосовувати існуючі методи системного аналізу і управління для вирішення складних проблем у різних сферах діяльності.
3 – Характеристика освітньої програми
Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань, спеціальність, програма) Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність: 124 «Системний аналіз»
Програма: «Системний аналіз і управління»
Основний фокус освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів орієнтована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні практичні проблеми системного аналізу та управління, що передбачають застосування теоретичних положень і методів системного аналізу та інформаційних технологій.

Ключові слова: системний аналіз, складна система, прийняття рішень, математичне моделювання, управління, прогнозування, проєктування.

Особливості програми Враховується галузевий та регіональний контекст відповідно до потреб потужного ІТ-кластера міста Харків, зокрема через участь ІТ-компаній у проведенні переддипломної практики та консультуванні здобувачів освітнього рівня бакалавр.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Фахівці, які здобули освіту за освітньою програмою «Системний аналіз і управління» можуть займатися такими видами економічної діяльності:
72 Діяльність у сфері інформатизації.
73 Дослідження та розробки.
80 Освіта.
Назви посад згідно Національного класифікатора професій
(ДК 003:2010):
131.2 Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа.
132.2 Програміст прикладний.
2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів.
2132.2 Інженер-програміст.
2132.2 Програміст (база даних).
Подальше навчання Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
5 – Програмні компетентності
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК 3 Здатність планувати і управляти часом
ЗК 4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК 5 Здатність спілкуватися державною мовою усно і письмово
ЗК 6 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК 7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК 8 Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК 9 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК 10 Здатність працювати автономно
ЗК 11 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК 12 Здатність працювати в команді
ЗК 13 Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК 14 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ЗК 15 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК 16 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності (ФК)
ФК 1 Здатність використовувати системний аналіз як сучасну міждисциплінарну методологію, що базується на прикладних математичних методах та сучасних інформаційних технологіях і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших складних систем.
ФК 2 Здатність формалізувати проблеми, описані природною мовою, у тому числі за допомогою математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів.
ФК 3 Здатність будувати математично коректні моделі статичних та динамічних процесів і систем із зосередженими та розподіленими параметрами із врахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх факторів.
ФК 4 Здатність визначати основні чинники, які впливають на розвиток фізичних, економічних, соціальних процесів, виокремлювати в них стохастичні та невизначені показники, формулювати їх у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та досліджувати залежності між ними.
ФК 5 Здатність формулювати задачі оптимізації при проектуванні систем управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач оптимізації та оптимального керування.
ФК 6 Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проєктувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального аналізу даних.
ФК 7 Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем а саме: об’єктно-орієнтований підхід при проєктуванні складних систем різної природи, прикладні математичні пакети, застосування баз даних і знань.
ФК 8 Здатність організовувати роботу з аналізу та проєктування складних систем, створення відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення.
ФК 9 Здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю та в таких формах, які підходять для аудиторії, як усно, так і в письмовій формі.
ФК 10 Здатність розробляти експериментальні та спостережувальні дослідження і аналізувати дані, отримані в них.
ФК 11 Здатність системно аналізувати свою професійну і соціальну діяльність, оцінювати накопичений досвід.
Додаткові фахові компетентності (ДФК)
ДФК 1 Здатність розробляти математичні моделі динамічних об’єктів та систем, включаючи системи автоматичного управління, у вигляді диференціальних і різницевих рівнянь та їх систем, обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання таких рівнянь і систем.
ДФК 2 Здатність розробляти математичні моделі неперервних і дискретних динамічних систем у змінних «вхід-вихід» або у просторі станів та обчислювати вихідну реакцію системи на довільний зовнішній вплив.
ДФК 3 Здатність здійснювати структурний аналіз та структурно-параметричний синтез систем автоматичного керування динамічними об’єктами, здійснювати аналіз виконання умов їх стійкості, керованості та спостережуваності.
ДФК 4 Здатність структурувати та формалізувати предметні знання з метою їх використання для побудови стратегій розв’язання інтелектуальних задач.
ДФК 5 Здатність аналізувати результати розв’язання задач оптимізації та прийняття оптимальних рішень, а саме: виконання обмежень, досягнення оптимального значення цільової функції, доцільність використання обраних методів оптимізації.
