Бакалаврам, спеціалістам

Запрошуємо випускників інших кафедр і Вузів, а також студентів: бакалаврів, спеціалістів і магістрів з технічних спеціальностей для вступу в магістратуру на базі диплома бакалавра або для отримання другої вищої освіти за спеціальностями:

133 – Галузеве машинобудування – Магістратура

Освітня програма підготовки магістрів розроблена для студентів, які прагнуть стати професіоналами у сфері науково-технічної діяльності за спеціальністю «Галузеве машинобудування» і орієнтована на формування широкого науково-технічного світогляду.

Інститут:
Ступінь вищої освіти: Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців
Форма навчання: Денна, Заочна
Вид фінансування: Бюджет, Контракт

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ у магістратуру «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: магістр


Блок дисциплін 133.06 – Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів

Характеристика:

Майбутній фахівець-машинобудівник отримує фундаментальні знання в області  методів проектно-конструкторських робіт, передових методів освоєння нової техніки та технології у виробництві; має сучасні уявлення про загальні вимоги з проектування, монтажу, експлуатації та основні методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів ; володіє основними методами моделювання і оптимізації технологічних схем різних хімічних виробництв; має розуміння про методи управління організацією та проектування технологічного обладнання різних технологічних процесів; знає основні методи та прийоми конструювання ефективного технологічного обладнання для прийняття інноваційних рішень.

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють в науково-дослідних інститутах, в конструкторських бюро і науково-проектних інститутах, діяльність яких пов’язана з машинобудуванням (проектувати підприємства, конструювати технологічне обладнання; розробляти і організовувати технологічні процеси, застосовувати сучасні комп’ютерні CAD, CAE системи для проектування та дизайну технічних виробів, здійснювати технічний аудит виробничих процесів), на промислових підприємствах хімічного та будівельного профілю у Харківській, Сумській, Дніпропетровській і інших областях України інженерами-механіками, начальниками цехів, завідувачами відділами та ін.


Блок дисциплін 133.07 – Обладнання харчових та переробних виробництв

Характеристика:

У світі щороку зростають вимоги до якості харчових продуктів, в тому числі на основі нових видів сировини. До того ж підвищуються вимоги до обладнання, яке повинно бути надійним, енергоефективним, швидкісним та екологічно безпечним. Конструювання та проектування нового обладнання для харчової та переробної промисловості здатні ефективно здійснювати тільки професіонали, які мають фундаментальну підготовку в проектній сфері, а саме наші магістри – професіонали в галузі машинобудування, які володіють методами проектно-конструкторських робіт, знають передові методи освоєння нової техніки та технології в харчовому та переробному виробництві; мають сучасні уявлення про загальні вимоги з проектування, монтажу, експлуатації та основні методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів харчової та переробної галузі; володіють основними методами моделювання і оптимізації технологічних схем різних харчових та переробних виробництв; мають розуміння про методи управління організацією та проектування технологічного обладнання різних технологічних процесів харчової галузі; знають основні методи та прийоми конструювання ефективного технологічного обладнання для прийняття інноваційних рішень в харчовій і переробній галузях.

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати в проектно-конструкторських організаціях, навчальних закладах та науково-дослідних інститутах (проектувати підприємства, конструювати технологічне обладнання; розробляти і організовувати технологічні процеси оброблення деталей; аналізувати умови і режими експлуатації обладнання; складати технічні завдання на проектування технологічних ліній, цехів, заводів; безпосередньо керувати процесами монтажу, налагодження, експлуатації і ремонту технологічного обладнання галузей харчової та переробної промисловості). Зокрема випускники працюють на таких підприємствах як ПрАТ «Куп’янський МКК», ТОВ «Нестле Україна», ПрАТ «ХБФ», Роганський м’ясокомбінат.


