Пітак Інна Вячеславівна

Пітак Інна Вячеславівна

Доцент кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Освіта

В 2004 р. закінчила магістратуру НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», здобула кваліфікацію – «Еколог-технолог-дослідник»

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології, 2008 р. Тема дисертації: «Закономірності процесу очищення газоповітряних сумішей у роторному вихровому апараті».

Вчене звання

Старший науковий співробітник, 2013 р.

Доцент кафедри хімічної техніки та промислової екології, 2015 р.

Наукова діяльність

Науковий напрям діяльності пов’язаний з розробкою та вдосконаленням газоочисного обладнання для очистки газоповітряних сумішей; ресурсозбереження, рециклінг для досягнення цілей економіки замкнутого циклу.

Упродовж 5-річного періоду опубліковано:

  • 5 наукових праць, у фахових наукових виданнях України категорії Б
  • 5 наукових праць, у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science
  • 2 наукові праці, в зарубіжних виданнях
  • 2 монографії, в Україні та закордоном
  • 1 деклараційний патент на корисну модель

Наукові профілі

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=oa7X8MwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5073-2942

Scopus ID: 57190494075

Web of Science ID: AAN-5251-202112