124 Системний аналіз

Банер. Освітня програма "Системний аналіз та управління". Магістр

Освітня програма: “Системний аналіз і управління”

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 124 «Системний аналіз»

Освітній рівень: Магістр

Гарант освітньої програми: Северин Валерій Петрович

1 – Загальна інформація
Загальна інформація
Повна назва ЗВО та інституту Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Навчально-науковий інститут Комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Рівень вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Рівень – магістр
Кваліфікація – магістр з системного аналізу
Рівень з НРК НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень
Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки магістра з системного аналізу «Системний аналіз і управління»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів EKTS,
термін навчання 1 роки 4 місяців
Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію: серія PD – IV № 2158945
від 12 серпня 2013 р.
Передумови Наявність рівня бакалавра
Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої програми До наступної акредитації
Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програми http://web.kpi.kharkov.ua/say
2 – Мета освітньої програми
Підготовка професіоналів, здатних проєктувати складні інформаційні системи, розробляти нові та застосовувати існуючі методи системного аналізу і управління для вирішення складних проблем у різних сферах діяльності.
3 – Характеристика освітньої програми
Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань, спеціальність, програма) Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність: 124 «Системний аналіз»
Програма: «Системний аналіз і управління»
Основний фокус освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки магістрів орієнтована на підготовку професіоналів, здатних розв’язувати складні практичні проблеми системного аналізу та управління, що передбачають застосування теоретичних положень і методів системного аналізу, управління та інформаційних технологій.

Ключові слова: системний аналіз, математичне моделювання, складна система, прийняття рішень, управління, оптимізація, прогнозу-вання, проектування, інформаційні технології.

Особливості програми Враховується галузевий та регіональний контекст відповідно до потреб потужного ІТ-кластера міста Харків, зокрема через участь ІТ-компаній у проведенні переддипломної практики та консультуванні здобувачів освітнього рівня магістр.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Професіонали, які здобули освіту за освітньою програмою «Систе-мний аналіз і управління» можуть займатися такими видами еко-номічної діяльності:
72 Діяльність у сфері інформатизації;
73 Дослідження та розробки;
80 Освіта.
Назви посад згідно Національного класифікатора професій
(ДК 003:2010):
2111 Професіонал в галузі математики;
2122 Професіонал в галузі статистики;
2131 Професіонал в галузі обчислювальних систем;
2132 Професіонал в галузі програмування;
2433 Професіонал в галузі інформації та інформаційного аналізу;
2139 Професіонал в інших галузях обчислень (комп’ютеризації);
2451 Професіонал в галузі методів навчання.
Подальше навчання ММожливість для продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні для здобуття ступеня доктора філософії.
5 – Програмні компетентності
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у галузі системного аналізу.
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 4 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК 5 Здатність спілкуватися державною мовою усно і письмово
ЗК 6 Здатність розробляти проєкти та управляти ними.
Фахові компетентності (ФК)
ФК 1 Здатність інтегрувати знання та здійснювати системні дослідження, застосову-вати методи математичного та інформаційного моделювання складних систем та процесів різної природи.
ФК 2 Здатність проєктувати архітектуру інформаційних систем.
ФК 3 Здатність розробляти системи підтримки прийняття рішень та рекомендаційні системи.
ФК 4 Здатність оцінювати ризики, розробляти алгоритми управління ризиками в складних системах різної природи.
ФК 5 Здатність моделювати, прогнозувати та проєктувати складні системи і процеси на основі методів та інструментальних засобів системного аналізу.
ФК 6 Здатність застосовувати теорію і методи Data Science для здійснення інтелекту-ального аналізу даних з метою виявлення нових властивостей та генерації нових знань про складні системи.
ФК 7 Здатність управляти робочими процесами у сфері інформаційних технологій, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.
ФК 8 Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти в галузі ін-формаційних технологій та дотичні до неї міждисциплінарні проєкти.
ФК 9 Здатність здійснювати захист прав інтелектуальної власності, комерціалізацію результатів досліджень та інновацій.
ФК 10 Здатність до самоосвіти та професійного розвитку.
Додаткові фахові компетентності (ДФК)
ДФК 1 Здатність обирати відповідну архітектуру, здійснювати синтез, навчання та мо-делювання штучних нейронних мереж для конкретного застосування.
ДФК 2 Здатність планувати та виконувати наукові дослідження.
ДФК 3 Здатність розробляти стратегії керування логічним виведенням та методи підви-щення ефективності виводів в експертних системах.
ДФК 4 Здатність застосовувати середовища програмування та інформаційні технології для розв’язання задач математичного моделювання, аналізу та синтезу складних систем і процесів.
6 – Програмні результати навчання
Програмні результати навчання (РН)
РН 1 Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері системного аналізу та інформаційних технологій і є основою для оригіна-льного мислення та проведення досліджень.
РН 2 Будувати та досліджувати моделі складних систем і процесів, застосовуючи ме-тоди системного аналізу, математичного, комп’ютерного та інформаційного мо-делювання.
РН 3 Застосовувати методи розкриття невизначеностей в задачах системного аналізу, розкривати ситуаційні невизначеності та невизначеності в задачах взаємодії, протидії та конфлікту стратегій, знаходити компроміс при розкритті концептуа-льної невизначеності.
PH 4 Розробляти та застосовувати методи, алгоритми та інструменти прогнозування розвитку складних систем і процесів різної природи.
РН 5 Використовувати міри оцінювання ризиків та застосовувати їх при аналізі бага-тофакторних ризиків в складних системах.
РН 6 Застосовувати методи машинного навчання та інтелектуального аналізу даних, математичний апарат нечіткої логіки, теорії ігор та розподіленого штучного ін-телекту для розв’язання складних задач системного аналізу.
РН 7 Розробляти інтелектуальні системи в умовах слабо структурованих даних різної природи.
РН 8 Здійснювати ідентифікацію та оцінювання параметрів математичних моделей об’єктів керування.
РН 9 Розробляти та застосовувати моделі, методи та алгоритми прийняття рішень в умовах конфлікту, нечіткої інформації, невизначеності та ризиків.
РН 10 Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
РН 11 Вільно презентувати та обговорювати усно і письмово результати досліджень та інновацій, інші питання професійної діяльності державною та англійською мовами
Додаткові результати навчання (ДРН)
ДРН 1 Вміти реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, експлуатувати програмні засоби роботи з даними та знаннями в комп’ютерних системах та мережах.
ДРН 2 Знати призначення та принципи побудови OLAP-систем та сховищ даних, а та-кож особливості їх застосування в задачах інтелектуального аналізу даних.
ДРН 3 Знати методи придбання, формалізації та структурування знань, вміти обирати інструментальний засіб розробки експертних та рекомендаційних систем залежно від предметної області та специфіки конкретної задачі.
ДРН 4 Вміти створювати ефективні алгоритми для обчислювальних задач системного аналізу та систем підтримки прийняття рішень.
7 – Перелік компонентів освітньо-професійної програми
Перелік та зміст освітніх компонентів (загальних, спеціальних, профільних, вибіркових) можна знайти у навчальному плані за посиланням.
8 – Структуно-логічна схема
9 – Форма випускної аттестації здобувачів вищої освіти
Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Системний аналіз і управління» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи, яка передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми системного аналізу із застосуванням теоретичних положень і методів системного аналізу та/або інформаційних технологій.
У кваліфікаційній роботі не може бути фальсифікацій або академічного плагіату (текстових або інших запозичень без відповідних посилань на першоджерела). Кваліфікаційна робота обов’язково розміщується в репозитарії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Випускна атестація здійснюється відкрито і публічно та завершується видачею документа (диплома) встановленого зразка про присудження ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: Магістр з системного аналізу.

