Сталий розвиток

Сталий розвиток (sustainable development)

Концепція підготовки фахівців зі спеціальності 101 “Екологія” передбачає формування науково обґрунтованого світогляду, в основі якого лежить розуміння та впровадження аксіом сталого розвитку під час професійної діяльності.

Це досягається завдяки реалізації наступних методичних напрацювань під час освітньої діяльності:

1) знайомство з концепцією сталого розвитку та цілями сталого розвитку на першому курсі під час опанування дисципліни “Вступ до спеціальності. Ознайомча практика”.

2) аналіз відповідності цілям сталого розвитку технічних рішень під час виконання розрахункових та курсових проектів з дисциплін професійного спрямування;

3) участь студентів у методичних семінарах з питань сталого розвитку регіонів;

4) аналіз відповідностям цілям сталого розвитку стратегій розвитку регіонів, регіональних планів управління відходами під час знайомства з ними на практичних заняттях;

5) участь студентів та викладачів у майстер класах, які наочно демонструють свідоме ставлення до відходів та виробництва, що в свою чергу є основою сталого розвитку країни;

6) обов’язковий аналіз відповідності цілям сталого розвитку усіх грантових заявок, які реалізуються студентами та викладачами, а також такий само аналіз заявок під час практичних занять з дисципліни “Міжнародна співпраця та грантрайтинг в екології”;

7) участь викладачів кафедри у семінарах, конференціях, нарадах з питань сталого розвитку;

8) пояснення основ сталого розвитку викладачами кафедри під час телевізійних та радіо ефірів на регіональному рівні. Більш детально за посиланням https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/pryamij-efir-na-suspilnomu-radio-u-m-harkovi/

Такі дисципліни, як «Урбоекологія», «Організація та управління в природоохоронній діяльності», «Нормування  антропогенного навантаження на навколишнє середовище», «Моделювання та прогнозування стану довкілля» на першому (бакалаврському) рівні освіти, дисципліни «Екологічні засади сталого розвитку країни», «Управління техногенною та екологічною безпекою», «Екологічний менеджмент», «Теорія систем в екології» другого (магістерського) рівня освіти та дисципліна «Екологічно сталий розвиток міст» на третьому рівня освіти у своїх РПНД містять теми, присвячені реалізації концепції сталого розвитку та забезпеченню екологічної стійкості.

Під час викладання дисципліни “Екологія”, “Загальна екологія” студентам не екологічних спеціальностей в НТУ ХПІ від 6 до 10 годин відводиться на вивчення цілей сталого розвитку, особливостей їх імплементації у вітчизняному законодавстві, практичним навичкам пошуку відповідностей цілям сталого розвитку власних проектів

Кафедра також викладає дисципліну «Екологія» студентам – іноземцям, які навчаються за спеціальністю 185 “Видобування нафти та газу”  англійською мовою. Переважна більшість студентів на цій спеціальності з Африки та країн близького Сходу (Єгипет, Туреччина, Нігер, Нігерія, Лівія). Обов’язковим для них є не тільки знайомство з цілями сталого розвитку, а й виконання практичних робіт з аналізу відповідності програм та законів в сфері екології в їх країнах цілям сталого розвитку. Як правило, результати аналізу представляються студентами у вигляді презентації та проходять обговорення під час занять.

Для формування екологічного мислення та розуміння концепції сталого розвитку не одним є практичне застосування отриманих знань. Одним із методів досягнення цього на кафедрі є використання комп’ютерних симуляцій “Олігарх” та “Компас”, в яких на прикладі конкретного регіону вчать студентів поєднувати економічний розвиток зі збереженням довкілля. Важливим є неможливість отримання високої оцінки без засвоєння принципів сталого розвитку та їх використання під час ігрового проектування.

Наприкінці кожного навчального року студенти першого курсу також грають в настільну гру “Keep cool”, яка присвячена проблемі глобального потепління та показує, як можна поєднати розвиток країни зі збереженням природного середовища.

Аналіз тем випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів за останні 5 років свідчить про значну кількість робіт, присвячених проблемі сталого розвитку регіонів та міст (табл.)

Рівень

освіти

Рік

захисту

Тема роботи
магістр 2016 Дослідження потенціалу енергозбереження у житловому секторі Харкова у контексті заходів з попередження зміни клімату
Екологізація водоспоживання  та водовідведення житлового району
Оптимізація процесів коагуляції на водоочисних спорудах смт Оржиця
Дослідження антропогенного впливу на стан лісових екосистем Харківщини
магістр 2017 Дослідження установки для утилізації побутових відходів
Закономірності процесу очищення каналізаційних стічних вод в м.Слов’янськ
Дослідження екологічної безпеки на дитячих майданчиках у м.Харків
бакалавр 2018 Удосконалення технології очистки стічної води при  скиді  в каналізаційну мережу
Оцінка впливу каналізаційних споруд для невеликих міст на навколишнє середовище
Реконструкція діючих очисних споруд з метою покращення якості  стічних вод
Заходи щодо зменшення впливу на атмосферу агрокомплексу Чарівний Лан
магістр

 

2018

 

Зменшення впливу на стан басейну річки Кальміус емульсійних стічних вод
Вплив молокопереробного виробництва на стан навколишнього середовища регіону
бакалавр 2019 Оцінка впливу на навколишнє середовище від готелю
Аналіз діяльності міських очисних споруд
магістр 2019 Удосконалення технології знешкодження водопровідного осаду на водоочисних підприємствах
Екологічно безпечна технологія утилізації кавової гущі
бакалавр 2020 Сучасна підготовка води питного водоспоживання
Дослідження  розподілу мобільних форм радіонуклідів в лікарських рослинах
Заходи щодо зменшення впливу на довкілля  Д П «Ізюмський лісгосп»
Обладнання для переробки поліетиленових і поліпропіленових відходів медичної промисловості
магістр 2020 Аналіз екологічного стану міста Рубіжне методом  ліхеноіндикації
Вдосконалення технологічного процесу отримання електроенергії та видобутку ґрунтових вод з використанням вітрогенератору
Оцінка впливу на навколишнє середовище олійноекстракційного заводу, що проектується
бакалавр 2021 Впровадження біотехнології очисних вод для молокопереробного виробництва
Ресурсоенергозберігаюча технологія використання полікристалічних кремнієвих сонячних батарей для отримання водню
Підвищення екологічної безпеки діяльності  газопереробного заводу
Запровадження новітніх технологій для покращення якості питної води
магістр 2021 Розробка концепції поводження з тканинними відходами в Україні  на прикладі міста Харків

До питань реалізації концепції сталого розвитку регіонів, вдосконалення механізмів впровадження концепції сталого розвитку, адаптації цілей сталого розвитку під конкретні регіональні питання  постійно звертаються викладачі та здобувачі кафедри у своїх наукових публікаціях (статтях, тезах доповідей на конференціях).

Перелік публікацій співробітників кафедри:

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7479