НМКД та силабус

Навчально-методичний комплекс дисципліни  — сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів необхідних для ефективного виконання студентами робочої програми навчальної дисципліни. НМКД включає в себе:

  • Робоча навчальна програма дисципліни
  • Конспект(и) лекцій з навчальної дисципліни
  • Методичні вказівки (рекомендації) для проведення лабораторних, практичних та семінарських занять
  • Тематика курсових робіт (проектів), РГР, домашніх завдань тощо та методичні вказівки (рекомендації) щодо їх виконання (якщо передбачені програмою)
  • Методичні розробки з організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни (графік, методичні рекомендації тощо)
  • Індивідуальні завдання
  • Засоби діагностики з навчальної дисципліни (екзаменаційні білети, питання до ПМК, тестовий комплекс)

Матеріали НМКД розробляються державною мовою, з дотриманням
наукового стилю викладення. Матеріали НМКД дисциплін, що викладаються
іноземною мовою, готуються мовою викладання.

Для перегляду НМКД за курсами та дисциплінами натисніть ТУТ

Силабус — навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури.

По суті, силабус — це персоніфікована програма викладача для навчання студентів з кожного предмета, що оновлюється на початок кожного навчального року.

Розробляється силабус на засадах освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівця того чи іншого рівня та відповідного навчального і робочого навчального планів, з врахуванням логічної моделі викладання дисципліни.

Для перегляду Силабусу дисципліни натисніть на її назву в переліку нижче

Назва дисципліни Б/М
Взаємодія електроенергетичних систем з навколишнім середовищем Б
Вступ до спеціальності. Ознайомча практика Б
Електричні системи та мережі частини 1 та 2 Б
Електромагнітні перехідні процеси Б
Електромеханічні перехідні процеси Б
Заземлюючі пристрої електроустановок Б
Математичні задачі енергетики Б
Оптимізація режимів роботи електроенергетичних систем Б
Перенапруги в електроенергетичних системах Б
Розподільчі електричні системи Б
Теорія автоматичного керування Б
Техніка високих напруг Б
Технології передачі електроенергії Б
Безпека праці та професійної діяльності М
Математичні основи технічної діагностики М
Організація енергоспоживання М
Основи експлуатації об’єктів електричних систем та мереж М
Основи наукових досліджень М
Проблеми та перспективи розвитку електроенергетики та електромеханіки М

Б – програма Бакалавра, М – програма Магістра

NEWS

Останні коментарі