Розробки

Кафедра ХТПЕ відводить велику увагу інтеграції навчання фахівців з наукою і виробництвом. Активну участь в учбовому процесі беруть співробітники науково-дослідної частини кафедри, які передають студентам навики дослідницької роботи. Установки НДР використовуються для проведення лабораторних робіт студентами. Так, лабораторні роботи по корозії і біотехнології, тісно пов’язані з результатами науково-дослідних розробок. До наукових досліджень активно притягуються студенти. У філіях кафедри, наприклад, в УкрНДІхиммаші студенти працюють на дослідницьких стендах разом з фахівцями НДР більшість з яких випускники цієї ж кафедри. Це дозволяє здійснити спадкоємність в роботі, і передачі досвіду, створювати наукову школу.

Організовані і функціонують філії кафедри в УкрНДІхиммаші, науково-дослідному центрі “Блискавка”, в інженерному центрі. Матеріальна база філій має унікальне устаткування, яке дозволяє з’єднати фізичне і математичне моделювання хімічних процесів, які необхідні при створенні новітнього харчового, хімічного, і екологічного устаткування. Тобто студенти отримують досвід створення перспективних розробок. Кафедра має в своєму складі філії в УкрНДІхиммаші, а також ряд договорів відносно науково-творчої співпраці з науково-дослідними інститутами і підприємствами харчової, хімічної, нафтохімічної промисловості.

Підтримуються тісні наукові зв’язки з академічними і галузевими науково-дослідними організаціями, такими як інститут проблем машинобудування НАН України, НІОХИМ, УкрНДІхиммаш, інститут хімії високомолекулярних з’єднань НАН України у формі загальних договірних робіт, публікацій, участі в роботі конференцій і семінарів. Фахівці кафедри регулярно беруть участь в міжнародних конференціях і симпозіумах.

Міжнародні зв’язки кафедри характеризуються по-перше договорами по проведенню НДР з Росією, підготовкою фахівців-іноземців. Ці зв’язки плідно впливають на якість підготовки фахівців. Наукові досягнення кафедри отримали визнання вітчизняних і зарубіжних фахівців. Результати досліджень регулярно публікуються, захищені патентами України і низки інших країн. Розробки кафедри знаходять широку практичну реалізацію

З моменту організації кафедри викладачами, науковими співробітниками, аспірантами за участю студентів, активно проводилася наукова робота.

Найбільш значні напрями досліджень до 1986 року:

 • розробки процесів гідрування бурого вугілля;
 • виготовлення високооктанового бензину з газових конденсатів;
 • інтенсифікація процесів великотоннажного помелу;
 • розробка теоретичних основ і технології синтезу метанолу;
 • дослідження і проектування пластинчастих теплообмінників.

За результатами проведення досліджень в 60 – 80 роки на кафедрі було захищено 8 кандидатських дисертацій. Найбільш значні наукові досягнення за ці роки, упроваджені в промисловість і покладені в основу учбового процесу:

 • розробка і впровадження пластинчастих теплообмінників, які на міжнародній виставці – ярмарку в Лейпцігу в 1976 році були удостоєні золотої медалі і вперше в світі використані в колонах синтезу аміаку (Товажнянський Л.Л., Ястребенецкий А.Р., Цибульник В.О);
 • впровадження наукових результатів дослідження синтезу метанолу прямим окисленням природного газу (Атрощенко В.І., Гавря Н.А., Слабун В.О.).

В подальші роки напряму наукових досліджень кафедри пов’язані з:

 • створенням технологій і обладнання для виробництва ниткоподібних неорганічних армуючих наповнювачів;
 • нові процеси і обладнання екобіотехнології, харчових і мікробіологічних виробництв;
 • ресурсо- і енергозбережні технології і устаткування в хімічних і переробляючих виробництвах;
 • розробка нових технологій рекультивації полігонів (шламонакопичувачів) і переробка промислових і побутових відходів на території України і СНД.

Найбільш значні досягнення по цих напрямах:

 • вперше в СНД і Європі на базі Північнодонецького хімкомбінату створена промислова установка по виробництву ниткоподібних кристалів титанату калія з розчин-розплаву твердофазним методом (проф. Шапорев В.П.);
 • розробка і впровадження на АТ “Сумське НВО ім. Фрунзе” установки БІОГАЗ 301 для утилізації і переробки відходів свиноферм на добрива і біогаз (проф. Ткач Г.А., доц. Зінченко М.Г.);
 • створення і впровадження на Кримському содовому заводі дистиляційної установки для регенерації фільтрової рідини у виробництві кальцинованої соди продуктивністю 1000 т соди (Товажнянський Л.Л., Ткач Г.А., Фрумін В.М.;

Основні наукові напрями діяльності кафедри за останні 3 роки:

 • Розробка технології і обладнання очищення стічних вод виробництва цукру;
 • Розробка технології і обладнання для переробки твердих побутових відходів;
 • Розробка установки “БІОГАЗ”;
 • Пов’язані з удосконаленням процесів хімічної технології і переробляючих виробництв вдосконаленням апаратів і реакторів
 • Пов’язані з ухваленням рішень по управлінню процесами з метою підвищення ресурсу устаткування, збільшення його продуктивності, зменшення негативного впливу виробництва на довкілля.
 • Розробка нового перспективного обладання, що відповідає сучасним вимогам, а також вимогам підприємств і установ, побажанням замовників від організацій народного господарства.

