186 Видавництво та поліграфія

Освітня програма: "Інформаційні технології в медіаіндустрії"

Освітня програма: “Інформаційні технології в медіаіндустрії”

Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

Спеціальність: 186 «Видавництво та поліграфія»

Гарант освітньої програми: Коваленко Сергій Володимирович

1 – Загальна інформація
Загальна інформація
Повна назва ЗВО та інституту Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Навчально-науковий інститут Комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Рівень вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Рівень – бакалавр
Кваліфікація – бакалавр з видавництва та поліграфії
Рівень з НРК НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень
Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з видавництва та поліграфії «Інформаційні технології в медіаіндустрії»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів EKTS,
термін навчання 3 роки 10 місяців
Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію: серія НД № 1192650 від 25 вересня 2017 р.
Передумови Повна загальна середня освіта
Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої програми До наступної акредитації
Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програми http://web.kpi.kharkov.ua/say
2 – Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних використовувати сучасні інформаційні технології в галузі видавництва та поліграфії, а також здійснювати інноваційну професійну діяльність.
3 – Характеристика освітньої програми
Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань, спеціальність, програма) Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»
Спеціальність: 186 «Видавництво та поліграфія»
Програма: «Інформаційні технології в медіаіндустрії»
Основний фокус освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів орієнтована на підготовку фахівців, здатних забезпечити повний комплекс додрукарської підготовки друкованих та електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії, використовуючи програмне та апаратне забезпечення із використанням сучасних інформаційних технологій, створювати та управляти контентом мультимедійних електронних колекцій.

Ключові слова: видавництво, поліграфія, дизайн, друковане видання, електронне видання, програмне забезпечення, мультимедійний інформаційний продукт.

Особливості програми Відмінність програми від інших – професійно-практична акцентованість на підготовку фахівців із видавничо-поліграфічного виробництва, які орієнтовані на використання сучасних ІТ технологій мультимедіа. Обов’язкова спеціальна практика на видавничо-поліграфічних підприємствах м. Харків, що є партнерами кафедри.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Види економічної діяльності:
72 Діяльність у сфері інформатизації
80 Освіта
Професійні назви робіт:
22.1 Видавнича діяльність
22.11 Видання книг
22.2 Поліграфічна діяльність та пов’язані з нею послуги
2139.2 Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва
2149.1 Технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво)
2149.2 Технолог електронних мільтимедійних видань
2451.2 Редактор мультимедійних видань засобів масової інформації
2452.2 Дизайнер графічних робіт. Дизайнер мультимедійних об’єктів
3471 Дизайнер-виконавець графічних робіт
3471 Дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів
Подальше навчання ММожливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
5 – Програмні компетентності
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК 1 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 4 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 5 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК 6 Здатність здійснення безпечної діяльності.
ЗК 7 Здатність працювати автономно.
ЗК 8 Здатність працювати в команді.
ЗК 9 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 10 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового спо-собу життя.
спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)
СК 1 Здатність приймати обґрунтовані рішення стосовно процесів, притаманних всім етапам виробництва друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії.
СК 2 Здатність застосовувати відповідні математичні і технічні методи та комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань вида-вництва та поліграфії.
СК 3 Здатність застосовувати принципи оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової та відеоінформації та особливостей її використання для виготовлення друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії.
СК 4 Здатність застосовувати принципи оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової та відеоінформації та особливостей її використання для виготовлення друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії.
СК 5 Здатність проектувати структуру, конструкцію та дизайн друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії, використовуючи сучасне програмне та апаратне забезпечення, з урахуванням вимог до результату, наявних ресурсів та обмежень.
СК 6 Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні, правові та комерційні чинники, що впливають на реалізацію технічних рішень у видавництві та поліграфії.
СК 7 Здатність ухвалювати ефективні техніко-економічні рішення стосовно реалізації конкретного проекту видавничополіграфічної діяльності в рамках видавничих, виробничих планів підприємства; розроблення нормативної та технічної документації виробничого процесу виготовлення продукції.
СК 8 Здатність планувати й організовувати виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування, розповсюдження продукції у видавництві та поліграфії з урахуванням особливостей вирішуваної проблеми.
Додаткові спеціальні компетентності (ДСК)
ДСК 1 Здатність проектувати та оцінювати якість сучасних Web-ресурсів.
ДСФК 2 Здатність демонструвати розуміння стандартизації, кольорового дизайну проблем та напрямів забезпечення якості Web-ресурсів.
ДСК 3 Здатність робити раціональний вибір технологій, обладнання та апаратно-програмного забезпечення при публікації медіапродукції
ДСК 4 Здатність приймати обґрунтовані техніко-економічні рішення стосовно створення та реалізації електронних видань.
6 – Програмні результати навчання
Програмні результати навчання (ПР)
ПР 1 Застосовувати теорії та методи математики, фізики, хімії, інженерних наук, економіки для розв’язання складних задач і практичних проблем видавництва і поліграфії.
ПР 2 Знаходити, оцінювати й використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для розв’язання теоретичних і практичних задач видавництва і поліграфії.
ПР 3 Раціонально використовувати сировинні, енергетичні та інші види ресурсів.
ПР 4 Організовувати свою діяльність для роботи автономно та в команді.
ПР 5 Застосовувати ефективні форми професійної та міжособистісної комунікації в колективі для виконання завдань у професійній діяльності.
ПР 6 Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовою усно і письмово.
ПР 7 Розуміти принципи і мати навички використання технологій додрукарської підготовки, друкарських та післядрукарських процесів, теорії кольору, методів оброблення текстової та мультимедійної інформації.
ПР 8 Забезпечувати якість друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії.
ПР 9 Опрацьовувати текстову, графічну та мультимедійну інформацію з використанням сучасних інформаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення.
ПР 10 Оцінювати технічні характеристики друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії.
ПР 11 Розробляти концепцію видання; склад, структуру, дизайн і апарат усіх видів виробів видавництва та поліграфії, робочу документацію для забезпечення процесу їх створення.
ПР 12 Розробляти, забезпечувати й реалізовувати технологічний процес, обґрунтовано обираючи матеріали, системи контролю якості, апаратно-програмні комплекси, обладнання, персонал та інші ресурси.
ПР 13 Контролювати точність і стабільність технологічних процесів, технічний стан обладнання, якість матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції за допомогою сучасних засобів і методів контролю.
ПР 14 Проектувати робочі місця виробничих підрозділів підприємств видавничо-поліграфічної галузі та організовувати їх експлуатацію з урахуванням правил охорони праці.
ПР 15 Оцінювати виробничі і невиробничі витрати на забезпечення виробництва продукції видавництва і поліграфії.
ПР 16 Організовувати і забезпечувати ефективну експлуатацію поліграфічного обладнання та технічних засобів видавничих систем.
Додаткові програмні результати навчання (ДПР)
ДПР 1 Обирати та застосовувати програмні додатки для створення Web-сайтів.
ДПР 2 Розробляти 3D-графіку для електронних видань і Web застосувань, використовувати відповідне програмне забезпечення для 3D редагування.
ДПР 3 Обирати та застосовувати програмні рішення для захисту інформації в видавничих системах.
ДПР 4 Аналізувати й оцінювати кольорові рішення Web-сайтів та електронних видань, розробляти власні рішення та кольорові шаблони.
7 – Перелік компонентів освітньо-професійної програми
Перелік та зміст освітніх компонентів (загальних, спеціальних, профільних, вибіркових) можна знайти у навчальному плані за посиланням.
8 – Структуно-логічна схема
9 – Форма випускної аттестації здобувачів вищої освіти
Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Інформаційні технології в медіаіндустрії» зі спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи.
У кваліфікаційній роботі не може бути фальсифікацій або академічного плагіату (текстових або інших запозичень без відповідних посилань на першоджерела). Кваліфікаційна робота обов’язково розміщується в репозитарії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Випускна атестація здійснюється відкрито і публічно та завершується видачею документа (диплома) встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації: бакалавр з видавництва та поліграфії.