ДФК 6 Здатність формалізувати задачі прийняття оптимальних рішень при багатьох критеріях на основі теорії Парето оптимальності з використанням згортки, мінімаксу, умовної оптимізації та ієрархії критеріїв, виконувати комп’ютерну реалізацію прийняття оптимальних рішень.
6 – Програмні результати навчання
Програмні результати навчання (РН)
РН 1 Знати і вміти застосовувати на практиці диференціальне та інтегральне числення, ряди та інтеграл Фурʼє, аналітичну геометрію, лінійну алгебру та векторний аналіз, функціональний аналіз та дискретну математику в обсязі, необхідному для вирішення типових завдань системного аналізу.
РН 2 Знати і вміти використовувати стандартні схеми для розв’язання комбінаторних та логічних задач, що сформульовані природною мовою, застосовувати класич-ні алгоритми для перевірки властивостей та класифікації об’єктів, множин, відношень, графів, груп, кілець, решіток, булевих функцій тощо.
РН 3 Вміти визначати ймовірнісні розподіли стохастичних показників та факторів, що впливають на характеристики досліджуваних процесів, досліджувати властивості та знаходити характеристики багатовимірних випадкових векторів та використовувати їх для розв’язання прикладних задач, формалізувати стохастичні показники та фактори у вигляді випадкових величин, векторів, процесів.
PH 4 Знати та вміти застосовувати базові методи якісного аналізу та інтегрування звичайних диференціальних рівнянь і систем, диференціальних рівнянь в час-тинних похідних, в тому числі рівнянь математичної фізики./td>
РН 5 Знати основні положення теорії метричних просторів, лебегівської теорії міри та інтеграла, теорії обмежених лінійних операторів в банахових та гільбертових просторах, застосовувати техніку і методи функціонального аналізу для розв’язання задач керування складними процесами в умовах невизначеності.
РН 6 Знати та вміти застосовувати основні методи постановки та вирішення задач системного аналізу в умовах невизначеності цілей, зовнішніх умов та конфліктів.
РН 7 Знати основи теорії оптимізації, оптимального керування, теорії прийняття рі-шень, вміти застосовувати їх на практиці для розв’язування прикладних задач управління і проектування складних систем.
РН 8 Володіти сучасними методами розробки програм і програмних комплексів та прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, алго-ритмів процедур і операцій.
РН 9 Вміти створювати ефективні алгоритми для обчислювальних задач системного аналізу та систем підтримки прийняття рішень.
РН 10 Знати архітектуру сучасних обчислювальних систем і комп’ютерних мереж.
РН 11 Знати і вміти застосовувати на практиці системи управління базами даних і знань та інформаційні системи.
РН 12 Застосовувати методи і засоби роботи з даними і знаннями, методи математич-ного, логіко-семантичного, об’єктного та імітаційного моделювання, технології системного і статистичного аналізу.
РН 13 Проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, екс-плуатувати програмні засоби роботи з даними і знаннями в комп’ютерних сис-темах і мережах.
РН 14 Розуміти і застосовувати на практиці методи статистичного моделювання і про-гнозування, оцінювати вихідні дані.
РН 15 Розуміти українську та іноземну мови на рівні, достатньому для обробки фахо-вих інформаційно-літературних джерел, професійного усного і письмового спі-лкування, написання текстів за фаховою тематикою.
РН 16 Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлю-вати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
РН 17 Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розу-міння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різ-ні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
Додаткові результати навчання (ДРН)
ДРН 1 Здійснювати структурний та параметричний синтез систем програмного керування, керування за збуренням, керування за відхиленням та комбінованих систем автоматичного керування складними динамічними об’єктами.
ДРН 2 Знати та вміти застосовувати способи структурування, формалізації та подання знань, вміти будувати стратегії розв’язання інтелектуальних задач.
ДРН 3 Вміти ставити та розв’язувати задачі оптимізації та дослідження операцій в галузі інформаційних технологій системного аналізу.
ДРН 4 Знати та вміти застосовувати методи якісного аналізу та інтегрування різницевих рівнянь і систем, використовувати їх для моделювання дискретних систем автоматичного управління.
ДРН 5 Вміти ставити та розв’язувати задачі прийняття оптимальних рішень при обмеженості ресурсів та багатьох критеріях оптимальності в галузі інформаційних технологій системного аналізу.
ДРН 6 Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проєктувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моде-лювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального аналізу даних.
7 – Перелік компонентів освітньо-професійної програми
Перелік та зміст освітніх компонентів (загальних, спеціальних, профільних, вибіркових) можна знайти у навчальному плані за посиланням.
8 – Структуно-логічна схема
9 – Форма випускної аттестації здобувачів вищої освіти
Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Системний аналіз і управління» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи, яка передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми системного аналізу із застосуванням теоретичних положень і методів системного аналізу та/або інформаційних технологій.

