186 Видавництво та поліграфія

Освітня програма

Інформаційні технології в медіаіндустрії

Освітня програма зумовлена ​​сучасним напрямком розвитку видавничо-поліграфічної галузі, яке характеризується широким впровадженням інформаційних технологій, підвищенням ролі технологій цифрового друку, інтенсивним поширенням електронних медійних засобів на основі Internet-технологій. Метою освітньої програми є підготовка фахівців, що відповідають сучасним потребам підприємств видавничо-поліграфічної галузі та перспективам розвитку медіаіндустрії, а саме, фахівців, які володіють сучасними інформаційними технологіями обробки текстової, графічної та аудіо-та відеоінформації. Для досягнення цієї мети підготовка фахівців передбачає наступну структуру освітньої програми: фундаментальна підготовка, базова IT-підготовка, професійна підготовка, яка включає комплекс дисциплін, спрямованих на інформаційне забезпечення медіаіндустрії на основі сучасних інформаційних технологій і математичних методів обробки та захисту інформації.

Профільні блоки

1. Інформаційні технології в медіаіндустрії

Стисла характеристика

Особливістю дисциплін блоку «Інформаційні технології в медіаіндустрії» є їх спрямованість на поглиблення підготовки майбутніх бакалаврів в області інтерактивних мультимедійних видань для публікації в мережі Інтернет або мобільних пристроях, розробки сучасних інформаційних систем і веб-застосунків. Одночасно з цим майбутні бакалаври отримують підготовку в області класичного програмування, баз даних та математичної статистики. Дисципліни останнього семестру спрямовані на отримання професійних знань в області інформаційних технологій в медіаіндустрії. Отримані знання можна використовувати в практичній роботі або навчанні в магістратурі.

Назва дисципліни Семестр
Об’єктно-орієнтоване програмування 3
Математична статистика 4
Проектування баз даних 5
Алгоритми і системи пошуку плагіату 6
Основи дизайну поліграфічних видань 7
Захист інформації у видавничих системах 8
Сучасні методи стиснення інформації 8
Технології розробки Web-ресурсів 8

 

2. Технології електронної поліграфії та Web-дизайну

Стисла характеристика

Особливістю дисциплін блоку «Технології електронної поліграфії та Web-дизайну» є їх спрямованість на поглиблення підготовки майбутніх бакалаврів в області проектування технологічних процесів та забезпечення випуску високоякісної видавничої, поліграфічної та IT-продукції з використанням відповідних методів і засобів контролю. Увага приділяється підготовці з програмування та математичної статистики. На старших курсах напрям підготовки зосереджений на проектуванні і розробці дизайну та оригінал-макетів друкованих та електронних видань за допомогою комп’ютерних видавничих систем. Серед друкованих видань – книги, газети, журнали, рекламні продукти, етикетки, пакування; серед електронних – електронні книги, рекламні комплекси для публікації на телебаченні і в Інтернет, отримані знання можна використовувати в практичній роботі або навчанні в магістратурі.

Назва дисципліни Семестр
Основи об’єктно-орієнтованого програмування 3
Основи математичної статистики 4
Проектування інформаційних систем 5
Алгоритми і системи перевірки авторства друкованих та Інтернет-видань 6
Рекламні технології та інтернет-маркетинг видавничо-поліграфічної продукції 7
Технології захисту поліграфічної продукції 8
Технології підготовки електронних видань 8
Основи розробки електронних видань та Web-продукції 8

Навчальний план

Структурно-логічна схема

Опис

    Медіаіндустрія на сьогоднішній день – це одна з найбільш швидкозростаючих галузей світової економіки. Вона включає в себе телебачення, радіо, пресу, Інтернет – всі джерела інформації, які доступні широким масам населення. Крім величезного потоку інформації про життя, культуру, політику та економіку медіаіндустрія є полем діяльності для рекламодавців.
Медіаіндустрія це сучасна сфера діяльності людини, яка втілила в собі всі найбільш передові досягнення науки і техніки в області інформаційних технологій, комп’ютерних наук та прикладної математики. Ми вступили в еру інформаційного суспільства, в якій інформація стала одним з головних ресурсів, що визначають перспективи розвитку суспільства.
В рамках спеціальності «Видавництво і поліграфія» і спеціалізації «Інформаційні технології в медіаіндустрії» кафедра «Системного аналізу і інформаційно-аналітичних технологій» факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії готує фахівців з використання сучасних цифрових технологій в медіаіндустрії, спеціалістів в області поліграфії та комп’ютерних наук, які володіють знаннями і навичками з обробки і подання різноманітної за природою інформації з можливістю друку видань та інтеграції інформації в сучасних мультимедійних системах, в тому числі в електронних виданнях.
Таким чином, випускник набуває кваліфікацію спеціаліста з використання інформаційних технологій в сучасній поліграфії і медіаіндустрії.
Переваги цієї спеціальності в тому, що спеціалізовані знання в області комп’ютерної верстки та поліграфічних технологій «нанизуються» на фундаментальні знання в галузі комп’ютерних наук в цілому. Сюди входить програмування, адміністрування комп’ютерних систем, методи і засоби проектування інформаційних систем. В результаті випускники, які з тих чи інших причин віддали перевагу кар’єрі програміста, системного адміністратора та ін. не відчувають труднощів у працевлаштуванні.
Наші випускники стають висококваліфікованими фахівцями в цій швидко прогресуючій галузі, володіють теорією і практичними знаннями новітніх методів і програмних засобів розробки програмного забезпечення: (програмування на мовах C#, JAVA, PHP), розробки та управління базами даних, технологіями NET, ASP, XML. В Internet-технологіях випускники отримають достатні знання в галузі гіпертекстової розмітки (HTML і CSS), а також вивчають всі аспекти професійної роботи з комп’ютерною графікою.
Після завершення освіти випускники можуть займати такі посади як: web-дизайнер, web-програміст, 3d-проектувальник, фахівець в растровому, векторному та фрактальному редагуванні.
Отримані професійні компетенції дозволяють випускникам працювати практично в усіх сферах IT-індустрії, чи то цифрова поліграфія, програмування, системна аналітика, управління проектами, якістю та конфігурацією автоматизованих інформаційних систем і технологій. Особливості профілю дозволяють краще підготуватися до роботи на підприємствах, пов’язаних з медіаіндустрією, виконуючи роль дизайнерів інтерфейсу користувача, фахівців комп’ютерної верстки, фахівців з інформаційного забезпечення рекламної діяльності тощо.

Кваліфікація

Бакалавр видавництва і поліграфії

Можливості працевлаштування

Випускники можуть працювати в видавництвах і рекламних відділах підприємств, редакціях газет, журналів, WEB- і дизайн-студіях, а також на IT-підприємствах будь-якого рівня.