101 – ЕКОЛОГІЯ

Метою освітньої програми підготовки магістрів є підготовка висококваліфікованих професіоналів в галузі екології, які володіють дослідницькими навичками, мають уміння проводити дослідження техногенно змінених ландшафтів, наукового обґрунтування управлінських рішень з метою забезпечення екологічно чистих та маловідходних виробничих процесів; складання математичних моделей природних екосистем та еколого-інженерних систем захисту довкілля, вміють аналізувати отримані дані та здатні генерувати нові ідеї.  Професіонали в галузі інженерної екології мають  уміння для створення нових і вдосконалення перспективних очисних технологій, з урахуванням таких світових  актуальних питань як: розширення сировинної бази, енергозберігаючих та маловідходних технологій і екологічної безпеки.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ у магістратуру  –  101 «Інженерна екологія»

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: магістр

Випускникам надається кваліфікація на рівні магістра: професіонал в галузі екології.

Інститут:
Галузь знань: 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія
Ступінь вищої освіти: магістр
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці (магістратура)
Форма навчання: Денна, Заочна
Вид фінансування: Бюджет, Контракт

Характеристика:

Моделювання та прогнозування антропогенного навантаження, методів захисту навколишнього середовища,  створення маловідходних та неруйнучих «зелених» технологій на сьогодні є найактуальнішим питанням не тільки Україні, а й у всьому світі. Такою інноваційною діяльністю в галузі екології можуть ефективно займатися тільки професіонали в галузі інженерної екології. Наші випускники вільно володіють знаннями про методологію досліджень, впровадження наукових розробок,  методи і технології  збалансованого природокористування; про методи розробки перспективних і поточних планів і проектів з охорони та відновлення навколишнього середовища; екологічної інженерії, теорії та проектування екологічно безпечних  технологій. Випускники професіонали в галузі екології вміють використовувати знання методології і методів захисту довкілля для розробки технологічних заходів для мінімізації антропогенного тиску на компоненти біосфери; знання екологічної інженерії, теорії та проектування екологічно безпечних технологій та реакторних систем для вирішення природоохоронних задач; знання фізико-хімічної суті основних технологічних процесів, знання теоретичних основ технологічних процесів хімічної переробки деревини для розробки і проектування високоефективних виробництв.

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри можуть займати посади молодшого наукового співробітника, інженера, економіста-природокористувача, інженера з охорони навколишнього середовища, геохіміка, інженера-дослідника та ін., які можуть працювати у проектних, науково-дослідних інститутах, в державних органах управління природокористуванням, в санітарно-епідеміологічних станціях та відділах охорони природи в міських, районних та обласних виконкомах

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання за спеціальностями кафедриЕкологія», «Галузеве машинобудування») для отримання ступеня магістра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань (співбесіди). На навчання для отримання ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста.

Ви можете вступити для отримання ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста, отриманого і за іншою спеціальністю (будь-якого напрямку підготовки іншої кафедри або ВНЗ).

Бакалаври, магістри та спеціалісти з інших спеціальностей мають право також вступити на 2-4 курс для отримання ступеня бакалавра або молодшого бакалавра в межах вакантних місць ліцензованого обсягу згідно з правилами прийому до вищого навчального закладу.

Якщо Ви вже отримали ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальностями кафедри, то ми запрошуємо Вас на навчання для одержання ступеня доктора філософії.На будь-які Ваші питання, пов’язані зі вступом, відповідають:

Завідувач кафедрою ХТПЕ, к.т.н., Шестопалов Олексій Валерійович

(+38-057) – 707-66-81, Тел. 063-615-71-39, 099-778-39-18

професор, к.т.н., Моісеєв Віктор Федорович

(+38-057) – 707-62-57

доцент, к.т.н., Тихомирова Тетяна Сергіївна

Тел. 050-6-081-081

Повний текст правил прийому розташований на сторінці Правила вступу Умови вступу, порядок і терміни подачі документів, перелік предметів ЗНО, вартість контрактного навчання, а також будь-яку іншу інформацію щодо процедури вступу на кафедру ХТПЕ, ви зможете знайти на сайті «Абітурієнт» НТУ «ХПІ».

Правила прийому
Процедури вступу


Важливі посилання:

 

Нова термінологія для вступу на магістра:

Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) – форма вступного випробування, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства. У випадку вступу за спеціальними умовами або на «Другу вищу освіту» замінюється на індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови за програмою ЄВІ. 

Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови– форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника, за результатами якої виставляється оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). Здійснюється закладом вищої освіти.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію. Більш докладно про написання мотиваційного листа.