У кваліфікаційній роботі не може бути фальсифікацій або академічного плагіату (текстових або інших запозичень без відповідних посилань на першоджерела). Кваліфікаційна робота обов’язково розміщується в репозитарії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Випускна атестація здійснюється відкрито і публічно та завершується видачею документа (диплома) встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації: Бакалавр з системного аналізу.

Вибіркові освітні компоненти. Профільні блоки

1. Системний аналіз та управління

Стисла характеристика

Особливістю дисциплін блоку «Системний аналіз і управління» є їх спрямованість на поглиблення математичної та програмної підготовки майбутніх бакалаврів в галузі теорії автоматичного керування та системного аналізу. Навички в проектуванні і розробці інформаційно-аналітичних систем підкріплюються вивченням сучасних технологій програмування. Запропоновані до засвоєння навчальні дисципліни орієнтовані на застосування раніше отриманих знань при розробці веб-застосунків та інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття управлінських рішень. У цілому студенти отримують закінчену освіту, яка дозволяє їм або безпосередньо здійснювати розробку та застосовування методів і засобів системного аналізу для вирішення складних проблем у різних сферах діяльності, або продовжити навчання в магістратурі.

2. Інформаційні технології системного аналізу

Стисла характеристика

Особливістю дисциплін блоку «Інформаційні технології системного аналізу» є їх спрямованість на поглиблення підготовки майбутніх бакалаврів в галузі інформаційних технологій проектування та розробки сучасних комп’ютерних систем і веб-застосунків. Навички в розробці програмних продуктів підкріплюються вивченням технологій паралельного та кросплатформеного програмування. Дисципліни останнього семестру орієнтовані на застосування раніше отриманих знань при розробці інтелектуальних систем керування складними динамічними об’єктами. У цілому студенти отримують закінчену освіту, яка дозволяє їм або безпосередньо перейти до практичної діяльності в сфері застосування інформаційних технологій аналізу даних та бізнес-аналізу, або продовжити навчання в магістратурі.

Дисципліни вільного вибору

Перелік та зміст вибіркових освітніх компонентів можна знайти у навчальному плані за посиланням.

Додаткова інформація

Повний текст освітньої програми

Інші документи

Опитування та обговорення

8 відповідей на “124 Системний аналіз”

 1. коли поступала то не думала що мене так зацікавить навчання. чудові викладачі (особливо Малько, Безменов, Дорофеєв, Кожин, Коваленко), цікаві предмети, з кожним семестром все більше виникало бажання вчитися!!

 2. Дуже подобається навчатися на цій спеціальності. Дистанційне навчання проходить на високому рівні, так як викладачі та керівництво роблять все для комфортного навчання. Викладацький склад чудовий, викладачі завжди раді допомогти.

  1. Доброго дня, Аліна!

   Дякуємо за схвальний відгук. Приємно знати, що Вам подобається у нас навчатися!

   Ми намагаємося бути кращими і виконувати якісну роботу для Вас!

 3. Поступаючи, я гадав що навчання буде дуже складним. Але, завдяки навчальному процесу, який організований на дуже високому рівні, дозволив зрозуміти складні теми легко і з задоволенням. Окрема подяка викладацькому складу. Атмосфера на кафедрі є дружелюбною та привітною. Всі студенти та викладачі прагнуть допомогти один одному

 4. Однозначно 100 зі 100. Від самого початку навчання викладачі всіляко допомагають студенту виникнути в матеріал. Якщо виникають питання – пояснюють, допоки студент не зрозуміє. Завжди є можливість перездати будь-який тест/контрольну. На іспитах завжди є можливість підвищити свою оцінку. Інші варіанти університетів/кафедр – я навіть не розглядала. Серед кафедр у нас вважається, що ця – найелітніша, а особливо – саме ця спеціальність! Тож рекомендуватиму абітурієнтам поступати саме сюди! Окремо хочеться висловити подяку викладацькому складу, що підтримує студентів у кожному починанні! Дякую!

  1. Дякуємо за ваші високі оцінки та довіру!
   Надзвичайно приємно читати такі слова. Всім нам дуже важливо, щоб студенти відчували себе підтриманими та впевненими в навчанні. Будемо і надалі намагатися надавати якісну освіту та підтримку у вашому професійному зростанні.
   Дякуємо за вашу вдячність та рекомендації!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.