Вибіркові освітні компоненти. Профільні блоки

1. Інформаційні технології в медіаіндустрії

Стисла характеристика

Особливістю дисциплін блоку «Інформаційні технології в медіаіндустрії» є їх спрямованість на поглиблення підготовки майбутніх бакалаврів в області інтерактивних мультимедійних видань для публікації в мережі Інтернет або мобільних пристроях, розробки сучасних інформаційних систем і веб-застосунків. Одночасно з цим майбутні бакалаври отримують підготовку в області класичного програмування, баз даних та математичної статистики. Дисципліни останнього семестру спрямовані на отримання професійних знань в області інформаційних технологій в медіаіндустрії. Отримані знання можна використовувати в практичній роботі або навчанні в магістратурі.

2. Технології електронної поліграфії та Web-дизайну

Стисла характеристика

собливістю дисциплін блоку «Технології електронної поліграфії та Web-дизайну» є їх спрямованість на поглиблення підготовки майбутніх бакалаврів в області проектування технологічних процесів та забезпечення випуску високоякісної видавничої, поліграфічної та IT-продукції з використанням відповідних методів і засобів контролю. Увага приділяється підготовці з програмування та математичної статистики. На старших курсах напрям підготовки зосереджений на проектуванні і розробці дизайну та оригінал-макетів друкованих та електронних видань за допомогою комп’ютерних видавничих систем. Серед друкованих видань – книги, газети, журнали, рекламні продукти, етикетки, пакування; серед електронних – електронні книги, рекламні комплекси для публікації на телебаченні і в Інтернет, отримані знання можна використовувати в практичній роботі або навчанні в магістратурі.

Дисципліни вільного вибору

Перелік та зміст вибіркових освітніх компонентів можна знайти у навчальному плані за посиланням.

Додаткова інформація

Повний текст освітньої програми

Інші документи

Опитування та обговорення

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.