Вибіркові освітні компоненти. Профільні блоки

1. Системний аналіз та управління

Стисла характеристика

Особливістю дисциплін блоку «Системний аналіз і управління» є їх спрямованість на поглиблення математичної та програмної підготовки майбутніх бакалаврів в галузі теорії автоматичного керування та системного аналізу. Навички в проектуванні і розробці інформаційно-аналітичних систем підкріплюються вивченням сучасних технологій програмування. Запропоновані до засвоєння навчальні дисципліни орієнтовані на застосування раніше отриманих знань при розробці веб-застосунків та інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття управлінських рішень. У цілому студенти отримують закінчену освіту, яка дозволяє їм або безпосередньо здійснювати розробку та застосовування методів і засобів системного аналізу для вирішення складних проблем у різних сферах діяльності, або продовжити навчання в магістратурі.

Перелік та зміст вибіркових освітніх компонентів можна знаіти у навчальному плані за посиланням.

2. Інформаційні технології системного аналізу

Стисла характеристика

Особливістю дисциплін блоку «Інформаційні технології системного аналізу» є їх спрямованість на поглиблення підготовки майбутніх бакалаврів в галузі інформаційних технологій проектування та розробки сучасних комп’ютерних систем і веб-застосунків. Навички в розробці програмних продуктів підкріплюються вивченням технологій паралельного та кросплатформеного програмування. Дисципліни останнього семестру орієнтовані на застосування раніше отриманих знань при розробці інтелектуальних систем керування складними динамічними об’єктами. У цілому студенти отримують закінчену освіту, яка дозволяє їм або безпосередньо перейти до практичної діяльності в сфері застосування інформаційних технологій аналізу даних та бізнес-аналізу, або продовжити навчання в магістратурі.

Дисципліни вільного вибору

Перелік та зміст вибіркових освітніх компонентів можна знайти у навчальному плані за посиланням.

Додаткова інформація

Повний текст освітньої програми

Інші документи

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.