Не менш важлива мета – створення макетів нових машин, апаратів і реакторних установок, їх реклама, організація виставок.

Проведення науково-дослідних робіт надійне забезпечено сучасною експериментальною базою кафедри, у тому числі і на інженерному центрі університету, а також у філіях кафедри. Основною базою для розвитку фундаментальних і договірних робіт по різних напрямах є науково-дослідницькі лабораторії, які забезпечують проведення науково-дослідних розробок. В даний час на кафедрі і її філіях, в інженерному центрі НТУ “ХПІ”, філії «Блискавка» удосконалиться лабораторна база, що діє, і створюється нова.

У інженерному центрі НТУ “ХПІ” і філіях кафедри створена учбова лабораторна база, де встановлюється дрібносерійне промислове устаткування. Лабораторна база складається з апаратурно-технологічних ліній, установок по виготовленню концентрованих соків і томатної пасти; технологічній лінії по переробці м’яса (ковбасний цех), установки браго-ректификаційної, установці по переробці сої, зернових і соняшнику; холодильних установок, установки періодичної дезодорації масел; установки підготовки води для харчової промисловості мембранного типа; карбонізатора; пилегазоочисних установок, декількох агрегатів іншого призначення. Надалі планується розширення лабораторної бази експериментального устаткування.

Створені на базі вищезгаданих технологічних ліній лабораторії, дозволяють кваліфіковано проводити навчання експлуатації устаткування, по його удосконаленню, вивчати технологічну надійність. Використання філії кафедри на заводі ХЕРМЗ дозволяє навчити студентів технології апаратобудування починаючи від розкроу листового матеріалу до стендових випробувань реакторних установок. На базі філії заводу ХЕРМЗ студенти мають можливість вивчати і брати участь в циклі виготовлення устаткування. Деякі операції виконуються з використанням комп’ютерних технологій.

Кафедрі ХТПЕ НТУ “ХПІ” повністю забезпечила умови для проведення учбового процесу на високому рівні, що сприяє підготовці фахівців ХХІ століття. Фахівці наукової лабораторії на базі кафедри займаються розробкою і впровадженням високоефективних апаратів і технологічних ліній в хімічній, харчовій галузях, а також у сфері техніки охорони довкілля.

Кафедра ХТПЕ пропонує співпрацю колегам з учбових закладів, наукових організацій і фірм в наступних напрямах:

 • вивчення досвіду викладання профіллюючих дисциплін;
 • обмін викладачами і аспірантами з метою стажування, виконання наукових досліджень;
 • обмін студентами з метою вивчення ними окремих дисциплін, проходження практики на підприємствах, знайомства з країною, мовною практикою.

ІНФОРМАЦІЯ КОШТУЄ ДОРОГО, ЇЇ ВІДСУТНІСТЬ – ЩЕ ДОРОЖЧЕ

Розуміючи цю нескладну істину, Ви йдете по шляху впровадження сучасних технологій з врахуванням:

 • особливостей Вашого виробництва;
 • можливій подальшій модернізації виробництва;
 • Вашій економічній ситуації

Співробітники кафедри ХТПЕ здійснюють:

 • проектування, експертизу об’єктів хімічної, харчової, фармацевтичної техніки і спеціального устаткування;
 • консалтингові інженерні послуги з питань хімічної технології, промислової екології;
 • проектну підготовку що включає вибір або розробку оптимальної технології, проектування, шеф-монтаж устаткування і введення в експлуатацію;
 • навчання і інструктаж персоналу, що експлуатує устаткування.

Використовуючи сучасні технології, ми допоможемо Вам знайти ефективні рішення в галузі хімічної техніки і промислової екології, зберегти гроші і час шляхом використання оптимального поєднання устаткування. Ми допоможемо Вам в технічному обслуговуванні встановленого устаткування, в питаннях функціонування і вибору оптимальних режимів його роботи.

З питаннями пов’язаними з науково-дослідними розробками кафедри ХТПЕ звертайтеся за адресою:

61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”), кафедра “Хімічної техніки і промислової екології”

(8-057) – 707-66-81,

Завідувач кафедрою ХТПЕ, професор, д.т.н., Шапорев Валерій Павлович

E-mail: himeco@kpi.kharkov.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *