Сидоренко Ганна Юріївна

Сидоренко Ганна Юріївна


Посада: Доцент

Cтупінь: к.т.н.

Звання: Доцент

Контакти: ganna.sydorenko@khpi.edu.ua, Навчальний корпус №2, к. 515

Керівник студентського наукового гуртка “Принципи та особливості розробки складних корпоративних інформаційних систем

Професійний та академічний досвід

 • 2017 – теперішній час – доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
 • 2008 – 2017 рр. – доцент кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 2007 – 2008 рр. – старший викладач кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 2005 – 2007 рр. – асистент кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 2002 – 2005 рр. – аспірантка кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Навчання

 • Інженер-математик-дослідник за спеціальністю “Прикладна математика” – 2002 р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 • Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів – 2005 р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Викладання навчальних дисциплін

Наукові інтереси

 • Математичне моделювання складних систем
 • Аналіз бізнес-систем
 • Теорія випадкових процесів та полів
 • Якість та тестування програмних систем
 • Технології розробки мобільних додатків
 • Чисельні методи

Професійні досягнення та членство

 • Опублікувала понад 40 наукових та навчально-методичних праць
 • Член Громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство», Україна
 • Вчений секретар ННІ КНІТ

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Марченко Н.А., Малько М.М., Сидоренко Г.Ю. Технологія CSS: навч.-метод. посіб. – Ужгород; Харків: ТОВ «РІК-У», НТУ «ХПІ», 2023 – 108 с.

Статті

 • Natalia Marchenko, Ganna Sydorenko and Roman Rudenko. Using of multilayer neural networks for the solving systems of differential equations // Вісник НТУ “ХПІ”. Збірник наукових праць. Серія: «Системний аналіз, управління та ін-формаційні технології». – Харків : НТУ «ХПІ».– 2021. – № 2 (6). – С. 81–88
 • Мазманишвили А. С., Решетняк Н. Г., Сидоренко Г.Ю. Динамика электронного пучка формируемого магнетронной пушкой с вторичноэмиссионным катодом, в спадающем магнитном поле соленоида: эксперимент и моделирование // Вісник НТУ “ХПІ”. Збірник наукових праць. Серія: «Системний аналіз, управління та ін-формаційні технології». – Харків : НТУ «ХПІ».– 2021. – № 2 (6). – С. 27–34
 • Ganna Sydorenko, Volchanska Anastasiia. The architecture and software development for web-application for finding the necessary medicines // ХV Міжнародна науко-во-практична конферен-ція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні досліджен-ня молодих науковців» (01–03 грудня 2021 ро-ку): матеріали конфе-ренції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. С. 5-6.
 • Natalia Marchenko, Ganna Sydorenko and Roman Rudenko. Using Neural Networks To Solve The Differential Equation // Інформаційні системи та технології: праці 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції, Харків-Одеса, 13-19 вересня 2021 року / наук. ред. А.Д. Тевяшев, Л.Б. Петришин, В.В. Безкоровайний, В.Г. Кобзєв. – Х.: ХНУРЕ, 2021, pp. 125-129.
 • Мazurova Оksana, Naboka Аrtem, Shirokopetleva Mariya and Sydorenko Ganna. Comparison of Distributed Transactions Execution in Different Types of DBMS. Інформаційні системи та технології: праці 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції, Харків-Одеса, 13-19 вересня 2021 року / наук. ред. А.Д. Тевяшев, Л.Б. Петришин, В.В. Безкоровайний, В.Г. Кобзєв. – Х.: ХНУРЕ, 2021, pp. 185-195.
 • Сидоренко Г.Ю., Мазманишвили А.С. Алгоритм построения стационарного нормального марковского 3d-поля: дина-мическое уравнение движения, статистические распределения вероятностей, визуализация. Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: «Системний аналіз, управління та інформаційні тех-нології». – Х. : НТУ «ХПІ».– 2017. – №55(1276). – с. 13–21.
 • Сидоренко Г.Ю., Малько М.М., Ляшенко М.А. Використання serverless підходу для створення веб-додатку моніторингу товарів. Вісник НТУ “ХПІ”. Збірник наукових праць. Серія: «Системний аналіз, управління та інфор-маційні технології». – Х. : НТУ «ХПІ».– 2018. – № 21(1279). – с. 54–58.
 • Сидоренко Г.Ю., Мазманишвили А.С. Алгоритм генерации трехмерных стационарных нормальных марковских полей. Вестник Херсонского На-ционального Технического Университета. – Херсон: ХНТУ. –2018. № 3(66), Т.2. С.63-69.
 • Сидоренко Г.Ю., Мазманишвили А.С. Реверсные функции и распределения вероятностей случайного функционала-свертки от нормального марковского процесса. Вісник НТУ “ХПІ”. Збірник наукових праць. Серія: «Системний аналіз, управління та інформаційні технології». – Харків : НТУ «ХПІ».– 2018. – № 44 (1320). – С. 9–14.
 • Сидоренко Г.Ю., Мазманишвили А.С. Применение реверсных функций в задаче о распределении вероятностей случайного функционала-свертки от нормального марковского процесса. Вестник Херсонского Национального Технического Университета. – Херсон: ХНТУ. – 2019. № 3(69), Т.2. С.63-69.